Lietuvos Respublikos Seimas

Giedrės Purvaneckienės komandiruotės į Europos Sąjungos parlamentų konferenciją, nukreiptą prieš pinigų plovimą, kuri įvyko Paryžiuje 2002 m. vasario 7-8 d. ataskaita

2002 m. vasario 7-8 d. dalyvavau Europos Sąjungos parlamentų konferencijoje, nukreiptoje prieš pinigų plovimą, į kurią stebėtojų teisėmis buvo pakviesti šalių kandidačių parlamentų atstovai. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo parengti ir bendru sutarimu priimti Paryžiaus deklaraciją kovai su pinigų plovimu. (Deklaracijos tekstai anglų ir lietuvių kalbomis pridedami).

Konferencija buvo organizuota Prancūzijos parlamento iniciatyva, prieš konferenciją įvyko du darbo grupių susitikimai, kuriuose stebėtojų teisėmis šalis kandidates atstovavo ambasadų darbuotojai. Darbo grupių susitikimuose buvo parengtas Paryžiaus deklaracijos projektas. Konferencijoje buvo svarstoma kiekviena deklaracijos dalis atskirai. Diskusijose dalyvavo tik Europos Sąjungos šalių atstovai (išskyrus Vengrijos atstovo įsikišimą dėl jos paminėjimo tarp “juodojo sąrašo” šalių). Šalių kandidačių atstovai pasisakė antrąją konferencijos dieną, po to kai savo pritarimą Paryžiaus deklaracijai jau buvo išreiškę Europos Sąjungos šalių parlamentarai. Deklaracija buvo priimta bendru ES šalių sutarimu. Mūsų pareiškimams buvo skirta iki 3 minučių laiko, ir mes turėjome pasakyti, ar mūsų šalių parlamentai pritaria Paryžiaus deklaracijai. (Mano trumpo pareiškimo anglų kalba tekstas pridedamas).

Diskusijose dėl kiekvieno deklaracijos skyriaus buvo išreikšta įdomių minčių, kurias pabandysiu perteikti. Daugiausia diskusijų sukėlė 2 tema, kitose temose buvo diskutuojama apie daugiau redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Preambulė. Pagrindinis dalykas – buvo pasiūlyta kontroliuoti Paryžiaus deklaracijos įgyvendinimą, todėl buvo pasiūlytas ir priimtas 10b. punktas.

1 tema: Kapitalo judėjimo skaidrumas. Čia daug buvo kalbama apie būtinumą kiekvienoje šalyje sukurti centrinį banko sąskaitų registrą (20 punktas). Tai – viena iš pagrindinių Finansinių veiksmų prieš pinigų plovimą grupės (FATF, Financial Action Task Force on Money Laundering) rekomendacijų. Kai kuriose ES šalyse jau tokie registrai sukurti.

2 tema: Sankcijos bendradarbiauti nelinkusioms šalims ir teritorijoms. Čia buvo kalbama apie ES ir kandidačių šalių laikymąsi 40 FATF rekomendacijų, apie būtinybę imtis bendrų ES veiksmų (23-24 punktai). Jungtinės Tautos įvardija 70 šalių kaip “finansinį rojų”, FATF “juodasis sąrašas”, apima 19 šalių. Buvo pasiūlymų, kad šalys kandidatės, esančios “juodajame sąraše” turi būti išbrauktos iš ES kandidačių. Čia kilo diskusija dėl Vengrijos, kuri kol kas yra “juodajame sąraše”, bet jau priėmė visas reikiamas įstatymų pataisas ir sekančioje FATF sesijoje turėtų būti išbraukta iš juodųjų sąrašų. FATF yra suformulavusi 25 kriterijus šalių įstatymams, ir labai griežtai siūlo taikyti sankcijas, jei kuris nors kriterijus neišpildomas. FATF buvo siūliusi taikyti sankcijas Austrijai (pašalinti iš FATF narių) dėl galimybės turėti anonimines sąskaitas, bet prieš du metus ši galimybė įstatymų pataisomis buvo panaikinta, ir sankcijos nebuvo taikytos.

3 tema: Teisinis, administracinis ir policijos bendradarbiavimas. Čia daugiausiai buvo kalbama apie du dalykus: finansinės žvalgybos padalinius (financial intelligence unit) (36 punktas) ir abipusę įrodinėjimo pareigą (shared burden of proff) (39 ir 41 punktai).

Dėl finansinės žvalgybos padalinių, buvo pažymėta, Europos Sąjungos šalyse jie yra privalomi, ir kad iki 2000 metų jau visose ES šalyse tokie padaliniai buvo įsteigti. Kyla klausimas, ar šiuo metu Seime svarstomose LR pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekte minima Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba visiškai atitinka finansinės žvalgybos padalinio kriterijus?

Bene daugiausiai diskusijų sukėlė abipusės įrodinėjimo pareigos įdiegimas, renkant įrodymus dėl nusikalstamu būdu įgytų lėšų. Kai kurios šalys tvirtino, kad šis principas gali prieštarauti Žmogaus teisių konvencijoms, todėl straipsnis buvo papildytas antrąja dalimi. Tačiau diskusijose buvo išsakytos mintys, kad pinigų plovimo atvejais reiktų taikyti ne tik abipusę įrodinėjimo pareigą, bet atvirkščią įrodinėjimo pareigą, kaip tas yra daroma Italijoje, kai tiriami mafijos nusikaltimai. Organizuotų nusikaltimų atvejų tai vienintelė išeitis, norint pasiekti rezultatų. Apie daugelį kliūčių tiriant finansinius nusikaltimus kalbėjo daugelio šalių atstovai. Šiuo metu tai ypač aktualu, tiriant tarptautinio terorizmo finansavimą. Todėl ateityje ES šalyse ta kryptimi, matyt, bus keičiami ne tik įstatymai bet ir Konstitucijos.

Vokietijos atstovai pasiūlė, ir daugelis šalių pritarė, kad šalis kandidates reikia kuo greičiau (nelaukiant jų įstojimo) įjungti į Europol’ą ir Eurojust’ą,

4 tema: Veiklos riziką ribojančios taisyklės.

Čia diskusijos daugiausiai sukosi apie 46 ir 53 punktus. Dėl 46 punkto buvo klausiama, ar nediskriminuos ši nuostata tų, kurie neturi banko sąskaitų, ir gal reiktų mokėjimų grynais apribojimą pakeisti tik pranešimu apie tokius mokėjimus. Bet po diskusijų buvo nutarta palikti taip, kaip buvo projekte, t.y. apriboti mokėjimus grynais. Kalbant apie 53 punktą, buvo klausiama kas yra akivaizdus pareigų neatlikimas, o kas – ne, bet visi sutiko, kad už tai turi būti baudžiamoji atsakomybė.

Daug dėmesio buvo skirta diskusijoms apie pinigų plovimą, pasinaudojant Internetu. Danijos atstovas sakė, kad reikia labai prižiūrėti virtualius kazino. Šią veiklą reiktų licenzijuoti tarptautiniu mastu. Olandijos atstovė pritarė, ir sakė, kad Europos Sąjunga turėtų investuoti į internetinių kompanijų kontrolę.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS:

1. Reikia, kad su Paryžiaus deklaracija susipažintų Seimo Teisės ir teisėtvarkos bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai; Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos atitinkamos tarnybos bei LR pinigų plovimo prevencijos įstatymo pakeitimų įstatymo ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymo projektų kūrimo grupės. Svarstant šiuos įstatymų projektus, reiktų atsižvelgti į Paryžiaus deklaracijos reikalavimus.

2. Išsiųsti Paryžiaus deklaraciją susipažinimui Baltijos Asamblėjos Prezidiumui ir Baltijos Ministrų Tarybai.

Pagarbiai, G.Purvaneckienė

PRIEDAI:

1. Paris Declaration against Money Laundering.

2. Paryžiaus deklaracija kovai su pinigų plovimu.

3. G.Purvaneckienės trumpas pranešimas.

PASTABA: Papildoma medžiaga pateikta Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas