Lietuvos Respublikos Seimas

VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2001 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius, 2002

Turinys

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagrindinės veiklos kryptys ir formos 3

1. Valstybinės kalbos teisinė apsauga 4

2. Tarptautiniai ryšiai 6

3. Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje 7

4. Norminamasis darbas

4.1. Terminija 7

4.2. Gramatika ir rašyba .. 9

4.3. Vietovardžiai 9

4.4. Asmenvardžiai 10

4.5. Pavadinimai 10

4.6. Kirčiavimas 10

4.7. Kiti dalykai 11

5. Kalbos programos

5.1. Kalbos programų koordinavimo tarybų veikla 12

5.1. Ekspertų tarybos veikla 13

5.3. Darbai pagal sutartis su institucijomis 13

6. Šviečiamoji ir informacinė veikla

6.1. Informacija apie Kalbos komisijos veiklą 13

6.2. Kalbos konsultacijos 14

6.3. Radijo valandėlės 14

6.4. Konferencijos, seminarai, kiti renginiai 15

Priedai

1 lentelė. Recenzuoti leidiniai 17

2 lentelė. Ekspertų posėdžiai 21

3 lentelė. 1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas

ir jo apsauga“ 24

4 lentelė. 1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės

švietimas“ 29

5 lentelė. 1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m.

programa 38

6 lentelė. Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas

aukštosiose mokyklose 41

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo

Kalbos inspekcijos 2001 metų veiklos ataskaita

1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

1.1. Periodinės spaudos leidiniai 42

1.2. Neperiodinės spaudos leidiniai 43

1.3. Televizijos ir radijo laidos 45

1.4. Kino filmai 49

1.5. Internetas 49

1.6. Teatrų spektakliai 49

1.7. Įmonės ir įstaigos 50

1.8. Viešoji informacija 50

1.9. Skundų nagrinėjimas 51

2. Ryšiai su kitomis institucijomis 51

3. Bendradarbiavimas su savivaldybių kalbos tvarkytojais 52

Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos darbuotojų 2001 metų publikacijos 53

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagrindinės veiklos kryptys ir formos

I. Pagrindinės veiklos kryptys

1. Valstybinės kalbos apsaugos sistemos kūrimas

1.1.Valstybinės kalbos viešosios vartosenos administravimą užtikrinančių teisės aktų rengimas.

1.2. Valstybinės kalbos plėtros programų rengimas, jų vykdymo organizavimas, koordinavimas ir finansavimas.

2. Kalbos norminimas

2.1. Viešosios kalbos faktų kaupimas, nagrinėjimas, apibendrinimas ir vertinimas.

2.3. Kalbos normų, įskaitant ir oficialiąsias Lietuvos vietovardžių formas, įteisinimas Kalbos komisijos nutarimais.

2.4. Terminų žodynų vertinimas.

2.5. Centrinio elektroninio terminų banko kūrimas.

2.5. Kitų valstybės institucijų teikiamų dokumentų (teisės aktų projektų, terminų standartų, nomenklatūrų, klasifikacijų, registrų ir pan.) kalbinis vertinimas.

3. Kalbos mokymas ir viešosios kalbos kultūros ugdymas

3.1. Kalbos kultūros ir specialybės kalbos mokymo aukštosiose, aukštesniosiose ir profesinėse mokyklose programų rengimo, jų vykdymo organizavimas, koordinavimas ir rėmimas.

3.2. Kitakalbių Lietuvos piliečių kalbinės integracijos programų rengimo, jų vykdymo organizavimas, koordinavimas ir rėmimas.

3.3. Mokomųjų kalbos leidinių rengimo ir leidybos rėmimas.

3.4. Kalbos konsultacijų telefonu punktų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose veiklos rėmimas ir koordinavimas.

3.5. Konsultacinė pagalba kitoms institucijoms ir asmenims.

3.6. Elektroninio sąveikiojo kalbos konsultacijų banko kaupimas.

3.7. Kalbinis visuomenės švietimas per žiniasklaidos priemones.

4. Kalbotyros darbų rėmimas

4.1. Kalbotyros leidinių rengimo bei leidybos rėmimas.

4.2. Kalbotyros kompiuterizavimo programų rėmimas.

5. Kalbos kontrolė

5.1. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir jos taisyklingumo reikalavimus, vykdymo tikrinimas.

5.2. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 911–917 straipsniuose numatytų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, administracinių nuobaudų už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus ir Kalbos komisijos nutarimų nesilaikymą taikymas

II. Veiklos formos

  1. Kalbos komisijos posėdžiai.

2. Teminių nuolatinių ir laikinųjų pakomisijų posėdžiai.

3. Programinis bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, mokslo ir studijų įstaigomis, savivaldybių ir apskričių kalbos tvarkytojais.

4. Informacijos apie Komisijos veiklą pateikimas žiniasklaidos priemonėse ir interneto svetainėje.

5. Seminarai ir konferencijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos

2002 m. vasario 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 1)

2001 metais daugiausia pastangų skirta norminamajam darbui – terminų tvarkybai bei morfologijos ir sintaksės dalykų tikslinimui. Toliau plėtota veikla, susijusi su lietuvių kalbos padėtimi informacinėje visuomenėje. Pabrėžtina ir tarptautinių ryšių plėtra: keliose Europos Tarybos ir kitų tarptautinių institucijų bei organizacijų surengtose konferencijose, skirtose mažųjų kalbų išlikimo klausimams, didelio dėmesio sulaukė pranešimai apie Lietuvos patirtį kuriant teisinius valstybinės kalbos apsaugos pagrindus ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (toliau – Kalbos komisija) veiklą.

2001 m. pabaigoje priimti Lietuvos Respublikos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymo pakeitimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas. Valstybinė lietuvių kalbos komisija prie Lietuvos Respublikos Seimo reorganizuota – išskaidyta į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją ir Valstybinę kalbos inspekciją.

1. Valstybinės kalbos teisinė apsauga

Kalbos komisijos siūlymu Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatyme įteisinta merų atsakomybė už valstybinės kalbos vartojimo kontrolę savivaldybėms priklausančiose teritorijose.

Atsižvelgdama į informacijos apie prekes ir paslaugas trūkumą prekybos ir paslaugų teikimo vietose (dažnai apsiribojama vien prekių ženklais) Kalbos komisija pateikė Vartotojų teisių gynimo įstatymo papildymo projektą. Įstatymo 5 straipsnio 4 dalį pasiūlyta papildyti reikalavimu, kad prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai savo veiklai skirtų patalpų išorėje valstybine kalba teiktų informaciją apie prekes ir paslaugas. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pataisai pritarė.

Kalbos komisijos iniciatyva vasario 7 d. surengtame Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Baltijos skyriaus Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų poskyrio pasitarime atkreiptas dėmesys į tai, kad skirtingų institucijų tvarkomuose geografinių objektų vardų registruose ir sąrašuose yra nemažai tų pačių vietovardžių variantų, netaisyklingų formų. Tokie nesunorminti vietų vardai patenka į Lietuvos Respublikos teisės aktus, žemėlapius ir pan., o tai prieštarauja ne tik valstybinės kalbos taisyklingumo reikalavimams, bet ir Jungtinių Tautų rekomendacijoms, skatinančioms sunorminti (standartizuoti) nacionalinius vietų vardus.

Pasitarime ekspertai pritarė Kalbos komisijos siūlymui patikslinti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo projekto 19 straipsnio nuostatą, reglamentuojančią vietovardžių normiškumą. 2001 m. birželio 28 d. priimtame įstatyme įrašyta, kad žemėlapiuose ir georeferencinių duomenų bazėse vietovardžiai turi būti teikiami sunorminti – įteisinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais patvirtintuose sąrašuose ir žinynuose.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui ir Vidaus reikalų ministerijai pareikšta pastabų dėl Lietuvos Respublikos asmens identifikavimo kortelės įstatymo ir Lietuvos Respublikos paso įstatymo projektų. Atkreiptas dėmesys į tai, kad Lietuvos Respublikoje išduodamuose asmens dokumentuose asmenų, turinčių kitose valstybėse išduotus tapatybės dokumentus, vardus ir pavardes rašant lietuviškais rašmenimis būtų pažeidžiamas tapatybės išsaugojimo principas. Į pastabas iš esmės atsižvelgta.

Nepritarta Seimo nario E. Klumbio pateiktai Asmens identifikavimo kortelės ir Paso įstatymų projektų 4 str. 4 d. formuluotei „piliečio vardas (-ai) ir pavardė [įrašomi] valstybine kalba“. Kalbos komisijos nuomone, vardas ir pavardė asmens identifikavimo kortelėje (pase) turi būti rašomi kaip pirminiame dokumente, pagal kurį šie dokumentai sudaromi. Pagal projekto formuluotę kai kuriais atvejais rastųsi antroji rašytinė vardo ir pavardės forma, t. y. būtų sugriauta asmens tapatybės nustatymo pagal vardą ir pavardę sistema.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui priminta, kad Kalbos komisijos sudarytos darbo grupės 2000 m. parengtas Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas jau buvo pristatytas Seimo plenariniame posėdyje, esminių pastabų nepareikšta. Šis įstatymas padėtų išvengti minėtos asmenvardžių rašymo asmens dokumentuose painiavos.

Kalbos komisija nepritarė grupės Seimo narių teiktam Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 22, 23 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui. Komisijos nuomone, projekte įrašytas stiliaus reikalavimų laikymasis, taigi ir laikymosi kontrolė, yra neįmanomi, nes universalaus stiliaus negali būti, kalbą sudaro stilių įvairovė. Siūlymas visiems viešai kalbantiems asmenims taikyti bendrinės kalbos reikalavimus taip pat neįgyvendinamas – išeitų, kad į radijo ar televizijos laidas kviečiami svečiai negalėtų kalbėti, pavyzdžiui, tarmiškai. Nepritarta ir svetimvardžių rašymo principų keitimui. Nuostatą prie nelietuviškų firmų pavadinimų teikti minimalią informaciją valstybine kalba pasiūlyta įteisinti Vartotojų teisių gynimo įstatymu. Komisijos pirmininkė doc. dr. D. Mikulėnienė ir nariai prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. J. Klimavičius, prof. habil dr. Z. Zinkevičius dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto sudarytoje darbo grupėje projektui svarstyti. Lapkričio 5 d. komitetas nutarė Valstybinės kalbos įstatymo pataisoms nepritarti.

Nepritarta Lietuvos Respublikos firmų vardų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto nuostatoms, siaurinančiomis Firmų vardų darybos galimybes, numatytas Kalbos komisijos nutarimais patvirtintose firmų vardų darymo taisyklėse.

Kino įstatymo projektą pasiūlyta papildyti nuostata, kad Lietuvoje viešai rodomiems filmams turi būti taikomi Valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai.

Etninės kultūros globos tarybos prašymu Kalbos komisijos ekspertai apsvarstė tarpžinybinės darbo grupės parengtą Apskričių reformos koncepcijos projektą. Pritarta tam projekto variantui, pagal kurį numatyta įsteigti 4 aukštesnius teritorinius darinius atsižvelgiant ne tik į ekonominius ir socialinius veiksnius, bet ir į istorinį bei etnokultūrinį, kartu ir tarminį, teritorijos vientisumą.

Komisijos ekspertai pateikė pastabų dėl šio projekto sąvokų. Pabrėžta, kad mūsų valstybės skirstymas į regionus neturi nei teisinio, nei kalbinio pagrindo, todėl siūlyta vartoti įprastą lietuvišką žodį apskritis. Apskritys vadintinos jų administracinių centrų vardais (pvz., Kauno, Panevėžio), nes pavadinimai Pietryčių, Centro, Vakarų, Šiaurės neturi vartojimo tradicijos. Neteiktini ir kai kuriuose diskusiniuose straipsniuose siūlomi pavadinimai Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija (Dainava, Sūduva) – jie netikslūs numatomų ribų požiūriu, be to, yra palyginti nauji ir dirbtiniai. Dar kartą priminta apie painiavą, susijusią su žodžio savivaldybė reikšmėmis. Lietuvos administracinė reforma nėra baigta, todėl dabar savivaldybėmis vadinamiems teritoriniams administraciniams vienetams, Komisijos nuomone, turėtų būti sugrąžintas valsčiaus pavadinimas arba įsivestas naujas, pvz., savivaldija. Komisijos išvados pateiktos ir Vidaus reikalų ministerijai.

Kalbos komisija pasiūlė Vyriausybei kol kas nepasirašyti Europos regioninių arba mažumų kalbų chartijos. Kai kurios chartijos nuostatos įgyvendintos Lietuvos Respublikos teisės aktais, tačiau jų skaičiaus nepakanka, kad chartiją būtų galima pasirašyti nekeičiant valstybinės kalbos teisinės bazės. Tikėtina, kad įgyvendinus chartijos reikalavimus valstybinė lietuvių kalba kai kuriose vietose, pavyzdžiui, Šalčininkų savivaldybės teritorijoje, liktų antrine. Atkreiptas dėmesys į tai, kad chartiją pasirašė nedaug Europos Sąjungos valstybių, dar mažiau – šalių pretendenčių. Jos nepasirašė ir Lietuvos kaimynės Lenkija, Latvija, Estija.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai pranešta, kad Kalbos komisija nepritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimo Nr. 1395 „Dėl numerių pastatams, namų butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos bei Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ projekto dalies „Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo ir įtraukimo į apskaitą tvarka“ 22 punktui, numatančiam galimybę statinių iškabose bei gatvių pavadinimų lentelėse greta lietuvių kalbos vartoti ir tautinės mažumos kalbą. Pirma, pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnį institucijos apskaitą tvarko valstybine kalba. Valstybės registrai yra apskaitos forma, todėl gatvių ir kitų apskaitomų objektų pavadinimai juose turi būti valstybine kalba. Antra, šie pavadinimai, kaip ir asmenų pavardės, yra objektų identifikacijos žymenys, todėl negali turėti variantų: dvikalbiai pavadinimai sukeltų painiavą visoje valstybės apskaitos sistemoje (visuose kituose registruose, kuriuose teikiami aptariamų objektų registrų duomenys), apsunkintų pašto bei kitų tarnybų darbą.

Rūpindamasi lietuvių kalbos vietovardžių išsaugojimu ir jų oficialiųjų lyčių įtvirtinimu vartosenoje, Kalbos komisija nesutiko su Adreso sudarymo principų ir adresuojamųjų objektų vietos nustatymo tvarkos ir metodikos projekto nuostata gyvenamųjų vietų vardus laikyti adreso atributais, o ne privalomaisiais komponentais. Projekto rengėjams pastabos išsakytos Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje surengtame pasitarime sausio 9 d. (kitos pastabos išdėstytos raštu, pavyzdžiui, dėl nelabai aiškios sąvokos „adreso teritorija“, gatvių pavadinimų rašymo ir kt.).

Minėtame UNGEGN Baltijos skyriaus Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų poskyrio pasitarime (dalyvavo Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Aplinkos ministerijos, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro VĮ, Žemėtvarkos instituto, kitų institucijų ir įmonių atstovai) nutarta parengti Lietuvos Respublikos geografinių pavadinimų duomenų bazės kūrimo principus. Tokia vyriausybinės programos pagrindu sukurta bazė padės sunorminti visus aktualiuosius šalies vietovardžius.

Kalbos komisija pasiūlė išbraukti Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo įgyvendinimo tvarkos projekto 3 punkto 3 dalį. Atsakinga Lietuvos Respublikos ministerija ar Vyriausybės įstaiga, kitai Lietuvos institucijai raštu teikdama derinti rengiamo dokumento tekstą ne lietuvių kalba, pažeistų Valstybinės kalbos įstatymo 4 ir 5 straipsnius. Į Kalbos komisijos nuomonę atsižvelgta.

Kalbos komisija iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pranešimo apie Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje“ projektui. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikta pastabų dėl aiškinamojo rašto dėl Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos nuostatų įgyvendinimo tvarkos projekto (nuolatinėje komisijoje Lietuvos Respublikos informacijai apie Europos tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos įgyvendinimą rengti dalyvauja Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė).

Iš esmės pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „ Dėl doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ projektui. Nepritarta nuostatų 38 punktui, kuriuo be aiškių motyvų pripažįstama galimybė rašyti daktaro disertaciją ne valstybine kalba. Į prieštaravimą neatsižvelgta.

Lietuvos archyvų departamento teikimu Kalbos komisijos darbuotojai ir ekspertai peržiūrėjo ir pateikė daug pastabų dėl Dokumentų rengimo ir įforminimo, Raštvedybos taisyklių projektų. Į pastabas atsižvelgta.

2. Tarptautiniai ryšiai

Kalbos komisija ne kartą yra pareiškusi, kad nepritaria Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl asmenų, priklausančių lenkų tautinei mažumai Lietuvoje ir lietuvių tautinei mažumai Lenkijoje, vardų ir pavardžių rašymo projekte numatytai galimybei lenkų tautinei mažumai priklausančių Lietuvos piliečių vardus ir pavardes asmens dokumentuose rašyti lenkų kalbos rašmenimis. Tokiai Kalbos komisijos pozicijai atstovauja Komisijos pirmininkė D. Mikulėnienė, dalyvaujanti Lietuvos ir Lenkijos vyriausybinių delegacijų derybose dėl minėtos sutarties. Rugpjūčio 28 d. delegacijų derybose Varšuvoje bendro sutarimo nepasiekta. Tolesnio bendradarbiavimo dėl sutarties klausimai aptarti su balandžio 5 d. Kalbos komisijoje apsilankiusia Lenkijos Respublikos parlamentarų grupe, vadovaujama Lenkijos Seimo parlamentinių ryšių su Lietuva grupės pirmininko T. Wronos. Sutarties derybų eiga nagrinėta balandžio 12 d. susitikime su Lenkijos užsienio reikalų ministerijos Polonijos departamento direktoriumi W. Tycińskiu.

Sausio 15–16 dienomis D. Mikulėnienė dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių bendradarbiavimo tarybos Tautinių mažumų komisijos posėdyje Varšuvoje, vasario 22–23 d. – Lietuvos ir Lenkijos tarpparlamentinėje sesijoje Vilniuje.

Birželio 1 d. D. Mikulėnienė kartu su Lietuvos ir Lenkijos tarpparlamentinės asamblėjos nariais A. Matulevičiumi, E. Šablinsku ir A. Vidžiūnu lankėsi Seinuose ir Punske. Tarp kitų dalykų domėtasi Lenkijos lietuvių švietimu, Lenkijos Respublikoje vykdomos švietimo reformos pasekmėmis šiai tautinei mažumai.

Kovo 9–11 d. Stokholme vykusioje konferencijoje „Kokią apsaugą mažosioms kalboms teikia narystė Europos Sąjungoje?“ Komisijos pirmininkė skaitė pranešimą „Kalbos teisė Lietuvoje“.

Balandžio 19–21 d. Rygoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Mažosios kalbos XXI amžiaus Europoje“ (rengė Europos Taryba ir Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerija) Kalbos komisijos pirmininkė skaitė pranešimą apie valstybinės kalbos apsaugą, kalbos tvarkybą Lietuvos Respublikoje. Lapkričio 14–16 d. Andoroje vykusioje II Europos konferencijoje, skirtoje kalbos tvarkybai, buvo pristatytas Kalbos komisijos pirmininkės D. Mikulėnienės pranešimas „Kalbos teisė ir tvarkyba Lietuvoje“.

Kovo 15 d. Lietuvos teisės universiteto UNESCO Taikos kultūros ir demokratijos katedros, Politologijos katedros, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Visuomenės plėtros paramos ir labdaros fondo surengtoje išplėstinėje konferencijoje „UNESCO – Lietuva: bendradarbiavimo perspektyvos amžių sandūroje“ D. Mikulėnienė į konferencijos rezoliuciją pasiūlė įtraukti nuostatą lietuvių kalbos tarmes laikyti lietuvių kultūros paveldo dalimi. Su nacionaline UNESCO komisija numatoma bendradarbiauti vykdant Vyriausybės patvirtintą Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 metų programą.

Gegužės 17–19 d. Kalbos komisijos pirmininkė dalyvavo XXXIV Europos kalbų atlaso (EKA) leidėjų tarybos pasitarime Uppsaloje (Švedija). (D. Mikulėnienė nuo 2001 m. šioje taryboje atstovauja Lietuvai kaip nacionalinio komiteto pirmininkė, priklauso EKA direktorių tarybai ir vadovauja IV (baltų kalbų) skyriaus darbui.) Pasitarime svarstyti „Europos kalbų atlaso“ (Atlas Linguarum Europae – ALE) VI ir VII tomai (onomasiologijos klausimynas).

Kovo 14 d. Kalbos komisijoje lankėsi buvusi Estijos ambasadorė Lietuvoje V. Strikaitienė, birželio 15 d. – Niu Mechiko (JAV) universiteto profesorė dr. Merryl Kravitz, lapkričio 12 d. – žymus Ukrainos kalbininkas baltistas prof. Anatolijus Nepokupnas. Svečiai domėjosi valstybinės kalbos statuso įgyvendinimu Lietuvoje, vyriausybinėmis kalbos programomis, Kalbos komisijos veikla.

3. Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje

2001 m. pradėti svarbesni Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 471 patvirtintos Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos darbai (plačiau žr. skyriuje „Kalbos programos“).

Vasario 19 d. Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos posėdyje išklausyti Kalbos komisijos pirmininkės D. Mikulėnienės ir akademiko L. Telksnio pranešimai apie Kalbos komisijos koordinuojamos Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programos vykdymą.

Kalbos komisija kartu su UNESCO katedra „Informatika humanitarams“ Matematikos ir informatikos institute įvertino UNESCO dokumento CL/3569 projektą ir per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją pranešė šiai organizacijai, kad pritaria UNESCO nutarimui skatinti įvairių pasaulio kalbų vartojimą elektroninėje terpėje, raginti valstybes kurti informacinę visuomenę nepamirštant nacionalinės kalbos ir nacionalinės kultūros. Ypač palaikytini skyriaus „Daugiakalbiškumo skatinimas“ (Promoting multilingualism) teiginiai (M11, M12, M13 paragrafai). Vasario 26 d. Komisijos pirmininkė D. Mikulėnienė informavo užsienio reikalų viceministrą E. Ignatavičių, kokius darbus, remiantis minėtu UNESCO dokumentu siūlomus pradėti šalių vyriausybėms, Kalbos komisija jau yra pradėjusi, vykdydama Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programą.

Rugsėjo 26 d. su Kalbos komisijoje viešėjusiu Informacinės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generaliniu direktoriumi J. Zalatoriumi aptartos lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje problemos. Lapkričio 12 d. Komisijos pirmininkė dalyvavo jungtiniame Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų posėdyje.

Rugsėjo 14 d. Kalbos komisijos atstovų ir UAB „Tildė“ direktoriaus A. Škikūno pokalbyje apsvarstytas galimas bendradarbiavimas informacinių technologijų srityje.

Nelikus techninių kliūčių vartoti lietuvišką raidyną elektroniniame pašte, šios paslaugos teikėjai paraginti sutvarkyti savo elektroninio pašto sistemas taip, kad tas raidynas nebūtų iškraipomas. Siunčiami laiškai privalo atitikti MIME protokolo reikalavimus, turi būti koduojami koduote Windows-1257 (siunčiant laiškus keliomis koduotėmis, lietuviška koduotė turėtų būti pagrindinė). AB „Lietuvos telekomas“ pranešė, kad siunčiamiems ir gaunamiems laiškams nustatė minėtą koduotę.

4. Norminamasis darbas

2001 metais įvyko 8 Kalbos komisijos posėdžiai. Juose svarstyti klausimai: įvairių dokumentų (įstatymų ir kt.) ir jų pataisų projektai (6), terminija (18), vietovardžiai (8), rašyba (1), gramatika (1).

Surengti 94 pakomisijų (Ekspertų tarybos) posėdžiai: Terminologijos – 37, Gramatikos – 37, Vardyno – 8, Rašybos ir skyrybos – 5, Tarties ir kirčiavimo – 3, Žodyno – 3, jungtinis – 1.

Parengiamasis norminamasis darbas dirbtas pakomisijuose: svarstyta rengiamų norminamųjų leidinių „Kalbos patarimai“ (3-iasis iš esmės pertvarkytas „Kalbos praktikos patarimų“ leidimas), „Bendrinės lietuvių kalbos žodynas“ medžiaga; probleminiai kalbos teorijos ir praktikos dalykai; terminų žodynai ir standartai. Nemažą norminamojo darbo dalį sudarė kalbos ekspertizės įvairių institucijų prašymu.

4.1. Terminija

2001 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 1 (77) iš dalies pakeistos 1997 m. sausio 30 d. Komisijos nutarimu

Nr. 59 patvirtintos „Terminų žodynų aprobavimo taisyklės“. Nustatyta, kad Kalbos komisijai teikiami aprobuoti ir elektroniniai terminų žodynai, patikslinta žodynų aprobavimo tvarka.

Terminologijos pakomisijo posėdžiuose apsvarstyti ir Kalbos komisijos posėdžiuose aprobuoti 8 žodynai: „Europos žodynas“ (Eurovoc), „Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas“, „Rizologijos terminų žodynas“, A. Kudzio „Statybos terminų žodynas“, K. Čuprynskos ir I. Slavinsko „Lietuvių–lenkų, lenkų–lietuvių kalbų matematikos terminų žodynas“, V. Šidlausko „Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos terminų žodynėlis“, P. Bluzmos, R. Mažeikytės, E. Mickevičiaus, J. Prūsaitės, K. Baranausko, R. Baleišio „Žinduolių vardynas“, E. Kisino „Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas“. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos paprašyta pateikti Kalbos komisijai įvertinti ir aprobuoti pataisytą „NATO terminų žodyną“. Aprobuoti 8 terminų standartai: „In vitro diagnostikos sistemos. Mikrobiologinės mitybos terpės. Terminai ir apibrėžimai“, „Guminės ir plastikinės avalynės detalės. Nomenklatūra“, „Deguoninio liepsninio, lazerinio ir plazminio pjovimo defektai. Terminija“, „Suvirinimas. Jungtys. Terminai keliomis kalbomis su iliustracijomis“, „Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas“, „Keleivių vežimo lynų keliais saugos reikalavimai. Terminai“, „Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“, „Apvalioji ir pjautinė mediena. Terminija. 12 dalis. Papildomi terminai ir bendroji rodyklė“.

Svarstant terminų žodynus ir standartus ypač didelis dėmesys skirtas svetimžodžių keitimui lietuviškais atitikmenimis.

Seimo Informacijos technologijų departamento parengtas „Europos žodynas“ (lietuvių–anglų–vokiečių–prancūzų k.), kurį sudaro apie 10 000 Europos Sąjungos dokumentuose vartojamų politikos, ekonomikos, teisės ir kitų sričių terminų, organizacijų pavadinimų, vietų vardų, svarstytas 27-iuose ekspertų tarybos posėdžiuose (juose dalyvavo ir žodyno vertėjai, kai kurių sričių specialistai). Žodyno rengėjams pasiūlyta nemažai tarptautinių žodžių atitikmenų, naujadarų, pvz.: rinkimų biuletenis – balsalapis, kliringas – tarpuskaita, pramonės konversija – pramonės perkaita, uzufruktas – svetnauda.

Terminologijos pakomisijys apsvarstė Lietuvos Respublikos finansinių institucijų įstatymo projekto svetimžodžius. Įstatymo rengėjams pasiūlyta lietuviškais atitikmenimis pakeisti per 30 svetimos kilmės žodžių, pvz.: konsoliduotas (=jungtinis) kapitalas, subordinuota (=antraeilė, pasitikėtinė) paskola.

Birželio 21 d. Kalbos komisijos posėdyje pritarta Tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos aštuntojo leidimo lietuviškajam variantui.

Terminologai, rašybos specialistai kartu su Lietuvos banko ir Muitinės departamento atstovais apsvarstė Pasaulio šalių ir teritorijų valiutų registrą.

Žemės ūkio ministerijos prašymu sausio 25 d. Komisijos posėdyje svarstytas terminas stalo vynas. Kalbos požiūriu geresnis būtų pietų vynas arba pietų stalo vynas, tačiau atsižvelgiant į ilgametę vyno pramonės gaminių nomenklatūros tradiciją neprieštarauta, kad sinonimiškai būtų vartojamas ir stalo vynas, pirmiausia alkoholinių gėrimų sritį reglamentuojančiuose techniniuose dokumentuose. Taip pat buvo išnagrinėtas ministerijos teiktas dokumento „Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai“ projektas, pasiūlyta kai kuriuos terminus taisyti.

Raštu atsakyta į daugiau kaip pusę šimto klausimų dėl terminų taisyklingumo, atitikmenų, prasmės ir vartojimo. Tarp jų minėtini atsakymai į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Dokumentų skyriaus paklausimus (pvz., pasiūlytas žodžio bukmekeris lietuviškas atitikmuo lažybų tarpininkas arba lošybininkas). Vidaus reikalų ministerijai Lietuvos Respublikos asmens identifikavimo kortelės įstatymo projekte vietoj nelietuviško pavadinimo indentifikavimo kortelė pasiūlytas pavadinimas tapatybės kortelė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – termino angl. gender mainstreaming atitikmuo lyčių integravimo principas arba politika. Švietimo ir mokslo ministerijai terminą besimokančiojo krepšelis pasiūlyta keisti terminu moksleivio krepšelis (vartotas „Besimokančiojo krepšelio“ ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodikos projekte).

Įvertinti ir pasiūlyti keisti arba tikslinti Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos standartizacijos departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Lietuvos banko, AB banko „Snoras“, UAB „Videvita Vilnius“, Jūrų muziejaus, Utenos reabilitacijos ir ugdymo centro, VšĮ Oreivystės centro ir kitų įmonių, įstaigų, savivaldos institucijų ir fizinių asmenų teikti terminai (medicinos, farmacijos, bankininkystės, gyvūnų, sporto ir kt.).

Kovo 14 d. D. Mikulėnienė susitikime su Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos nariais ir darbuotojais aptarė teisės kalbos ypatumus.

 

 

4.2. Gramatika ir rašyba

Gramatikos pakomisijys 37 posėdžiuose svarstė rengiamų „Kalbos patarimų“ morfologijos ir sintaksės dalykus. Kalbos komisija, rugsėjo 25 d. posėdyje apsvarsčiusi jų dalį „Morfologija“, pritarė rengėjų sumanymui pirmiausia išleisti ją atskira knygele.

Rašybos pakomisijys, atsižvelgęs į tarptautinių ir Lietuvos standartų rekomendacijas, informatikos specialistų nuomonę, sutiko su Archyvų departamento parengto Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių projekte numatytu reikalavimu skaitmeninę datą rašyti su brūkšneliais, pvz., 2001-03-27. Komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“ įteisino naują datos rašymo būdą.

Rašybos pakomisijys kartu su Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos koordinavimo tarybos nariais apsvarstė kai kuriuos kitus formaliuosius rašybos dalykus. Nutarta laikytis tradicinių lietuviškų kabučių rašybos („ABC“), skirti brūkšnelį ir vidutinio ilgio brūkšnį (- ir –), palikti tarpus tokiais atvejais, kaip t. y., Nr. 1, A. Petraitis. Šiuos dalykus numatyta aiškiau formuluoti naujame „Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ leidime. Kalbos komisija raštu atkreipė valstybės ir savivaldos institucijų, skelbiančių įvairius teisės aktus „Valstybės žiniose“, dėmesį į tai, kad būtų vartojami tinkami skyrybos ženklai.

Teisingumo ministerijai pareikšta pastabų dėl Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijų. Patarta suvienodinti datos ir vietos rekvizitų pateikimą, atkreiptas dėmesys į papunkčių žymėjimą ir kt.

Iš viso parengta apie 60 raštų dėl rašybos ir kitų kalbos dalykų.

Ūkio ir Teisingumo ministerijoms, Statistikos departamentui išsiųsti raštai dėl įmonių rejestruose vartojamos termino viešoji įstaiga netaisyklingos santrumpos (turi būti VšĮ), paprašyta į tai atsižvelgti rengiant Juridinių asmenų registro įstatymo projektą.

Nemažai klausimų gauta dėl institucijų, įstaigų pavadinimų rašybos, pavadinimų ir žodžių trumpinimų, dėl žodžių rajonas ir savivaldybė vartojimo įvairiuose pavadinimuose.

Vertimo, dokumentacijos ir informacijos centro prašymu atkreiptas dėmesys į Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) dokumento „Informacija apie vidaus paramą ir eksporto subsidijas“ vertimo kalbą, nurodyti pagrindiniai trūkumai ir taisiniai.

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos, Migracijos departamento prie VRM, Ūkio banko, Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierės, Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento, kitų Lietuvos įstaigų, įmonių ir organizacijų, advokatų firmų ir fizinių asmenų prašymu buvo atlikta apie 30 dokumentų ekspertizių (teksto, teksto ištraukos, sakinio prasmės aiškinimas, stilistinių atspalvių nustatymas ir pan.).

Dažniausiai dėl didžiųjų raidžių, ilgųjų balsių, j ir pan. rašymo konsultuojamasi žodžiu (telefonu).

Derinta apie 20 atminimo lentų, paminklinių ir kt. užrašų, 6 lauko reklamos tekstai.

4.3. Vietovardžiai

2001 metais Kalbos komisija priėmė du nutarimus dėl vietovardžių: gegužės 3 d. – nutarimą Nr. 3(79) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ dalinio pakeitimo ir papildymo“, o rugsėjo 27 d. – nutarimą Nr. 4 (80) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ dalinio pakeitimo“.

Remdamasi turima ir Lietuvos standartizacijos departamento pateikta medžiaga Kalbos komisija pakeitė ir 1995 m. sausio 26 d. protokoliniu nutarimu patvirtintą Valdų ir kraštų sąrašą, peržiūrėjo ir pateikė pastabų dėl Lietuvos standarto EN ISO 3166-1:2001 „Šalių ir jų regionų pavadinimų kodai. I dalis. Šalių pavadinimų kodai“ ir jo priedo „Teritorijų pavadinimai“.

Baigti „Vietovardžių žodyno“ (sudarė dr. M. Razmukaitė ir doc. dr. A. Pupkis, pildė ir tvarkė dr. R. Miliūnaitė) svarstymai. Sąraše, kuris rengtas kaip trečiojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo dalis, yra apie 12 tūkstančių Lietuvos gyvenamųjų vietų, upių, ežerų, miškų, pelkių, piliakalnių ir kitų vietų vardų, taip pat lietuvių etninių žemių, tremties vietų vardų. 2001 metais Vardyno pakomisijys apsvarstė sąrašo papildymus (6 Ekspertų tarybos posėdžiai). Kalbos komisija pateikė pastabų birželio 28 d. posėdyje. Pataisytas ir papildytas žodynas antrą kartą Kalbos komisijos svarstytas spalio 25 d. Pritarta darbo vadovo A. Pupkio siūlymui išleisti sąrašą atskiru leidiniu.

Spalio 25 d. Komisijos posėdyje pritarta ir siūlymui atskiru leidiniu išleisti anksčiau protokoliniais nutarimais patvirtintus, vėliau taisytus tradicinių vietovardžių sąrašus (pagrindinė sudarytoja – M. Razmukaitė). Spaudai parengtame leidinyje „Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudija, Karaliaučiaus kraštas, Latvija ir Lenkija“ teikiami iš naujo peržiūrėti ir pataisyti pagrindiniai sąrašai, be to, ir atvirkštiniai sąrašai.

Neprieštarauta, kad Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba, kartografuodama Baltarusijos teritoriją, laikytųsi Baltarusijos Respublikos valstybinio žemės išteklių, geodezijos ir kartografijos komiteto 2000 m. lapkričio 30 d. patvirtintos Baltarusijos Respublikos geografinių pavadinimų transliteracijos instrukcijos.

Per metus parengta per 70 raštų vietovardžių klausimais. Savivaldybių tarybų prašymu daugiausia derinta urbanonimų – gatvių, aikščių, skverų ir pan. vardų. Atlikta per 20 gyvenamųjų vietų vardų ekspertizių, pritarta keturių gyvenamųjų vietų vardų keitimui arba grąžinimui.

Kalbos komisijos ekspertams peržiūrėjus Palangos miesto gatvių registrą pasitvirtino iš piliečių gauta informacija, kad kai kurie Palangos gatvių pavadinimai rašomi su klaidomis, dviejų gatvių pavadinimai sudaryti iš nenorminių vietovardžių formų. Komisijos raštu ir per Kalbos inspekcijos darbuotojus Palangos miesto savivaldybė įspėta dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ nesilaikymo.

Komisijos darbuotojai ir ekspertai patikrino ir pataisė „Europos žodyno“ priedą – geopolitinių pavadinimų sąrašą.

JAV lietuvių bendruomenė, kurianti JAV lietuvių žinyną, konsultuota dėl valstijų ir kitų geografinių pavadinimų.

4.4. Asmenvardžiai

Ataskaitiniu laikotarpiu parengta apie 90 raštų, patvirtinančių vardo ir pavardės tapatybę, aiškinančių vardų ir pavardžių perrašą, adaptavimą ir variantų atsiradimą.

2001 metais buvo tęsiama vieša diskusija dėl kitų kalbų asmenvardžių rašymo. Kovo 29 d. Kalbos komisijos posėdyje Lietuvos vartotojų teisių asociacijos prašymu apsvarstyti kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartosenos lietuvių kalboje dalykai. Poetas J. Marcinkevičius, kalbininkas A. Piročkinas, istorikas M. Tamošiūnas gynė adaptuoto tikrinių vardų rašymo variantą. Filosofas V. Ališauskas, poetas ir vertėjas A. Gailius, rašytoja V. Juknaitė ir kiti kėlė autentiškų formų pranašumą. Kalbos komisijos nariai pripažino, kad šioje senoje, kartkartėmis vis atnaujinamoje diskusijoje abi oponuojančios pusės turi svarių argumentų. Daugumos posėdyje dalyvavusių Kalbos komisijos narių nuomone, 1997 m. nutarimas Nr. 60, kuriame išdėstyti kitų kalbų tikrinių vardų vartosenos principai, yra pakankamai kompromisinis ir nekeistinas.

Reikalavimas keisti svetimvardžių rašymo principus buvo pristabdęs ir „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ I tomo leidybą. Rugsėjo 4 d. D. Mikulėnienė ir V. Ambrazas švietimo ir mokslo ministrą A. Monkevičių supažindino su Kalbos komisijos nuostata dėl asmenvardžių ir vietovardžių pateikimo. Ministrui ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikta medžiaga apie svetimvardžių rašymo patirtį Lenkijos Respublikoje ir Čekijos Respublikoje, gauta iš Lenkų kalbos tarybos ir Čekijos Respublikos mokslų akademijos Čekų kalbos instituto.

4.5. Pavadinimai

Žodyno ir gramatikos pakomisijys apsvarstė „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ teksto, rengiamo mikrosistemomis, I dalį – asmenų pavadinimus pagal tautybę, gentį, valstybę, žemyną, kalbą, kalbų šeimą ir pan.

Per 2001 metus parengta apie šimtas raštų dėl įvairių pavadinimų, iš jų trečdalis – švietimo įstaigų pavadinimų derinimo raštai, trečdalis – išvados dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų pavadinimų taisyklingumo, kiti – dėl pavadinimų rašybos, gaminių pavadinimų taisyklingumo. Komisijos dažnai klausiama, ar versti firmų vardus kitų kalbų tekstuose. Patariama vartoti oficialiuosius firmų vardus (pagal vardo registravimo liudijimą), verčiami gali būti tik tiesioginės reikšmės, bet ne simboliniai pavadinimai.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pranešta, kad jokiais Lietuvoje galiojančiais teisės aktais nepagrįstas reikalavimas švietimo įstaigos nuostatuose privalomai teikti pavadinimą anglų kalba. Tokių įstaigų registrą tvarkanti institucija pati galėtų juos išversti, jeigu tai būtina tarptautinėms reikmėms. Į siūlymą atsižvelgta.

4.6. Kirčiavimas

Tarties ir kirčiavimo pakomisijys apsvarstė „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ rengėjų (Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas) klausimus dėl kitų kalbų vietovardžių kirčiavimo. Leidyklos „Alma littera“ prašymu apsvarstytas abejotino kirčiavimo tarptautinių žodžių sąrašas. Pakomisijo nariai pateikė pastabų ir dėl Komisijoje svarstyto „Vietovardžių žodyno“.

Tikslindama Sostinių pavadinimų sąrašą Kalbos komisija pritarė Tarties ir kirčiavimo pakomisijo siūlymui kirčiuoti visus keliažodžių pavadinimų dėmenis.

Klausimų raštu dėl kirčiavimo ar tarties nedaug, dažniausiai konsultuojamasi telefonu.

4.7. Kiti dalykai

Suderinta 160 įvairių dokumentų (diplomų, pažymėjimų, leidimų) blankų, reklaminių užrašų projektų.

Atkreiptas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dėmesys į tai, kad Tipinio docento arba profesoriaus pedagoginio vardo atestato blanko pavyzdyje, patvirtintame 2001 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 1439, yra netikslumų. Jų būtų išvengta, jei blankas būtų buvęs suderintas su Kalbos komisija, kaip to reikalaujama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1147.

2001 m. iš įvairių institucijų ir asmenų gauta 618 raštų, išsiųsta 761 raštas.

5. Kalbos programos

2001 m. toliau vykdytos trys kalbos programos: ,,Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ (1.1), ,,Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ (1.2), ,,Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa“ (1.4).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kalbos programų darbams atlikti 2001 m. skyrė 2669 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 1439 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokos – 446 tūkst. Lt, leidyba – 331,8 tūkst. Lt, kitos prekės – 4,2 tūkst. Lt, spaudiniai – 1,3 tūkst. Lt, komandiruotės – 52,7 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 394,0 tūkst. Lt), iš jų:

,,Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ – 200 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 139,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 43,0 tūkst. Lt, leidyba – 17,6 tūkst. Lt, kitos prekės – 0,4 tūkst. Lt);

,,Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ – 2020 tūkst. Lt (darbo užmokestis – 1300,0 tūkst. Lt, soc. draudimo įmokos – 403,0 tūkst. Lt, leidyba – 314,2 tūkst. Lt, kitos prekės – 1,1 tūkst. Lt, komandiruotės 0,7 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 1,0 tūkst. Lt);

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa – 449,0 tūkst. Lt (spaudiniai – 1,3 tūkst. Lt, kitos prekės – 2,7 tūkst. Lt, komandiruotės – 52,0 tūkst. Lt, kitos išlaidos – 393,0 tūkst. Lt).

2001 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. IX-454, 2001 m. rugpjūčio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 969 Kalbos komisijos asignavimai sumažinti 87,0 tūkst. Lt, iš jų: 1.2 programai – 60,0 tūkst. Lt (leidyba) ir 1.4 programai – 27,0 tūkst. Lt (kitos išlaidos).

2001 m. IV ketvirtyje negauta 32,6 tūkst. Lt, iš jų: 1.1 programai – 1,5 tūkst. Lt (leidyba), 1.4 programai – 32,0 tūkst. Lt (kitos išlaidos).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. kalbos programų asignavimus sumažino 119,6 tūkst. Lt.

5.1. Kalbos programų koordinavimo tarybų veikla

2001 m. įvyko 11 kalbos programų koordinavimo tarybų posėdžių (13 val.). 1.1 ir 1.2 programų Koordinavimo taryba posėdžiavo 9 kartus (11 val.). Šios tarybos posėdžiuose paskirstytos 2001 m. 1.1 ir 1.2 programų lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, svarstytas 2001 m. Kalbos programoms skirtų paprastųjų išlaidų mažinimo planas, patvirtintos Koordinavimo ir Ekspertų tarybų narių darbo sąnaudos bei kviestinių ekspertų darbo užmokesčio tarifikacija, apsvarstytos ir patvirtintos programų darbus vykdančių institucijų ketvirčių ataskaitos, apsvarstytos 2001 m. paraiškos darbams atlikti, paskirti pateiktų darbų ir paraiškų recenzentai bei patvirtintos recenzijų ir ekspertizių išvados.

2001 m. balandžio 3 d. Koordinavimo tarybos posėdyje nutarta skelbti paraiškų priėmimą 2001 m. Atsižvelgiant į vartotojų poreikius, pirmenybė teikta teisės, ekonomikos ir švietimo terminų žodynams rengti. Be nurodytų žodynų, paraiškos priimtos šiems darbams: filologiniams žodynams (Programos 1.4 ir 4.1.2 punktai), kalbos kultūros ir kalbos praktikos leidiniams (4.2.3 p.), kalbos kultūros ir specialybės kalbos mokomiesiems leidiniams (2.4.2, 2.4.3, 4.3 p.), kalbos mokslo paveldo veikalams (4.1.4 p.), kompiuteriniams kalbos duomenų bankams (1.15 p.), mokslo terminų žodynams (4.2.2 p.), raštijos paminklų rengimui ir leidybai (1.3 ir 4.1.3 p.), tarmių tekstams ir tarmių žodynams (1.5 ir 4.1.5 p.).

Iš 23 institucijų gautos 34 paraiškos, jose prašyta finansuoti 42 darbus. Tarp pateikėjų – 5 aukštosios mokyklos, 3 mokslo institutai, 5 draugijos bei centrai, 7 leidyklos ir kt. 11-oje paraiškų prašyta paremti terminų žodynų rengimą ir leidybą, 9-iose – kitakalbių valstybinės kalbos mokymo kursus, mokomųjų priemonių (žodynų, vadovėlių) rengimą ir leidybą, 3-ose – kompiuterinių kalbos duomenų bankų rengimą, 2-ose – kalbos kultūros ir kalbos praktikos leidinių rengimą ir kt. Įvairios leidyklos iš Programos lėšų 2002 m. buvo numačiusios išleisti 17 knygų. Paraiškose numatytų darbų sąmatinė vertė – 1906 tūkst. Lt.

Paraiškų ekspertais nutarta skirti: doc. dr. S. Keinį, dr. J. Klimavičių, prof. habil. dr. A. Rosiną, prof. habil. dr. A. Smilgevičių, A. Umbrasą, P. Zemlevičiūtę (terminų žodynai), prof. habil. dr. V. Ambrazą, dr. R. Petrokienę, prof. habil. dr. A. Rosiną, prof. habil. dr. Z. Zinkevičių (kompiuteriniai kalbos duomenų bankai), doc. dr. B. Dobrovolskį, dr. L. Murinienę (kitakalbių mokymas; mokomosios priemonės, kalbos kultūros ir kalbos praktikos leidiniai), prof. habil. dr. A. Pakerį, prof. habil. dr. A. Rosiną, prof. habil. dr. B. Stundžią (lietuvių kalbos tyrimai, žodynai ir kt.), prof. habil. dr. A. Pakerį, prof. habil. dr. A. Rosiną, prof. habil. dr. B. Stundžią, prof. habil. dr. Z. Zinkevičių (leidyba).

2001 m. birželio 27 d. posėdyje apsvarstytos paraiškų ekspertizės: neremtinomis pripažinta 10 paraiškų. Nutarta netenkinti paraiškų, neatitinkančių Programos darbams keliamų reikalavimų.

Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programos Koordinavimo taryba posėdžiavo 2 kartus (2 val.). Posėdžiuose paskirstytos 1.4 programos lėšos institucijoms, atliekančioms darbus pagal sutartis, numatyti prioritetiniai darbai, svarstytos paraiškos ir ketvirčių ataskaitos.

2001 m. birželį parengtas ir patvirtintas kalbos programų 2002 m. biudžeto projektas bei numatomos 2003 ir 2004 m. biudžeto asignavimų apimtys. 2002 m. nutarta remti 2000 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1340 patvirtintas programas – Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarką.

5.2. Ekspertų tarybos veikla

Atliktos 77 Kalbos komisijai pateiktų leidinių rankraščių (terminų žodynų ir standartų, kalbos praktikos ir mokomųjų leidinių, monografijų ir kt.) ekspertizės – gautos 128 recenzijos, leidinių rengėjams pateikta 81 bendra recenzija (žr. priedų 1 lentelę).

Kalbos programų ekspertai atliko 57 paraiškų, programų, kalendorinių planų ir 35 metinių ataskaitų ekspertizes.

2001 m. surengti 94 Ekspertų tarybos posėdžiai (209 val.) (žr. priedų 2 lentelę).

5.3. Darbai pagal sutartis su institucijomis

Programą „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“ 2001 m. vykdė 20 institucijų (22 temos) (žr. priedų 3 lentelę), programą „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“ – 35 institucijos (70 temų) (žr. priedų 4 ir 6 lenteles), Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programą – 4 institucijos (9 temos) (žr. priedų 5 lentelę).

 

6. Šviečiamoji ir informacinė veikla

6.1. Informacija apie Kalbos komisijos veiklą

Su Kalbos komisijos sudėtimi, istorija, veiklos kryptimis, priimtais nutarimais ir kt. galima susipažinti internete (www.lrs.lt, žr. Institucijos, atskaitingos Seimui) lietuvių ir anglų kalbomis. Duomenys apie Komisijos veiklą lietuviškoje dalyje atnaujinami kas savaitę. Dienraštyje „Lietuvos rytas“ kas mėnesį išeina Kalbos komisijos rengiama skiltis.

Gegužės 8 d. Kalbos komisijoje buvo paskelbta Atvirų kabinetų diena, vyko atviras Gramatikos pakomisijo posėdis, su Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos vadovais ir darbuotojais turėjo progos pabendrauti žurnalistai ir visuomenės atstovai.

6.2. Kalbos konsultacijos

Kalbos konsultacijų telefonu punktai veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose (Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių punktų veikla finansuojama iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo programos lėšų).

Vilniaus konsultacijų punkte per metus užregistruotos 22 127 kalbos konsultacijos telefonu. Apibendrinus sukauptus duomenis matyti, kad daugiausia klausta leksikos, rašybos, sintaksės, semantikos dalykų, kiek mažiau – morfologijos, skyrybos, stilistikos, mažiausiai – kirčiavimo ir tarties dalykų (žr. diagramą Kalbos konsultacijos telefonu). Per dieną vidutiniškai buvo atsakoma į 90 klausimų.

Pagal programą Access 2000 sudarytas kompiuterinis kalbos konsultacijų bankas. Iš viso – apie 2500 antraštinių žodžių: svetimžodžių, specialios terminijos, naujadarų naujoms sritims, reiškiniams, daiktams įvardyti. Į šį banką daugiausia patenka tokia informacija, kuri neteikiama žodynuose, gramatikose ir pan. Ginčytini, abejotini atvejai teikiami svarstyti pakomisijuose. Pataisius dėl perkėlimo į naują kompiuterinę programą atsiradusius netikslumus, banką numatoma teikti ekspertams, sutvarkius – paskelbti internete arba išleisti kompaktinėmis plokštelėmis.

Lietuvos Respublikos Seimo valdybos prašymu Kalbos komisijos vyriausieji konsultantai per pavasario eilinę sesiją Seimo nariams teikė kalbos konsultacijas. Seimo narių buvo klausomasi per plenarinius posėdžius, vėliau kiekvienas netaisyklingai kalbėjęs Seimo narys gaudavo jam būdingų kalbos klaidų sąrašą su šalia pateiktais taisiniais. Šio darbo rezultatai apibendrinti straipsnyje „Ar taisyklingai kalba Seimo nariai?“, išspausdintame leidinyje „Seimo kronika“. Straipsnio pagrindu parengta informacija paskelbta „Lietuvos žiniose“.

6.3. Radijo valandėlės

Per metus Kalbos komisijos darbuotojai parengė ir įrašė apie 40 radijo valandėlių kalbos taisyklingumo klausimais. Lietuvos radijo kalbos laidose dalyvauja ir Kalbos komisijos nariai. Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovų kaitos neįgyvendintas Kalbos komisijos ir Seimo Informacinių technologijų departamento projektas skelbti ir kaupti kalbos konsultacijas-radijo valandėles Kalbos komisijos tinklapyje.

6.4. Konferencijos, seminarai, kiti renginiai

Informaciją apie tarptautines konferencijas žr. skyriuje „Tarptautiniai ryšiai“. Sausio 25 d. D. Mikulėnienė Pedagogų profesinės raidos centro Valstybinės kalbos skyriaus surengtame seminare valstybinės kalbos egzaminų komisijų nariams skaitė paskaitą „Naujos valstybinės kalbos ugdymo kryptys“.

Kovo 16 d. Seime surengta Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko prof. habil. dr. R. Pavilionio ir Kalbos komisijos pirmininkės doc. dr. D. Mikulėnienės spaudos konferencija „Mažųjų kalbų likimas Europos Sąjungoje. Šalių kandidačių atstovų susitikimo Stokholme rezultatai“.

Kovo 26 d. Visagino valstybinės kalbos centre buvo pristatytos dvi mokomosios priemonės kitakalbiams: M. Norkaitienės, R. Šepetytės, Z. Šimėnaitės „Mokomasis lietuvių kalbos žodynas“ ir M. Ramonienės ir L. Vilkienės elektroninis vadovėlis „Po truputį“ (išleido „Baltos lankos“, leidyba remta iš Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programos lėšų). Renginyje dalyvavo ir Kalbos komisijos vyriausioji programų koordinatorė V. Ragaišienė.

Gegužės 7 d. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje atidaryta paroda „Lenkiuosi lietuviškam žodžiui: penkeri Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo programos leidybos metai“. Eksponuota apie pusantro šimto iš šios programos lėšų parengtų ir išleistų knygų, mokomųjų priemonių ir kt.

Gegužės 9 d. Kalbos komisijos pirmininkė dalyvavo Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto surengtame seminare apie svetimvardžių rašymo tradicijas ir polinkius Estijoje ir Lietuvoje.

Gegužės 10 dieną įvyko Lietuviškų mokyklų užsienyje vadovų ir mokytojų konferencija „Mokyklos bendruomenės sąveika puoselėjant tautinį tapatumą“. Atidarymo metu D. Mikulėnienė įteikė dalyviams multimedinį žodyną „Lietuvių tarmės“ (KP), gegužės 11 d. skaitė pranešimą „Valstybinės kalbos programos moksleivių tautinei savimonei ugdyti“.

Gegužės 25 d. D. Mikulėnienė dalyvavo Mažeikių rajono teritorinio kalbų komiteto ir rajono lituanistų renginyje „Kalbos namai – tautos namai“, skirtame Europos kalbų metams.

Spalio 4 d. Lietuvių kalbos instituto ir Vilniaus universiteto rengiamoje tradicinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbos vartosena ir tvarkyba“ Kalbos komisijos vyriausioji konsultantė V. Zubaitienė skaitė pranešimą „Dėl teisės aktų svetimžodžių“.

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės seminare „Daugiakalbė Europa. Praeitis, dabartis, ateitis“ Kalbos komisijos vyriausioji programų koordinatorė, Nacionalinio kalbų komiteto Europos kalbų metams Lietuvoje organizuoti narė V. Ragaišienė skaitė pranešimą „Kalbos programos – finansinė ir dalykinė parama integruojantis į Europos Sąjungą“.

Spalio 31 d. D. Mikulėnienė dalyvavo kalbos šventėje „Auk, vaikeli, tark žodelį“ Kretingoje.

Lapkričio 8 d. D. Mikulėnienė ir Kalbos inspekcijos viršininkas D. Smalinskas dalyvavo Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės surengtame pasitarime vertėjų Europos Sąjungos institucijoms rengimo darbui koordinuoti.

Lapkričio 9 d. Kalbos komisijos vyriausioji referentė A. Pangonytė dalyvavo UNGEGN Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų grupės pasitarime (rengėja – Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos). Ruošiantis Jungtinių Tautų 8-ajai konferencijai „Geografinių vardų standartizavimas“ aptarta Lietuvos kadastrų ir registrų padėtis, juose vartojamų vietovardžių normiškumo problemos.

Lapkričio 15–16 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Pedagogų profesinės raidos centro surengtoje 3-iojoje lietuvių kalbos mokytojų konferencijoje „Lietuvių kalba XXI a. mokykloje“, skirtoje Europos kalbų metams, D. Mikulėnienė skaitė pranešimą „Valstybinės kalbos sklaida: kalbinio ugdymo horizontalusis ir vertikalusis pjūviai“.

Lapkričio 20 d. Komisijos pirmininkė D. Mikulėnienė, nariai A. Čižas ir A. Smilgevičius su Vilniaus Gedimino technikos universiteto vadovais aptarė dėstytojų ir studentų kalbos dalykus. Kalbėta apie mokslo darbų griežtesnį vertinimą kalbos požiūriu, lietuviškos terminijos kūrimą, kursų norintiems geriau išmokti valstybinę kalbą rengimą.

Lapkričio 22 d. D. Mikulėnienė Lietuvos darbo biržos darbuotojams skaitė paskaitą „Lietuvių kalbos padėtis daugiakalbėje Europoje“, gruodžio 5 d. – pranešimą „Kalbinė ir socialinė piliečių integracija Lietuvai stojant į Europos Sąjungą ir NATO“ Visagino konferencijoje „Tolesnis kitakalbių kalbinis ir kultūrinis integravimas(is)“.

Gruodžio 6 d. VU Fizikos fakulteto Radiofizikos katedros ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos surengtame seminare vyriausioji programų koordinatorė V. Ragaišienė skaitė pranešimą „Kalbos ugdymo programos“, Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos koordinavimo tarybos narys dr. V. Žalkauskas kalbėjo apie lietuvių kalbos mokslo ir technikos žodynų rengimo programą „Begemotas“.

Gruodžio 10 d. D. Mikulėnienė lankėsi Kauno technologijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Su dekanu doc. dr. G. Kuprevičiumi ir Lietuvių kalbos katedros darbuotojais aptartos tolesnės bendradarbiavimo gairės.

 

Komisijos pirmininkė Danguolė Mikulėnienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lentelė. Recenzuoti leidiniai

Eil.Nr.

Autoriai

Pavadinimas

Ekspertai

1.

Terminų žodynai ir standartai

1.1.

P. Bluzma ir kt.

„ Žinduolių vardynas“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius

1.2.

R. Čiukas ir kt.

„ Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas“

prof. habil. dr. A. Čižas, A. Umbrasas

1.3.

N. Lapinskienė

„ Rizologijos terminų žodynas“

P. Zemlevičiūtė

1.4.

J. Virbickas

„ Žuvų vardai“

dr. K. Gaivenis, A. Kinderys

1.5.

V. Juodkazis

„ Aiškinamasis hidrogeologijos terminų žodynas“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis, A. Umbrasas

1.6.

A. Iljin

„ Mokyklinis lietuvių–rusų ir rusų–lietuvių kalbų fizikos terminų žodynas“

dr. A. Kaulakienė

1.7.

K. Čuprinska ir kt.

„ Lietuvių–lenkų ir lenkų–lietuvių kalbų matematikos terminų žodynas“

P. Zemlevičiūtė

1.8.

M. Paura

„ Prancūzų–lietuvių kalbų matematikos terminų žodynas“

dr. K. Gaivenis, A. Noreikaitė

1.9.

A. Poška ir kt.

„ Automatikos terminų žodynas“

dr. A. Auksoriūtė, doc. dr. V. Palenskis

1.10.

S. Stonkus

„ Sporto terminų žodynas“ , t. 1 (2-asis pataisytas ir papildytas leidimas)

dr. J. Klimavičius

1.11.

S. Junevičius ir kt.

„ Dujų ūkio terminų žodynas“

doc. dr. S. Keinys

1.12.

A. Kudzys

„ Statybos terminų žodynas“

dr. A. Kaulakienė, doc. dr. S. Keinys

1.13.

P. Švenčianas ir kt.

„ Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas“

dr. J. Klimavičius

1.14.

V. Žalkauskas

„ Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas“

M. Bernotas, A. Smetona, A. Žandaris

1.15.

V. Šidlauskas

„ Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos terminų žodynėlis“

dr. A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė

1.16.

Z. Šimkevičienė ir kt.

„ Aiškinamasis mėsos pramonės terminų žodynas“

dr. A. Kaulakienė

1.17.

E. Kisinas

„ Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas“

dr. J. Klimavičius, A. Smetona

1.18.

 

LST EN ISO 13666 „ Oftalmologinė optika. Akinių lęšiai. Terminai ir apibrėžimai“

A. Umbrasas, dr. K. Gaivenis

1.19.

 

LST EN 1907 „ Keleivių vežimo lynų keliais saugos reikalavimai. Terminai“

dr. A. Auksoriūtė, A. Kaluinienė, A. Umbrasas

1.20.

 

LST EN 12508 „ Metalų ir lydinių apsauga nuo korozijos. Paviršiaus apdorojimas, metalinės ir kitos neorganinės dangos. Terminai ir apibrėžimai“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis

1.21.

 

LST EN ISO 8044 „ Metalų ir lydinių korozija. Pagrindiniai terminai ir apibrėžimai“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius

1.22.

 

LST EN 21942–4b „ Stomatologijos žodynas. 4 dalis. Stomatologinė įranga“

dr. A. Auksoriūtė, G. Kazlauskaitė

1.23.

 

LST EN ISO 1942–5 „ Stomatologijos žodynas. 5 dalis. Su bandymais susiję terminai“

dr. A. Auksoriūtė, G. Kazlauskaitė

1.24.

 

LST ISO 1998–1 „ Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai“

dr. A. Auksoriūtė, A. Umbrasas

1.25.

 

LST EN ISO 10209–2 „ Techninio gaminio dokumentai. Žodynas. 2 dalis. Projekcijų metodų terminai“

dr. A. Auksoriūtė

1.26.

 

LST EN 10052 „ Ketaus ir plieno gaminių terminio apdorojimo terminų žodynas“

dr. A. Auksoriūtė, G. Kazlauskaitė

1.27.

 

LST EN 1085 „ Nuotekų valymas. Terminai ir apibrėžimai“

doc. dr. S. Keinys, P. Zemlevičiūtė

1.28.

 

LST EN ISO 13943 „ Priešgaisrinė sauga. Terminai ir apibrėžimai“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis

1.29.

 

LST EN ISO 1998–2 „ Naftos pramonė. Terminija. 2 dalis. Savybės ir bandymai“

dr. A. Auksoriūtė, P. Zemlevičiūtė

1.30.

 

LST ISO 1998–5 „ Naftos pramonė. Terminija. 5 dalis. Transportavimas, laikymas, paskirstymas“

doc. dr. S. Keinys, A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė

1.31.

 

LST EN 1330–1 „ Neardomieji bandymai. Terminologija. 1 dalis. Bendrieji terminai“

dr. K. Gaivenis, G. Kazlauskaitė

1.32.

 

LST EN 1330–2 „ Neardomieji bandymai. Terminologija. 2 dalis. Bendrieji neardomųjų bandymų metodų terminai“

dr. K. Gaivenis, G. Kazlauskaitė

1.33.

 

LST EN –1330–8 „ Neardomieji bandymai. Terminologija. 8 dalis. Nuotėkio sandarumo bandymų terminai“

dr. A. Kaulakienė, G. Kazlauskaitė

1.34.

 

LST EN –1330–9 „ Neardomieji bandymai. Terminologija. 9 dalis. Akustinės spinduliuotės bandymų terminai“

dr. J. Klimavičius

1.35.

 

LST ISO 8930 „ Bendrieji konstrukcijų patikimumo principai. Terminai“

dr. K. Gaivenis, A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė

1.36.

 

LST EN 764 „ Slėginė įranga. Terminija ir simboliai. Slėgis, temperatūra, tūris“

dr. K. Gaivenis, P. Zemlevičiūtė

1.37.

 

LST ISO 5805 „ Mechaniniai virpesiai ir smūgiai. Poveikis žmogui. Terminai ir apibrėžimai“

dr. A. Kaulakienė

1.38.

 

LST ISO 2041 „ Virpesiai ir smūgiai. Terminai ir apibrėžimai“

dr. A. Kaulakienė

1.39.

 

LST EN 736–1 „ Sklendės. Terminija. 1 dalis. Sklendžių tipų apibrėžimai“

G. Kazlauskaitė, dr. J. Klimavičius

1.40.

 

LST EN 736–2 „ Sklendės. Terminija. 2 dalis. Sklendžių komponentų apibrėžimai“

G. Kazlauskaitė, dr. J. Klimavičius

1.41.

 

LST EN 736–3 „ Sklendės. Terminija. 3 dalis. Terminų apibrėžimai“

G. Kazlauskaitė, dr. J. Klimavičius

1.42.

 

LST EN 472 „ Slėgmačiai. Žodynas“

dr. K. Gaivenis, G. Kazlauskaitė

1.43.

 

LST EN 26927 „ Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. Sandarikliai. Žodynas“

dr. A. Kaulakienė, dr. J. Klimavičius

1.44.

 

LST EN 844–12 „ Apvalioji ir pjautinė mediena. 12 dalis. Papildomi terminai ir bendroji rodyklė“

dr. J. Klimavičius

1.45.

 

LST EN 1900 „ Medžiagos ir gaminiai, kontaktuojantys su maisto produktais. Nemetaliniai stalo indai“

G. Kazlauskaitė, A. Umbrasas

1.46.

 

LST EN ISO 10209–2 „ Techninio gaminio dokumentai. Žodynas. 2 dalis. Projekcijų metodų terminai“

dr. A. Auksoriūtė, A. Umbrasas

1.47.

 

LST „ Metrologija. Terminai ir apibrėžimai“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis

1.48.

 

LST EN ISO 862 „ Aktyviosios paviršiaus medžiagos. Žodynas. Pirmas leidimas“

dr. A. Auksoriūtė, dr. K. Gaivenis

1.49.

 

LST EN 40-1 „ Apšvietimo stulpai. 1 dalis. Apibrėžimai ir terminai“

P. Zemlevičiūtė

1.50.

 

LST EN 150 6165 „ Žemės kasimo ir transportavimo mašinos. Pagrindiniai tipai. Terminai ir apibrėžimai“

P. Zemlevičiūtė

1.51.

 

LST EN 97-1 „ Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 1 dalis. Bendrieji terminai“

G. Kazlauskaitė

1.52.

 

LST EN ISO 4618-2 „ Dažai ir lakai. Dengimo medžiagų terminai ir apibrėžimai. 2 dalis. Specialieji terminai, susiję su dažų charakteristikomis ir savybėmis“

G. Kazlauskaitė

2.

Kiti žodynai

 

 

2.1.

I. Neseckienė ir kt.

Lietuvių kalbos žodynas „ Perženk slenkstį“

doc. dr. V. Salienė

3.

Raštijos paminklai

3.1.

sud. G. Subačius

„ Pirmoji žemaitiška lietuvių kalbos gramatika: XIX amžiaus pradžia“

prof. habil. dr. A. Rosinas

4.

Kalbos praktikos leidiniai

4.1.

E. Molytė

„ Kalbos praktikos patarimai medikams“

doc. dr. B. Dobrovolskis

4.2.

J. Šukys

„ Kalbos patarimai pradinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams“

doc. dr. A. Drukteinis

4.3.

 

„ Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas“ (duomenų vertinimas)

doc. dr. N. Linkevičienė, dr. L. Murinienė, dr. V. Žalkauskas

4.4.

 

„ Kalbos praktikos patarimų“ 3-iojo leidimo vietovardžių sąrašas

dr. R. Miliūnaitė, doc. dr. Č. Grenda

4.5.

V. Vilkončius

„ Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų antplūdis“

prof. habil. dr. K. Župerka

4.6.

P. Kniūkšta

„ Kalbos vartosena ir tvarkyba“

prof. habil. dr. K. Župerka

5.

Mokomieji leidiniai

 

 

5.1.

J. Pribušauskaitė

„ Susipažinkime: grupavimo testas“

prof. habil. dr. K. Župerka

5.2.

I. Čekmonienė

„ Kalbėkime lietuviškai“

dr. L. Murinienė

5.3.

D. Gavenauskienė ir kt.

„ Kalbos kultūros vadovėlis profesinėms mokykloms“

dr. L. Murinienė

5.4.

I. Norvilaitė

„ Kalbos kultūra“

doc. dr. B. Dobrovolskis, dr. L. Murinienė

6.

Monografijos ir kiti leidiniai

 

 

6.1.

A. Girdenis

„ Kalbotyros darbai“ , t. 3

prof. habil. dr. A. Pakerys, prof. habil. dr. A. Sabaliauskas

6.2.

J. Palionis

„ XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai“

habil. dr. V. Maciejauskienė

6.3.

R. Čapaitė

„ Gotikinis raštas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto raštinėje (1392–1430)“

prof. habil. dr. Z. Zinkevičius

6.4.

V. Mažiulis

„ Pasaulio kalbos“

habil. dr. S. Ambrazas

6.5.

R. Račiūnaitė

„ Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje“

R. Vaskelaitė

6.6.

J. Abaravičius

„ Skyrybos stilistika“

prof. habil. dr. K. Župerka

6.7.

G. Subačius

„ Kalikstas Kasakauskis: lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra“

prof. habil. dr. A. Girdenis, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius

6.8.

K. Morkūnas ir kt.

„ Bronė Vosylytė. Darbai ir prisiminimai“

doc. dr. B. Dobrovolskis

6.9.

V. Žukas

„ Prisimenant Juozą Pikčilingį“

prof. habil. dr. K. Župerka

7.

Tarmių tekstai ir žodynai

 

 

7.1.

Ž. Markevičienė

„ Aukštaičių tarmių tekstai“ , d. 2

prof. habil. dr. A. Girdenis, doc. dr. G. Kačiuškienė

7.2.

V. Labutis

„ Daukšių krašto žodynas“

dr. I. Ermanytė, dr. J. Paulauskas

7.3.

D. Atkočaitytė

„ Pietų žemaičių raseiniškių fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas“

prof. habil. dr. A. Rosinas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Ekspertų posėdžiai

Eil. Nr.

Svarstyta

Posėdžių skaičius

(posė-džiauta val.)

Posėdžiuose dalyvavę ekspertai ir kviestiniai asmenys

1.

„Kalbos praktikos patarimų“ 3-iojo pataisyto ir papildyto leidimo rengimo dalykai. Morfologija

10 (20)

prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. J. Klimavičius, dr.

P. Kniūkšta, prof. habil. dr. V. Labutis, doc. dr. A. Pupkis, prof. habil. dr. A. Rosinas; dr. R. Miliūnaitė,

prof. habil. dr. A. Paulauskienė, doc. dr. J. Šukys

2.

„ Kalbos praktikos patarimų“ 3-iojo pataisyto ir papildyto leidimo rengimo dalykai

Papildytas ir pataisytas vietovardžių sąrašas

6 (12)

doc. dr. A. Pupkis, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius;

dr. L. Bilkis, dr. M. Razmukaitė, prof. dr. A. Stanaitis, doc. habil. dr. V. Vitkauskas

3.

„ Kalbos praktikos patarimų“ 3-iojo pataisyto ir papildyto leidimo rengimo dalykai. Sintaksė

17 (35)

prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. J. Klimavičius,

dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. V. Labutis, doc. dr.

 1. Pupkis, prof. habil. dr. A. Rosinas; dr. R. Miliūnaitė,

dr. L. Murinienė, doc. dr. J. Šukys, prof. habil. dr.

A. Paulauskienė, R. Vaskelaitė

4.

„ Kalbos praktikos patarimų“ 3-iojo pataisyto ir papildyto leidimo rengimo dalykai. Prielinksniai ir polinksniai

9 (18)

dr. J. Klimavičius, doc. dr. A. Pupkis, prof. habil. dr.

A. Rosinas; dr. R. Miliūnaitė, doc. dr. J. Šukys

5.

Lietuvos Respublikos finansinių institucijų įstatymo projektas

1 (4)

dr. J. Klimavičius; doc. dr. S. Keinys, L. Rumskienė

6.

„ Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas“ . Ekspertų siūlymai, su kuriais nesutiko žodyno sudarytojai

1 (2)

dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė, prof. habil. dr. R. Čiukas, dr. A. Kaulakienė,

prof. habil. dr. V. Milašius, doc. dr. B. Tvarijonavičienė, prof. habil. dr. V. Vitkauskas

7.

LST standartas „ Guminės ir plastikinės avalynės detalės. Nomenklatūra“ Terminų žodynų aprobavimo taisyklių pataisos

1 (2)

dr. K. Gaivenis, dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė,

dr. A. Kaulakienė, doc. dr. S. A. Ratautas

8.

„ Europos žodyno“ terminija

23 (67)

dr. J. Klimavičius, prof. habil. dr. A. Smilgevičius; dr.

A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė, doc. dr. S. Keinys

9.

„ Europos žodyno“ tarptautinių žodžių ir jų atitikmenų sąrašas

6 (12)

dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė, prof. habil. dr.

E. Jakaitienė, dr. D. Liutkevičienė, dr. G. Naktinienė

10.

„ Europos žodyno“ rašyba

2(4)

prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. P. Kniūkšta,

G. Samulionis, habil. dr. N. Sližienė

11.

Datos rašymas skaitmenimis

Dokumentų įforminimo ir rengimo taisyklių projektas

1 (1)

dr. P. Kniūkšta, habil. dr. N. Sližienė;

doc. dr. V. Tumasonis

12.

Valstybių pavadinimų sąrašo pakeitimas ir papildymas.

Valdų ir kraštų pavadinimų sąrašo pakeitimai.

1 (2)

prof. habil. dr. V. Ambrazas; A. Burvienė, V. Butkus,

A. Račis, dr. M. Razmukaitė

13.

Bendrovės „ Pačiolis“ raštas dėl termino kaštai ir žodžio sekantis.

LST standartai: „ Deguoninio liepsninio, lazerinio ir plazminio pjovimo defektai. Terminija“ ; „ Suvirinimas. Jungtys. Terminai keliomis kalbomis su iliustracijo-mis“ ; „ Suvirinimas. Daugiakalbis suvirinimo ir panašių procesų terminų sąrašas“

1(2)

dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė, J. Bendikas,

G. Juškauskas, L. Keblas

14.

Keli svetimvardžių kirčiavimo ir rašybos klausimai

1 (1)

prof. habil. dr. A. Girdenis, prof. habil. dr. A. Pakerys, habil. dr. N. Sližienė, prof. habil. dr. B. Stundžia;

I. Mataitytė

15.

„ Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ norminimo problemos. BLKŽ tautų ir asmenų pagal tautybę pavadinimų sąrašas

1 (2)

dr. J. Klimavičius, prof. habil. dr. A. Pakerys;

prof. habil. dr. E. Jakaitienė, dr. D. Liutkevičienė,

dr. R. Miliūnaitė, dr. G. Naktinienė, dr. V. Sakalauskienė

16.

„ Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ norminimo problemos. BLKŽ asmenų pavadinimų pagal gentį ir gyventojų pavadinimų pagal valstybę ir žemyną sąrašai

1 (2)

dr. J. Klimavičius; prof. habil. dr. E. Jakaitienė,

dr. D. Liutkevičienė, dr. R. Miliūnaitė, dr. G. Naktinienė, L. Puzinienė, dr. K. Vosylytė

17.

„ Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ norminimo problemos. BLKŽ gyventojų pavadinimų pagal žemyną, asmenų pavadinimų pagal kalbų šeimas, šakas ir grupes sąrašai; raidžių straipsniai

1 (2)

dr. J. Klimavičius; V. Černiutė, prof. habil. dr.

E. Jakaitienė, dr. D. Liutkevičienė, dr. R. Miliūnaitė,

dr. D. Murmulaitytė, dr. G. Naktinienė, D. Svetikienė

18.

Valstybių sostinių pavadinimų sąrašo pataisos ir papildymai

1 (2)

prof. habil. dr. V. Ambrazas, prof. habil. dr.

V. Maciejauskienė, habil. dr. N. Sližienė; V. Butkus, dr. M. Razmukaitė, R. Trakymienė

19.

„ Aiškinamasis rizologijos terminų žodynas“

LST standartas „ Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. Sandarikliai. Žodynas“

1 (3)

dr. J. Klimavičius, prof. habil. dr. A. Rosinas;

dr. A. Auksoriūtė, dr. A. Kaulakienė, prof. habil. dr.

A. Kudzys, N. Lapinskienė, P. Zemlevičiūtė

20.

„ Statybos terminų žodynas“

2 (5)

dr. J. Klimavičius, prof. habil. dr. A. Rosinas, prof. habil. dr. A. Smilgevičius; doc. dr. S. Keinys, prof. habil. dr.

A. Kudzys, doc. dr. V. Palenskis, doc. dr. V. Šulga

21.

LST standartas „ Keleivių pervežimų lynais saugos reikalavimai. Terminai“

„ Lenkų–lietuvių ir lietuvių–lenkų matematikos terminų žodynas“

1 (1)

dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė, R. Budrys,

K. Čuprinska, dr. A. Kaulakienė, I. Slavinska, A. Umbrasas, P. Zemlevičiūtė

22.

Lietuvos Respublikos Seimo grupės parengtas Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 22, 23, 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

1 (1)

prof. habil. dr. V. Ambrazas, dr. J. Klimavičius,

dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. V. Maciejauskienė,

habil. dr. N. Sližienė, prof. habil. dr. Z. Zinkevičius

23.

„ Žinduolių vardynas“

LST standartas „ Priešgaisrinė sauga“

Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto „ Terminologija“ LST TK 37 klausimas dėl Lietuvos standartuose ir teisės aktuose vartojamų terminų suderinamumo

1 (1)

dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė, dr. P. Bluzma

24.

Leidyklos „ Alma littera“ pateiktas abejotino kirčiavimo tarptautinių žodžių sąrašas

2 (4)

prof. habil. dr. A. Girdenis, A. Kinderys, dr. J. Klimavi-čius, prof. habil. dr. A. Pakerys; V. Mauricaitė,

A. Rimševičienė

25.

Valiutų pavadinimai

1 (2)

dr. J. Klimavičius, habil. dr. N. Sližienė; prof. habil. dr. A. Buračas, A. Kampanas, R. Petkevičiūtė

26.

„ Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinių terminų žodynas“

„ Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos terminų žodynėlis“

„ Žinduolių vardynas“

LST standartai „ Priešgaisrinė sauga. terminai ir apibrėžimai“ ; „ Apvalioji ir pjautinė mediena. Terminija. 12 dalis. Papildomi terminai ir bendroji rodyklė“

1 (2)

dr. J. Klimavičius; dr. A. Auksoriūtė, dr. P. Bluzma,

dr. A. Kaulakienė, E. Kisinas, A. Smetona, G. Vaitonis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 lentelė. 1.1 programa „Valstybinės kalbos statuso įgyvendinimas ir jo apsauga“

Eil.

Nr.

Tema

Vadovas

2001 m. atlikta

Finansuo–jama

(metai)

2001 m.

skirta

(tūkst. Lt)

1.

Šiaulių universitetas

 

 

 

 

1.1.

Šiaulių kalbos konsulta-cijų punktas

(1.15 ir 1.16 punktai)

doc. R. Petke-vičienė

Suteikta 1780 konsultacijų. Daugiausia konsultuota žodyno, sintaksės ir rašybos, mažiau – kirčiavimo, morfologijos ir kt. klausimais.

Dienraštyje „Šiaulių kraštas“ konsultacijų punkto darbuotojai kalbos klausimais paskelbė 5 straipsnius.

1997–2005 m.

23,6

2.

Vytauto Didžiojo uni-versitetas

 

 

 

 

2.1.

Kauno kalbos konsul-tacijų punktas

(1.15 ir 1.16 punktai)

doc. dr. V. Va-siliauskienė

Suteikta per 1670 konsultacijų. Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriui perduota 922 aktualesni konsultacijų aprašai. Ypač daug kalbos, redagavimo ir kt. klausimais konsultuoti įvairūs VDU padaliniai.

Aktualiausios įvairių sričių terminijos problemos: medicinos, informatikos, edukologijos, socialinių mokslų ir kt.

Skaitytos 2 paskaitos Kauno apygardos teismo darbuotojams.

1997–2005 m.

16,2

3.

Klaipėdos universitetas

 

 

 

 

3.1.

Klaipėdos kalbos kon-sultacijų punktas

(1.15 ir 1.16 punktai)

doc. dr.

A. Drukteinis

Suteikta apie 800 konsultacijų. Dažniausiai teirautasi dėl žodžių formų ir sintaksinių konstrukcijų vartojimo taisyklingumo, taip pat konsultuotasi dėl raštvedybos, rašybos ir skyrybos problemų. Sulaukta klausimų dėl svetimžodžių vartojimo.

1998–2005 m.

11,5

4.

Kauno r. savivaldybė

 

 

 

 

4.1.

Kauno laisvosios ekono-minės zonos kalbos tvarkytojas

(1.16 punktas)

N. Miodušaus-kienė

Tikrinti ir redaguoti įvairūs tekstai, prekių aprašai, vidaus taisyklės, muziejaus įstatai ir kt. Kalbos klausimais konsultuota raštu ir žodžiu.

Laikraštyje „Laikinoji sostinė“ skelbta kalbos patarimų.

1997–2005 m.

18,5

5.

Visagino m. savivaldybė

 

 

 

 

5.1.

Valstybinės kalbos tarny-ba

(3.4 ir 3.5 punktai)

A. Sieliūnienė

Tikrintos miesto įmonės, įstaigos ir organizacijos. Suorganizuotos 5 grupės, kuriose kitakalbiai miesto gyventojai, išlaikę valstybinės kalbos mokėjimo II kvalifikacinės kategorijos egzaminą, turėjo galimybę bendrauti lietuviškai įvairiomis temomis, tobulinti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius.

Dalyvauta seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, skaityti pranešimai konferencijose, rengti Europos kalbų metams skirti renginiai.

Laikraštyje „V každyj dom“ išspausdinta straipsnių kalbos kultūros, Kalbos tarnybos darbo ir kt. klausimais.

Tarnybos darbuotojos konsultavo įvairiais kalbos klausimais, padėjo redaguoti raštų kalbą ir t.t.

1997–2005 m.

40,0

6.

Visagino valstybinės kalbos centras

 

 

 

 

6.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai kitakalbiams Visagino m. gyventojams

(2.5.3. punktas)

E. Čekienė

Sudarytos trys valstybinės kalbos mokymo grupės (iš viso dirbta 384 val.). Mokytis pradėjo 46 asmenys, visą kursą išklausė 34.

2001 m.

5,24

7.

VšĮ Visagino miesto ligoninė

 

 

 

 

7.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai Visagino m. ligoninės darbuotojų kal-bai tobulinti

(2.5.3 punktas)

L. Stalnionienė

Vasario–birželio mėn. buvo tęsiamas Visagino m. ligoninės medikų valstybinės kalbos mokymas. Mokėsi 1 gydytojų ir 1 slaugytojų grupė (iš viso dirbta 170 val.). Kursai medikams dėstyti pagal specialųjį valstybinės kalbos mokymo planą.

2001 m.

2,6

8.

Šalčininkų r. savival-dybė

 

 

 

 

8.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo centras

(2.5.3 punktas)

D. Zinkevi-čienė

I pusmetį Šalčininkų rajone valstybinės kalbos mokėsi 6 grupės (71 klausytojas, iš viso 576 val.), II pusmetį – 4 grupės (45 klausytojai, iš viso 192 val.).

1998–2005 m.

11,58

9.

VšĮ „Žinijos” švietimo ir mokymo centras

 

 

 

 

9.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai socialiai remtiniems kitakalbiams Vilniaus m. gyventojams

(2.5.3 punktas)

D. Leščiaus-kienė

Sudarytos 3 socialiai remtinų asmenų grupės (pradedančiųjų, I ir II kvalifikacinių kategorijų egzaminams rengtis). Iš viso mokėsi 30 žmonių (iš viso dirbta 246 val.).

Mokytojai dirbo pagal autorines mokymo programas ir kalendorinius darbo planus.

2001 m.

2,6

10.

Trečiojo amžiaus uni-versitetas

 

 

 

 

10.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai vyresniojo amžiaus kitakalbiams Vilniaus m. gyventojams

(2.5.3 punktas)

M. Čobotas

Mokėsi 2 grupės po 10 asmenų. Kursų lankytojai išklausė 250 val. specialųjį šnekamosios kalbos kursą.

2001 m.

2,6

11.

VšĮ Tautinių bendrijų namai

 

 

 

 

11.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai socialiai remtiniems asmenims

(2.5.3 punktas)

A. Gedamins-kienė

Nuo sausio 18 d. iki 2001 birželio 30 d. mokėsi 3 grupės (34 socialiai remtini asmenys), mokymo trukmė – 184 val. Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų egzaminus išlaikė 13 kursų lankytojų: I kategorijos egzaminą – 9 asmenys, II kategorijos –5.

2001 m.

3,4

11.2.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai socialiai remtiniems asmenims

(2.5.3 punktas)

A. Gedamins-kienė

Nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. mokėsi 1 grupė (21 socialiai remtinas asmuo), mokymo trukmė – 48 val. Kursų lankytojai valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų egzaminus laikys 2002 m. sausio mėn.

2001 m.

0,9

12.

Vilniaus m. savival-dybės Kultūros, švie-timo ir sporto depar-tamento Kultūros ir meno skyriaus Vilniaus laisvalaikio centras

 

 

 

 

12.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai socialiai remtiniems Naujosios Vilnios gyventojams

(2.5.3 punktas)

L. Šakalienė

3 mėnesius pagal 94 val. programą mokėsi 1 grupė (16 asmenų).

Mokyta susikalbėti buitinėse situacijose bei darbo klausimais, pildyti įvairius dokumentus.

2001 m.

1,44

13.

Vilniaus r. savivaldybės Valstybinės kalbos mo-kėjimo kvalifikavimo komisija

 

 

 

 

13.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai kitakalbiams Vilniaus r. gyventojams

(2.5.3 punktas)

S. Lukoševi-čienė

Sudarytos 4 mokymo grupės Veriškėse (25 asmenys), Paberžėje (22 asmenys), Pagiriuose (15 asmenų) ir rajono savivaldybėje (32 asmenys), iš jų 75 išlaikė egzaminą.

2001 m.

2,9

14.

Alytaus tautinių mažu-mų kultūros centras

 

 

 

 

14.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai kitakalbiams Alytaus m. gyventojams

(2.5.3 punktas)

N. Krakovskaja

Dvi grupės (16 asmenų) išklausė 216 pamokų kursą (6 pamokas per savaitę). Valstybinės kalbos mokėjimo I kvalifikacinę kategoriją laikė 6 asmenys.

2001 m.

2,6

15.

Ignalinos r. savival-dybės Švietimo ir sporto skyrius

 

 

 

 

15.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai kitakalbiams Didžiasalio gyventojams

(2.5.3 punktas)

L. Sidoren-kienė

12 asmenų išklausė 120 val. kursą. 5 išlaikė valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinį egzaminą, kiti dar rengiasi laikyti.

2001 m.

1,83

16.

Pedagogų profesinės raidos centras

 

 

 

 

16.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai kitakalbiams

(2.5.3 punktas)

I. Raščiuvienė

4 grupės (72 asmenys) mokytos pagal I kvalifikacinės kategorijos egzamino reikalavimus (dirbta 145 akad. val.)

2001 m.

2,6

16.2.

Darbas su kitakalbiais (mokymas, konsultavi-mas, mokomųjų prie-monių rengimas ir kt.)

(2.5.3 punktas)

I. Raščiuvienė

Suaugusių kitakalbių valstybinės kalbos mokymas ir konsultavimas Klaipėdos mieste. Surengti nemokami valstybinės kalbos kursai 17 socialiai remtinų asmenų (kursų trukmė – 70 akad. val.). Surengti 5 seminarai valstybinės kalbos mokytojams. Konsultuoti 325 asmenys.

Teikta informacija apie vadovėlius ir kt. mokymui(si) skirtus leidinius; rengta mokymo medžiaga, individualios programos, užduotys ir pan.

2001 m.

6,8

17.

VšĮ Romų visuomenės centras

 

 

 

 

17.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai

(2.5.3 punktas)

S. Novopols-kaja

Mokyta 1 grupė (23 romai nuo 14 iki 22 metų). Kursų mokytoja A. Pakalnienė keitė teminį darbo planą dėl nevienodų kursų lankytojų sugebėjimų bei poreikių.

2001 m.

1,385

18.

Visagino m. visuome-ninė televizija „Rus-skaja volna“

 

 

 

 

18.1.

Laikraštyje „V každyj dom“ skelbiamų lituanis-tinių puslapių leidyba

(2.5.3 ir 4.2.4 punktai)

L. Martynova

Laikraštyje „V každyj dom“ paskelbti 52 lituanistiniai puslapiai, kuriuose daugiausia dėmesio skirta informacijai, tiesiogiai susijusiai su kalbos mokymo klausimais (Valstybinės kalbos tarnybos, Valstybinės kalbos centro informacija, specialistų pamokėlės, patarimai, skelbimai ir t.t.). Spausdinta švietimo įstaigų vadovų ir darbuotojų straipsniai, mokinių straipsniai, skelbimai apie lietuvių kalba vykstančius renginius, informacija apie parodas ir spektaklius, miesto naujienos ir t.t.

2001 m.

10,0

19.

IĮ „Rožinis dramblys“

 

 

 

 

19.1.

Laikraštyje „Šalčios ži-nios“ skelbiamų litua-nistinių puslapių leidyba

(2.5.3 ir 4.2.4 punktai)

V. Kot

Laikraštyje „Šalčios žinios“ paskelbti 45 lituanistiniai puslapiai, daugiausia skirti Šalčininkų r. savivaldybės gyventojų kalbiniam mokymui, informacijai apie Valstybinės kalbos mokymo centro organizuojamus lietuvių kalbos mokymo kursus ir apie galimybes susipažinti su naujai išleistais vadovėliais, žodynais, kitomis mokymo priemonėmis.

2001 m.

7,6

20.

VĮ Ignalinos atominė elektrinė

 

 

 

 

20.1.

Valstybinės kalbos mo-kymo kursai elektrinės darbuotojams

(2.5.3 punktas)

N. Trefilov

8 grupės (126 asmenys) rengtos valstybinės kalbos mokėjimo I kvalifikacinės kategorijos egzaminui, 3 grupės (47 asmenys) – II kvalifikacinės kategorijos egzaminui.

2001 m.

20,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 lentelė. 1.2 programa „Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas“

Eil.

Nr.

Tema

Vadovas

2001 m. atlikta

Finansuo-jama

(metai)

2001 m.

skirta

(tūkst. Lt)

1.

Švietimo ir mokslo mi-nisterija

 

 

 

 

1.1.

Visose aukštesniosiose ir profesinėse mokyklose įvesti kalbos kultūros ir specialybės kalbos pri-valomąjį kursą

(2.2.1 punktas)

D. Numgaudis

Kalbos kultūros kursas dėstytas 62 profesinėse mokyklose (270 grupių po 60 val.) ir 38 aukštesniosiose mokyklose (184 grupės po 60 val.).

1997–2005 m.

432,3

2.

Lietuvių kalbos insti-tutas

 

 

 

 

2.1.

Akademinio „Lietuvių kalbos žodyno” kompiu-terinės kartotekos kau-pimas ir tvarkymas (1.1 punktas)

dr. R. Petro-kienė

Toliau tęsiamas LKŽ kompiuterinės bazės kūrimas (patobulinta kartotekos nuskaitymo ir grafinio apdorojimo programa „Card Scan” ir kt.). Nuskaitytos 46 LKŽ papildymų ir pataisymų dėžutės, nuskaityti ir parengti LKŽ 11–16 tomų tekstai. 2001 m. LKŽ kartoteka papildyta 21458 vnt. naujų leksikos duomenų, iš jų 12863 vnt. iš tarmių, 8595 vnt. iš raštų. Sukaupti leksikos duomenys įvertinti leksikografų.

1996–2005 m.

55,0

2.2.

Lietuvos Respublikos vardyno duomenų rin-kimas ir kompiuterinis jų tvarkymas

(1.13 punktas)

habil. dr.

V. Maciejaus-kienė

Iš viso surinkta 30697 vnt. vardyno duomenų. Istoriniai asmenvardžiai rinkti iš Alytaus, Gruzdžių, Kauno, Kriaunų, Švenčionių, Vabalninko ir kt. parapijų knygų. Istoriniai vietovardžiai rinkti iš Alytaus, Gruzdžių, Kauno, Kietaviškių ir kt. parapijų bei Račkiškės, Kiauklių ir kt. filijų. Asmenvardžiai ir vietovardžiai išrašyti iš 29 skirtingų istorijos šaltinių. Tęstas 1998 m. pradėtas Lietuvių (baltų) vietovardžių kilmės aiškinimų kartotekos duomenų kompiuterizavimas.

1996–2005 m.

34,7

2.3.

Mažosios Lietuvos var-dyno duomenų rinkimas iš istorinių rankraščių, kompiuterinis jų tvar-kymas

(1.13 punktas)

dr. V. Čepienė

Iš viso surinkta 7320 vnt. vardyno duomenų (daugiausia iš Ragainės, Šilutės, Pakalnės, Tilžės ir kt.). Surinkta medžiaga sutvarkyta: asmenvardžiai sudėti pagal šaltinius, o juose – abėcėlės tvarka, vietovardžiai – pagal abėcėlę. Rašomas rankraščių šaltinių ir jų santrumpų sąrašas.

1997–2005 m.

19,7

2.4.

Lietuvių senųjų raštų ir tarmių kompiuterinių ba-zių sudarymas (1.3 ir 1.5 punktai)

dr. O. Alekna-vičienė

Daugiausia dėmesio skirta senųjų raštų nuskaitymui ir rinkimui kompiuteriu. Pradėta kompiuterizuoti K. Morkūno „Postilė“. Baigta kompiuteriu rinkti S. Vaišnoro „Margarita Theologica“, perskaityta dalis pirmosios korektūros. Tvarkyti nuskaityti S. B. Chylinskio „Naujojo Testamento“, S. M. Slavočinskio giesmyno „Giesmės tikėjimui katolickam priderančios“ ir kt. tekstai. Aprašinėtos K. Lukausko „Pamokslų“, J. Bretkūno „Postilės“, K. Sirvydo „Punktų sakymų“, J. Jaknavičiaus „Ewangelie polskie y litewskie“, B. Vilento „Evangelijų bei Epistolų“ ir kt. konkordancijoje pateiktų žodžių formos.

1996–2005 m.

86,1

2.5.

„Dieveniškių šnektos žodyno“ kompiuterinio varianto rengimas (1.5 punktas)

dr. K. Mor-kūnas

Kompiuteriu surinkta ir sutvarkyta apie 2 a. l. „Dieveniškių šnektos žodyno“ teksto. Kompiuteriu surinkto ir sumaketuoto teksto skaitytos pirmosios korektūros, atlikta gana daug autorinių pataisymų ir papildymų (įvairiuose šaltiniuose rasta į kartoteką nepatekusių šios šnektos žodžių, formų bei reikšmių, vartoseną iliustruojančių sakinių).

1999–2002 m.

13,6

2.6.

Kalbos konsultacijų kom-piuterinių bankų kūrimas

(1.15 ir 1.16 punktai)

dr. P. Kniūkšta

Toliau tvarkytas ir pildytas Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas. 2001 m. bankas papildytas 600 vnt. naujų konsultacijų. Tikslinta ir tvarkyta banko kompiuterinė programa.

1997–2005 m.

15,1

2.7.

„Bendrinės lietuvių kal-bos žodyno“ rengimas

(4.2.1 punktas)

dr. G. Nakti-nienė

Toliau buvo atliekami „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ duomenų bazės struktūros projektavimo ir kompiuterinės leksikografinės bazės kūrimo darbai. Parengta klaviatūros tvarkyklė lietuviškoms kirčiuotoms raidėms įvesti duomenų bazių valdymo sistemos Access 2000 terpėje. Rinkti leksikos duomenys iš VDU tekstyno. Pagal pateiktus leksemų sąrašus sudaryta apie 137 tūkst. vnt. konkordansų. Sudaryta apie 11,5 a.l. rekomendacinių sąrašų. Pildyta kompiuterinė bibliografinė kalbotyros skelbinių lentelė. Įrašyta apie 250 vnt. BŽ reikalams svarbių skelbimų aprašų su anotacijomis. Surinkta apie 1500 žodžių su sakiniais iš populiarios periodinės spaudos.

1996–2005 m.

25,5

2.8.

„Lietuvių kalbos anto-nimų žodyno“ rengimas

(4.12 punktas)

dr. I. Ermanytė

Parašytas ir suredaguotas „Lietuvių kalbos antonimų žodyno“ P–S raidžių tekstas (14 a. l.). Naujais duomenimis papildyta žodyno pratarmė ir įvadinė dalis. Žodyno kartoteka papildyta 1970 antonimų porų su iliustraciniais pavyzdžiais. Sukaupta medžiaga straipsniui apie semantinių priešybių pateikimo būdus.

1998–2002 m.

23,9

2.9.

Kalbos rekomendacijų kaupimas ir kompiute-rizavimas

(1.15 punktas)

dr. R. Miliū-naitė

Į elektroninę terpę perkelta 4253 vnt. kalbos rekomendacijų iš leidinio „Kalbos vadovas“, sutvarkyta korektūra. Suredaguota ir į elektroninę lentelę perkelta apie 360 rekomendacijų iš periodinės spaudos ir lingvistinės literatūros bei apie 880 neredaguotų rekomendacijų iš periodinės spaudos. Pritaikyta Kalbos rekomendacijų bazės paieškos programa: sukurta ir aprašyta pagalbos sistema pagal Help Windows standartą. Aprašytas statistikos lentelių sudarymas.

1998–2005 m.

15,7

2.10.

„Kaltanėnų šnektos žo-dyno“ rengimas

(1.5 punktas)

A. Rimševi-čienė

Iš „Lietuvių kalbos žodyno“, Kaltanėnų apylinkių ir kt. šaltinių užrašyta 6000 vnt. leksikos duomenų su iliustraciniais sakiniais. Sutvarkyta turima kartoteka, parengti bandomojo teksto pavyzdžiai. Patikslinta žodyno rašymo instrukcija.

2001–2004 m.

9,4

2.11.

Knygos „Alantiškių šnek-ta: tarminiai tekstai“ rengimas

(1.5 punktas)

Z. Šimėnaitė

Organizuota ekspedicija į Molėtų r. Alantos apylinkes. Ekspedicijos metu įrašyta daugiau nei 20 val. tarminių tekstų. Sukaupta medžiaga iššifruota. Iš Lietuvių kalbos instituto ir aukštųjų mokyklų fonotekos fondų atrinkta apie 40 val. tarminių tekstų. Dalis jų iššifruota.

2001–2002 m.

9,7

2.12.

J. Paulausko ir kt. „Frazeologijos žodyno“ leidyba

(4.1.2 punktas)

dr. J. Zabars-kaitė

Išspausdinta:

J. Paulausko ir kt. „Frazeologijos žodynas“ (3000 egz.).

2001 m.

34,5

2.13.

G. Subačiaus knygos „Kalikstas Kasakauskis: bendrinės kalbos kon-junktūra“ leidyba

(4.1.7 punktas)

dr. J. Zabars-kaitė

Spausdinama:

G. Subačiaus knyga „Kalikstas Kasakauskis: bendrinės kalbos konjunktūra“.

2001 m.

7,7

2.14.

P. Kniūkštos darbų rinkinio „Kalbos varto-sena ir tvarkyba“ leidyba

(4.2.3 punktas)

dr. J. Zabars-kaitė

Spausdinama:

P. Kniūkštos darbų rinkinys „Kalbos vartosena ir tvarkyba“.

2001 m.

24,64

3.

Lietuvos mokslų akade-mijos biblioteka

 

 

 

 

3.1.

Bibliografinės rodyklės „Lietuvių kalbotyra, 1996–2000“ rengimas

(4.2.3 punktas)

dr. J. Marcin-kevičius

Bibliografinė rodyklė rengta pagal kalendorinį darbų planą: perskaityta pavardžių rodyklės pirmoji korektūra, redaguoti pagalbiniai tekstai, skaityta pagalbinių tekstų korektūra. Perskaitytas leidybai paruoštas maketas.

2001 m.

12,6

3.2.

Bibliografinės rodyklės „Lietuvių kalbotyra, 1991–1995“ rengimas

(4.2.3 punktas)

dr. J. Marcin-kevičius

Medžiaga parengta spaudai, atiduota konsultantui K. Morkūnui įvertinti. Kalbos komisijai numatoma įteikti iki 2002 m. kovo 1 d.

1999–2001 m.

8,3

4.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas

 

 

 

 

4.1.

Lituanistikos leidinių lei-dyba

(4 punktas)

R. Kareckas

Išleista:

1. „Kalbos patarimų informacinis biuletenis“, sąs. X (500 egz.).

2. A. Rosinas „Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra“ (400 egz.).

3. A. Girdenis „Kalbotyros darbai“, t. 3 (500 egz.).

4. A. Grigas „Dendrologijos vardynas“ (1000 egz.).

5. Žurnalas „Gimtoji kalba“. Teminių puslapių „Lietuvių kalba ir informacinė visuomenė“ ir „Informuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija“ leidyba.

Spausdinama:

1. J. Abaravičius „Skyrybos stilistika“.

2. „Tradiciniai lietuviški vietovardžiai“.

3. „Kalbos patarimai. Gramatinės formos ir jų vartojimas“.

1996–2005 m.

58,1

5.

Vilniaus universitetas

 

 

 

 

5.1.

Sociologinis tyrimas „Studentų kalbos kultūros poreikiai“

( 2.3.1 ir 2.2.5 punktai)

doc. dr. N. Lin-kevičienė

Parengta tyrimo programa ir keletas metodikų, pagal kurias tirti įvairūs nelituanistinių specialybių studentų kalbos gebėjimai bei savo įgūdžių vertinimas. Taip pat tirti studentų lietuvių kalbos mokymo aukštojoje mokykloje poreikiai. Gauti duomenys apibendrinti ir taikomi dėstymo metodikai kurti. Parengta metodika specialybės kalbos kirčiavimo įgūdžiams tirti.

1999–2001 m.

14,54

5.2.

„Lietuvių kalbos žodžių ir jų junginių indekso dvikalbiams žodynams“ rengimas

(1.4 punktas)

prof. habil. dr. E. Jakaitienė

Parengta duomenų bazės programa. Sukurtos makrokomandos tekstiniams dokumentams versti į formatą, priimtiną duomenų bazėms. Apdoroti turėti tekstai, konvertuoti iš vienos kompiuterinės sistemos į kitą. Suvienodinti ir sutvarkyti leksikografiniai straipsniai.

2001 m.

18,3

5.3.

„Mokomosios lietuvių kalbos gramatikos“ ren-gimas

(2.4.6 punktas)

doc. dr. M. Ra-monienė

Baigiamas redaguoti „Mokomosios lietuvių kalbos gramatikos“ tekstas. Sutvarkytą knygos rankraštį Kalbos komisijai numatoma įteikti 2002 m. kovo mėn.

2001 m.

17,0

5.4.

„Griškabūdžio tarmės žodyno“ rengimas spau-dai

(1.5 ir 4.1.5 punktas)

doc. habil. dr. R. Koženiaus-kienė

Baigtas redaguoti ir rinkti „Griškabūdžio tarmės žodyno“ I tomo (A–K raidės) tekstas. Žodyno rankraštį Kalbos komisijai numatoma įteikti 2002 m. vasario mėn.

2001 m.

7,1

5.5.

„Šiuolaikinių kompiu-terių programų ir tinklų terminų žodyno“ ren-gimas

(4.2.2 punktas)

dr. V. Žalkaus-kas

Pagal ekspertų pastabas pataisytas žodyno rankraštis antrą kartą įteiktas Kalbos komisijai.

2000–2001 m.

13,9

5.6.

„Bendrųjų geologijos terminų aiškinamojo žo-dyno“ rengimas

(4.2.2 punktas)

prof. habil. dr. J. Paškevičius

Išanalizuoti ir aprašyti R, S, Š ir T raidžių terminai, sudarytos svarbių stratigrafinių terminų lentelės. 1999–2000 m. parašytas žodyno tekstas papildytas naujais terminais.

1999–2001 m.

15,5

5.7.

„Metrologijos terminų žodyno“ rengimas

(4.2.2 punktas)

prof. habil. dr. P. J. Žilinskas

Žodynas baigiamas redaguoti. 2002 m. I ketvirčio pabaigoje numatyta įteikti Kalbos komisijai aprobuoti.

1999–2001 m.

21,2

6.

Matematikos ir infor-matikos institutas

 

 

 

 

6.1.

Kompiuterinės terminų bazės kūrimas

(1.15 punktas)

dr. V. Černiau-skas

Patobulintos terminų žodynų duomenų perkėlimo į kompiuterinę terpę technologinės galimybės; patobulinta terminų žodynų duomenų perkodavimo unikodu metodika ir programinė įranga; struktūrizuoti ir bazės formatu pakeisti tam tikrų žodynų per 22000 terminų straipsnių; pradėti terminologijos duomenų ilgalaikio saugojimo kompiuterinėje terpėje sistemų tyrimai; projektuojant pačią kompiuterinę terminų bazę patikslinta ir pakoreguota bazės struktūra ir t.t.

1997–2005 m.

92,7

7.

Petro Kalibato IĮ „Petro ofsetas“

 

 

 

 

7.1.

Periodinio ledinio „Ar-chivum Lithuanicum“ trečiojo tomo leidyba

(4.1.8 punktas)

P. Kalibatas

Išleista:

Periodinio leidinio „Archivum Lithuanicum“ trečiasis tomas (600 egz.).

2001 m.

5,0

8.

Vytauto Didžiojo uni-versitetas

 

 

 

 

8.1.

Tęstinio lietuvių kalbos tekstyno rengimas

(1.15 punktas)

doc. dr. R. Marcinkevi-čienė

Atlikti visi planuoti darbai: peržiūrėti tekstyno lietuviškų rašmenų kodavimo principai, suvienodinta rašyba ir ištaisytos esamos kodavimo klaidos; atnaujinti KLC internetiniai puslapiai, į kuriuos įdėtas sutvarkytas tekstynas; baigtas rengti atskiras lietuviškųjų internetinių puslapių tekstų tekstynėlis; parengti atnaujinto tekstyno struktūriniai principai ir t.t.

2000–2005 m.

19,6

9.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

 

 

 

 

9.1.

Patarlių ir priežodžių kompiuterinės bazės kū-rimas

(1.15 ir 4.16 punktai)

prof. habil. dr. K. Grigas

Į kompiuterinę patarlių ir priežodžių bazę įrašyta 18000 naujų įrašų. Pertvarkytas programinis patarlių bazės įrašų atrinkimo pagal jų numerius mechanizmas. Toliau dirbta su pagalbinės paskirties bazėmis. Pildytas ir tvarkytas lietuvių užkalbėjimų kompiuterinis duomenų bankas.

Atlikta užkalbėjimų tekstologinė ir semantinė analizė. Skaityta korektūra, papildytas šaltinių ir bibliografinių nuorodų sąrašas. Sutvarkytos programinės duomenų banko sąsajos.

1998–2005 m.

49,92

10.

Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Leidybos centras

 

 

 

 

10.1.

J. Basanavičiaus knygos „Straipsniai, studijos“, t. 12 leidyba

(4.1.4 ir 4.1.6 punktai)

G. Vaškelis

Spausdinama:

J. Basanavičiaus knyga „Straipsniai, studijos“, t. 12.

2001 m.

8,0

11.

Šiaulių universitetas

 

 

 

 

11.1.

„Joniškio šnektų žodyno“ rengimas

(1.5 punktas)

doc. dr. J. Švambarytė

Surengtos ekspedicijos į Joniškio miestą, Kepalių, Gaščiūnų ir Stupurų apylinkes. Iššifruota 2000 m. ekspedicijų medžiaga. Rašytojų ir publicistinių kūrinių leksika lyginta su „Lietuvių kalbos žodyno“ duomenimis. Surengta tarptautinė konferencija „Paribio tarmių ir kalbų problemos“. Parengta knyga „Joniškio šnektų tekstai ir pratimai“.

1998–2003 m.

26,2

12.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

 

 

 

 

12.1.

„Daugiakalbio žemės ūkio terminų žodyno“ rengimas

(1.15 punktas)

N. Petniūnienė

Surinktas, sunormintas ir sukirčiuotas visas pagrindinių žemės ūkio terminų lietuviškas vardynas (apie 6500 žodžių), kurį peržiūrėjo ir recenzavo įvairių sričių specialistai. Numatyta visą žodyną Kalbos komisijai pateikti iki 2002 m. kovo 1 d.

1999–2001 m.

10,0

12.2.

„Selekcijos ir sėklinin-kystės terminų žodyno“ rengimas

(1.15 punktas)

prof. habil. dr. A. Sliesara-vičius

Parengtas „Selekcijos ir sėklininkystės terminų žodyno“ rankraštis (2888 terminai). Suredaguotą ir papildytą žodyno tekstą Kalbos komisijai numatoma pateikti 2002 m. II ketvirtyje.

1999–2001 m.

26,7

13.

Lietuvos karo akade-mija

 

 

 

 

13.1.

„Aiškinamojo karybos terminų žodyno“ rengi-mas

(1.15 punktas)

dr. V. Tininis

Baigiamas rengti „Aiškinamasis karybos terminų žodynas“, apimantis 8100 terminų. Sutvarkytą žodyno tekstą Kalbos komisijai numatoma pateikti 2002 m. II ketvirtyje.

1999–2001 m.

18,9

14.

Lietuvos veterinarijos akademija

 

 

 

 

14.1.

„Paukščių anatomijos terminų žodyno“ rengi-mas

(4.2.2 punktas)

doc. dr.

L. Daugnora

„Paukščių anatomijos terminų žodyno“ rankraštis įteiktas Kalbos komisijos ekspertams.

2000–2001 m.

12,6

15.

VšĮ Lietuvos naciona-linis radijas ir televizija

 

 

 

 

15.1.

Mokomųjų kalbos valan-dėlių „Trumpai drūtai“ rengimas

(1.16 ir 2.5.2 punktai)

V. Snarskis

2001 m. parengtos 48 mokomosios televizijos laidos „Trumpai drūtai“. Pagrindinis dėmesys skirtas kalbos kultūros, kirčiavimo ir kt. klaidoms taisyti.

 

 

2000–2001 m.

10,5

15.2.

Informacinių kalbos va-landėlių „Taisyk žodžiui kelią“ rengimas

(1.16 ir 2.5.2 punktai)

O. Rastenytė

2001 m. IV ketvirtyje parengtos 33 radijo kalbos valandėlės „Taisyk žodžiui kelią“. Jose konsultuota terminijos, tarties, kalbos norminimo ir kt. klausimais.

2001 m.

0,4

16.

UAB „Neuwerbung“

 

 

 

 

16.1.

Informacinių stendų, skirtų kalbiniam švieti-mui ir ugdymui, leidyba

(4.3.5 punktas)

V. Puronas

25 miestuose ir gyvenvietėse (Telšių, Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Tauragės ir Vilniaus apskrityse) po 1–3 mėnesius buvo eksponuojami 48 plakatai, skirti visuomenės kalbiniam švietimui ir ugdymui.

2000–2001 m.

3,8

17.

Kauno technologijos universitetas

 

 

 

 

17.1.

„Aprangos terminų žo-dyno“ rengimas

(4.2.2 punktas)

doc. dr. A. Ra-tautas

Atrinkta ir aprašyta 1050 terminų. Daugumai terminų parinkti kitų kalbų atitikmenys.

2001–2004 m.

17,0

18.

Vilniaus pedagoginis universitetas

 

 

 

 

18.1.

„Lietuvių kalbos leksikos raida“

(1.15 punktas)

prof. habil. dr. A. Pakerys

Perskaitytos 1925–1995 m. knygų ir periodinės spaudos žodžių bei jų gramatinių formų suvestinio žodyno korektūros. Tikslintas kalbos dalių ir gramatinių formų apibūdinimas. Tikrintas homonimų atskyrimas ir kt.

2001 m.

37,1

19.

Leidykla „Baltos lan-kos“

 

 

 

 

19.1.

Z. Alaunienės knygos „Bendrosios kalbos ug-dymo rekomendacijos“ leidyba

(4.2.3 punktas)

doc. dr. S. Žukas

Išleista:

Z. Alaunienės knyga „Bendrosios kalbos ugdymo rekomendacijos“ (2000 egz.).

2001 m.

7,8

19.2.

E. Jakaitienės, S. Berg-Olseno „Lietuvių–norve-gų kalbų žodyno“ lei-dyba

(4.1.2 punktas)

doc. dr. S. Žukas

Išleista:

E. Jakaitienės, S. Berg-Olseno „Lietuvių–norvegų kalbų žodynas“ (1000 egz.).

2001 m.

7,8

20.

UAB leidykla „Gimtasis žodis“

 

 

 

 

20.1.

V. Mažiulio knygos „Pasaulio tautų kalbos“ leidyba

(2.4.7 ir 4.2.3 punktai)

A. Paulauskas

Išleista:

V. Mažiulio knyga „Pasaulio tautų kalbos“ (3000 egz.).

2001 m.

5,6

20.2.

J. Šukio knygos „Kalbos praktikos patarimai pra-dinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams“ leidyba

(4.2.7 ir 4.2.3 punktai)

A. Paulauskas

Išleista:

J. Šukio knyga „Kalbos praktikos patarimai pradinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams“ (4000 egz.).

2001 m.

15,8

20.3.

V. Vilkončiaus knygos „Vertimas į lietuvių kal-bą: trafaretų antplūdis“ leidyba

(2.4.7 ir 4.2.3 punktai)

A. Paulauskas

Išleista:

V. Vilkončiaus knyga „Vertimas į lietuvių kalbą: trafaretų antplūdis“ (2000 egz.).

2001 m.

5,6

21.

K. J. Vasiliausko įmonė

 

 

 

 

21.1.

Tarptautinės konferen-cijos „Paribio tarmių ir kalbų problemos“ me-džiagos leidyba

(4.1.5 punktas)

K. J. Vasiliaus-kas

Išleista:

Tarptautinės konferencijos „Paribio tarmių ir kalbų problemos“ medžiaga (200 egz.).

2001 m.

2,0

22.

UAB spaustuvė „Mor-kūnas ir Ko“

 

 

 

 

22.1.

E. Molytės knygos „Kalbos praktikos patari-mai medikams“ leidyba

(4.2.3 punktas)

T. Majauskas

Išleista:

E. Molytės knyga „Kalbos praktikos patarimai medikams“ (2000 egz.).

2001 m.

8,0

23.

UAB Vilniaus univer-siteto leidykla

 

 

 

 

23.1.

V. Žuko knygos „Gy-venimas gimtajai kalbai. Juozas Pikčilingis“ lei-dyba

(4.2.3 ir 4.2.5 punktai)

L. Zabulionis

Išleista:

V. Žuko knyga „Gyvenimas gimtajai kalbai. Juozas Pikčilingis“ (500 egz.).

2001 m.

8,3

23.2.

Ž. Markevičienės knygos „Aukštaičių tarmių tek-stai“, 2 d. leidyba

(4.1.5 punktas)

L. Zabulionis

Išleista:

Ž. Markevičienės knyga „Aukštaičių tarmių tekstai“, 2 d. (400 egz.).

2001 m.

9,4

24.

M. Mikalajūno leidykla „Apyaušris“

 

 

 

 

24.1.

J. Pričinausko „Lietuvių–anglų–vokiečių–prancū-zų–rusų kalbų aprangos žodyno“ leidyba

(4.2.2 punktas)

dr. M. Mikala-jūnas

Spausdinama:

J. Pričinausko „Lietuvių–anglų–vokiečių–prancūzų–rusų kalbų aprangos žodynas“.

2001 m.

8,0

25.

Lietuvos muzikos aka-demija

 

 

 

 

25.1.

„Muzikos žodyno“ (1d.) rengimas

(4.2.2 punktas)

 

Parengti A–P raidžių terminų apibrėžimai (400 vnt.). Koreguotas vardynas. Konsultuotasi su įvairių muzikos sričių specialistais.

2001–2002 m.

6,1

26.

PĮ „Lietuvos mokslas“

 

 

 

 

26.1.

A. Kudzio „Statybos terminų žodyno“ leidyba

(4.2.2 punktas)

 

A. Kudzio „Statybos terminų žodynas“ parengtas spaudai.

2001–2002 m.

21,3

27.

Klaipėdos universiteto leidykla

 

 

 

 

27.1.

Straipsnių rinkinio „Kal-bos praktikos problemos – 2001. Konferencijos pranešimai“ leidyba

(4.2.3 punktas)

L. Zemlienė

Išleista:

Straipsnių rinkinys „Kalbos praktikos problemos – 2001. Konferencijos pranešimai“ (400 egz.).

2001 m.

1,0

28.

Kauno technologijos universiteto Leidybos skyrius

 

 

 

 

28.1

R. Čiuko ir kt. „Aiškinamojo tekstilės terminų žodyno“ leidyba

(4.2.2 punktas)

V. Labašauskas

Išleista:

R. Čiuko ir kt. „Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas“ (su lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis; 500 egz.).

2001 m.

18,0

 

 

 

 

 

 

5 lentelė. 1.4. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 m. programa

Eil.

Nr.

Tema

Vadovas

2001 m. atlikta

Finansuo-jama

(metai)

2001 m.

skirta

(tūkst. Lt)

1.

Matematikos ir informa-tikos institutas

 

 

 

 

1.1.

Automatinio lietuvių šnekos atpažinimo darbai. Lietuvių šnekos požymių tyrimai

(4 ir 9.1 punktai)

prof. habil. dr. L. Telksnys

Sukurta programinė įranga ir svetainė internete. Sukaupta nemažai teorinės medžiagos, padėsiančios kalbinių technologijų specialistų ruošimui bei tolimesniems tyrimams. Taip pat atlikti šie darbai: buvo prižiūrima ir nuolatos atnaujinama Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje programos svetainė internete, sukurta daug tobulesnė ir patogesnė naudoti požymių išskyrimo ir palyginimo programinė įranga Microsoft Windows aplinkai, taip pat sukurta tiesinės prognozės modelio (LPC) požymių išskyrimo ir palyginimo programinė įranga MS DOC aplinkai ir t.t. Sukurtas garsyno prototipas, atliktas kalbos signalų požymių išskyrimo ir jų palyginimo eksperimentas ir pan.

Dalyvauta tarptautinėje konferencijoje „Eurospeech’ 2001“ (Danija).

2000–2006 m.

103,0

1.2.

Lingvistinių išteklių kalbos inžinerijai rengimas

(4.7 ir 9.5 punktai)

dr. V. Černiau-skas

Atlikti šie pagrindiniai darbai: ištirta lingvistinių išteklių rengimo pasaulinė patirtis; inventorizuoti pagrindiniai leksikos, terminijos duomenys Lietuvoje, vartotini kalbos inžinerijoje; ištirta galimybė tarptautinius reikalavimus pritaikyti lietuvių kalbos duomenims; parengta metodika Lietuvoje esantiems pagrindiniams leksikos, terminijos duomenims, kurie pritaikyti kalbos inžinerijos reikmėms; sudarytas tolimesnių darbų planas ir t.t.

2000–2006 m.

14,5

1.3.

Interneto ir elektroninio pašto dialogo lietuvinimas

(9.4 punktas)

doc. dr. G. Gri-gas

Sulietuvintas interneto programų paketas Mozilla (Netscape Communicator). Išversti meniu, dialogo langų užrašai ir kt., išskyrus elektroninį žinyną. Parengta bandomoji paketo versija.

Sulietuvinta elektroninio pašto konferencijų valdymo sistema Majordomo. Į lietuvių kalbą išverstas elektroninis žinynas ir konferencijos dalyviams siunčiami sistemos pranešimai. Įdėta tarptautinį standartą ISO/IEC 8859-13 atitinkanti koduotė. Sistema parengta ir praktiškai pradėta naudoti.

2000–2006 m.

56,5

1.4.

Lietuvių kalbos tekstų sintaksinė ir semantinė analizė

(9.4 punktas)

A. Žandaris

Parengta vientisinio sakinio branduolio schema, parašyta vientisinio sakinio formalioji gramatika Prologo programavimo kalba, pasirinktos duomenų struktūros bei formaliai (Prologo kalba) aprašyta apie 200 veiksmažodžių junginių (pagal „Veiksmažodžių junglumo žodyną“), atrinktas ir Prologo kalba aprašytas žodžių, būtinų aprašytiems veiksmažodiniams junginiams, minimalus rinkinys.

Remiantis 2001 m. atliktais darbais rengiamas straipsnis spaudai.

2000–2006 m.

12,0

2.

Vilniaus universitetas

 

 

 

 

2.1.

Lietuvių kalbos dalykų informacijos technologijoje norminimas

(9.6 punktas)

doc. dr. V. Tu-masonis

Įvykdyti pagrindiniai 2001 metais planuoti darbai, susiję su lietuvių kalbos lokalės apmatais (nusakomoji kultūros specifikacija, POSIX lokalė), kirčiuotų raidžių problematika (kirčiuotų raidžių identifikacija ir kodavimas) bei universalios lietuviškos klaviatūros projektu (kirčiuotų raidžių įvedimas).

2000–2006 m.

62,0

2.2.

Kompiuterinio vertimo dar-bai

(9.2 ir 9.3 punktai)

dr. V. Žalkaus-kas

Per I ketvirtį nuskaitytas politechnikos žodynas (200 tūkst. terminų). Teksto atpažinimo programomis atpažintas nuskaitytas tekstas, peržiūrėtos ir ištaisytos skaitymo bei teksto atpažinimo klaidos. Angliškieji atpažinto teksto terminai atskirti nuo rusiškos dalies ir t.t.

2000–2006 m.

42,0

3.

Kauno technologijos uni-versitetas

 

 

 

 

3.1.

Lietuviški kompiuteriniai dialogai balsu

(4.3 ir 4.4 punktai)

doc. dr. A. Ru-džionis

Tobulinant garsynų registravimą ir jų apdorojimo priemones buvo plėtojami trys programų kompleksai, skirti ekspertiniam garso įrašų vertinimui. Atpažinimo ir sintezės metodų mokslinio tyrimo metu buvo apibendrinta patirtis dėl kalbos signalų ir atpažinimo, atlikti balso komandų atpažinimo tikslumo eksperimentai, papildytos lietuviškų tekstų automatinio kirčiavimo priemonės ir palyginti lietuviškas ir angliškas lietuvių kalbos sintezatoriai. Įvestos naujos funkcinės galimybės. Paruoštos demonstracijos – programinės priemonės, kurių tikslas yra vaizdžiai parodyti svarbiausias praktines balso technologijų taikymo sritis ir pan.

2000–2006 m.

88,5

4.

Vytauto Didžiojo univer-sitetas

 

 

 

 

4.1.

Paralelaus lietuvių kalbos tekstyno rengimas

(2.8 ir 9.5 punktai)

doc. dr. R. Marcinkevi-čienė

Komandiruotėms skirti pinigai panaudoti: projekto vadovės doc. dr. R. Marcinkevičienės kelionei į Stokholme vykusią konferenciją „Kokią apsaugą mažosioms kalboms teikia narystė Europos Sąjungoje“ (2001-03-09–11) ir kelionei į Prahos Karlo universitetą susitikti su paralelaus tekstyno rengėjais partneriais (2001-06-27–07-02); dviem vizituojančio lektoriaus dr. J. Kuperio iš Olandijos Twente universiteto kelionėms (maršrutu Entchede–Amsterdamas–Vilnius–Kaunas–Vilnius–Amsterda-mas–Enscede, 2001-04-20–25 ir 2001-11-14–27). J. Kuperis VDU Informatikos fakulteto bakalaurinių studijų studentams skaitė kompiuterinės lingvistikos kursą.

2000–2006 m.

10,0

4.2.

Automatinis lietuvių šne-kamosios kalbos segmen-tavimas ir lietuvių šnekos automatinė transkripcija

(4 ir 9.1 punktai)

dr. A. Raškinis

Sukurta fonetinių vienetų duomenų bazė (parinkti fonetinių vienetų duomenų bazės tekstai; gauti fonetinių vienetų duomenų bazės garso įrašai; nustatyta ir anotuota fonetinių vienetų duomenų bazės struktūra), tirtas automatinio lietuvių šnekos segmentavimas, taip pat atliktas pirminis fonetinių vienetų atpažinimo tyrimas.

2001–2006 m.

37,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė. Kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymas aukštosiose mokyklose

Eil. Nr.

Aukštoji mokykla

Skirta lėšų (tūkst. Lt)

Dėstytojų, dėstančių kalbos kultūros ir specialy-bės

Duomenys apie kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymą

 

 

 

kalbą, skaičius

Grupių skaičius

Pedagoginis krūvis

(iš viso val.)

1.

Generolo J. Žemaičio Lietuvos karo akademija

13,1

2

8

544

2.

Kauno medicinos universitetas

28,8

5

39

1560

3.

Kauno technologijos universitetas

39,3

9

54

1728

4.

Klaipėdos universitetas

28,8

3

23

1472

5.

Lietuvos kūno kultūros akademija

9,2

1

16

448

6.

Lietuvos muzikos akademija

4,0

2

4

164

7.

Lietuvos teisės universitetas

10,2

2

9

288

8.

Lietuvos veterinarijos akademija

9,17

1

15

679

9.

Lietuvos žemės ūkio universitetas

23,6

3

34

1224

10.

Šiaulių universitetas

30,4

8

28

1077

11.

Vilniaus dailės akademija

11,9

1

12

472

12.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

9,2

2

11

275

13.

Vilniaus pedagoginis universitetas

82,5

17

123

3441

14.

Vilniaus universitetas

82,53

10

53

3496

15.

Vytauto Didžiojo universitetas

24,0

8

25

1125

 

Iš viso:

412,7

74

454

17993

 

 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo

Kalbos inspekcijos 2001 metų veiklos ataskaita

1. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

1.1. Periodinės spaudos leidiniai

Per ataskaitinį laikotarpį patikrinti 44 periodinės spaudos leidiniai (332 spaudos lankai). 2001 m. surengta daugiau susitikimų su leidinių redaktoriais, žurnalistais. Aptartos pastebėtos kalbos klaidos, atsakyta į klausimus.

Gauta keletas skundų dėl Marijampolės ir kitose aplinkinėse apskrityse (Druskininkų, Elektrėnų, Jurbarko ir kt.) platinamų „ Kronikų“ . Savivaldybių kalbos tvarkytojams buvo nurodyta patikrinti leidinius. Remiantis pateiktais duomenimis parašyti raštai laikraščių redaktoriams. Lankytasi „ Kronikų“ leidykloje Kazlų Rūdoje, leidinių kalbos problemos aptartos su direktoriumi A. Mininu.

Leidinys

Poveikio priemonės

Alio reklama

raštas

Barbie

raštas

Būsto idėja

raštas, susitikimas su kalbos redaktore

Dešimtukas

raštas

Draugai

raštas

Druskininkų kronika

raštas

Ekstra

raštas

Flintas

raštas

JT biuletenis. Lietuva

raštas, susitikimas su vyr. redaktore

Justė

raštas

Kauno diena

raštas

Kino planeta

raštas

Kino zona

raštas, pokalbis su vyr. redaktoriumi

Klaipėda

raštas, susitikimas su redakcijos darbuotojais

Kronika visiems

raštas

Lietuvos aidas

raštas, susitikimas su kalbos redaktore

Lietuvos rytas

2 raštai, susitikimas su kalbos redaktorėmis

Lietuvos žinios

raštas, susitikimas su kalbos redaktorėmis

Luka

raštas

Mamos žurnalas

raštas, susitikimas su redakcijos darbuotojais

Marijampolės kronika

susitikimas su redaktoriumi

Marijampolės laikraštis

susitikimas su redaktoriumi

Mergaitė

raštas, susitikimas su redaktore

Moters savaitgalis

raštas

Mūsų dienos

raštas

Naminukas

raštas

Namai pagal mus

raštas

Naujoji Romuva

susitikimas su redaktoriumi

Pacientas

susitikimas su redakcijos darbuotojais

Penki

raštas

Pepė

raštas

Pipiras

raštas

Privati erdvė

raštas

Respublika

2 raštai, susitikimas su kalbos redaktorėmis

Saulės zuikutis

raštas

Suvalkietis

susitikimas su redaktoriumi

Tavo vaikas

raštas, pokalbis su redaktore

TV arena

raštas

Vaiva

raštas

Vakarų ekspresas

2 raštai, susitikimas su redakcijos darbuotojais

Vitta

raštas

Vyras ir moteris

raštas

Žirniukas

raštas

19

raštas

Vasaros pradžioje lankytasi kelionių agentūrose, tikrinti naujam kelionių sezonui jų parengti leidiniai (apie 60 spaudos lankų). Patikrinti „ West express“ , „ Grūdos“ , „ Saito“ , „ Herminos“ , „ Guliverio kelionių“ , „ Ecco Holiday“ , „ Santaros“ , „ Kauno ugnelės“ , „ Kauno piligrimo“ , „ Novaturo“ , „ Švitės“ , „ Litauros“ , „ Via optima“ , „ Minituro“ , „ Astridos“ , „ G.T. International“ , „ Inturlitos“ kelionių katalogai ir lankstinukai. Peržiūrėtas „ Novaturo“ interneto tinklapis. Inspekcijos pastabos apie turistams skirtų leidinių kalbą liepos mėnesį pateiktos Valstybinio turizmo departamento interneto tinklapyje (www.tourism.lt). Vasaros pabaigoje, kai agentūros pradėjo rengti leidinius naujam sezonui, sulaukta daug klausimų telefonu. Dažniausiai teiraujamasi apie užsienio šalių vietovardžių rašybą. Į turizmo agentūrų darbuotojų klausimus atsakinėjama ir elektroniniu paštu.

Patikrintos Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtos integracijai į ES skirtos brošiūros ir lankstinukai (9 spaudos lankai), dėl kalbos klaidų parašytas raštas.

1.2. Neperiodinės spaudos leidiniai

Iš viso patikrinta 480,44 spaudos lankų, išsiųsti 35 raštai.

Per ataskaitinį laikotarpį vyko susitikimai su Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos darbuotojais, leidyklų „ Pasviręs pasaulis“ ir „ Sidabrinis trimitas“ vadovais. Aptartos knygose pastebėtos kalbos klaidos ir galimybės jų išvengti.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo knygos asociacijos Lietuvos skyriaus pirmininko K. Urbos prašymu patikrintos šešios knygos, pretendavusios 2001 metais gauti geriausios vaikų knygos apdovanojimą. Suteikdama šią premiją asociacija rėmėsi ir Kalbos inspekcijos išvadomis.

Leidykla

Knygos

Aidai Echoes

M. Tikkanen. Raudonkepuraitė

Akstis

R. Naužemys, J. Saplinskas, R. Kniukšta. Fizinio aktyvumo paslaptys

Algimantas

G. Rimkus. Pasaulį valdo masonai

P. Cornwel. „ Post mortem“

Alma littera

Ch. Nostlinger. Gretutė Zakmajer

S. Rushdie. Gėda

J. Kessel. Liūtas

E. De Amicis. Širdis

R. Welsh. Drakono sparnai

I. Bergmanas. Geri ketinimai

R. Munsch. Krokodiliukas

R. Rossi. Egiptiečiai

Angelo šviesa

A. Svijašas. Kaip gauti informacijos iš nematomojo pasaulio

Baltos lankos

 1. C. Grange. Purpurinės upės
 1. Hage. Max Frisch
 1. Dexter. Tylus Nikolo Kvino pasaulis

A. Camilleri. Vandens forma

Egmont Lietuva

Perskeltas dangus

Jaunųjų švilpikų enciklopedija

L. Daniels. Kačiukų abėcėlė

Egzaminų centro leidykla

Į pagalbą abiturientui. Matematika

Charibdė

 1. Vėl. Kaip gyveni, Silva

R. Chateaubriand. Atala. Renė

Consensus

A. Kalve. Kavos knyga

Danielius

A. Šimkūnas. Kalbėsime, kol gyvi

Dargenis

L. Jokšas. Penktas kampas

Gairės

 1. Lapeikis. Pasišnekėjimai ant Gimtinės griuvėsių

Z. Džavachišvilis. Vilniaus OMON-as

Gaivata

R. Neimantas. Akmeninės karūnos paslaptis

Gamta

Mažoji dailės enciklopedija. Piešimas ir tapyba

Kinų valgiai

Gardenija

S. Kanišauskas. Laiptai į dangų

Garmika

Sniego karalienė

Vaiduoklių laivas

Kiškutis ir peliukas

Septyni ožiukai

Homo faber

A. Hičkokas. Žaliojo vaiduoklio paslaptis

Katalikų pasaulis

E.Wiesel. Naktis

Knygų spektras

J. Courtier. Kambarinių augalų žinynas

Lietus

 1. Janson. Burtininko skrybėlė

M. G. Schmidt. Viplala grįžta

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

 1. Sinoue. Mano sūnui trečiojo tūkstantmečio aušroje
 2. Bjorneboe. Jūnas

R. Šerelytė. Ėriukas su baobabu, arba Megztinis su uodega

Mažasis Vyturys

 1. White. Ar jis mane pamiltų, jeigu suliesėčiau
 2. Dando. Aš palikau kūdikį

H.-G. Zimmermann ir I. Zimmermann. Matematika plius meilės kančios

 1. Woodbery. Bredo visata

O. Persson. Didysis pasaulio žaidimas

Mesjė Diupenas

P. Daškova. Eterio laikas

Naujoji Rosma

J. Mačiukevičius. Ančiukas Krypčiukas

Netradicinė literatūra

N. Kovalkovienė. Runos – burtai, magija, talismanai

Pasviręs pasaulis

 1. Travers. Merė Popins atidaro duris
 2. Coe. Miego namai

S. Moore. Miegančios gražuolės

Presvika

 1. Gauthier. Trečiojo tūkstantmečio vaikai
 2. Wisek ir C. von Schelling. Kaip nustatyti elgesio ribas

E. M. Remarkas. Stotis ties horizontu

V. Račicko leidykla

V. Račickas. Šlepetė – 3

Ramona

Pokalbiai su Algimantu Čekuoliu

S. Rudelevičiūtės ind. leid. įmonė

S. Rudelevičiūtė. Kuo maitintis, taupant sveikatą ir pinigus

Saulužė

E. Mirončikienė. Meilės magija

Sidabrinis trimitas

 1. Ccampbell. Vaikai pavojuje

J. Dobson. Ko žmonos nori, kad jų vyrai žinotų apie jas

Sirokas

K. Kynė. Paslėptos olos paslaptis

Strofa

J. Pilch. Kiti malonumai

Šviesa

V. Moran. Susikurkime žavų gyvenimą

Tarota

Sekmadieniniai pašnekesiai su būrėja Irena

Tyrai

 1. C. Andrews. Melodija

Dž. Čeizas. Takamorio deimantai

 1. B. Stounas. Išgąsdinkime mokytoją
 2. B. Stounas. Begalvis dviratininkas
 3. Marinina. Taip susiklostė aplinkybės
 4. Higgins. Erelių skrydis

P.Russell. 100 įtakingiausių homoseksualistų ir lesbiečių pasaulio istorijoje

Tyto alba

 1. Viewegh. Mergaičių auklėjimas Čekijoje
 2. Shem. Dievo namai

J.-M. Thibaux. Kleopatra

A. Baricco. Jūra vandenynas

Trigrama

 1. Albom. Antradieniai su Moriu

L. Schlessinger. 10 kvailysčių, kurios gali sujaukti moters gyvenimą

Tvermė

Skomantas. Šėtono legatas

Vada

 1. Buninas. Meilės gramatika

Napoleonas. Mintys ir maksimos

Vaga

V. Žilinskaitė. Nebijokė

J. Vasiliausko įmonė

 1. Kanišauskas. Chirosofija – išmintis rankoje

A. Laucienė, R. Baltmiškienė. Gimtosios kalbos taisyklių įsisavinimas per žaidimus

Via Recta

H. J. Eysenck. Sužinok savo IQ

Vyturys

V. Kukulas. Vėjo birbynė

Žara

M. Vainilaitis. Ežiukai Devyžiukai

Žodynas

V. Petrauskas. Ispanų–lietuvių, lietuvių–ispanų kalbų žodynas

Žuvėdra

R. Praninskienė. Laisvalaikio skrynelė

1.3. Televizijos ir radijo laidos

Ataskaitiniu laikotarpiu patikrintų televizijos laidų trukmė – 595 val., radijo laidų – 912 val.

Nuolat tikrintos pagrindinių radijo ir televizijos stočių laidos.

Regionines radijo bei televizijos stotis stebėjo savivaldybių kalbos tvarkytojai. Šiais metais Kalbos inspekcija du kartus tikrino Klaipėdos radijo stočių „Laluna“ ir „Bumsas“ laidas. Lankytasi ir Marijampolėje, kur žiūrėta vietos televizija ir klausytasi radijo laidų.

Informacija apie patikrintas laidas šiais metais pradėta teikti dienraščio „Respublika“ priedui „TV publika“. Išspausdinta 12 straipsnių.

Lietuvos televizijai parašyti 55 raštai, LNK – 40, BTV – 23, TV3 – 20, Vilniaus televizijai – 3, „11 kanalui“ – 1, Marijampolės televizijai – 1 raštas, Lietuvos radijui – 7, radijo stotims „M–1“ – 23, „M–1 Plius“ – 1, „Radiocentras“ – 16, „Pūkas“ – 5, „Laisvoji banga“ – 3, „Laba’s FM“ – 1, „Lietus“ – 14, Žinių radijui – 3 raštai.

Surengti susitikimai su Lietuvos televizijos (3), LNK, Marijampolės, Baltijos televizijų, radijo stočių „Lietus“, „Radiocentras“, „Laluna“ (2), „Bumsas“, „Kapsai“ darbuotojais.

Televizijos laidos

Televizija

Laidos pavadinimas

Laidų skaičius

Lietuvos televizija

Panorama

Labas rytas

Pasaulis pagal mus

Stilius

Tiesiai šviesiai

Kultūros spąstai

Paskutinė kryžkelė

Sekmadienio loto

Ties riba

Autodafė

Spaudos klubas

Mūsų miesteliai

Vienam gale kablys

Keliai. Mašinos. Žmonės

Erdvė

7 Kauno dienos

Pusryčių klubas

Eurogrąža

Spektras

Krepšinio pasaulyje

22

Sporto klubas

Negali būti

Kino pasaulyje

Toli nuo Holivudo

LKL čempionato rungtynės

LKL žvaigždžių dienos transliacija

„Formulės 1” lenktynės

Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas

Lietuvos futbolo čempionato rungtynės

Pasaulio savaitė

Tavo zona

Statybų plotas

Etnokultūros ratas

Nusikaltimas ir bausmė

Knygų naujienos

Tuzinas

Popietė su Algimantu Čekuoliu

Europos laikrodis

Telebimbam

Gustavo enciklopedija

Atverk duris

Aerodromas

Kai aš mažas buvau

Sėkmės formulė

Triumfo vartai

Bėdų turgus

Nepabuvęs kareivėliu

Prašau žodžio

Serialas „Likimo valsas“

Kūrybos metas

Faktų anatomija

Sporto kurjeris

Europos moterų krepšinio čempionatas

Serialas „Ema prokurorė“

Serialas „Ferdis“

32

17

5

5

22

2

8

8

1

12

13

2

4

7

3

11

8

6

8

13

3

6

1

4

4

9 rungtynės

7 rungtynės

3

2 rungtynės

1

1

6

1

2

1

2

3

7

1

1

3

1

3

1

1

3

1

1

7 serijos

1

1

2

3 rungtynės

1 serija

6 serijos

LNK

Žinios

Ryto ratas

Srovės

Baltojo katino svetainė

Dublis

Telepica

Keturi ratai

Nuo … iki

Noriu papasakot

Pavojinga zona

Filmas „Kamenskaja. Žaidimas svetimoje aikštėje“

Filmas „Mergina kaip visos“

Serialas „Meilės kaina“

Filmas „DMB. Vėl mūšyje“

NKTV

Mūsų gyvūnai

Svajonių namas

Sveikatos ABC

Visiškai slaptai

Šeši nuliai – milijonas

Ponios Gražinos virtuvė

Filmas „Dogma“

Filmas „Rytai – Vakarai“

18

26

16

20

8

5

5

7

2

2

 

2 serijos

2

3

3

3

2

2

3

BTV

Šiandien

Žvilgsnis

Pjūvis

Kaip jaučiatės

Reklamama

Statybų pilotas

Vakarai

Gero skonio šou

V. Matulevičiaus laida

Bukiausi Amerikos banditai

V.I.P.

Kruvinoji banga

Arena

Karuselė

Kibir vibir

Serialas „Gedimino 11“

Serialas „Valerija“

Serialas „Farai“

Serialas „Meilės pinklės“

Europos krepšinio čempionato rungtynės

Krepšinio klubas

Serialas „Sniego skonis“

Arbatos klubas

Serialas „Raugintų kopūstų miestelis“

Sveikinimų koncertas

23

9

8

3

1

3

3

4

3

2

3

7

1

1

2

8 serijos

4 serijos

1 serija

9 serijos

4 rungtynės

5

5 serijos

4

2 serijos

2

TV3

Žinios

Eurolygos krepšinio rungtynės

Lietuvos ryto televizija

Nuoširdžiai Jūsų

UEFA Čempionų lygos apžvalga

UEFA Čempionų lygos rungtynės

Suprolygos krepšinio rungtynės

Procesas. X sektorius

Teleloto

Kelionių žurnalas

Trečiasis kėlinys

Be tabu

Moterų laimė

Robinzonai

VRS kamera

Filmas „Rojus“

Serialas „Apkabink mane“

Serialas „Tu mano likimas“

Filmas „Devyni mėnesiai“

Filmas „Vieną gražią dieną“

21

10 rungtynių

9

6

6

7 rungtynės

7 rungtynės

7

4

3

11

5

3

3

4

6 serijos

3 serijos

Vilniaus televizija

Vilniaus žinios

Namų daktarė

Ne tik smaguriams

10

4

1

11 kanalas

Moters pasaulis

Būkime sveiki

3

2

Marijampolės televizija

Žinios

Iš pirmų lūpų

3

1

 

 

 

 

Radijo laidos

Radijas

Laidos pavadinimas

Laidų skaičius

Lietuvos radijas

Ryto garsai

Mažoji studija

Žinios

Lietuvos diena

Likimai

Sporto naujienos

Muzikinis vidudienis

Paskutinis suolas

Kviečia teatras

Kultūrinės spaudos apžvalga

Šeimos rytas

Ryto allegro

„Euroradijo“ koncertai

Šiuolaikinės muzikos programa

5

4

10

10

1

5

5

1

1

3

2

2

1

1

M–1

Pabudome ir kelkimės

Po trijų

Skinsiu raudoną rožę

Lik įsijungęs

Išjunk televizorių

Žinios

Paskutinė pamaina

Tarp mūsų, mergaičių

7

15

8

5

13

20

1

3

M–1 Plius

Geidaraštis

Į kiekvienus namus

Tema

Nematoma jėga

Iki ir po vidurdienio

Lengvai

Su pliusu

6

3

5

1

5

3

2

Radiocentras

305 306

Dvidešimtas amžius

Žalia stotelė

Žinios

XX amžiaus prisiminimai

Radioaktyvus

Labas rytas

Saulės smūgis

Ryto laida

Čiki piki

10

3

8

20

5

10

4

8

4

1

Pūkas

Anksti ir vėlai

Sveikina klausytojai

Po antrųjų gaidžių

Geriausios „Pūko“ dainos

Pūkelis

8

2

2

1

2

Laisvoji banga

Popiečio ekspresas

Nė žodžio apie …

„Laisvosios bangos“ top 25

Žadintuvas

Žydroji motina

Sava kompanija

7

4

1

5

2

9

Laba’s FM

 

25 val.

Lietus

 

 

 

Graži tu mano

Kaip danguje, taip ir žemėje

Sveikatos šaltinis

Vaivorykštė

Su saule

Dar ne pirmadienis

Lietaus linija

Širdele mano

Vidurdienio ekspresas

15

7

4

12

8

1

4

7

3

Žinių radijas

Informacinės laidos

3 val. 40 min.

Laluna

Ko širdelė geidžia

Ant bangos

Puikus metas

Viskas bus gerai

Tūkstančiais langų

4

4

3

4

1

Bumsas

 

Ramybės skveras

Muzikinis baras

Labas rytas, mano mieste

Trejos devynerios

„Bumso“ radijo žurnalas

4

3

2

2

1

Kapsai

Saulės ratas

Vakarinės laidos

1

2

 

1.4. Kino filmai

Šiais metais patikrinta kino teatruose rodytų filmų „Goja“, „Paskutinis jaunikio išbandymas“, „Prarastasis“, „Devyni jardai“, „Brolis 2“, „Šėtoniškas sandėris“, „Hanibalas“, „Trylika lemtingų dienų“, „Maskva“, „Širdžių ėdikės“ kalba. Parašyti 2 raštai – dėl klaidų titruose ir dėl kino filmo nevertimo į valstybinę kalbą.

1.5. Internetas

Kalbos inspekcija patikrino šių valstybinių institucijų interneto tinklapius: Aplinkos, Finansų, Krašto apsaugos, Kultūros, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų, Vidaus reikalų, Žemės ūkio ministerijų, Europos komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybės kontrolės. Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijų vadovams nusiųsti raštai dėl kalbos klaidų, pastebėtų tinklapiuose.

1.6. Teatrų spektakliai

Stebėti septynių Lietuvos teatrų spektakliai. 2001 m. patikrinti 5 Vilniuje gastroliavusio Klaipėdos dramos teatro spektakliai, 1 – Kauno dramos teatro.

Teatras

Spektakliai

Poveikio priemonės

Nacionalinis dramos teatras

„ Svečias“

raštas

Valstybinis jaunimo

teatras

„ Timas Taleris, arba parduotas juokas“ , „ Ivanovas“ , „ Pepė Ilgakojinė“ , „ Būk vyras, Čelestino“

3 raštai

Klaipėdos dramos teatras

„ Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“ , „ Už uždarų durų“ , „ Karalienė motina“ , „ Ožys“ , „ Trys mylimos“

Raštas

Kauno valstybinis akademinis dramos teatras

„ Žuvėdra“

raštas

O. Koršunovo teatras

„ Vasarvidžio nakties sapnas“

raštas

Vilniaus teatras „ Lėlė“

„ Coliukė“ , „ Princesė ir kiauliaganys“ , „ Bitė Maja“ , „ Juodoji višta“

3 raštai

Keistuolių teatras

„ Terlius ir Žioplytė“ , „ Išdaigos Bašmukų gatvėje“ , „ Kitą kartą“ , „ Laimingasis Hansas“ , „ Nepaprasto orkestro koncertas“ , „ Batuotas katinas“ , „Daktaras Stasys, arba Raudonojo kryžiaus keliais“

6 raštai

1.7. Įmonės ir įstaigos

Inspekcija tikrino, kaip Valstybinės kalbos įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. balandžio 30 d. nutarimas Nr. 314 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikacinių kategorijų“ vykdomas įmonėse ir įstaigose.

Tikrinta, ar SP AB „Vilniaus troleibusai“ 1-ojo ir 2-ojo parkų, SP UAB Vilniaus autobusų parko darbuotojai yra išlaikę valstybinės kalbos egzaminus pagal reikiamas kvalifikacines kategorijas. Rasti 23 įtarimų dėl klastojimo sukėlę kalbos mokėjimo pažymėjimai. Surinkta medžiaga perduota Vilniaus m. 1-ajam ir 5-ajam policijos komisariatams.

Patikrinta Vilniaus m. vyriausiasis policijos komisariatas, VPK VP Patrulinės tarnybos rinktinė, VPK rinktinė „Vytis“, VPK Kelių policija. Konstatuota, kad visi darbuotojai išlaikę valstybinės kalbos egzaminus pagal nustatytas kvalifikacines kategorijas. VĮ Tarptautiniame Vilniaus oro uoste kalbos egzamino neišlaikė 61 darbuotojas, pakartotinai patikrinus nustatyta, kad liko 3 egzamino neišlaikę darbuotojai.

Tikrinta, ar valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas vartoja Visagino m. ligoninės darbuotojai. Nustatyta, kad ne visi darbuotojai vartoja valstybinę kalbą, tikrinimo rezultatai aptarti su ligoninės vyriausiuoju gydytoju.

Patikrinta 10 švietimo įstaigų: Vilniaus r. Avižienių, Klaipėdos Maksimo Gorkio, „Pajūrio“ vidurinės, Andrejaus Rubliovo, Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos, Šalčininkų r. Zavišonių vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“, Dieveniškių vaikų darželis, Jašiūnų vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“, Šalčininkų „Saulutė“, Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Žiedas“. Tikrinimo rezultatai aptarti su savivaldybių Švietimo skyrių vadovais.

Dėl kalbos klaidų dokumentuose, siunčiamuose raštuose, blankuose, interneto svetainėse atkreiptas Švietimo ir mokslo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus „Šaltinio“ vidurinės mokyklos, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“, reklamos agentūros MAP, UAB „Metida“, UAB „Acme“, UAB „Laimužė“, turizmo agentūros „Kauno piligrimas“ vadovų dėmesys.

AB Lietuvos taupomajam bankui parašytas raštas dėl mokėjimo kortelės ir aptarnavimo sutarties kalbos, UAB „Bitė GSM“ – dėl kalbos klaidų pranešimuose abonentams.

Atkreiptas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo dėmesys dėl kalbos klaidų Tarnybos patvirtintose taisyklėse, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovo – dėl kalbos klaidų vaistų anotacijose.

VĮ Lietuvos paštui parašytas raštas dėl susirašinėjimo su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Mineraliniai vandenys“ – dėl valstybinės kalbos nevartojimo techniniuose, užsienio fizinių ir juridinių asmenų pateikiamuose dokumentuose, AB „Panevėžio šilumos tinklai“ – dėl sandorių sudarymo kalbos, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms – dėl valstybinės kalbos nevartojimo pateikiant tyrimų rezultatus.

AB „Anykščių vynas“, UAB „Ragutis“, UAB „Druskininkų Rasa“ perspėti dėl Valstybinės kalbos įstatymo 17 str. pažeidimų.

Kalbos inspekcija iš įvairių institucijų ir asmenų gavo 416 raštų, išsiuntė 671.

1.8. Viešoji informacija

1.8.1. Reklama

Dėl kalbos normų pažeidimų gaminių pakuotėse, aprašuose, etiketėse, vartojimo instrukcijose ir kt. surašyti 6 nurodymai (UAB „Nematekas“, UAB „Sveko“, UAB „Pavilka“, UAB „Daisena“, UAB Kėdainių konservų fabrikui, UAB „Idemus“); parašyti 3 raštai (AB Krekenavos agrofirmai, AB Vilniaus baldų kombinatui, UAB „Norfos mažmena“).

Dėl kalbos klaidų reklaminiuose lapeliuose ir lankstinukuose surašyta 11 nurodymų (AB Vilniaus mėsos kombinatui, UAB „APM reklama“, UAB „MegaMesta“, firmai „Mažas langų pasaulis“, UAB „Ekspozicijų centras“, UAB „Mantinga“, restoranui „Fortas“, firmai „Natanga“, Perukų salonui, N. Kazakovos kompiuterių mokyklai, M. Kodžio personalinei įmonei, langų centrui „Plaza“); parašyta 11 raštų (firmoms „Sarma“, „Kompaneta“, „Šarvuotos durys“, „Philips Electronics Representative offices B. V.“, „Danijos langai“, „Alakitas“, viešbučiams „Grybo namai“, „Scandic Hotel Neringa“, firmos „GlaxoSmithKline“ atstovybei, picerijai P ZONA, turizmo agentūrai „Inturlita“.)

Dėl reklamos (reklaminių skydų, plakatų, garsinės reklamos, klipų) kalbos išsiųsti 5 raštai (reklamos agentūrai „Anila“, UAB „Unicom Baltic“, reklamos agentūrai „Euroreklama“, UAB „Media House“, UAB „Ramusis pamarys“).

Dėl kalbos klaidų teikiamuose registruoti prekių ženkluose rašyta Valstybiniam patentų biurui, įmonei „Visventa“, patentų ir prekių ženklų agentūrai „Metida” išsiųsti 4 raštai su išvadomis dėl teikiamų registruoti prekių ženklų.

Tikrintas reklamos laikraštis „Alio reklama“, katalogas „Select“, leidinys „TECHasas“, dėl kalbos klaidų išsiųsti raštai.

Patikrinta Lietuvos higienos norma HN;53 „Leidžiami vartoti maisto priedai“. Parašytas raštas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl pastebėtų kalbos klaidų.

Dėl reklamos kalbos surašytas 1 nurodymas (radijo stočiai „Laisvoji banga“); išsiųstas 21 raštas (Lietuvos televizijai – 6, LNK – 4 , TV3 – 4, Lietuvos radijui – 1, radijo stotims „Radiocentras“, „M-1“, „Pūkas“ – po 2).

Dėl kalbos klaidos reklaminėje kampanijoje išsiųsti raštai televizijai TV3, žurnalui „TV antena“ ir AB CHIPS atstovybei.

1.8.2. Muziejai ir parodos

Patikrinta 10 muziejų, dailės galerijų ir parodų: Palangos gintaro, Biržų krašto, Zanavykų krašto, Klaipėdos laikrodžių, Mažosios Lietuvos istorijos, Klaipėdos kalvystės muziejai, Klaipėdos paveikslų, Klaipėdos galerija, dailės galerija „Baroti“, Klaipėdos dailės parodų rūmuose eksponuojamos parodos, Klaipėdos parodų rūmų ekspozicijos. Dėl pastebėtų klaidų informuoti muziejų ir galerijų vadovai. Klaipėdos menininkų namams parašytas raštas dėl valstybinės kalbos nevartojimo parodos anotacijoje ir reklaminiame buklete.

Didesnis dėmesys skirtas regioniniams muziejams. Miestų ir rajonų savivaldybių kalbos tvarkytojams nurodyta patikrinti savivaldybių teritorijose esančių muziejų kalbą. Pagal pateiktą medžiagą bus rengiamas lankstinukas su būdingiausiomis muziejininkų kalbos klaidomis.

Tikrinti „Litexpo“ parodų centre eksponuotų 5 parodų (tarptautinės knygų mugės, automobilių, baldų, interjero, „Reklama ir poligrafija“) viešieji užrašai ir reklaminiai leidiniai.

1. 9. Skundų nagrinėjimas

Ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėti 54 skundai. 18 jų gauta raštu, kiti – telefonu arba nagrinėti tikrinant žiniasklaidoje pateiktą informaciją.

Patikrinta, ar valstybinės kalbos egzaminus yra išlaikę Vilniaus 5-ojo policijos komisariato budėtojas, Vilniaus m. savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“, SP AB „Vilniaus troleibusai“, SP UAB Vilniaus autobusų parko, VšĮ Statistikos centro, Visagino m. policijos komisariato areštinės, AB „Grąžtai“, Ignalinos r. savivaldybės Linkmenų seniūnijos darbuotojai, Vilniaus r. Rukainių, Šalčininkų r. Dieveniškių vaikų darželių vedėjai, SP UAB Pylimo pirties direktorius, Šalčininkų r. priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas.

Kiti išnagrinėti skundai: dėl užsienio kalbų vartojimo Vilniaus autobusų stotyje, prekių vartojimo instrukcijų nevalstybine kalba, piliečių prašymų persiuntimo be vertimo į valstybinę kalbą, skelbimų anglų kalba, AB „Lietuvos telekomas“ informacijos pateikimo anglų kalba, SP UAB „Lietuvos geležinkeliai“, Respublikinės psichiatrijos ligoninės darbuotojų valstybinės kalbos mokėjimo, netaisyklingų gatvių pavadinimų „Briedžio“ leidyklos informaciniuose leidiniuose, firmos „Lokada“ interneto puslapio, kalbos klaidų „Parex“ reklaminiuose stenduose, elektroniniu paštu platinamo leidinio WWW EXPRESS kalbos, televizijų laidų kalbos, kalbos klaidų laikraščiuose „Mūsų dienos“, „Jurbarko kronika“, „Elektrėnų kronika“, leidinyje „Į pagalbą abiturientui. Matematika“, „Bombos“ kino filmų subtitruose, Vilniaus 3-iojo policijos komisariato raštuose, Vilniaus m. savivaldybės Valstybinės kalbos kontrolės tarnybos nurodymų.

Gavus Valstybinės mokesčių inspekcijos skundą dėl prekių kokybės sertifikatų nevertimo į valstybinę kalbą patikrintos 3 įmonės: UAB „Bennet distributors“, UAB „Spar Šnipiškės“, parduotuvė „Kometa“. UAB „Bennet distributors“ įpareigota prekybos įmonėms teikti prekių kokybės sertifikatus valstybine kalba.

2. Ryšiai su kitomis institucijomis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybine ne maisto inspekcija, susitikta su apskričių valstybiniais inspektoriais, aptartos bendro darbo kryptys. Kartu su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos Vilniaus sektoriumi patikrinta, kaip laikomasi Vartotojų teisių gynimo įstatymo, Prekių ženklinimo taisyklių įmonėse „Žibintas“, „Draudos autocentras“, „Saurola“, „Arx“, „Keturi žiedai“, „Autodina“, „Autoverslo automobiliai“, „Krasta Auto“, „Rasmitas“, „Sostena“, „Vilbana“, „Žaibo ratas“, „Vytaras“, „Žvaigždžių ratas“, KIA AUTO, „Žilmeta“, „Amonita“, parduotuvėje „Žaislų planeta“.

Dėl kalbos vartojimo ir taisyklingumo bendradarbiauta su Prezidentūros Priimamuoju, Tarpžinybinės kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio statistikos nomenklatūros naudojimo komisija, Vyriausiąja administracinių ginčų komisija, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Vilniaus apskrities viršininko administracija, Pedagogų profesinės raidos centro Valstybinės kalbos skyriumi, Valstybiniu turizmo departamentu, Vilniaus m. valstybinės kalbos egzaminų komisija.

3. Bendradarbiavimas su savivaldybių kalbos tvarkytojais

Iš 60 Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių 45-iose dirba 51 kalbos tvarkytojas (Vilniuje, Kaune ir Visagine – po 3 darbuotojus).

Kalbininko nėra Palangos ir Birštono miestų, Akmenės, Alytaus, Kupiškio, Lazdijų, Molėtų,  Prienų, Radviliškio, Raseinių, Skuodo, Šakių, Trakų rajonų, Neringos, Kalvarijos savivaldybėse.

Kalbos tvarkytojai buvo įpareigoti pateikti informaciją apie tai, kiek savivaldybių teritorijose yra valstybės įstaigų, periodinių spaudos leidinių, vietos televizijos ir radijo stočių, ar su savivaldybėmis derinami viešosios informacijos ir reklamos projektai. Kalbos tvarkytojai paprašyti patikrinti, kaip muziejų, memorialinių objektų anotacijose, etiketėse ir kituose užrašuose laikomasi bendrinės kalbos normų. Gavusi informaciją Kalbos inspekcija kalbos tvarkytojams pateikė pastabų dėl tikrinimo objektų, kalbos klaidų taisymo pagrįstumo.

Naujai rengiamam „Kalbos patarimų“ leidimui kalbos tvarkytojai buvo įpareigoti pateikti svarbesnių vietovardžių sąrašus, juos sukirčiuoti.

Pasitarime su didžiųjų miestų savivaldybių kalbos tvarkytojais aptarta, kaip bus bendradarbiaujama su Valstybine ne maisto produktų inspekcija.

Dalyvauta Druskininkų savivaldybės surengtame seminare reklamos klausimais.

 

Kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos darbuotojų 2001 metų publikacijos

Balsevičiūtė R. Reklama, viešieji užrašai ir lietuvių kalba. – GK. 2001, Nr. 5, p. 15

Barzdenienė A. Klaidų pasitaiko ir vadovėliuose. – LR. 2001-01-05

Barzdenienė A. Premijuotos knygos – su klaidom. – LR. 2001-05-15

Barzdenienė A. Reikia atsakomybės. – GK. 2001, Nr. 9, p. 12

Černiauskaitė G. Be kalbos tvarkytojo nesiseka. – LR. 2001-10-09

Černiauskaitė G. Transporto įmonės – pažeidėjos. – LR. 2001-07-10

Dambrauskas A. Inspektorių akys – į žinių laidas. – LR. 2001-02-06

Dambrauskas A. Kam būtinas kalbos egzaminas. – LR. 2001-04-10

Dobelienė R. Parengtas keturkalbis ES žodynas. – LR. 2001-12-11

Ivanauskienė A. Ar taisyklingai kalba Seimo nariai? – „Seimo kronika“. 2001-12-03

Ivanauskienė A. Elektroninės rašybos keistybės. – LR. 2001-01-05

Ivanauskienė A. Indėnų ar tiesiog bobų vasara? – LR.. 2001-10-09

Ivanauskienė A. Kaip keisti plintančius užrašus e-parašas, e-verslas, e-Vyriausybė ir pan.? – GK. 2001, Nr. 1, p. 18

Ivanauskienė A. Kas tas fandreizingas? – GK. 2001, Nr. 6, p. 14

Lazauskaitė-Ragaišienė V. Kalbos programos – parama valstybinei kalbai. – GK. 2001,

Nr. 10, p. 3–6

Mikulėnienė D. Lietuviški elektroniniai žodynai. – Kompiuterija. 2001, Nr.4, p.36–37

Pangonytė A. Kablelio dilema: būti ar nebūti. – LR. 2001-11-06

Pangonytė A. Svetimvardžių rašymas J. Jablonskio ir šių dienų požiūriu. – Jono Jablonskio diena Šiauliuose: mokslinės konferencijos medžiaga. Šiauliai, 2001, p. 29–34.

Kanišauskaitė R. Inspekcijos akys – Klaipėdoje. – LR. 2001-06-05

Sereikienė S. Aktoriai dažnai nemoka kirčiuoti. – LR. 2001-11-06

Sereikienė S. Inspekcija – apie vaikų žurnalus. – LR. 2001-12-11

Sereikienė S. Žvilgsnis į medicinos spaudą ir laidas. – GK. 2001, Nr. 7-8, p. 6

Smalinskas. D. Baudos mašinų pardavėjams.– LR. 2001-09-04

Zubaitienė V. Automobilių markių pavadinimų rašyba. – GK. 2001, Nr. 3, p. 16

Zubaitienė V. Brūkšnelis rašytinas ne visada. – LR. 2001-05-15

Zubaitienė V. Nepainiotinos žodžių reikšmės. – LR. 2001-09-04

Zubaitienė V., Urniežiūtė R. Specdrabužiai ar spec. drabužiai? – GK. 2001, Nr. 10, p. 17

„ Aukso puode“ klaidų mažiau [KI informacija]. – R. 2001-04-27

Daugiausia klaidų – TV3 Žiniose [KI informacija]. – R. 2001-09-28

Europa tikrai liks daugiakalbė [interviu su D. Mikulėniene]. – Atgimimas. 2001-05-11

Gegužės 1-oji turėtų būti švenčiama [KI informacija]. – R. 2001-05-11

Ir kriminalistai neišvengia klaidų [KI informacija]. – R. 2001-06-08

Kalbai, kuria bendraujame, negalioja įstatymai [interviu su D. Smalinsku]. – R. 2001-01-03

Per daug pasakojimų apie degantį degtuką [interviu su D. Smalinsku]. – Namai pagal mus. 2001, Nr. 12

Skriaudėjai, ginantys gimtąją kalbą [interviu su D. Smalinsku]. – Vadovo pasaulis. 2001, Nr. 7–8, p. 111

Kalbos inspekcija vertina serialus [KI informacija]. – R. 2001-10-12

Kompiuterinės teksto vertimo priemonės [interviu su D. Mikulėniene]. – Kompiuterija. 2001, Nr.2, p.30–31

„ Labas rytas“ daro mažiau kalbos klaidų nei „ Ryto ratas“ [KI informacija]. – R. 2001 11 09

Metai įpusėjo, klaidos liko [KI informacija]. – R. 2001-06-29

Nebūsim savosios kalbos priešai [interviu su D. Mikulėniene]. – GK. 2001, Nr.2, p.3–6

Nesunku atrodyti gražiam [KI informacija]. – R. 2001-03-23

Pagerėjo TV3 Žinių kalba, kitų televizijų rezultatai liko panašūs [KI informacija]. – R. 2001-04-06

Pavasarėjant kalbos klaidų daugėja [KI informacija]. – R. 2001-02-16

Per svetimvardžius užsimota įstatymo vėzdu [interviu su D. Mikulėniene]. – LR. 2001-10-16

Televizijos „ kriminalistų“ kalba gerėja [KI informacija]. – R. 2001-11-23

Užsienietiškus tikrinius vardus perdirbti pagal tarimą norėtų tik kai kurie vyresniosios kartos žmonės [interviu su D. Mikulėniene]. – „Lietuvos aidas“. 2001-02-03

Žiemiškos klaidos [KI informacija]. – R. 2001 03 0

Santrumpos

LR – „Lietuvos rytas“ R – „Respublika“ GK – „Gimtoji kalba“
Naujausi pakeitimai - 2002 05 27.
Žydrė Butkevičienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Parlamentinė kontrolė  >   Institucijų, atskaitingų Seimui, ataskaitos  >   2001 metų ataskaitos

LR Seimas