Lietuvos Respublikos Seimas

Balandžio 8 d. posėdyje

Komitetas svarstė Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo" projektą. Kultūros ministrės patarėjas Juozas Pilipavičius paaiškino, kad 1997 metų liepos 2 dieną Seimas priėmė nutarimą dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo. Pagal šį nutarimą Vyriausybė turėjo patvirtinti Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribas. Tačiau tai nebuvo atlikta. 2001 m. gruodžio 4 d. Seimui priėmus Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymą, rezervatų ribas tvirtina Seimas Vyriausybės teikimu. Palyginti su anksčiau siūlytomis rezervato ribos sumažintos. Nuspręsta į rezervatą netraukti tų teritorijų, kuriose yra pramoniniai pastatai, gyvenamieji kvartalai. Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkė Gražina Drėmaitė paaiškino, kad Komisija pritaria Vyriausybės teikiamos Vilniaus pilių kultūrinio rezervato riboms. Komiteto nariai išklausė dr. Liucijaus Dringelio nuomonės svarstomu klausimu. Dr. L. Dringelis apgailestavo, kad 1997 metais Seimas neatsižvelgė į ekspertų siūlymą šioje teritorijoje įsteigti nacionalinį parką ir priėmė nutarimą dėl Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato steigimo. Atsižvelgdamas į šiuo metu susiklosčiusią situaciją dr. L. Dringelis siūlė maksimaliai išplėsti rezervato ribas. Komitetas, išklausęs įvairių nuomonių dėl Vilniaus pilių kultūrinio rezervato ribų nustatymo ir jo zonų ribų plano patvirtinimo projekto, nusprendė siūlyti pagrindiniam Aplinkos komitetui tobulinti Seimo nutarimo projektą atsižvelgiant į pateiktas pastabas ir ypač į siūlymą gretimoms teritorijoms suteikti draustinio statusą.

Svarstyta Valstybinės paminklosaugos komisijos ataskaita. Komisijos pirmininkė G. Drėmaitė pristatė ataskaitą ir pažymėjo, kad Valstybinės paminklosaugos komisijos funkcijos nedubliuoja kitų institucijų funkcijų. Pirmininkė pasidžiaugė, kad kiekvienais metais VPK vis aktyviau dalyvauja valstybinės paveldo apsaugos politikos formavime. G. Drėmaitė paaiškino, kad vykdant Seimo nutarimą dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos buvo atliktas KVAD sistemos auditas. Kultūros ministerija, rengdama naują Nekilnojamųjų kultūros vertybių įstatymo redakciją, vadovavosi audito išvadomis. Komiteto narys Povilas Jakučionis atkreipė dėmesį į tai, kad iki šiol neįvykdytas Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos" 3 straipsnis ir neįsteigta valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje institucija. Komitetas pritarė nutarimo "Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 2001 metų veiklos ataskaitos" projektui, kuriame siūloma pritarti Valstybinės paminklosaugos komisijos 2001 metų veiklos ataskaitai; siūlyti Kultūros ministerijai imtis konkrečių veiksmų siekiant paveldo apsaugos sistemos racionalaus administravimo ir įsipareigojimų bei įpareigojimų vykdymo; siūlyti Vyriausybei, atsižvelgiant į Valstybinės paminklosaugos komisijos rekomendacijas, įsteigti valstybės įgaliotinio kultūros paveldui užsienyje instituciją, kuri rūpintųsi Lietuvos paveldo ir jo vertybių užsienyje reikalais, jų integravimu į Lietuvos kultūrą ir mokslą bei prašyti Kultūros ministerijos ir Valstybinės paminklosaugos komisijos nustatyti, ar į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašyto Vilniaus senamiesčio tvarkymas atitinka Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijos bei Lietuvos Respublikos kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir iki 2002 rugsėjo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Seimui Vilniaus senamiesčio paveldo būklės įvertinimą bei šios būklės gerinimo priemonių planą.

Komitetas, pasirengdamas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos, Etninės kultūros valstybinės globos pagrindų ir kitų įstatymų pakeitimų paketo svarstymui, nutarė pavesti Daliai Teišerskytės vadovaujamai darbo grupei išnagrinėti pastabas dėl įstatymų pakeitimų paketo ir paskirti D. Teišerskytę Komiteto išvadų projekto rengėja.

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus 2001 metų ataskaitos" projektas. Komiteto pirmininkas R.Pavilionis siūlo papildyti projektą straipsniu:

"Sustiprinti Žurnalistų etikos inspektoriaus įgaliojimus, papildant atitinkamais straipsniais Visuomenės informavimo įstatymą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą".

Komitetas nusprendė siūlyti Seimui atsižvelgti į šį ir kelis kitus redakcinius R.Pavilionio siūlymus.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas