Lietuvos Respublikos Seimas

Steigiamojo Konvento posėdžio, vykusio 2002 m. vasario 28 - kovo 1 dienomis Briuselyje, ataskaita

Steigiamasis posėdis

Steigiamasis Konvento posėdis vyko 2002 m. vasario 28 - kovo 1 dienomis Briuselyje, Europos Parlamento plenarinių posėdžių salėje. Posėdyje dalyvavo Seimo skirti atstovai Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis ir Alvydas Medalinskas, taip pat jų pavaduotojai Rolandas Pavilionis ir Dalia Kutraitė - Giedraitienė. Iškilmingo posėdžio metu pasisakė Europinės Tarybos pirmininkas Jose Aznar'as, Europos Komisijos pirmininkas Romano Prodi, Konvento pirmininkas Valery Giscard d'Estaign'as, Konvento pirmininko pavaduotojai Juliano Amato ir Luc'as Dehaen'as. Pastarojo pasisakymas buvo skirtas pilietinės visuomenės įtraukimo į Konvento veiklą problemai. Anot Dehaen'o, kuris paskirtas būtent ryšių tarp Konvento ir pilietinės visuomenės palaikymui, Forumas - tai labiau įvairių lygių kontaktų tinklas, negu asociacijos forma. Būtina, kad į Forumo veiklą įsitrauktų jaunimas. Gali būti, kad bus kviečiamas jaunimo Forumas.

Veiklos koordinavimas

Jau pirmojo susitikimo Konvente metu pradėjo kurtis įvairių lygių bendradarbiavimo tinklas. Vyko koordinacinis nacionalinių parlamentų - valstybių narių ir valstybių kandidačių - susitikimas, koordinacinis šalių kandidačių - parlamentų ir vyriausybių - atstovų susitikimas, taip pat koordinacinis vyriausybių atstovų susitikimas.

Koordinuoti valstybių kandidačių bendradarbiavimą sekretoriato lygyje buvo pasiūlyta Latvijai, todėl kad ji pirmoji iš valstybių kandidačių įsteigė savo biurą Europos Parlamente (Tokius biurus turi dauguma valstybių kandidačių parlamentų).

Pagrindinės diskusijų temos

Pirmasis Konvento posėdis buvo iškilmingas. Jo metu tikėtasi patvirtinti Konvento reglamentą. Tačiau, atsižvelgiant į Konvento narių pasiūlymus, išsakytus koordinacinėse grupėse, buvo sutarta reglamentą tvirtinti antrojo Konvento posėdžio metu, 2002 m. kovo 21 - 22 d.d.

Palaikymo susilaukė pasiūlymas sudaryti galimybę į Konvento Prezidiumą įtraukti du šalių kandidačių atstovus. Lietuvos Seimą atstovaujantys Konvento nariai (ir pavaduotojai), kurie buvo vieni iš tokio pasiūlymo iniciatorių, taip pat siūlė suteikti valstybių kandidačių atstovams stebėtojo statusą Prezidiume, jeigu nebūtų pritarimo Prezidiumo išplėtimui. Šie klausimai bus svarstomi Prezidiumo posėdžiuose 2002 m. kovo 14 ir 20 d.d.

Kitas svarbus klausimas, iškilęs debatuose apie Konvento darbo reglamentą, buvo visų nacionalinių kalbų, kaip darbinių Konvento kalbų, įteisinimas. Šį pasiūlymą įvairiomis formuluotėmis teikė šalių kandidačių atstovai. Tai, kad valstybių kandidačių atstovai galėtų diskusijose kalbėti nacionaline kalba ir ja gauti pagrindinius Konvento dokumentus, būtų stiprus politinis argumentas, patvirtinantis lygias visų Konvento narių teises.

Konvento Prezidiumo nariai, atstovaujantys nacionalinius parlamentus, pozityviai vertino šiuos pasiūlymus ir yra tos nuomonės, kad visi Konvento nariai dalyvauja Konvente lygiomis teisėmis.

Pastabos ir pasiūlymai

Akivaizdu, kad Konventas yra vienas iš svarbiausių politinių projektų, kuriuose Lietuva dalyvauja šiuo metu. Todėl iki sekančio Konvento posėdžio reikėtų:

1. įkurti 4 - 5 žmonių ekspertų darbo grupę, kuri analizuotų Konvento medžiagą ir teiktų pasiūlymus Seimo atstovams Konvente.

2. apsvarstyti galimybę išplėsti delegaciją lydinčių žmonių skaičių, įtraukiant vertėją.

3. po kiekvienos Konvento sesijos pateikti Seimui ataskaitas apie Konvento darbą Seimo plenarinio posėdžio metu, teikti Konvento medžiagą frakcijoms, komitetams ir komisijoms.

4. paruošti analizę, kiek lėšų reikėtų skirti iš Seimo biudžeto Seimo biuro Europos Parlamente įkūrimui.

Paruošė: Rūta Bunevičiūtė

Delegacijos vardu teikia: Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 03 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas