Lietuvos Respublikos Seimas

2002-04-03 d. BFK posėdis

 

 

 

  1. Apsvarstytas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1456.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti Vyriausybei patobulinti Įstatymo projektą:

  1. Atsižvelgiant į savivaldybių asociacijos pasiūlymus, Kaimo reikalų komiteto bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas, pasiūlyti Vyriausybei padidinti valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją savivaldybėms 731,0 tūkst. litų, sumažinant asignavimus apskričių viršininkų administracijoms. Valstybės biudžeto specialiąją tikslinę dotaciją savivaldybėms paskirstyti vadovaujantis Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo 5 straipsniu.
  2. Atsižvelgiant į savivaldybių asociacijos pasiūlymus, Kaimo reikalų komiteto bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadas, pasiūlyti Vyriausybei numatyti lėšas savivaldybėms dėl padidėjusių išlaidų (Statybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas 2001 m. lapkričio 13 d. Nr. ĮX-598), gavus Aplinkos ir Vidaus reikalų ministerijų išvadas, sumažinant asignavimus apskričių viršininkų administracijoms.
  3. Papildyti 13 straipsnį 9 nauju punktu : ,,papildoma speciali tikslinė dotacija, dėl perduodamų funkcijų savivaldybėms, pervedama savivaldybėms, atsižvelgiant į apskričių viršininkų administracijų faktiškai padarytas išlaidas iki šių funkcijų perdavimo savivaldybėms’’.
  4. Atsižvelgiant į Valstybinės kalbos inspekcijos 2001 m. gruodžio 18 d. statymą Nr. IX-672 patikslinti projekte pavadinimą ,,Valstybinė kalbos inspekcija prie kultūros ministerijos ‘’ turi būti ,,Valstybinė kalbos inspekcija’’.
  5. Atsižvelgiant į Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2002 m. kovo 22 d. raštą Nr. 03-14-146 patikslinti asignavimus darbo užmokesčiui 60,0 tūkst. litų, nedidinant paprastųjų išlaidų sumos.
  6. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   2. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1410 .

   Nuspręsta:

   Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

   Balsavimo rezultatai: 6 už; 3 prieš; 1 susilaikė.

   3. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1277.

   Nuspręsta:

   Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   4. Apsvarstytas Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1278.

   Nuspręsta:

   Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  7. Apsvarstytas Juridinio asmens teisių neturinčių įmonių supaprastinto išregistravimo atleidžiant jas nuo nesumokėtų mokesčių bei kitų įmokų ir veiklos nevykdančių įmonių išregistravimo už daromus mokesčių deklaravimo tvarkos pažeidimus iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1284.
  8. Nuspręsta:

   Kadangi teikiamo įstatymo projekto didžioji dalis nuostatų nustojo galioti 2002 m. sausio 1 d. (bazinio įstatymo 12 straipsnio 3 dalis), o Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 16 straipsnyje nustatyta, kad jeigu juridinių asmenų likvidavimo ar reorganizavimo procedūros pradėtos iki Civilinio kodekso įsigaliojimo (2001 m. liepos 1 d.) , jos baigiamos pagal galiojusius įstatymus, pasiūlyti iniciatoriams parengti naują, su Civiliniu kodeksu suderintą įstatymo projektą, reglamentuojantį supaprastintą kai kurių įmonių pasibaigimo tvarką.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  9. Apsvarstytas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1279.
  10. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  11. Apsvarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 7, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1280.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui suredaguoti Įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei šiuos Komiteto pasiūlymus:

  1. Papildyti 1 straipsnio (bazinio įstatymo 7 straipsnis) 1 dalį žodžiais “Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir” ir šią dalį išdėstyti taip:
  2. “1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos turi teikti VLK ir TLK reikalingą informaciją apie atskirų įmonių, įstaigų, organizacijų ir fizinių asmenų sumokėtas ir nesumokėtas privalomojo sveikatos draudimo įmokas.”

  3. 2 straipsnio (bazinio įstatymo 17 straipsnis) 3 dalyje po žodžių “3 darbo dienas” įrašyti žodžius “nuo įmokų gavimo” ir šią dalį išdėstyti taip:
  4. ,,3. Šio įstatymo 16 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 dalyse numatytas įmokas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos surinktas privalomojo sveikatos draudimo įmokas per 3 darbo dienas nuo įmokų gavimo perveda į VLK privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų kontrolės ir administravimo tvarką nustato Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos kartu su VLK.”

  5. 3 straipsnio (bazinio įstatymo 18 straipsnis) 3 dalyje vietoj žodžių “valstybinio socialinio” įrašyti žodžius “ privalomojo sveikatos” ir šią dalį išdėstyti taip:
  6. “3. Už sumokėtų ir išieškotų privalomojo sveikatos draudimo įmokų nepervedimą laiku į VLK privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai atsako įstatymo nustatyta tvarka. Laiku nepervedusi surinktų valstybinio socialinio privalomojo sveikatos draudimo įmokų į VLK privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sąskaitą, teritorinė valstybinė mokesčių inspekcija moka delspinigius pagal finansų ministro nustatytą delspinigių normą, taikomą už pavėluotą mokesčio mokėjimą.”

  7. Iš esmės pritarti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM pasiūlymams tobulinti Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 17 straipsnio 4 ir 5 dalis ryšium su naujų mokesčių įstatymų, tvarkų (Pelno mokesčio ir patentų išdavimo tvarkos) įsigaliojimu, bei patikslinti sveikatos draudimo įmokų ribą (ne mažiau 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis) patentą įsigijusiems fiziniams asmenims tačiau atsižvelgiant į tai, kad:

  1. teikiamu Įstatymo IXP-1280 projektu siūloma pakeisti Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 2, 3 ir 6 dalis
  2. Komitetas pritaria nuostatai, kad Įstatymo projektas IXP-1280 įsigaliotų nuo 2003 m. sausio 1 d.;
  3. Pasiūlyti pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui, kartu su suinteresuotomis institucijomis (Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa) suderinti ir parengti Sveikatos draudimo įstatymo 16 straipsnio 3 ir 4 dalių ir 17 straipsnių 4 ir 5 dalių pakeitimo įstatymo projektą.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. Apsvarstytas Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1281.
  2. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. Apsvarstytas Baudžiamojo kodekso 325 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1282.
  4. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui patobulinti įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. Apsvarstytas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1886, 2461 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1283.
  6. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui patobulinti įstatymo projektą pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  7. Apsvarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 7 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1109.

Nuspręsta:

Komitetas, iš esmės pritaria siūlomoms įstatymo projekto nuostatoms – asmeninio ūkio naudotojų bei asmenų, už save mokančių 10 procentų VDU dydžio sveikatos draudimo įmokas pavesti administruoti Valstybinei mokesčių inspekcijai tačiau:

  1. Atsižvelgdamas į tai, kad dabartiniu metu Seime svarstomas Vyriausybės pateiktas įstatymų, reglamentuojančių socialinio draudimo įmokų ir sveikatos draudimo įmokų administravimo perdavimą Valstybinei mokesčių inspekcijai (Įstatymų projektai IXP-1277-1284) paketas ir šiame įstatymo projekte išdėstytos nuostatos yra iš esmės identiškos Vyriausybės pateikto įstatymo projekto IXP-1280 nuostatoms, tik šių nuostatų įsigaliojimas numatytas nuo 2003 m. sausio 1 d. ;
  2. Įvertindamas Finansų ministerijos rašte “Dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimo” išdėstytus argumentus, kad pasirengimas valstybinio socialinio draudimo įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų administravimui vyksta kartu ir dar nėra sudaryta materialinė įmokų administravimo bazė ir nepabaigti pasirengimo darbai -

siūlo pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui įstatymo projektus IXP-1109 ir IXP-1280 apjungti, nustatant, kad sveikatos draudimo įmokų administravimas Valstybinei mokesčių inspekcijai perduodamas nuo 2003 m. sausio 01 d.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. Apsvarstytas Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 2,4,4(1),5,7,8 ir 9 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas IXP-1421.
  2. Nuspręsta:

   Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. Apsvarstytas Akcinių bendrovių įstatymo 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1416.
  4. Nuspręsta:

   Pasiūlyti pagrindiniam Ekonomikos komitetui pritarti pateiktam įstatymo projektui.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. Apsvarstytas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2), 171(1), 246(1) ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1451.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui pritarti pateiktam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

16. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Akcizų įstatymo 22 straipsnio 2 dalies pakeitimo įstatymo projektui IXP-1455 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1412A- kuratoriai Alg.Butkevičius J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1427 kuratoriai Alg.Butkevičius J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
 • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1437 - Alg.Butkevičius J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
 • Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1415 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
 • Pensijų sistemos reformos įstatymo projektui IXP-1229ES - kuratoriai J.Palionis A.Plokšto K.Glaveckas /A.Mikalauskas/;
 • IXP-1484 Seimo nutarimo "Dėl celiuliozės gamyklos statybos Lietuvoje projekto" projektas Pasirengimas projekto svarstymui A.Skardžius R.Palaitis /G.Morkūnas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 04 03.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas