Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-27 d. BFK posėdis

 

 

1. Apsvarstytas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 2, 4 straipsnių ir 1 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1460.

Nuspręsta:

Pritarta patobulintam įstatymo projektui.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

2. Apsvarstyti Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-364 ir Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-364(A2).

Nuspręsta:

Svarstyme Komitete padaryti pertrauką iki LR Vyriausybė pateiks Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektą ir svarstyti šiuos projektus Komitete kartu.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

3. Apsvarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 7 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1109.

Nuspręsta:

Svarstyme Komitete padaryti pertrauką.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Apsvarstytas Antstolių įstatymo projektas IXP-1356.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui patobulinti įstatymo projektą:

  1. patikslinti įstatymo 22 straipsnio 2 dalį, kad šios dalies nuostatos neprieštarautų 10 straipsnio nuostatai “antstolis negali dirbti ar eiti kitų apmokamų pareigų įmonėse, įstaigose ir organizacijose, išskyrus darbą antstolių savivaldos institucinstitucijose, visuomeninėse organizacijose ir mokslinį, kūrybinį ar pedagoginį darbą”, (22 straipsnio nuostatos dėl įmonių bankroto administravimo, turto verslo administravimo) ir 22 straipsno 2 dalį išdėstyti taip:

“2. Antstolis šio bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka gali vykdyti ir šias funkcijas:

  1. turto ir verslo administravimo;

2) įmonių bankroto administravimo. Šią funkciją antstolis gali vykdyti tik turėdamas atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

3 1) turto vertinimo. Šią funkciją antstolis gali vykdyti tik turėdamas turto vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;

4 2) turto saugojimo;

5 3) teisinio konsultavimo ir kitas teisines funkcijas (paslaugas), jei šių paslaugų teikimas įstatymais išimtinai nepriskirtas kitų profesijų atstovams ar jų teikimui nėra reikalingi specialūs leidimai. “

  1. pritarti 23 straipsnio nuostatoms, kad antstolis turi teisę neatlygintinai gauti reikalingus duomenis iš įmonių, įstaigų ir organizacijų, kadangi antstolis vykdo valstybės deleguotas funkcijas, o minėtos nuostatos panaikinimas pabrangintų vykdomųjų dokumentų vykdymą, be to teisė neatlygintinai gauti dokumentus numatyta ir kitiems subjektams (pvz. advokatams);
  2. papildyti įstatymo projekto 37 straipsnio 1 dalį nauju 5 punktu ir šį punktą išdėstyti taip:
  3. “5) vykdyti antstolių finansinės veiklos kontrolę”.

  4. įvertinus tai, kad:

  1. keičiasi teismo antstolių kontorų ir pačių teismo antstolių statusas (šios institucijos veiklai vykdyti nebus skiriami valstybės biudžeto asignavimai), valstybės institucijos antstoliams už vykdomųjų dokumentų vykdymą turės atlyginti Vyriausybės nustatytais dydžiais, tad šių nuostatų įgyvendinimui būtina koreguoti valstybės biudžetą,
  2. Antstolių įstatymo įsigaliojimą būtina susieti su naujo Civilinio proceso kodekso įsigaliojimu -

nustatyti įstatymo įsigaliojimo datą nuo 2003 m. sausio 1 d.,

  1. pasiūlyti Vyriausybei parengti ir pateikti Seimui svarstyti Valstybinio socialinio draudimo, Valstybinio socialinio draudimo pensijų, Buhalterinės apskaitos įstatymų pakeitimų įstatymų projektus, tikslu reglamentuoti antstolių socialinio draudimo ir buhalterinės apskaitos rengimo tvarką;
  2. atsižvelgiant į tai, kad notarų ir advokatų gaunamų pajamų apmokestinimo tvarką reglamentuoja Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 33 straipsnis, tokia pati tvarka bus taikoma ir antstolių gaunamų pajamų apmokestinimui, todėl mokesčių įstatymų keisti nereikia. ( Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvados 29 punktas).

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

5. Apsvarstytas Antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-1357 .

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui:

1. Dėl įstatymo projekto 5 straipsnio:

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 13 straipsnyje išvardinta , kas gali būti valstybės turto panaudos subjektais ir nustatyta panaudos sutarties sudarymo tvarka: sprendimą perduoti valstybės turtą panaudos subjektams, priima Vyriausybė. Sprendime turi būti nustatytos panaudos sąlygos ir nurodytas asmuo, įgaliotas pasirašyti panaudos sutartį.

Diskutuotinta šio straipsnio 2 dalies nuostata suteikianti Vyriausybei teisę nustatyti tvarką, pagal kurią valstybės turtas parduodamas (perduodamas) antstoliams. Ši nuostata prieštarauja Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymui, kadangi šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta, kad valstybei ar savivaldybėms nuosavybės teise priklausantis turtas kitų subjektų nuosavybėn perduodamas : jį privatizuojant pagal įstatyus arba kitais įstatymų nustatytais būdais. Nėra nurodyti motyvai kuo remiantis atskiriems ūkio subjektams (antstoliams) suteikiamos išskirtinės teisės įsigyti valstybės turtą, tuo labiau, kad įstatymu jiems suteikiama teisė vykdyti visą eilę papildomų funkcijų, todėl siūloma 5 straipsnio 2 dalį išdėstyti tai:

“2. Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje nurodytam terminui turtas parduodamas antstoliams įstatymų nustatyta tvarka”.

2. Patikslinti įstatymo projekto nuostatas atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

6. Apsvarstyti sveikatos sistemos klausimai (asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo principai, sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas, kreditorinio įsiskolinimo mažinimas).

Nuspręsta:

1. Pasiūlyti Valstybės kontrolei, atliekant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo veiklos auditą, atkreipti ypatingą dėmesį į lėšų, skirtų paslaugų restruktūrizavimo programai ( 2000 m. ir 2001 m.) , panaudojimą (ar lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį, ar pasiekti programose nustatyti tikslai, bei kokie pasiekti rezultatai).

2. Pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2002 m. birželio 1 d.:

2.1. parengti bendrą asmens sveikatos priežiūros sektoriaus restruktūrizavimo planą, kuriame būtų patvirtinti pagrindiniai sveikatos įstaigų tinklo bei paslaugų restruktūrizavimo principai bei kriterijai;

2.2. siekiant subalansuoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas kompensuojamiems vaistams, parengti ligų diagnostikos ir gydymo metodikas,

2.3. siekiant užtikrinti racionalų lėšų, skiriamų medicinos technikos ir aparatūros įsigijimui naudojimą, pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai parengti ir pateikti Vyriausybei tvirtinti visos šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo medicinos technika programą ir koordinuoti jos įgyvendinimą.

3. Atkreipti Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ir Finansų ministerijų dėmesį į neefektyvų Pasaulio banko paskolos, skirtos Lietuvos sveikatos projektui įgyvendinti panaudojimą bei imtis priemonių paskolos įsisavinimui pagerinti. Pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2002 m. gegužės 1 d. pateikti Komitetui informaciją apie Lietuvos sveikatos projekto vykdymą.

4. Pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai ir Valstybinei ligonių kasai stiprinti vidaus audito tarnybų veiklą. Kadangi Finansų ministerija atsako už bendrą metodinį vadovavimą vidaus audito klausimais ir vidaus audito sistemos būklės valstybės institucijose analizę ir vertinimą (Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimas Nr. 1098), pasiūlyti Finansų ministerijai atkreipti dėmesį į vidaus audito būklę sveikatos sistemoje.

5. Pasiūlyti Valstybinei ligonių kasai iki birželio 15 d. pateikti Komitetui informaciją apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto kreditorinio įsiskolinimo pokyčius asmens sveikatos priežiūros įstaigoms bei vaistinėms.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 27.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas