Lietuvos Respublikos Seimas

Tarpparlamentinės Sąjungos Lietuvos grupės narių Artūro SKARDŽIAUS ir Dalios KUTRAITĖS GIEDRAITIENĖS komandiruotės į Maroko Karalystę 2002 m. kovo 16-25 d. dalyvauti 107-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijoje

Tarpparlamentinės Sąjungos (TPS) Lietuvos grupės atstovai Seimo pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius (delegacijos vadovas) ir Seimo narė Dalia Kutraitė Giedraitienė dalyvavo 107-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijoje Marakeše (Maroko Karalystė), vykusioje 2002 m. kovo 16-25 dienomis. Kartu vyko Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus vyresnysis konsultantas Benjaminas Petraitis.

Komitetų posėdžiuose buvo svarstomos keturios rezoliucijos. Rezoliucijų tekstai, esant reikalui, taip pat svarstomi redakcinėse komisijose ir pateikiami balsavimui plenariniam posėdžiui.

I rezoliucija “Parlamentų vaidmuo kuriant visuomeninę politiką globalizacijos eroje, bei stiprinant daugiašales institucijas ir tarptautinius prekybinius susitarimus” atkreipia pasaulio parlamentarų dėmesį į tai, kad globalizacijos procesas neturi vykti besivystančių šalių sąskaita ir kviečia tarptautinę bendruomenę derybų procese atsižvelgti į skirtingą šalių išsivystymo lygį ir taikyti diferencinius principus.

Svarstant II rezoliuciją “Parlamentų vaidmuo įgyvendinant JTO Saugumo Tarybos 2002 m. kovo 12 d. Rezoliuciją ir ypač tą jos dalį, kurioje kalbama apie “regiono, kuriame dvi valstybės – Izraelis ir Palestina – gyvena šalia viena kitos saugių ir pripažintų sienų ribose, viziją”, atrodė, kad priimti jos nepavyks, nes dalyvių nuomonės labai išsiskyrė. Po ilgų diskusijų ir svarstymų redakcinėje komisijoje abi konfliktuojančios šalys sutiko su rezoliucijos nuostatomis ir niekas nebalsavo “prieš”.

III rezoliucija “Terorizmas – pavojus demokratijai, žmogaus teisėms ir pilietinei visuomenei. Parlamentų įnašas kovoje su tarptautiniu terorizmu", ragina nacionalinius parlamentus ratifikuoti konvencijas prieš terorizmą ir tarptautinę konvenciją nukreiptą prieš terorizmo finansavimą.

IV rezoliucija “Dešimt metų po Rio: globalinis aplinkosaugos situacijos blogėjimas” ragina išsivysčiusias pasaulio valstybes , įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, imtis aktyvių veiksmų šiltnamio efektui sumažinti ir besąlygiškai vykdyti Kioto protokole numatytus įsipareigojimus.

Svarstant šią rezoliuciją, Lietuvos delegacija pasisakė prieš vienos šalies, t. y. Jungtinių Amerikos Valstijų paminėjimo. Lietuvos delegacijos nuomone, visos šalys, neišskiriant kokios nors vienos, turi prisiimti vienodą atsakomybę aplinkosaugos srityje.

Lietuvos delegacija taip pat dalyvavo "12+" grupės posėdžiuose. Šioje grupėje Lietuva turi du balsus. Konferencijos metu Izraelio delegacija paprašė būti priimta į “12+” grupę, nors jis šiai geopolitinei grupei ir nepriklauso. Po aštrių diskusijų, kuriose dalyvavo ir Palestinos delegacija, Izraelis buvo priimtas į “12+” grupę ir tapo tikruoju nariu. Lietuvos delegacija, palaikydama daugelio šalių nuostatą, kad Izraelis, kaip ir kitos šalys turi teisę aktyviai dirbti Tarpparlamentinėje Sąjungoje balsavo “už”.

Mūsų delegacijos nuomone, Izraelio dalyvavimas “12+” grupės darbe prisidės prie įtampos mažinimo ir taikos užtikrinimo Artimuosiuose Rytuose.

Seimo narė D.Kutraitė-Giedraitienė dalyvavo 7-ajame moterų parlamentarių susitikime, kuriame dalyvavo 148 moterys parlamentarės iš 126 šalių. Susitikimo dalyvės buvo supažindintos su Maroko moterų padėtimi ir galimybėmis dalyvaujant šalies politiniame ir visuomeniniame gyvenime. Susitikime taip pat kalbėjo Maroko Atstovų Rūmų prezidentas A. Radi, kuris pabrėžė, kad šiandieniniame pasaulyje moterys lygiomis teisėmis su vyrais gali ir turi dalyvauti savo šalių ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame gyvenime. Šiame susitikime taip pat buvo diskutuojama apie kovą su teroru, naudojamu prieš moteris, apie šeimos stiprinimo galimybes, motinos ir vaikų teises šeimoje ir jų apsaugą .

Bendruose svarstymuose Seimo delegacijos vadovas Artūras Skardžius Konferencijos dalyviams perskaitė pranešimą apie Lietuvos pažangą, rengiantis narystei Europos Sąjungoje ir NATO, santykių su kaimyninėmis valstybėmis, tame tarpe ir Rusija bei Baltarusija, gerinimą. Pranešimo tekstas pridedamas.

107- osios TPS konferencijos Marakeše metu taip pat buvo aktyviai diskutuojama dėl TPS reformos, siekiant paversti ją JTO sistemos dalimi. 2000 m. JTO Generalinė Asamblėja svarstė šį klausimą. Palankiai šią idėją įvertino ir JTO Generalinis sekretorius K. Annan. Šiuo metu vyksta intensyvios konsultacijos su JTO struktūromis, siekiant kad TPS būtų suteiktas stebėtojo statusas, leidžiantis dalyvauti JTO Generalinės Asamblėjos sesijose ir kitokioje veikloje, taip pat kitų JTO sistemos struktūrų veikloje. Tuomet TPS galėtų gauti visus cirkuliuojančius JTO dokumentus.

Šioje konferencijoje buvo pasiūlyta vietoje dviejų metinių Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijų surengti vieną Metinę šešių dienų trukmės konferenciją, vietoje septynių dienų, ir 3 dienų trukmės Tarybos rudens posėdį Ženevoje, taip pat sumažinti komitetų skaičių ir vietoje šiuo metu dirbančių 4 komitetų palikti 3 komitetus.

Lietuva 2002 metams yra sumokėjusi 70729 litų metinį nario mokestį.

Artūras Skardžius

Dalia Kutraitė Giedraitienė

2002 04 08

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO ARTŪRO SKARDŽIAUS KALBA TARPPARLAMENTINĖS SĄJUNGOS 107 KONFERENCIJOJE, MAROKE
Naujausi pakeitimai - 2002 04 15.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas