Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-13 d. SPRENDIMAS Nr.3 Dėl Žemės reformos

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

SPRENDIMAS

 

DĖL ŽEMĖS REFORMOS

2002 m. kovo 13 d. Nr. 9

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas,

išklausęs Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento, Žemės ūkio rūmų, Žemės savininkų sąjungos atstovų informaciją apie žemės reformos darbų eigą, problemas ir jos perspektyvas,

pabrėždamas, jog nuosavybės teisių atkūrimas sudaro prielaidas subalansuotai žemės ūkio ir kaimo plėtrai,

akcentuodamas, kad būtina spartinti nuosavybės teisių atkūrimą ir aktyvinti

žemės rinką,

NUSPRENDŽIA:

I. Pasiūlyti Vyriausybei:

1. Užtikrinti savalaikį lėšų, reikalingų piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimui, skyrimą, nes pagal apskričių žemės tvarkymo departamentų pateiktus duomenis žemės reformos žemėtvarkos darbų vykdymui, užbaigiant piliečių nuosavybės teisių atkūrimą, 2002 m. reiktų 47 mln. litų, o 2003-2004 m. - 74 mln. litų, taip pat spręsti apskričių viršininkų administracijų žemėtvarkos tarnybų tinkamą finansavimą, tuo tikslu 2002 m. papildomai skiriant 4,3 mln. litų valstybės biudžeto lėšų.

2. Supaprastinti pastatų ir statinių, pastatytų iki 1990 m. kaimo vietovėje, teisinės registracijos tvarką.

3. Išanalizuoti ir spręsti įsisenėjusią problemą dėl atsiskaitymo vertybiniais popieriais už išlikusį nekilnojamąjį turtą, artimiausiu metu parengti nutarimą šiai nuostatai įgyvendinti.

4. Spręsti klausimą dėl piliečiams priimtų, bet nerealizuotų sprendimų kompensuoti už žemę ir kitą turtą valstybės akcijomis.

5. Pakartotinai išnagrinėti galimybes kompensuoti mišku už miestuose turėtą ir negrąžinamą žemę. Racionaliau spręsti miškų plotų parinkimą kompensacijai už valstybės išperkamą žemę miestuose ir kaimuose.

6. Siūlome išnagrinėti susidariusią situaciją ir priimti atitinkamus sprendimus, kai 2001-12-11 priėmus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą, saugomose teritorijose atkurti nuosavybės teises į žemę gali tik piliečiai, turintys nuosavybės teise namus ar butus, jų dalis valstybiniame parke ir draustinyje, tačiau šiose teritorijose pagal anksčiau galiojusią įstatymo nuostatą piliečiai, gyvenantys rajono teritorijoje, galėjo atkurti nuosavybės teises į žemę, neatsižvelgiant į turimus gyvenamus namus, butus ar jų dalis. Iki įstatymo sustabdymo (2001-08-17) buvo suprojektuota, tačiau sprendimai dėl nuosavybės teisių atkūrimo nepriimti 14 tūkst. piliečių. Projektų rengimo atliktų, tačiau neapmokėtų darbų vertė siekia 9 mln. litų.

7. Numatyti priemones, įgalinančias spręsti trumpalaikės žemės ūkio paskirties žemės nuomos klausimą.

8. Nustatyti prioritetus, išmokant piliečiams kompensacijas (5 mln. litų) už valstybės išperkamą žemę (pvz. dalį ar visą kompensaciją išmokėti asmenims, susirgusiems sunkiomis ligomis, stichinių nelaimių ar pan. atvejais).

9. Pavesti Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM inicijuoti švietėjišką veiklą žemės konsolidacijos klausimais.

10. Numatyti tolimesnio laisvos žemės fondo panaudojimo tvarką ir sąlygas.

11. Įpareigoti apskričių viršininkus užtikrinti tinkamą žemės reformos darbų kontrolę.

12. Priimti atitinkamas priemones:

12.1 piliečių nuosavybės teisių į žemę atkūrimo Vilniaus apskrityje spartinimui.

12.2 valstybės sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos demarkavimo ir kartografiniams darbams.

II. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai:

1. Mėnesio laikotarpyje informuoti Kaimo reikalų komitetą apie situaciją, kuriant IAKS.

2. Parengti mokslinio tyrimo programas:

2.1 Žemės ūkio paskirties žemės būklės ir jos panaudojimo efektyvumo įvertinimas.

2.2 Smulkių žemės ūkio produkcijos gamintojų gamybinės bei ekonominės situacijos įvertinimas.

2.3 Žemės rinkos aktyvinimas ir žemės konsolidavimas.

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas