Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, A. Medalinsko ir R. Pavilionio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 03 21-23 d. ataskaita

2002 kovo 21-22 d. Konvento susitikimas

Konvento 21 – 22 d. posėdžių darbotvarkė buvo skirta dviems pagrindiniams klausimams: Konvento darbo taisyklių (reglamento) tvirtinimui ir Konvento narių pasisakymams.

Bendroji diskusija

Pirmąją posėdžio dieną, kovo 21, Konventas išklausė Konvento narių pasisakymų apie tai, kokie klausimai, jų nuomone, yra ypatingai svarbūs Europos ateičiai ir / arba turėtų būti svarstomi Konvento darbe.

Konvento darbo taisyklių (reglamento) tvirtinimas

Konvento darbo reglamentas patvirtintas kovo 22 d. posėdyje. Nors Konvento nariai pastebėjo, kad darbo reglamentas yra tobulintinas, vyraujanti nuostata, kad formalumai yra mažiau svarbūs už tikrąją Konvento darbotvarkę, sudarė prielaidas patvirtinti Konvento darbo taisyklių projektą, kuris buvo parengtas išanalizavus visų Konvento narių teiktus pasiūlymus. Sutarta, kad po dviejų trijų mėnesių Konventas gali įvertinti, kaip reglamentas veikia ir daryti pataisymus, jeigu bus toks poreikis.

Patvirtintose Konvento darbo taisyklėse neatsižvelgta į Lietuvos Seimo atstovų Konvente siūlymą redaguoti 6 straipsnio 4 dalį. Tačiau klausimai dėl valstybių kandidačių atstovo prezidiume ir galimybės vartoti savo nacionalinę kalbą pasisakymų Konvente metu bei internetiniame Konvento puslapyje sprendžiami palankiai.

Dėl valstybių kandidačių atstovo Konvento prezidiume. Prezidiumo siūlymu nutarta, kad šalis kandidates prezidiume atstovaus vienas šalių kandidačių nacionalinių parlamentų atstovas asocijuoto nario teisėmis.

Ad hoc susitikime, kurį surengė valstybių kandidačių parlamentų atstovai, buvo nutarta atstovą Prezidiume rinkti slaptu balsavimu prieš artimiausią Konvento posėdį, kuris vyks balandžio 15 – 16 d. Kandidatūras galima teikti iki balandžio 4 d.

Dėl galimybių vartoti Lietuvių kalbą. Sutarta, kad valstybių kandidačių kalbomis bus ruošiami Konvento internetiniai puslapiai. Dokumentų vertimu turės pasirūpinti suinteresuota valstybė. Konvento posėdžių stenogramos bus dedamos į internetą tokia kalba, kokia Konvento narys pasisakė.

Galimybę kalbėti nacionaline kalba posėdžių metu dar svarstys Konvento prezidiumas. (Techniškai galimybės yra, tačiau tai truputį apsunkintų posėdžio eigą)

Dėl Konvento susitikimo balandžio 15 – 16 d. darbotvarkės. Prezidiumo siūlymu nutarta, kad į sekantį Konvento susitikimą dar nebus kviečiami pilietinės visuomenės atstovai, kaip buvo preliminariai planuota. Reikalinga platesnė Konvento narių tarpusavio diskusija. Todėl sekančio susitikimo metu Konvento nariai kviečiami išsakyti savo nuomones dėl kompetencijų pasidalinimo Europos Sąjungoje.

Dėl Jaunimo forumo. Po Konvento sesijos, kuri vyks liepos 11-12 d.Europos parlamente vyks jaunimo forumas. 18-26 m. jaunimas bus pakviestas stebėti Konvento sesija, susirinks i jaunimo konventą, išsirinks savo prezidiumą ir diskutuos. Tai bus tikro Konvento posėdžio simuliacija. Planuojama, kad šalis galės atstovauti po 6 kandidatus. Dalinis finansavimas numatomas iš Europos Komisijos.

Pridedama. 1.V.P.Andriukaičio pasisakymas Konvente.

2. V.P.Andriukaičio laiškas.

3. Konvento darbo taisyklės (reglamentas)

Parengė: Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja Rūta Bunevičiūtė

Suderinta: Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis

Toliau pateikiamos įdomesnės pasisakiusiųjų mintys

EK narys A.Vitorino: griežtas kompetencijų katalogas nereikalingas; sistema turi išlikti lanksti.

Belgijos Parlamento atstovas E.Rupo: Konventas turi dirbti tarsi ES-je būtų 28 narės. Teisingumas ir vidaus reikalai turi tapti bendrąją ES politika.

Lenkijos Parlamento atstovas J.Oleksy: ateities ES – stipri ES. Turime tobulinti bendrijos metodą. ES – valstybių sąjunga.

Slovėnijos Vyriausybės atstovas M.Nahtigal: itin svarbus subsidiarumo principas – sprendimų priėmimo pasiskirstymas europiniame, nacionaliniame, regioniniame lygmenyse. Solidarumo principo turi būti laikomasi išplėstoje ES.

Nyderlandų Vyriausybės atstovas H. Van Mierlo: ES turi išlikti stipri globalizacijos kontekste – svarbu stiprinti bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje.

Ispanijos Vyriausybės atstovė A.Palacio: turime atsižvelgti į tris pagrindinius ES iššūkius – plėtrą, globalizaciją, bendrą piliečių nesuinteresuotumą ES reikalais. Konventas turi priimti konstitucinę sutartį.

Vokietijos parlamento atstovas J.Meyer: Konventas neturi teisės būti nesėkmingu. ES tapimas federaline valstybe – nerealu. Turime efektyvinti ES tarybos veiklą; 6 mėnesių pirmininkavimo principas turi būti keičiamas. Griežtas kompetencijų katalogas neįmanomas; turi būti išlaikytas ES acquis.

Suomijos Vyriausybės atstovė T.Tilikainen: ES reikalinga daugiau politinės dimensijos, ne biurokratinės. Konventas – generalinė repeticija prieš plėtrą.

Italijos Parlamento atstovas L.Dini: turi būti išplėstas sričių ratas, kur sprendimai priimami kvalifikuota balsų dauguma – pvz. teisingumo ir vidaus reikalų, užsienio ir saugumo politikos srityse.

Latvijos parlamento atstovas R.Piks: neturime užsibrėžti tokių uždavinių, kurių po to negalėtume ar nepajėgtume įgyvendinti.

Sekantis posėdis balandžio 15-16 d.d.

Darbotvarkėje ES ir šalių narių kompetencijų pasidalijimo klausimas.
Naujausi pakeitimai - 2002 04 08.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas