Lietuvos Respublikos Seimas

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILNIUS

2002

 

NACIONAINĖS SVEIKATOS TARYBOS VEIKLA 2001-2002 METAIS

INFORMACIJA SEIMUI

 

I. BENDRI DUOMENYS

Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. IX – 422 ,,Dėl Seimo nutarimo ,,Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos įstaigimo ir jos sudėties pakeitimo” patvirtinta naujos sudėties Nacionalinė sveikatos taryba (pridedama). Pagal patvirtintus nuostatus Nacionalinė sveikatos taryba (NST) yra Seimui atskaitinga sveikatos politikos institucija. NST paskirtį ir sudėtį nustato LR Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis.

NST sudaro 5 Lietuvos savivaldybių asociacijos deleguoti savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų atstovai, 5 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai, 5 visuomenės sveikatos specialistai, iš kurių vienas yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto atstovas, vienas - Kauno medicinos universiteto atstovas.

Pagrindinė NST paskirtis – stiprinti visuomenės sveikatą ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą, sprendžiant sveikatos problemas bei koordinuoti visuomeninių organizacijų, valstybės ir vietos savivaldos institucijų bendradarbiavimą šiais klausimais; koordinuoti valstybės mastu sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės; visuomenės sveikatos saugos; ligų profilaktikos bei kontrolės politiką ir Seimo patvirtintos Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą.

Savo veiklą NST organizuoja vertindama, analizuodama ir teikdama siūlymus visų lygių valdžios ir valdymo institucijoms apie sveikatinimo veiklą, gyventojų sveikatingumo raidos tendencijas bei kitus su sveikatos politikos formavimu, visuomenės sveikatos vystymu ir ligų kontrole susijusius klausimus.

2001 m. birželio mėnesį Seimo plenariniame posėdyje praėjusios kadencijos NST pirmininkas Vilius Grabauskas pateikė ataskaitą už trejų metų 1998 – 2001 veiklą.

Naujosios sudėties NST, susirinkusi į pirmąjį posėdį 2001-09-27, NST pirmininku balsų dauguma išrinko Kauno medicinos universiteto prorektorių ir Kauno medicinos universiteto klinikų generalinį direktorių profesorių Juozą Pundzių, pavaduotoju – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Socialinės pediatrijos katedros vedėją, tuometinį fakulteto dekaną docentą Dainių Pūrą.

Taryba dirba visuomeniniais pagrindais.

NST darbą techniškai aptarnauja sekretoriatas, kuriame dirba 4 valstybės tarnautojai.

Taryba ir jos sekretoriatas vadovaujasi Seimo patvirtintais NST nuostatais (LR Seimo 1998 m. sausio 15 d. nutarimas Nr.VIII-612; pakeitimai: LR Seimo 1998m. spalio 6 d. nutarimas Nr.VIII-873) ir Tarybos patvirtintu darbo reglamentu. Nacionalinė sveikatos taryba 2001 m. spalio 25 d. pritarė naujos redakcijos NST nuostatų projektui. Atsižvelgus į Seimo Sveikatos reikalų komiteto pastabas, 2002 m. vasario 7 d. naujos redakcijos nuostatų projektas buvo koreguotas ir pateiktas Seimo Kanceliarijos Teisės departamentui.

NST darbas organizuojamas probleminiu principu: veikia visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros komitetai. Be tarybos ir komitetų posėdžių NST nariai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, formuojant sveikatos politiką: Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžiuose; Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijoje (pirmininkas J.Pundzius paskirtas kolegijos nariu); apskrityse ir savivaldybėse, kur kartu su Atviros Lietuvos fondu, Sveikatos apsaugos ministerija ir universitetais vykdomi viešosios politikos plėtros ir sveikatos sistemos žmogiškųjų resursų vertinimo projektai.

NST veikla yra tarpžinybinio pobūdžio. Į renginius kviečiami ir dalyvauja valstybės valdžios ir valdymo institucijų, universitetų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, visuomeninių organizacijų atstovai, užsienio ekspertai, žurnalistai.

II. SVEIKATOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS: SIŪLYMAI ĮSTATYMŲ PROJEKTAMS, REKOMENDACIJOS SVEIKATOS REFORMOS IR KITAIS KLAUSIMAIS

2001 metų pabaigoje ir 2002 metais NST nariai teikė siūlymus dėl Visuomenės sveikatos ir Visuomenės sveikatos monitoringo įstatymo projekto. Įvertinus mokslinę ir tarptautinę patirtį bei atsižvelgus į Lietuvos sąlygas, buvo teiktos pastabos ir pasiūlymai dėl įstatymų projektuose nurodytų sąvokų bei visuomenės sveikatos veiklos monitoravimo. Seimo Sveikatos reikalų komitetas teigiamai įvertino NST patarimus ir numatė papildomą Visuomenės sveikatos monitoringo įstatymo projektų svarstymą.

2001 – 10 – 30 NST parengė kreipimasi į Lietuvos Respublikos Prezidentą V.Adamkų, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininką A.Paulauską ir Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką ,,Dėl sveikatos sistemos finansavimo 2002 metais”, kuriame atkreipė dėmesį į vis mažesnes lėšas, skiriamas sveikatos sistemos veiklai, neracionalų bei neefektyvų valstybės investicijų programos sveikatos priežiūrai lėšų skirstymo mechanizmą ir būtinumą pradėti įgyvendinti sveikatos sistemos restruktūrizavimo procesą. NST įspėjo dėl socialinių – ekonominių sveikatos ir sveikatos priežiūros skirstumų didėjimo Lietuvoje, galimų neigiamų gyventojų demografinių, sergamumo ir mirtingumo pasekmių, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir medikų socialines problemas. Deja, 2002 m. vasario – kovo mėnesiais vykusios rajonų medikų ir Lietuvos gydytojų sąjungos akcijos patvirtino mūsų nuogastavimus dėl socialinių neramumų sveikatos sektoriuje.

2001 – 12- 20 NST organizavo posėdį ,,Lietuvos sveikatos reforma: dabartis ir ateitis”. Posėdyje buvo išklausyti atsakingų Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos pareigūnų paissakymai dėl sveikatos sistemos pertvarkos procesų eigos. NST posėdžio nutarime pasiūlė atkreipti dėmesį į problemas pirminės sveikatos priežiūros srityje, bendrosios praktikos institucijos stiprinimą, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pertvarkymo tinklo principų nustatymą, nepakankamą taržinybinį bendradarbiavimą, siekiant optimizuoti slaugos ir socialinės globos paslaugų teikimą ir apmokėjimą. Specializuotos (antrinės ir tretinės) sveikatos priežiūros srityje nurodytas informacijos dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo plėtros nuostatų stoka bei nurodytas būtinumas parengti minėtų įstaigų tinklo reformos planą, paremtą įstaigų funkcionavimo efektyvumo įvertinimu. Atkreiptas dėmesys į reikalingas priemones sveikatos priežiūros kokybės srityje bei sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo klausimais. Pateikti pasiūlymai minėtais klausimais Sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui. Nors sulaukėme Sveikatos apsaugos ministerijos ir Ministro Pirmininko atsakymų, tačiau tenka dar kartą pažymėti, kad sveikatos sistemos pertvarkos procesų sparta yra nepakankama.

III. GYVENTOJŲ SVEIKATINGUMO RAIDOS VERTINIMAS

NST 2002-02-07 patvirtino Nacionalinės sveikatos tarybos 2001 metų metinio pranešimo turinį. Pranešime numatyta pateikti Lietuvos gyventojų sveikatingumo raidos vertinimą, išnagrinėti šalies psichikos sveikatos problemas bei svarbiausius veiksnius, įtakojančius gyventojų sveikatingumą.

NST vykdo Atviros Lietuvos fondo remiamus projektus ,,Nacionalinės sveikatos tarybos parama, formuojant sveikatos politiką apskrityse ir savivaldybėse” ir ,,Žmogiškųjų resursų, žinių r įgūdžių formavimas naujosios visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimui nacionaliniu bei regioniniu mastu”. Projektai vykdomi kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir Kauno medicinos universitetu. Kas mėnesį organizuojami seminarai apskričių administracijos atstovams, savivaldybių politikams ir vykdomosios valdžios atstovams, kur pateikiami duomenys apie tos apskrities gyventojų sveikatos būklės ypatumus Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklių kontekste. Pagal minėtus rodiklius teikiamos rekomendacijos, kaip nustatyti prioritetus bei parengti sveikatos projektus, aktualiais atitinkamam regionui klausimais. Seminarai įvyko Panevežyje 2001m.lapkričio 20 d., Telšiuose 2002 m. sausio 25 d., Alytuje 2002 m. vasario 21 – 22 d. Pagal NST patvirtintą grafiką iki 2002 m. gruodžio mėnesio numatyta surengti seminarus visose apskrityse.

2002-02-07 NST posėdyje išklausytas ir išnagrinėtas sveikatos finansavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo reformų socialinių – ekonominių pasekmių vertinimas, kurį atliko Sveikatos ekonomikos centras.

IV. VISUOMENĖS SVEIKATOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS (LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS POLITIKA, ALKOHOLIO, TABAKO, NARKOTIKŲ KONTROLĖS POLITIKOS FORMAVIMAS IR KT.). SVEIKATOS UGDYMO POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TARPŽINYBINIO BENDRADARBIAVIMO SKATINIMAS

NST kartu su Valstybine sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-12-21 surengė tarpžinybinį posėdį, kuriame buvo pristatytas Nacionalinio aplinkos sveikatinimo veiksmų plano (NASVP) projektas. Šis projektas parengtas pagal tarpžinybinių darbo grupių, sudarytų pagal Sveikatos apsaugos ir Aplinkos apsaugos ministrų įsakymus, pasiūlymus pagal tarptautinių organizacijų dokumentus. NASVP tikslas – apsaugoti ir gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, atsižvelgiant į aplinkos sveikatinimo valdymą, užtikrinti aplinkos kokybę ir siekti, kad visuomenės sveikata taptų ilgalaikių ekonominių interesų objektu. Plano prioritetais yra aplinkos sveikatinimo valdymo tobulinimas, centralizuotai tiekiamo ir šachtinių šulinių geriamo vandens kokybės gerinimas, maisto saugos, higienos ir kontrolės maisto gamybos ir prekybos įmonėse gerinimas, gyvenamųjų patalpų kokybės gerinimas, triukšmo ir nejonizuojančios spinduliuotės ribojimas gyvenamojoje, darbo ir rekreacinėje aplinkoje, transporto išmetimų ribojimas gyvenamojoje aplinkoje, kenksmingų žmogaus sveikatai emisijų ribojimas. Plane nagrinėjamos ir specialistų mokymo bei kvalifikacijos kėlimo problemos. Nutarta iš esmės pritarti NASVP projektui. Sudaryti tarpžinybinę grupę projekto ekspertizei atlikti, įtraukiant ir NST atstovus, ir pradėti plano integraciją į Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros startegiją bei Valstybės ilgalaikės raidos strategiją.

NST nariai dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ,,Narkomanijos prevencija mokyklose” 2002 –02-06 ir pateikė pasiūlymus dėl narkomanijos prevencijos mokyklose gerinimo. Vykdant Seimo Pirmininko ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto pavedimus, NST 2002 m. balandžio mėnesį rengiame tarpžinybinį posėdį, integruojant priklausomybę sukeliančių medžiagų – narkotikų, alkoholio ir tabako – valstybinių programų vykdymo klausimus.

Vykdant Atviros Lietuvos fondo remiamus projektus ,,Nacionalinės sveikatos tarybos parama, formuojant sveikatos politiką apskrityse ir savivaldybėse” ir ,,Žmogiškųjų resursų, žinių r įgūdžių formavimas naujosios visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimui nacionaliniu bei regioniniu mastu” Alytuje 2002m. vasario 21-22d., perskaitytas AIDS centro pranešimas ,,ŽIV/AIDS prevencija ir su tuo susijusios problemos apskrityse ir savivaldybėse” bei išnagrinėta Alytaus apskrities nevyriausybinių organizacijų veikla šioje srityje.

Per 2002 metus bus surinkti duomenis apie nevyriausybines organizacijas, veikiančias visuomenės sveikatos srityje apskrityse ir savivaldybėse.

Siekiant propaguoti NST veiklą, rengiami informaciniai pranešimai masinės informacijos priemonėms. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su savaitraščiu ,,Veidas” dėl informacijos apie Atviros Lietuvos fondo remiamus projektus.

2002-02-23 trys NST nariai dalyvavo Europos ateities Lietuvos forumo Steigiamojoje konferencijoje. Forumo pagrindiniai tikslai informuoti visuomenę per Forumo struktūras apie diskusijas dėl Europos Sąjungos ateities ir Konvento veiklą, pasiūlyti atsakymus į Konvente iškeltas idėjas bei išklausyti Lietuvos atstovus apie Konvento darbą. NST atstovė E.Kuliešytė išrinkta į Europos ateities Lietuvos forumo tarybą.

Siekiant stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą, rengdami 2001 metų NST metinį pranešimą, kvietėme bendradarbiauti įvairias institucijas. Galime pasidžiaugti, kad kartu dirbti sutiko Lietuvos savivaldybių asociacijos, Statistikos departamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos, Vidaus reikalų ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Vilniaus universiteto, Kauno medicinos universiteto, nevyriausybinės organizacijos ,,Viltis” bei kitų institucijų atstovai. Tarpžinybinio bendradarbiavimo dėka tikimės Seimui parengti aktualų NST metinį pranešimą.

 

V. PROGRAMINIO PLANAVIMO KOORDINAVIMAS (SVEIKATOS PROGRAMŲ PLANAVIMO STRATEGIJA; LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMOS BEI VALSTYBINIŲ SVEIKATOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS)

Vienas iš pagrindinių NST uždavinių koordinuoti Lietuvos sveikatos programos ir valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą. Lietuvos sveikatos programa parengta laikotarpiui iki 2010 metų ir patvirtinta LR Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr.VIII – 833.

NST 2002-02-07 patvirtino 2002-2004 metų perspektyvinį NST veiklos planą, kuris numato

išanalizuoti Lietuvos sveikatos programos eigą, įvertinti valstybinių sveikatos programų įgyvendinimo galimybes ir parengti tarpinio įvertinimo, numatyto 2005 metais, projektą. Vykdydami Seimo Pirmininko pavedimą 2002 metais į darbo planą įtraukėme priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo ir bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis, dirbančiomis sveikatos srityje, klausimus.

 

 

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS 2002 – 2004 METŲ PERSPEKTYVINIS DARBO PLANAS

I. TARYBOS POSĖDŽIAI:

2002-02-07

1. Sveikatos finansavimas ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo reformų socialinių –

ekonominių pasekmių vertinimas. L.Murauskienė, Sveikatos ekonomikos centro direktorė.

2. 2001 m. NST metinio pranešimo turinio projekto aptarimas. – NST pirmininkas J.Pundzius, NST

patarėjas Ž.Padaiga

3. NST 2002 – 2004 metų perspektyvinio darbo plano projekto svarstymas – NST pirmininkas

J.Pundzius, Sekretoriato vedėja R.Vaitkienė

4. NST nuostatų projekto svarstymas (informacija apie Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdį

2001-01-09 ir gautų NST narių pasiūlymų apžvalga) – NST pirmininko pavaduotojas D.Pūras,

NST nariai I.Misevičienė, R.Žekas, Sekretoriato vedėja R.Vaitkienė

5. NST reglamento projekto pakeitimo svarstymas – NST narys R.Žekas, Sekretoriato vedėja

R.Vaitkienė

2002-03

1. Dėl sveikatos socialinių ekonominių skirtumų – PSO Globalinės Vykdomosios Tarybos nario

KMU profesoriaus V.Grabausko pranešimas

2. Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo – vadovauja NST pirmininkas J.Pundzius,

NST narys A.Laucevičius, V.Kazlas

2002-04

1. Dėl poveikio priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimui - vadovauja NST nariai

R.Gurevičius, R.Balanaškienė, S.Čaplinskas, E.Kuliešytė, G.Kligys, R.Petkevičius

1.1. Nacionalinės narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės programos vykdymas;

1.2. Dėl Valstybinės tabako kontrolės programos vykdymas;

1.3. Dėl Valstybinės alkoholio kontrolės programos vykdymas;

2. Dėl Valstybinės maisto bei mitybos strategijos ir jos įgyvendinimo – vadovauja NST nariai

G.Kligys, I.Misevičienė

2002-05

NST metinis pranešimas Seimo plenariniame posėdyje – NST pirmininkas J.Pundzius

2002-06

Dėl kitų metų metinio pranešimo – vadovauja NST pirmininkas J.Pundzius, NST pirmininko pavaduotojas D.Pūras, NST patarėjas Ž.Padaiga

2002-09

1. Dėl visuomenės sveikatos strategijos – vadovauja NST nariai R.Gurevičius,

R.Balanaškienė,G.Kligys; D.Pūras

2. Dėl bendradarbiavimo su visuomeninėmis organizacijomis, dirbančiomis sveikatos srityje –

vadovauja NST nariai R.Gurevičius, S.Čaplinskas, E.Kuliešytė

3. Dėl nemokamos donorystės propagavimo – vadovauja NST nariai S.Čaplinskas,R.Petkevičius

2002-10

1. Dėl motinos ir vaiko programos įgyvendinimo – vadovauja NST nariai E.Kuliešytė, J.Jakutis

2. Dėl Valstybinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo – vadovauja NST pirmininkas

J.Pundzius, NST nariai J.Asadauskienė, V.Žvirblienė, NST patarėjas Ž.Padaiga

2002- 11

1. Dėl užkrečiamų ligų kontrolės Lietuvoje: vadovauja NST nariai S.Čaplinskas, E.Kuliešytė,

R.Petkevičius

1.1. Dėl Valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programos eigos

1.2. Dėl lytiškai plintančių ligų profilaktikos programos eigos

1.3.Dėl AIDS profilaktikos ir kontrolės programos eigos

1.4. Imunoprofilaktikos klausimai

2. Dėl technologijų vertinimo programos plėtros – vadovauja NST pirmininkas J.Pundzius, NST

pavaduotojas D.Pūras, NST narys R.Gurevičius

2002-12

1. Sveikatos politikos plėtra savivaldybių ir apskričių lygyje – vadovauja NST nariai I.Misevičienė,

R.Žekas, J.Jakutis, V.Kazlas, V.Žvirblienė, NST patarėjas Ž.Padaiga

2. Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų strategijos ir bendradarbiavimo su policija bei

priešgaisrine tarnyba – vadovauja NST nariai R.Žekas, J.Asadauskienė, V.Kazlas.

3. Dėl šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklės – vadovauja NST nariai J.Asadauskienė,

V.Kazlas, V.Žvirblienė

2003-01

 1. Dėl Valstybinės traumatizmo profilaktikos kontrolės programos įgyvendinimo. Dėl apsinuodijimų ir nelaimingų atsitikimų kontrolės – vadovauja NST nariai J.Asadauskienė, S.Čaplinskas, J.Jakutis

2. Dėl Valstybinės invalidų integracijos ir reabilitacijos programos įgyvendinimo - vadovauja NST

nariai J.Asadauskienė, J.Jakutis, R.Žekas

3. Dėl lėtinėmis ligomis sergančių ligonių periodinės priežiūros – vadovauja NST nariai

A. Laucevičius, R.Gurevičius, I.Misevičienė, E.Kuliešytė.

2003- 02

 1. Sveikatos sistemos žmogiškųjų resursų poreikis ir planavimo ypatumai – vadovauja NST nariai R.Gurevičius, I.Misevičienė, NST patarėjas Ž.Padaiga

1.1. gydytojų

1.2. slaugos specialistų

1.3. vadybininkų ir kitų visuomenės sveikatos specialistų

2. Dėl slaugos paslaugų plėtros – vadovauja NST narės J.Asadauskienė, R.Balanaškienė,

V.Žvirblienė

2003-03

 1. Dėl Nacionalinio aplinkos sveikatinimo veiksmų plano įgyvendinimo – vadovauja NST nariai R.Gurevičius, R.Balanaškienė, G.Kligys, R.Petkevičius
 2. 2. Dėl prevencinės medicinos plėtros – vadovauja NST nariai S.Čaplinskas,

  E.Kuliešytė,A.Laucevičius, V.Žvirblienė

  2003-04

  1. Dėl ligų kontrolės, vertinant gyventojų aprūpinimą kokybiškais ir prieinamais vaistais,

  medicinos pagalbos priemonėmis ir ortopedijos technika – vadovauja NST nariai R.Žekas,

  R.Balanaškienė, J.Jakutis, A.Laucevičius, V. Žvirblienė,

 3. Dėl Valstybinės širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programos įgyvendinimo – vadovauja NST nariai L.Laucevičius, I.Misevičienė

2003-05

Metinis pranešimas – NST pirmininkas J.Pundzius

2003-06

Dėl kitų metų metinio pranešimo - vadovauja NST pirmininkas J.Pundzius, NST pirmininko pavaduotojas D.Pūras, NST patarėjas Ž.Padaiga

1. Dėl radiacinės saugos programos įgyvendinimo – vadovauja NST nariai G.Kligys, V.Kazlas,

R.Petkevičius;

2. Dėl pirminės sveikatos priežiūros plėtros – vadovauja NST nariai R.Žekas, J.Asadauskienė,

V.Žvirblienė;

2003-10

1. Dėl sveikatos informacinės sistemos plėtros – vadovauja NST pirmininkas J.Pundzius, NST

nariai R.Gurevičius, R.Balanaškienė, A.Laucevičius, I.Misevičienė

2. Dėl prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos programos – vadovauja NST

pirmininko pavaduotojas D.Pūras, NST nariai R.Balanaškienė, E.Kuliešytė, V.Kazlas

3. Dėl reprodukcinės (vaisos, dauginimosi) sveikatos programos – vadovauja NST nariai

R.Gurevičius, E.Kuliešytė, R.Petkevičius

2003- 11

1. Dėl burnos sveikatos programos įgyvendinimo – R.Žekas, J.Asadauskienė, J.Jakutis, V.Žvirblienė

2. Dėl vyresnio amžiaus žmonių sveikatos priežiūros – R.Žekas, J.Jakutis, V.Kazlas, A.Laucevičius

2003 – 12

Dėl saugos darbe ir darbo medicinos tarnybos plėtros pagal Europos Sąjungos reikalavimus - vadovauja NST nariai G.Kligys, V.Kazlas, J.Asadauskienė, J.Jakutis

2004 – 01

Dėl sveikatos priežiūros kokybės koncepcijos įgyvendinimo. Dėl sveikatos priežiūros kokybės koncepcijos ir ligonių ištyrimo, gydymo, slaugos bei kt. reikalavimų įgyvendinimo – vadovauja NST nariai A.Laucevičius, J.Asadauskienė, R.Balanaškienė

2004 – 02

1. Dėl teisės aktų atitikimo Nacionalinei sveikatos koncepcijai – vadovauja NST pirmininkas

J.Pundzius, NST nariai R.Petkevičius, V.Žvirblienė

2. Dėl tarpžinybinio bendradarbiavimo, sprendžiant sveikatos problemas – vadovauja NST

pirmininko pavaduotojas D.Pūras, NST narys S.Čaplinskas, V.Kazlas, R.Žekas

2004 – 03

1. Dėl sveikatos politikos plėtros – NST pirmininkas J.Pundzius, NST nariai R.Gurevičius,

I.Misevičienė, A.Laucevičius, R.Žekas

2. Dėl Lietuvos sveikatos programos monitoringo – vadovauja NST nariai

S.Čaplinskas, E.Kuliešytė, I.Misevičienė, G.Kligys, R.Petkevičius

2004 – 04

Dėl Lietuvos sveikatos programos monitoringo (tęsinys) – NST nariai J.Asadauskienė,

J.Jakutis, A.Laucevičius, V.Žvirblienė

2004 – 05

Metinis pranešimas – NST pirmininkas J.Pundzius

2004 – 06

Dėl kitų metų metinio pranešimo - vadovauja NST pirmininkas J.Pundzius, NST pirmininko pavaduotojas D.Pūras, NST patarėjas Ž.Padaiga

II. NST ATASKAITOS SEIMUI

Seimo nustatytu laiku – NST pirmininkas J.Pundzius, rengia NST Sekretoriato vedėja

R.Vaitkienė ir NST patarėjas Ž.Padaiga

2002 I pusmetį

2003 I pusmetį

2004 I pusmetį

III. ATVIROS LIETUVOS FONDO REMIAMŲ PROJEKTŲ VYKDYMAS

,,NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PARAMA, FORMUOJANT SVEIKATOS POLITIKĄ APSKRITYSE IR SAVIVALDYBĖSE” IR

,,ŽMOGIŠKŲJŲ RESURSŲ, ŽINIŲ IR ĮGŪDŽIŲ FORMAVIMAS NAUJOSIOS VISUOMENĖS SVEIKATOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMUI NACIONALINIU BEI REGIONINIU MASTU”

Seminarai apskritims ir savivaldybėms:

Telšių apskrityje 2002 – 01 –25

Alytaus apskrityje 2002 – 02- 21 ir 22

Marijampolės apskrityje 2002 – 03 21 ir 22

Šiaulių apskrityje 2002 - 04

Tauragės apskrityje 2002 - 05

Klaipėdos apskrityje 2002 - 06

Utenos apskrityje 2002 - 09

Vilniaus apskrityje 2002 - 10

Kauno apskrityje 2002 – 11

Seminarai apskritims ir savivaldybėms leidžia formuoti aktyvią visuomenės sveikatos politiką. Dalyvaujant apskrities vadovams ir savivaldybių politikams, visuomenės sveikatos specialistams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, organizuojami pasitarimai aktualiais sveikatos priežiūros klausimais. NST parengė metodines rekomendacijas savivaldybių sveikatos programų rengimui. Seminarų dalyviai aprūpinami literatūra sveikatos politikos klausimais.

VI.TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

NST nuo pat veiklos pradžios bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO).

PSO atstovas Lietuvoje R.Petkevičius yra NST narys. PSO Globalinės vykdomosios tarybos narys prof. V.Grabauskas NST posėdyje 2002-03-20 skaitys pranešimą ,,Dėl sveikatos socialinių ekonominių skirtumų”.

Parašytas laiškas ir užmezgami ryšiai su Europos visuomenės sveikatos aljansu, kuris veikia Briuselyje (Belgija). Aljanso tikslas bendradarbiauti su sveikatos srityje dirbančiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

NST nariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose ir projektuose aktualiais visuomenės

sveikatos klausimais, pvz. ŽIV/AIDS prevencijos, savižudybių prevencijos, užkrečiamų ligų

profilaktikos ir kt.

 

Pirmininkas Juozas Pundzius
Naujausi pakeitimai - 2002 05 27.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2001 metų ataskaitos

LR Seimas