Lietuvos Respublikos Seimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

2001 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) veikla, atsižvelgus į pasaulio praktiką ir tarptautinių ekspertų nuomonę, buvo nukreipta į nusikaltimų atskleidimą, korupcijos prevenciją ir visuomenės švietimą. Tik taikant šias tris antikorupcinės veiklos sudedamąsias dalis, išskirtas ir Lietuvos Respublikos nacionalinėje kovos su korupcija programoje, galima pasiekti ženklaus korupcijos lygio mažėjimo Lietuvoje.

Nusikaltimų išaiškinimas ir tyrimas

Per praeitus metus didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į korupciją teisėsaugos srityje, muitinėje, savivaldybėse. 2001 metais STT pareigūnai išaiškino 193 nusikaltimus. Iš visų išaiškintų nusikaltimų 117 – nusikaltimai valstybės tarnybai. 2001 metais STT išaiškino 124 asmenis, įtariamus nusikaltimo padarymu, iš kurių 81 – valstybės tarnautojas ir pareigūnas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001 metų laikotarpiu STT tardytojai priėmė savo žinion 147 baudžiamąsias bylas, iš kurių 118 iškelta pačių Tarnybos tardytojų. Baigtas parengtinis tardymas 76 baudžiamosiose bylose, iš jų 67 bylos su kaltinamąja išvada perduotos prokuratūrai. Per 2001 metus prokuratūra, patvirtinusi kaltinamąją išvadą, į teismus perdavė 60 baudžiamųjų bylų, kuriose kaltinimai pagal įvairius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso straipsnius pareikšti 89 asmenims.

DUOMENYS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ IŠKELTAS BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS

1998–2001 m.

 

1998 m.

1999 m.

2000 m.

2001 m.

STT iškeltos baudžiamosios bylos

76

125

90

118

Pagal STT išaiškintas nusikalstamas veikas iškeltos baudžiamosios bylos kitose teisėsaugos institucijose

36

18

18

29

STT pareigūnų išaiškinti asmenys, įtariami padarius nusikaltimus

190

168

98

124

STT tardymo padaliniuose nutrauktos baudžiamosios bylos

3

8

13

8

STT baudžiamosios bylos perduotos prokuratūrai su kaltinamąja išvada

42

55

56

67

STT baudžiamosios bylos, nutrauktos prokuratūroje

-

-

2

2

STT baudžiamosios bylos perduotos į teismą

42

55

54

60

Nuo 1998 iki 2001 m. STT tirtose ir teismui perduotose baudžiamosiose bylose kaltinamaisiais pagal įvairius LR baudžiamojo kodekso straipsnius buvo patraukti 376 asmenys, iš kurių 36 buvo išteisinti (9,6 %). Per 2001 metus teismai priėmė galutinius išteisinamuosius nuosprendžius 3 baudžiamosiose bylose, išteisinti 3 asmenys. Pagrindiniai išteisinimų motyvai yra susiję su LR Konstitucinio Teismo 2000-05-08 nutarimo ,,Dėl LR operatyvinės veiklos įstatymo atitikimo LR Konstitucijai” teiginiais, kad Nusikalstamos veiklos imitacijos modelis (toliau – NVIEM) gali būti taikomas tik tuo atveju, kai yra pirminė patikrinta informacija apie asmens nusikalstamą veiką, ir galima tik ,,prisijungti” prie rengiamų ar daromų tęstinių ar trunkamųjų nusikaltimų. Kai dėl šių priežasčių valstybės pareigūnai ar tarnautojai buvo išteisinti už padarytus korupcinius nusikaltimus, išaiškintus taikant NVIEM, tuo pačiu išteisinti ir kiti asmenys, kaltinami kitų nusikalstamų veikų, tiesiogiai susijusių su korupciniais nusikaltimais – oficialių dokumentų klastojimas, padėjimas padaryti kontrabandą ir kt., padarymu. Be to, teismai priėmė išteisinamuosius nuosprendžius baudžiamosiose bylose, kuriose operatyviniai veiksmai arba parengtinis tardymas buvo atlikti iki LR Konstitucinio Teismo 2000-05-08 nutarimo priėmimo ir paskelbimo.

Iš praeitais metais STT tirtų baudžiamųjų bylų galima paminėti:

2001-08-20 STT Tardymo skyriuje iš baudžiamosios bylos, kurioje tiriama Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyriausiojo specialisto Alekso Daukšos nusikalstama veikla, išskirta baudžiamoji byla šiam asmeniui ir jam pateiktas kaltinimas dėl piktnaudžiavimo tarnyba, Krašto apsaugos ministerijos turto užvaldymo apgaule ir 7952 JAV dolerių kyšio priėmimo iš Bulgarijos firmos ,,Metalika AB” prezidento. 2001-11-15 baudžiamoji byla dėl trijų nusikalstamos veiklos epizodų perduota į LR generalinę prokuratūrą kaltinamajai išvadai patvirtinti, vėliau – į teismą. Toliau atliekamas parengtinis tardymas dėl kitų A. Daukšos nusikalstamos veiklos epizodų.

2001 metų spalio 23 d. iškelta baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl kyšio priėmimo ir tarnybinio suklastojimo pateikti buvusiam Policijos departamento prie VRM Personalo ir vidaus tyrimų tarnybos komisarui Remigijui Malinauskui ir niekur nedirbančiam buvusiam VRM sistemos darbuotojui Erikui Steniuliui dėl valstybės pareigūno papirkimo ir padėjimo padaryti tarnybinį suklastojimą. Šie asmenys 1998–2001 metais siekdami sugrąžinti į tarnybą VRM buvusius pareigūnus, atleistus iš tarnybos dėl drausminių nuobaudų, už piniginį atlygį klastojo pareigūnų asmens bylas, kitus dokumentus. Nustatyta 6 buvusių pareigūnų asmens bylų klastojimo faktai. R. Malinauskas, veikdamas kartu su E. Steniuliu, padėjo 4 asmenims, iš kurių du – anksčiau teisti, įsidarbinti įvairiose policijos tarnybose. Parengtinis tardymas tęsiamas.

STT Klaipėdos skyriuje atlikto tyrimo metu nustatyta, kad Pasienio policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos ,,Kuršių” pasienio kontrolės posto pareigūnams patikrinimo metu sulaikius Latvijos Respublikos pilietį, įtariant jį kontrabandos gabenimu, Pakrančių apsaugos policijos rinktinės Operatyvinio skyriaus viršininkas Redas Gečas, pasinaudodamas tarnybine padėtimi, minėto posto pareigūnams bei į sulaikymo vietą atvykusiems operatyvinio skyriaus pareigūnams melagingai pranešė apie neva vykstančią sankcionuotą kontrabandininkų išaiškinimo operaciją bei nurodė jiems neįforminti minėto kontrabandos krovinio bei sulaikymo fakto, nutraukti sulaikyto automobilio apžiūrą ir leisti sulaikytajam vykti toliau. Dėl šio fakto iškelta baudžiamoji byla. Kaltinamas R. Gečui pateiktas pagal LR BK 285 str. 1 dalį. 2001-10-08 baudžiamoji byla perduota prokuratūrai kaltinamajai išvadai patvirtinti, vėliau – į teismą.

2001-10-30 Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo skyriui (toliau – ONKT) perduoti STT surinkti įrodymai baudžiamojoje byloje dėl Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus darbuotojų Stanislavo Žvirblio ir Germano Stagio piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybos pareigų neatlikimo bei įstatymų pažeidinėjimo tvarkant nuosavybės teisių atkūrimo bylas. Tiriant šią bylą bendradarbiaujama su Vilniaus apygardos prokuratūros ONKT skyriaus prokurorais bei Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnais.

Šiuo metu Jonavos apylinkės teisme vyksta bylos nagrinėjimas, kurioje Virginija Ignatavičienė kaltinama pagal LR BK 18 str. 5 d., 284 str. 1 d., 274 str. 1 ir 2 d. tuo, kad prokuratūros pareigūnams papirkti ir baudžiamajai bylai nutraukti 2001m. vasario-kovo mėn. laikotarpiu Vidmantas Ivaškevičius per kelis kartus perdavė jai 7000 litų ir 500 JAV dolerių. Vėliau V. Ignatavičienė vėl prašė 2000 Lt Vilkaviškio r. apylinkės teismo pirmininkui papirkti ir teisinės pagalbos paslaugoms apmokėti. Ji buvo sulaikyta ir rasti minėti 2000 Lt, kuriuos žadėjo ir, jos žodžiais tariant, įteikė teismo pirmininkui.

Tęsiamas tardymas baudžiamojoje byloje, kurioje buvusiam Mokesčių policijos departamento prie LR VRM kvotos ir operatyvinės tarnybos komisarui Mindaugui Silickiui pateiktas kaltinimas dėl neteisėto dalyvavimo įmonės veikloje, dokumentų klastojimo ir 29 nusikalstamos veiklos (spirito ir cigarečių kontrabandos stambiu mastu) epizodų.

STT Klaipėdos skyriuje atliekamas parengtinis tardymas byloje, kurioje kaltinimai dėl piktnaudžiavimo tarnyba, tarnybinio suklastojimo ir dokumentų klastojimo pateikti buvusiam Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus vedėjui Viktorui Valceriui. Kaltinimai šioje byloje dėl tarnybinio suklastojimo ir dokumentų klastojimo pateikti ir trims šio skyriaus darbuotojams bei dviejų personalinių įmonių savininkams.

STT Šiaulių skyriuje atliekamas parengtinis tardymas baudžiamosiose bylose, iškeltose 2001-09-25 pagal LR BK 282 str. 1 d. (kyšio priėmimas), kuriose įtariamieji yra Šiaulių 1–os medicininės socialinės ekspertizės pirmininkė Regina Areliūnienė ir du šios komisijos nariai – K. Lanauskas ir M. Mažutavičius. Įtariama, kad šie asmenys priėmė kyšius iš 37 asmenų už invalidumo grupės nustatymą. Šiems asmenims artimiausiu metu ruošiamasi pateikti kaltinimus.

 

Korupcijos prevencija

Vadovaudamasi Tarnybos veiklos strategijos nuostatomis 2001–2003 metams, STT kaupė, analizavo bei sistemino operatyvinę ir kitą informaciją apie nusikaltimus, kuriais pasireiškia korupcija, bei apie asmenis, darančius šiuos nusikaltimus, pagal atitinkamas veiklos kryptis. Susisteminta ir išanalizuota informacija, kaupiama STT, leido pateikti Lietuvos Respublikos vadovybei pažymas dėl įvairių atsakingų pareigūnų galimo skyrimo į vadovaujamas pareigas, į kurias daugeliu atveju buvo atsižvelgta.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis, padedant šalies ir užsienio ekspertams buvo parengtas Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos projektas. 2001 m. lapkričio 28 d. šios programos projektui pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2002 metų sausio 17 dieną Nacionalinę kovos su korupcija programą nutarimu patvirtino Lietuvos Respublikos Seimas. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos tikslas - sumažinti korupciją Lietuvoje, siekti, kad ji kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją bei stiprinti nacionalinį saugumą. Minėtos programos įgyvendinimas numatytas 2002-2007 metais.

Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus stojimo į Europos Sąjungą derybinę poziciją ,,Teisingumas ir vidaus reikalai” bei siekiant nuosekliai plėtoti antikorupcinę veiklą šalyje, Lietuvos Respublika įsipareigojo 2001 metais priimti Korupcijos prevencijos įstatymą. Specialiųjų tyrimų tarnyboje buvo sudaryta darbo grupė, kurios veikloje dalyvavo įvairių valstybės institucijų atstovai, parengė Korupcijos prevencijos įstatymo projektą. Šis projektas 2001 metų rudens sesijos metu užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime. Korupcijos prevencijos įstatymu siekiama nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus valstybės tarnyboje ir privačiame sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje.

Tarnybos pareigūnai dalyvavo kuriant Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo projektą, Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo projektą, Nacionalinio saugumo strategiją.

2001 metais daug teisės aktų ir jų projektų buvo įvertinti antikorupciniu požiūriu Lietuvos Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos pavedimu. Iš jų paminėtini:

 • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektas;
 • Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas;
 • Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas;
 • Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas ir jo pakeitimo bei papildymo įstatymo projektai.

Buvo įvertinta ir daug kitų teisės aktų ir jų projektų (pateiktos pastabos bei konkretūs pasiūlymai) iš kurių reikia paminėti:

 • Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą;
 • Lietuvos Respublikos teismų ir juos lydinčiųjų įstatymų projektus;
 • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektą;
 • Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų ir papildymų įstatymų projektus;
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo projektą;
 • Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą;
 • Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo projektą;
 • Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo projektą;
 • Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų projektus;
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso projektą;
 • Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo projektą.

Vykdydama korupcijos prevenciją STT 2001 m. stiprino analitinį darbą. Tarnyboje atliekama kriminologinės, statistinės, viešosios ir kt. informacijos analizė padeda nustatyti galimas korupcinės veiklos sritis, sąlygas ir priežastis korupcijos reiškiniams atsirasti. Veikdama šioje srityje ir vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo 2001-05-10 rezoliuciją dėl kovos su korupcija, STT išanalizavo korupcijos paplitimą muitinėje ir Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Atliekant korupcijos paplitimo vertinimą buvo remtasi kriminologinės statistikos duomenimis (faktiniai duomenys apie STT agentų išaiškintus nusikaltimus ir asmenis, įvykdžiusius korupcinius nusikaltimus, ir lyginamasis santykis su statistiniu valstybinių institucijų ir kitų asmenų, dirbančių konkrečioje srityje, skaičiumi) ir visuomenės apklausų rezultatais. Taip pat išanalizuota galima korupcijos įtaka privatizuojant stambiuosius objektus, suteikiant paskolas valstybės vardu ir su valstybės garantija bei jas naudojant. Šiose srityse buvo atlikta situacijos analizė bei pateikti konkretūs pasiūlymai, siekiant mažinti korupcijos prielaidas.

Visuomenės švietimas ir jos parama

2001 m. pradėtos taikyti antikorupcinės visuomenės švietimo priemonės. Pagal Nacionalinę kovos su korupcija programą šviečiamasis darbas bus tęsiamas ir šiais metais.

Praeitais metais STT iniciatyva kovos su korupcija problemoms aiškinti ir antikorupcinėms nuostatoms skleisti ir ugdyti buvo rengiamos spaudos konferencijos, seminarai ir susitikimai, kuriuose dalyvavo Seimo nariai, žurnalistai, verslo, savivaldybių atstovai. Penki tokie seminarai apie įvairius korupcijos aspektus buvo surengti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje. Juose dalyvavo daugiau kaip 200 žurnalistų. Buvo surengtos dvi spaudos konferencijos antikorupcine tematika (dalyvavo Ministras Pirmininkas, vidaus reikalų ministras bei Europos komisijos delegacijos vadovas).

Siekiant atkreipti visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į korupcijos problemą Lietuvoje, buvo organizuojamas konkursas – asmenys ir organizacijos buvo kviečiami pateikti savo antikorupcinius projektus. Šis konkursas susilaukė didelio dėmesio, pateikta daugiau kaip 300 publikacijų – straipsnių, TV programų ir pan. Konkurse dalyvavo nacionalinės ir vietinės žiniasklaidos atstovai.

Visuomenė nuolat informuojama apie antikorupcijos priemonių taikymą. Tarnyboje sėkmingai veikia ,,karštoji” telefono linija, kuria piliečiai bet kuriuo paros metu gali informuoti Tarnybą apie korupcijos reiškinius.

Didėjantį piliečių pasitikėjimą Tarnyba rodo tai, kad 2000 metais į Tarnybą raštu kreipėsi 293 pareiškėjai, praeitais metais tokių pareiškimų užregistruota 606. Iš jų 108 buvo anoniminiai, 20 kolektyvinių. 60 pareiškimų persiųsta į kitas institucijas.

Institucinė sandara.

Per praėjusius metus iš Tarnybos atleista 16 tarnautojų, priimti 26. Dauguma STT darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą. Iš 118 operatyviniuose, analitiniuose ir tardymo padaliniuose dirbančių STT pareigūnų, kuriems reikalingas aukštasis išsilavinimas (A lygis) 1 – mokslų daktaras, 107 turi aukštąjį išsilavinimą, 6 – aukštesnįjį, 4 – vidurinį išsilavinimą. Iš pareigūnų, neturinčių aukštojo išsilavinimo, 7 studijuoja aukštosiose mokyklose (tarpe jų, visi turintys vidurinį išsilavinimą).

 

 

 

2001 metais STT buvo organizuota 17 kvalifikacijos kėlimo ir mokymo renginių, kuriuose dalyvavo dauguma Tarnybos darbuotojų. Be to, 46 darbuotojai mokėsi ir kėlė kvalifikaciją kitose mokymo institucijose, 33 darbuotojai dalyvavo užsienyje rengiamuose seminaruose ir tarptautinėse konferencijose, vienas darbuotojas stažavosi JAV.

2001 metais Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta tęstinė (2001–2003 m.) STT pareigūnų kvalifikacijos kėlimo programa. Pagal šią programą 2001 metais STT pareigūnai kėlė kvalifikaciją operatyvinės veiklos, baudžiamojo proceso, kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybių STT veikloje, darbo su analitinėmis programomis (darbas su i2 analitine programa), korupcijos prevencijos ir kontrolės bei kitose srityse.

Sėkmingai vyko 2001 m. liepos mėn. Vilniuje Tarptautinės teisės plėtros instituto direktoriaus vadovaujami vienos savaitės trukmės instruktorių mokymai. Juose dalyvavo 20 STT pareigūnų bei Valstybės saugumo departamento ir Generalinės prokuratūros atstovai. Šių mokymų metu parengti instruktoriai, kurių užduotis – mokyti ir dirbti kovos su korupcija srityje regioniniu, vietos valdžios lygiu ir su visuomene.

Pagal Europos Sąjungos PHARE techninės pagalbos projektą „Parama Lietuvos Vyriausybės antikorupcinei komisijai” 2001 m. spalio mėn. vyko dviejų savaičių trukmės mokymai Vilniuje, kuriuose dalyvavo 15 STT pareigūnų bei 2 atstovai iš Generalinės prokuratūros.

STT bendradarbiavimas

2001 metais Tarnyba savo veikloje aktyviai bendradarbiavo su kitomis Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijomis. Siekdama stiprinti bendradarbiavimą 2001 metų vasario 2 dieną STT pasirašė Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro inicijuotą susitarimą ,,Dėl operatyvinės veiklos subjektų bendradarbiavimo ir operatyvinės veiklos koordinavimo”. Remdamosi šiuo susitarimu visos institucijos bendradarbiauja organizuojant ir vykdant operatyvinius veiksmus, užkardant ir išaiškinant rengiamus, daromus ar padarytus nusikaltimus bei keičiasi operatyvine informacija pagal kiekvienos tarnybos kompetenciją.

Vykdant Lietuvos Respublikos Prezidento nurodymą dėl veiksmų suaktyvinimo siekiant užtikrinti veiksmingą kovą su kontrabanda bei su ja susijusia korupcija, kitais neigiamais socialiniais ir ekonominiais reiškiniais, iš STT, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnų buvo sudaryta darbo grupė, kuri tyrė pagrindines priežastis ir sąlygas, tiesiogiai veikiančias kontrabandą bei kitus su ja susijusius, neigiamus socialinius ir ekonominius reiškinius. Minėta grupė išanalizavo Muitinės departamento prie Finansų ministerijos veiklą kovos su kontrabanda srityje, pasirinktinai patikrino Klaipėdos uosto, Kalvarijų, Lazdijų, Obelių kelio ir geležinkelio muitinės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos postus bei įvykdė kitas analitinio, tiriamojo pobūdžio priemones.

Atsižvelgdamas į darbo grupės pateiktus pasiūlymus, Muitinės departamentas ėmėsi atitinkamų priemonių siekiant sugriežtinti importuojamų prekių muitinį vertinimą, dėl to į valstybės biudžetą buvo surinkta nemenka papildomų mokesčių dalis.

Buvo sudaryta ir kita prokurorų ir operatyvinių darbuotojų grupė, į kurią įėjo ir STT pareigūnai. Šios grupės nariai kaupia informaciją apie žemės ir nekilnojamojo turto grąžinimo Vilniaus apygardos teritorijoje pažeidimus, analizuoja informaciją ir renkamą medžiagą, organizuoja ir kontroliuoja baudžiamųjų bylų ir medžiagų tyrimą šiais klausimais. Yra keičiamasi turima informacija su valstybinėmis institucijomis, kurioms pavesta spręsti nurodytus klausimus, pagal būtinumą bus atlikti bendri patikrinimai. Šiai grupei pavesta derinti apygardos prokuratūros teritorijoje veikiančių kvotos ir parengtinio tardymo organų veiksmus tiriant minėtų kategorijų nusikaltimus baudžiamosiose bylose.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir dalyvavimas tarptautiniuose projektuose

Atsižvelgusi į kovos su korupcija problemos aktualumą Lietuvoje ir pasaulyje, nepakankamą Lietuvos teisėsaugos institucijų patyrimą šioje srityje bei tarptautinius kovos su korupcija aspektus, Tarnyba daug dėmesio skyrė tarptautiniam bendradarbiavimui. STT pareigūnai dalyvavo užsienyje vykusiuose mokymuose, seminaruose ir stažuotėse.

Iš jų verta paminėti Belgijoje vykusį „Priešįstojimo pakto ekspertų pasitarimą”, Rumunijoje vykusią konferenciją „Kovos su korupcija ir prevencinės veiklos tarpusavio vertinimo procesai Rumunijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje”, Ukrainoje vykusią konferenciją „Kovos su korupcija problemos”, G. C. Maršalo centro Vokietijoje surengtą konferenciją „Valstybės pareigūnų korupcija ir jos pasireiškimas saugumo pajėgose”, Olandijoje įvykusį „Kovos su korupcija 2–ąjį pasaulinį forumą”, Slovėnijoje vykusią „Šeštąją Europos specializuotų institucijų kovai su korupcija konferenciją”, Didžiojoje Britanijoje vykusias konferencijas „Skaidrumas ir atsakomybės tobulinimas”, „Visuomenės normos”, Estijoje JAV FTB surengtą regioninį seminarą.

Svarbus ir metų pabaigoje įvykęs STT vadovų vizitas į Švediją, turint tikslą susipažinti su Švedijos teisėsaugos institucijomis, kovojančiomis su korupcija. Vizito metu buvo užmegzti darbo ryšiai, gauta daug naudingos informacijos apie Švedijos teisėsaugos institucijų patyrimą šioje srityje.

Atskirai reikia paminėti 2001 m. gegužės mėnesį suorganizuotą Seimo, STT, Generalinės prokuratūros ir Valstybės saugumo departamento atstovų stažuotę į Tarptautinės teisės plėtros instituto (IDLI) centrinę būstinę Romoje.

Taip pat buvo svarbi 2001 m. spalio mėn. įvykusi 10-ta tarptautinė kovos su korupcija konferencija Prahoje, kurioje dalyvavo Tarnybos direktorius ir du darbuotojai. Ši konferencija suteikė galimybę dalyviams susipažinti su pasauliui aktualiais antikorupciniais klausimais ir užmegzti kontaktus su kitomis tarptautinėmis žinybomis, kurių veikla susijusi su antikorupciniais veiksmais, bei nustatyti Europos visuomenei Lietuvos kovos su korupcija modelį.

STT pagal savo kompetenciją dalyvavo Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programoje (NAPP), rengė ketvirtinius pranešimus apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei, teikė papildomą informaciją derybinės pozicijos 24 skyriui ,,Teisingumas ir vidaus reikalai”.

Tarnyba aktyviai dalyvavo ir specialiose antikorupcinėse programose (GRECO, OCTOPUS II, FALCONE), stiprino bendradarbiavimą su tarptautinių organizacijų padaliniais Lietuvoje (Jungtinių Tautų vystymo programa, Transparency International ir kt.) ir atitinkamais užsienio valstybių (Jungtinių Amerikos Valstijų, Vidurio ir Rytų Europos šalių) kovos su korupcija padaliniais, kaupė užsienio valstybių patirtį korupcijos tyrimų, kontrolės ir prevencijos organizavimo srityse.

2001 m. rugsėjo 6-7 dienomis STT kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa surengė tarptautinį seminarą „Kova su korupcija: praktiniai pavyzdžiai”. Seminare dalyvavo specialistai iš Kroatijos, Gruzijos, Slovakijos, Kazachijos, Lenkijos, Bulgarijos ir Lietuvos vyriausybinių bei visuomeninių organizacijų. Buvo pakviesti įvairių tarptautinių organizacijų - Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) atstovybės Lietuvoje, JTVP regioninio biuro Europai ir NVS regioninio biuro Bratislavoje, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO), Amerikos teisininkų asociacijos iniciatyvinės teisinės paramos Rytų ir Centrinės Europos valstybėms grupės (CELLI), Transparency International skyrių atstovai. Šis dvi dienas trukęs Vidurio ir Rytų Europos bei Azijos šalių seminaras - pirmasis tokio pobūdžio Lietuvoje įvykęs renginys, kuris suteikė galimybę su tarptautiniais ekspertais, mokslininkais bei įvairių šalių praktikais aptarti kovos su korupcija partnerystės svarbą ir perspektyvas, pasidalinti nacionaline kovos su korupcija patirtimi, rasti kiekvienai šaliai priimtinų ir įgyvendinamų kovos su korupcija praktinių pavyzdžių. Panaudodama tarptautinio seminaro medžiagą, STT kartu su Jungtinių Tautų vystymo programos atstovybe Lietuvoje išleido leidinį ,,Kova su korupcija: praktiniai pavyzdžiai”.

STT prisidėjo prie Europos Sąjungos PHARE techninės pagalbos projekto „Parama Lietuvos Vyriausybės antikorupcinei komisijai” vykdymo. Pagal šį projektą, kuris truko nuo 2001 m. sausio iki 2001 m. gruodžio mėn.:

 • parengta Nacionalinė kovos su korupcija programa (susidedanti iš Nacionalinės kovos su korupcija strategijos ir Strategijos įgyvendinimo veiksmų plano). 2001 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Nacionalinei kovos su korupcija programai ir 2001 m. gruodžio 5 d. pateikė Lietuvos Respublikos Seimui tvirtinti. Seimas nutarimu pritarė šiai programai 2002 m. sausio mėnesį;
 • atlikti mokymai ir stažuotės, kurių metu STT ir kitų institucijų pareigūnai apsilankė ES šalyse, susipažino su kitų šalių praktika, kovojant su korupcija.

Tarnyba dalyvavo ir kitame PHARE projekte „Nacionalinės kovos su korupcija programos peržiūra ir įgyvendinimas, sektorių antikorupcinių strategijų bei veiksmų planų parengimas ir įgyvendinimas”.

Specialiųjų tyrimų tarnybos dalyvavimas tarptautiniuose monitoringuose

STT ir Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 2001 m. sausio-kovo mėnesiais dalyvavo trijų šalių - Rumunijos, Lenkijos ir Lietuvos - kovos su korupcija ir jos prevencijos vertinime. Šio monitoringo rezultatai buvo labai teigiamai įvertinti per 2001 m. kovo 29–30 d. Bukarešte (Rumunijoje) vykusią Vidurio ir Rytų Europos šalių tarptautinę konferenciją dėl Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją projekto („Building blocks for a United Nations Convention Against Corruption and monitoring mechanisms”). Minėtų šalių galutinis pranešimas buvo pristatytas ir per 2001 m. gegužės 28–31 d. Hagoje vykusį II pasaulinį forumą dėl kovos su korupcija ir integralumo (,,Global forum on fighting corruption and on safeguarding integrity II”). Buvo vertinama šalių teisinė ir institucinė bazė. Taip pat buvo apžvelgtas ir viešųjų institucijų bendradarbiavimas su visuomene. Šalys save vertino ir tarptautiniu lygiu. Šis monitoringas suteikė jo dalyviams galimybę užmegzti naujus dalykinius ryšius, pasikeisti teorine ir praktine patirtimi bei gauti atitinkamas rekomendacijas. Buvo būsimiems GRECO ir OECD nuostatomis ir principais, siekiant pasirengti tolimesniems GRECO ir OECD vertinimams, kuriuose 2001 m. Lietuva taip pat dalyvavo.

2001 m. STT kartu su kitomis valstybinėmis ir visuomeninėmis institucijomis dalyvavo GRECO (Valstybių prieš korupciją grupės) atliekamame Lietuvos monitoringe – užpildė klausimyną (kurį sudarė GRECO), atspindintį Lietuvos institucinę ir teisinę bazę antikorupcinėje srityje. Atstovaudama Lietuvai, 2001 m. spalio 8-12 d. STT, kaip šalis stebėtoja, dalyvavo vertinant GRECO valstybę narę – Vengriją ir parengė galutinį pranešimą (ataskaitą) apie antikorupcinę politiką Vengrijoje.

Veiklos problemos bei prioritetai

 

Kovos su korupcija problemą 2001 metais galima santykinai suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas:

 • nuolatinės, būdingos kovai su šiuo sudėtingu reiškiniu visame pasaulyje, problemos (nusikaltimų latentiškumas, jų sudėtingumas, reikalaujantis daug laiko ir lėšų tyrimui ir pan.);
 • specifinės, mūsų šaliai būdingos, kovos su korupcija problemos.

Iš kovos su korupcija problemų būdingų Lietuvai visų pirma galima išskirti tam tikrus įstatymų trūkumus. Tai asmeninės atsakomybės už priimtus kolektyvinius administracinius sprendimus nebuvimas, tarnautojų bei pareigūnų veiklos neapibrėžtumas, liudytojų apsaugą užtikrinančių įstatymų įgyvendinimo spragos.

Korupcijos lygio šalyje sumažinimui būtų naudingas verslą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas, sudarant palankesnes sąlygas verslo vystymui bei aktyvesnis visuomenės dalyvavimas antikorupcinėje veikloje. Kovai su korupcija Lietuvoje taip pat padėtų kai kurių tarptautinių sutarčių ir konvencijų, skirtų kovai su korupcija spartesnis ratifikavimas. Tai Europos Tarybos baudžiamosios teisės konvencija dėl korupcijos Nr. 173 (Strasbūras, 1999-01-27), Europos Tarybos civilinės teisės konvencija dėl korupcijos Nr. 174 (Strasbūras, 1999-12-04), Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (Palermo, 2000-12-15).

Atsižvelgdama į kovos su korupcija sudėtingumą bei aktualias antikorupcinės veiklos Lietuvoje problemas, Tarnyba numatė veiklos prioritetus 2002 metams. Be pagrindinių, teisės aktais priskirtų veiklos sričių, numatyta:

 • operatyvinių pozicijų stiprinimas strategiškai svarbiuose objektuose;
 • finansinių pramoninių grupių galimų korupcinių ryšių su valstybės valdymo institucijų atstovais ir tokių ryšių įtakos valstybės valdymo mechanizmams analizavimas bei neigiamų pasekmių šalinimas tobulinant įstatymus ir kitus teisės aktus bei aktyviai tiriant neteisėtas veikas;
 • teisėsaugos institucijose pasireiškiančios korupcijos kontrolė bei galimų neigiamų pasekmių šalinimas tobulinant teisės aktus bei aktyviai tiriant neteisėtas veikas;
 • mokesčių rinkimo mechanizmo kontrolė korupcijos požiūriu bei galimų neigiamų pasekmių šalinimas tobulinant teisės aktus bei aktyviai tiriant neteisėtas veikas;
 • kovos su kontrabanda veiksmingo mechanizmo įdiegimas, pasitelkiant užsienio valstybių patyrimą bei aktyviai bendradarbiaujant su atitinkamomis valstybės institucijomis;
 • privatizavimo proceso stebėjimas bei tyrimas dėl galimos korupcijos apraiškų ir įtakos privatizuojant stambiuosius objektus;
 • viešųjų pirkimų srityje pasireiškiančios korupcijos kontrolė bei galimų neigiamų pasekmių šalinimas tobulinant teisės aktus bei aktyviai tiriant neteisėtas veikas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius Valentinas Junokas
Naujausi pakeitimai - 2002 05 27.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2001 metų ataskaitos

LR Seimas