Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko A. Paulausko oficialaus vizito Italijoje 2002 m. kovo 18-21d. ataskaita

Apibendrinimas Š.m. kovo 18-21 d. Seimo pirmininkas A. Paulauskas ir delegacija (Seimo URK pirmininkas G. Kirkilas, Seimo ERK pavaduotojas, Lietuvos-Italijos parlamentinės ryšių grupės pirmininkas E. Vareikis, Seimo NSK narys G. Jakavonis ir Seimo pirmininko patarėja užsienio politikos klausimais E. Vėberytė) Italijos Deputatų rūmų pirmininko Pier Ferdinando Casini kvietimu lankėsi su oficialiu vizitu Italijoje. LR ambasadorius Italijoje E. Bagdonas, LR ambasados Italijoje I sekretorė N. Dalmantaitė ir 2 vertėjai lydėjo Seimo Pirmininką visuose susitikimuose.

Surengti susitikimai su Deputatų rūmų pirmininku Pier Ferdinando Casini, Senato pirmininko pavaduotoju Lamberto Dini (N.B. Senato pirmininkas M. Pera atšaukė susitikimą dėl motinos mirties), su Deputatų rūmų URK pirmininku G. Selva, Gynybos komiteto pirmininku L. Ramponi, Europos Bendrijos reikalų komiteto nariais, Italijos Parlamento (Deputatų rūmų ir Senato) parlamentinės draugystės asociacijos pirmininku R. Migliori, Ryšių su Parlamentu ministru Carlo Giovanardi, Confindustria Viceprezidentu Francesco Bellotti (atsakingas už smulkaus ir vidutinio verslo politiką), taip pat surengtas susitikimas su Popiežiumi Jonu Pauliu II. Kovo 19 d. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11-osios ir Seimo pirmininko vizito Italijoje proga surengtas priėmimas Romos Argentina teatre ir parodytas režisieriaus E. Nekrošiaus spektaklio A. Čechovo “Ivanov” premjera.

ES - Italijos atstovai pažymėjo Lietuvos padarytą pažangą derybose ir užtikrino, kad Lietuva į ES bus priimta su pirmomis narėmis. NATO plėtra – Italijos valdžios atstovai pripažino NATO misijos po rugsėjo 11 d. įvykių transformaciją ir NATO su Rusija suartėjimą. Atkreiptas dėmesys į Lietuvos gerų santykių su Rusija išlaikymo svarbą. Kalbant apie dvišalius santykius, jie įvardinti kaip geri, pasidžiaugta puikiu kultūriniu bendradarbiavimu, politinių ryšių, ypač parlamentiniame lygmenyje, potencialas neišnaudotas, pabrėžta, kad prekybiniai mainai suaktyvėjo.

Susitikimas su Deputatų rūmų pirmininku Pier Ferdinando Casini 2002 03 19

Italijos delegacija: Deputatų rūmų Generalinis sekretorius Ugo Zampetti, Deputatų rūmų pirmininko diplomatinis patarėjas Pietro Sebastiani, Deputatų rūmų Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Mirella Cassarino. Deputatų rūmų pirmininkas P. F.Casini pasveikino Lietuvos delegaciją ir sakė esąs sužavėtas Lietuva, jos žmonėmis. Italija labai suinteresuota ryšių tiek politinėje, tiek ekonominėje ir kultūrinėje srityse stiprinimu. Tikiuosi, kad parlamentiniai ryšiai tarp Italijos ir Lietuvos Parlamentų plėsis. P. F. Casini sakė, kad būdamas Parlamento pirmininku negali būti partijos vadovu. Italija pritaria ES plėtrai, nors kandidatės ir nėra viename lygmenyje. “Jūsų šalis pasiekė tokį lygį, kad gali žygiuoti su pirmosiomis. Esu įsitikinęs, kad plėtra būtina, ji atitinka Europos lūkesčius plėsti saugumo zoną, turėti tuos pačius interesus ir vertybes. Lietuva ES plėtimosi procese sukelia stabilumo ir ramumo pojūtį. Reikia suprasti naują Europos scenarijų. Casini sake, kad rugsėjo 11 d. įvykiai pagimdė solidarumą, kurį būtina išlaikyti. NATO kokia ji yra dabar – nieko verta. Reikia išlaikyti plėtimąsi.

Seimo pirmininkas A. Paulauskas (toliau SP) padėkojo už priėmimą. A. Paulauskas sakė, kad Lietuvai labai svarbūs parlamentiniai ryšiai. Lietuva – nauja valstybė, atkūrė nepriklausomybę prieš 12 m. Pagrindiniai užsienio politikos tikslai – narystė ES ir NATO. Derybose su ES Lietuva yra pirmaujančių gretose – uždaryti 23 skyriai. Lieka patys sunkiausi – žemės ūkis, energetika, mokesčiai, bet tikimės, kad užbaigsime derybas dėl visų skyrių šiais metais ir būsime pakviesti su I šalių grupe. Dėl narystės NATO, mūsų istorija patvirtina, kad kolektyvinį saugumą gali užtikrinti tik narystė NATO. Lietuva turi gerus ryšius su Rusija ir Baltarusija. Prahos viršūnių susitikimas, manau, mums bus sėkmingas. Lietuvoje dažnai lankosi NATO ir JAV ekspertai, kurie gerai vertina mūsų pasiruošimą techninėje-karinėje srityse. Tikimės ir Italijos palaikymo šiuo klausimu bei ratifikuojant sutartį. A. Paulauskas sakė, kad Ekonominiai ryšiai su Italija labai svarbūs. Italijos investicijos nemažos, tačiau investicijų rezervas dar neišnaudotas. A.Paulauskas pažymėjo, jog parlamentiniai ryšiai įgauna didelę reikšmę. Bendradarbiavimas parlamentiniame lygmenyje ir dalyvavimas Konvente sustiprina juos.

Seimo pirmininkas iškėlė klausimą apie ambasados pastatą Romoje.

P. F. Casini pasiteiravo apie Baltarusiją, o Seimo pirmininkas atsakė, kad Lietuva turi ilgiausią iš kaimynių sieną ir, palaiko ekonominius santykius. P. F. Casini sakė, kad Lietuvos vaidmenį matytų kaip patarėją formuojant Europos valstybių strategiją Baltarusijos atžvilgiu.

Seimo pirmininkas pakvietė P. F. Casini apsilankyti oficialaus vizito Lietuvoje.

Susitikimas su Senato pirmininko pavaduotoju Lamberto Dini 2002 03 20

Italijos delegacija, Senato Generalinio sekretoriaus pavaduotojas Santomauro.

Susitikimo pradžioje Seimo pirmininkas A. Paulauskas padėkojo už priėmimą ir perdavė užuojautą Senato pirmininkui M. Pera dėl motinos mirties. Taip pat perduota užuojauta dėl įvykdytos teroro akcijos Bolonijoje (kovo 19 d. vakare nužudytas Bolonijos Universiteto teisininkas prof. Marco Biagi, Darbo ir socialinių reikalų ministro Marzano konsultantas, bendradarbiavęs su daugeliu vyriausybių darbo, užimtumo, socialinių reikalų klausimais. Nusikaltimo įvykdymu įtariami “Raudonųjų brigadų” atstovai). A.Paulauskas pristatė Lietuvos užsienio politikos prioritetus narystę ES ir NATO (žr. Susitikimo su P. F. Casini atmintinę).

Senato pirmininko pavaduotojas Lamberto Dini (past. N.D. buvęs Ministras Pirmininkas 1995-96 m., buvęs UR ministras 1996-2001 m., Italijos atstovas nuo centro kairiųjų į Europos Konventą) sakė, kad Italija seka Lietuvos demokratinio vystymosi raidą. Tai rodo didėjantys ekonominiai ir kultūriniai ryšiai. Demokratijos įtvirtinimas užtikrina vietą ne tik Europoje, duoda galimybę tvirtai jaustis ES ir NATO, bet ir visame pasaulyje. Suprantu, kad Lietuvai nelengva per trumpą laiką prisiderinti prie ES ir NATO standartų. Manau, kad Prahoje turėtų būti apsispręsta dėl Lietuvos ir kitų BV, o gal ir dar kelių kitų valstybių narystės NATO. Lietuvos ekonominės pastangos, Lietuvos karinės sistemos reforma rodo, kad Lietuva rimtai siekia narystės NATO. Kalbant apie narystę ES, manau Lietuva bus viena iš pirmųjų narių. Jau šiandien Lietuva yra Konvento narė, galės išreikšti nuomonę apie Europos ateitį, kurti didesnę ir stipresnę Europą. Žinome, kad nedidelės valstybės rūpinasi dėl savo vaidmens ES institucijose. Manau, kad bus surastas teisingas išbalansavimas. Visos valstybės turi išsaugoti savo savitumą ir suverenumą. Italija siekia, kad ES sprendimai būtų priimti balsų dauguma. L. Dini sakė, jog žino apie Ignalinos AE uždarymo problemą, žemės pardavimo klausimą. Tai negali nekelti susirūpinimo, kita vertus, patirtis rodo, kad žemės pardavimo ir pirkimo reforma nesukėlė problemų nei Ispanijoje, nei Portugalijoje. L. Dini domėjosi kaip veikia vizų sistema Kaliningrado srityje, kuri yra Rusijos dalis, turint omenyje draugiškų santykių su Rusija išlaikymą. Taip pat nacionalinių mažumų klausimais, kurie Europai labai rūpi.

A.Paulauskas atsakė, kad ryšiai su Kaliningrado sritimi puikūs, nacionalinių mažumų problemų Lietuva neturi. Tai patvirtino ir prieš savaitę Lietuvoje lankęsis Rusijos UR ministras I. Ivanovas. Kaliningradas yra mūsų kaimynas, todėl negali tapti problema integruojantis į ES. Šiandien vizų režimas su Kaliningradu laisvas, taip pat Lenkija taiko tokį režimą. Per metus migruoja apie 8 mln. asmenų. Einat į ES reikės vykdyti Šengeno reikalavimus. Mūsų pagrindinis tikslas – rasti formas įvesti kontrolę, priimtiną Lietuvai, ES ir Rusijai.

Susitikimas su S.Berlusconi vyriausybės ministru ryšiams su Parlamentu Carlo Giovanardi 2002 03 20. Italijos delegacija: ministras Carlo Giovanardi ir jo patarėjas

Seimo pirmininkas A. Paulauskas pristatė Lietuvos užsienio politikos prioritetus (žr. susitikimo su Deputatų rūmų pirmininku P. F. Casini atmintinę).

Ministras ryšiams su Parlamentu Carlo Giovanardi atsakė, kad Italija yra viena iš ES įkūrėjų ir visada buvo palankiai nusiteikusi ES plėtrai. Prieš keletą metų atrodė, kad neįmanoma turėti bendrą monetą, o šiandien ją turime. Ministras sakė, kad ką tik Parlamente buvo aptartas imigracijos klausimas. Italijoje ši problema labai aktuali, tačiau tai turi rūpėti visoms ES šalims. Šia prasme, labai svarbūs geri ryšiai ne tik tarp parlamentarų, bet ir civilių piliečių.

A.Paulauskui pasidomėjus apie Italijos imigracinę politiką ir egzistuojančias problemas, C. Giovanardi atsakė, kad tenka spręsti prostitucijos, bedarbių iš Š. Afrikos (Tunisas, Marokas) ir Balkanų problemas. Kita vertus, imigrantai Italijai reikalingi. Italija pati seniausia tauta pasaulyje, mažas gimstatumas. Tačiau darbo vietos jiems turi būti užtikrintos, turime apibrėžti legaliai įvažiuojančių į šalį žmonių skaičių.

Susitikimas su Italijos-Baltijos valstybių parlamentinės draugystės asociacijos pirmininku Riccardo Migliori 2002 03 20

Italijos delegacija: Italijos-BV grupės nariai: Filomeno Biago Tato, Senato Sveikatos reikalų komiteto narys, Canelli, Deputatų rūmų Biudžeto ir finansų komiteto narys,

R. Migliori sakė, kad Italijos-BV parlamentinė grupė buvo įkurta po rinkimų ir ją sudaro apie 100 narių. Lietuvos kelias į laisvę buvo sekamas ir iki dabar kelia susižavėjimą. Abi šalis artina bendra religija, o integracija į ES ir NATO artina ir politiškai. Paminėjo, kad prieš 3 metus buvo Lietuvoje, pasidžiaugė aktyvia Italijos Kultūros instituto veikla, sakė, kad prieš keletą savaičių priėmė BV Viceministrų delegaciją (past. BV NATO Viceministrų konsultacijos Italijoje).

On. Canelli, Deputatų rūmų Biudžeto ir finansų komiteto narys, sakė, kad ekonominiai Lietuvos rodikliai puikūs. Prieš 10 dienų įvykusiame susitikime su EK Pirmininku R. Prodi pasakyta, kad Lietuva bus tarp pirmųjų įstojusių į ES. Kalbant apie SVV, reikalinga suaktyvinti ryšius su regionais. Pavyzdžiui Veneto regionas turi stiprius ryšius su Rumunija. Tokiu pavyzdžiu galėtų sekti ir Lietuva.

Senatorius F. B. Tato, Sveikatos reikalų komiteto narys, sakė, kad dirba darbo grupėje Italijos sveikatos apsaugos sistemai reformuoti. Senatorius sakė esąs pasiruošęs dalintis patirtimi su kolegomis iš Lietuvos.

A.Paulauskas padėkojo už priėmimą, už Lietuvos siekių palaikymą. Seimo pirmininkas sakė, kad ir Lietuvos visuomenė remia užsienio politikos prioritetus: už narystę NATO pasisako apie 60 proc. gyventojų. Tai mūsų okupacijos rezultatas. Už narystę ES pasisako apie 55 proc. gyventojų. Parlamentas per sesiją priima apie 40 įstatymų, susijusių su ES teisės harmonizavimu. Turime priimti įstatymus, kurie nėra populiarūs (akcizų, mokesčių kėlimas ir kt.). Dėl to kyla nemažai diskusijų šalies viduje. Tačiau geriau Briuseliui rodyti tikrą padėtį nei dangstytis. Lietuvai labai svarbus smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) plėtojimas. Lietuvoje nėra srities, kur nevyktų reformos, nors sakoma, kad reorganizuoti sunkiau, nei sukurti naują sistemą. Seimo pirmininkas A. Paulauskas sakė, kad Lietuvoje taip pat vykdoma sveikatos apsaugos reforma. Todėl pasinaudoti Italijos patirtimi tikrai vertėtų.

Susitikimas su Deputatų rūmų URK pirmininku Gustavo Selva, Gynybos komiteto pirmininku Luigi Ramponi 2002 03 20

Italijos delegacija: U. Ranieri, Deputatų rūmų URK pirmininko pavaduotojas,

2 parlamentarai, Tarptautinių ryšių sk. pareigūnas ir Lietuvos delegacija (ta pati).

Pietų metu pokalbiai vyko privačiai. Pabaigoje Seimo pirmininkas padėkojo už priėmimą, pabrėždamas, kad Lietuva ruošiasi narystei ES ir NATO ir tikisi Italijos paramos.

Deputatų rūmų URK pirmininko G. Selva sveikinime teigta, kad Italija džiaugiasi Lietuvos sugrįžimu į Europos šalių šeimą, yra palanki ir remia Lietuvos įsijungimą į ES ir NATO, tuo užtikrinant saugumo ir stabilumo zonos plėtimą. L. Ramponi teigė, kad Italija remia Lietuvos narystę NATO, ją vertina kaip saugumo, o ne karinio aljanso plėtimą.

Susitikimas su Confindustria (Pramoninkų Konfederacija) Viceprezidentu, SVV Tarybos Prezidentu Francesco Bellotti 2002 03 20

Italijos delegacija: Ugo Mazza, Confindustria Tarptautinių ryšių direktorius, Carla Paoletti, atsakinga už SVV, Laura Travaglini, Tarptautinių ryšių sk.

Lietuvos delegacija (ta pati).

F. Bellotti padėkojo už apsilankymą, trumpai pristatė Confindustria veiklą ir pažymėjo, kad tarp ES šalių Italija yra antras??? prekybinis Lietuvos partneris po Vokietijos (neaišku pagal ką skaičiuota).

A.Paulauskas sakė, kad šalies BVP kuria verslininkai. Italijos ir Lietuvos verslo ryšiai gana tamprūs, tačiau gali būti plečiami. Lietuvoje daroma daug, kad pagerintume investicinę aplinką. Pastaraisiais mėnesiais priimtas mokesčių įstatymas skatinantis investicijas. Privatizacijos procesas eina į pabaigą, lieka energetikos sektorius, avialinijų privatizavimas ir celiuliozės gamyklos statyba. Seimo pirmininkas pasiteiravo kaip italai vertina investicinį klimatą Lietuvoje. Lietuvoje sunkiai vystosi SVV, ar Italijoje priimti specialūs įstatymai skatinantys SVV, kaip bendradarbiaujama su vyriausybe, Parlamentu, kokie SVV apsaugos mechanizmai.

F. Bellotti sakė, kad perduos informaciją italų įmonėms dėl privatizacijos projektų. Atsakant į klausimą dėl SVV vystymosi Italijoje, F. Bellotti sakė, jog SVV užtikrina darbo vietas, be to mažos įmonės yra mobilios rinkai keičiantis. Dėl SVV apsaugos, Italijoje egzistuoja privatūs fondai (verslininkų asociacijos fondai). Fondai SVV įmonėms suteikia pagalbą kredituojant iš bankų. Italijos įstatyminė bazė taip pat palanki SVV. Įstatymų pagalba supaprastinama procedūra, kuri leidžia lengvai prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos aplinkos sąlygų. Ryšys tarp Confindustria ir vyriausybės – Condfindustria yra svarbiausia institucija, atspindinti verslininkų interesus. Confindustria narystė yra savanoriška, mokestis vienodas tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms

A.Paulauskui paklausus dėl konsultatnto Marco Biagi nužudymo Bolonijoje, F. Bellotti atsakė, kad konsultanto nužudymas nesusietas su rengiamu nauju darbo įstatymu, o spaudos išgalvota priežastis. Savo ruožtu, Confindustria palaiko naują įstatymą, kuris palengvina atleidimą iš darbo. Tai leistų dinanmiškiau vystytis verslui.

Egidijaus Vareikio ataskaita
Naujausi pakeitimai - 2002 04 16.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas