Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-04-03

Pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1218. Nutarta įstatymo projektą atmesti. Daugelis projekte minimų asmenų Valstybinių pensijų įstatymo nustatyta tvarka jau įgijo ar įgis teisę gauti valstybinių pensijų bazės dydžio nukentėjusiųjų asmenų valstybines našlaičių pensijas pagal Valstybinių pensijų įstatymo 14 straipsnio 3 dalį. Projektas prieštarauja Valstybinių pensijų sistemos pertvarkymo koncepcijos projekto nuostatoms neplėsti valstybinių pensijų gavėjo rato. Be to, 2002 metų valstybės biudžete nėra numatyta lėšų nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų gavėjų skaičiaus didėjimui.

Antru klausimu komitetas, kaip papildomas, svarstė Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-924(2). Įstatymo projekto autorius Seimo narys A.Stasiškis siūlo papildyti Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso įstatymą, papildomai nustatant pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvio teisinio statusą naujoms asmenų kategorijoms. Nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti, nes siūlomo įstatymo projekto nuostatos prieštarauja galiojančių įstatymų nuostatoms.

Trečiu klausimu komitetas svarstė Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2, 4, 4(1), 5, 7, 8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1421. Vienas iš įstatymo projekto tikslų - suderinti galiojančio įstatymo nuostatas su Civilinio kodekso nuostatomis: dėl to, kad vaiko globa pagal šį kodeksą nustatoma ne iki pilnametystės, o iki 14 metų vaikams, o rūpyba - sulaukusiems 14 metų vaikams, ir dėl to, kad pagal šį kodeksą, tėvų atsisakymas nuo teisių ir pareigų savo nepilnamečiams vaikams negalioja, ir tėvų valdžia gali būti apribota arba vaikas gali būti nuo jų atskirtas. Kiti tikslai: nustatyti, kad šeima, turėdama teisę į motinystės ir/ar motinystės (tėvystės) pašalpas, šių pašalpų mokėjimo laikotarpiu (nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu ir/ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiu) negautų šeimos pašalpos; patikslinti vaiko globos (rūpybos) pašalpos mokėjimo sąlygas likusiam be tėvų globos vaikui sulaukus pilnametystės; patikslinti našlaičio stipendijos skyrimo sąlygas ir apriboti našlaičio stipendijos gavėjų amžių iki 24 metų. Be to, įstatymas yra suderintas su Vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių atvirtinimo įstatymu: lėšos valstybinėms pašalpoms šeimoms, auginančioms vaikus (išskyrus nėštumo pašalpą besimokančioms moterims ir našlaičio stipendiją), mokėti skiriamos jau ne iš tikslinių lėšų, numatytų savivaldybių biudžetams skaičiuojant jų finansinius rodiklius, bet iš valstybės biudžeto ir pervedamos savivaldybėms kaip specialioji dotacija. Nutarta pritarti komiteto patobulintam projektui ir komiteto išvadai.

Komitetas apsvarstė ir pritarė Socialinių reikalų ir darbo komiteto veiklos III (rudens) sesijos metu ataskaitai. Seimo III (rudens) sesijos ir neeilinės sesijos metu komitetas surengė 26 komiteto posėdžius, 1 Socialinio draudimo pakomitečio posėdį, 7 klausymus, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Seimo komitetų, Vyriausybės, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitų valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai.

Ataskaitiniu laikotarpiu komitetas apsvarstė 53 įstatymų projektus, 5 Seimo nutarimo projektus bei 16 kitų klausimų. Komitetas Seimo pavedimu kaip pagrindinis svarstė 26 teisės aktų projektus, o kaip papildomas - 27 projektus. Didžiausią jų dalį sudarė Vyriausybės pateiktų įstatymų projektų svarstymas. Iš komitete apsvarstytų teisės aktų, kuriems nagrinėti komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, ataskaitiniu laikotarpiu Seime priimta 14 įstatymų (7 socialinės politikos, 6 darbo politikos, 1 biudžeto finansų).

Rudens sesijos ir neeilinės sesijos metu Socialinių reikalų ir darbo komitete buvo gauti 208 piliečių, organizacijų paklausimai, prašymai, skundai. Dažniausiai pasitaikančios problemos – dėl pensijų apskaičiavimo (perskaičiavimo), darbo santykių, materialinės paramos.

2001 m. spalio 8 d. įvyko Komiteto išvažiuojamasis posėdis į Lietuvos darbo biržą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Posėdžio temos - Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos kryptys ir problemos, Užimtumo fondas ir jo efektyvus panaudojimas.

Komitetas pasirengė svarstyti Pensijų sistemos reformos įstatymo projektą Nr. IXP- 1229. Nutarta komiteto išvadų rengėjais paskirti A. Melianą ir A. Sysą Komitete svarstyti 02-04-24.

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 04.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas