Lietuvos Respublikos Seimas

Kovo 6 d. posėdyje

 

Komitetas svarstė Valstybės apdovanojimų įstatymo projektą. Prezidento siūlymus dėl šio įstatymo pakeitimų pristatė Prezidento patarėjas Andrius Meškauskas. Po svarstymo komitetas nusprendė palikti Sausio 13-osios atminimo medalį, pritarė griežtesnei teikimo tvarkai. Komitete buvo sudaryta darbo grupė, į kurią buvo paskirti Komiteto nariai Jonas Korenka, Jonas Jučas ir Povilas Jakučionis šį įstatymo projektą parengti tolesniam svarstymui.

Buvo svarstomas Žemės reformos įstatymo 7 str. pakeitimo įstatymo projektas. Komitetas nusprendė pritarti siūlomiems pakeitimams ir atsisakyti apdovanotiems Vyčio kryžiaus ordinu ir Vyčio Kryžiumi, žuvusių (mirusių) tokių asmenų sutuoktiniams, o jeigu tokių sutuoktinių nėra - jų tėvams arba vaikams – kartu su apdovanojimu jų prašymu skirti Vyriausybės nustatyto dydžio žemės sklypą individualiai statybai.

Komitetas svarstė Etninės kultūros globos tarybos ataskaitą. Tarybos pirmininkas Rimantas Astrauskas trumpai pristatė Etninės kultūros globos tarybos ataskaitą, pažymėdamas, kad pirmieji pusantrų Tarybos gyvavimo metų buvo sunkūs, nes reikėjo įsikurti ir pradėti veiklą. Nepaisant visų sunkumų, Tarybai pavyko išspręsti kai kuriuos "užsigulėjusius" klausimus, pavyzdžiui, išgelbėti Alytaus dailiųjų amatų mokyklą bei darželį-mokyklą Sakalėlis, padėti Kaziuko mugei. Pirmininkas pažymėjo, kad Taryba suorganizavo dvi konferencijas, aktyviai dalyvauja dabar vykstančiame Lietuvos kultūros kongrese. Taryba pagrindinį dėmesį savo veikloje skyrė paveldo išsaugojimo, švietimo ir mokslo, regioninės kultūros išsaugojimo problemoms.

Seimo narė Dalia Teišerskytė savo pasisakyme išsakė kritines pastabas apie Etninės kultūros globos tarybos ataskaitą. Ataskaitoje daug dėmesio skiriama Tarybos veiklos teisiniams pagrindams ir darbo organizavimo klausimams aptarti. Iš Tarybos posėdžių protokolų matyti, kad daugiau kaip pusė visų Tarybos posėdžių buvo skirta Tarybos organizaciniams klausimams spręsti. Tarybos veikla aptarta labai abstrakčiai, daug kas kartojasi. Kai kurie ataskaitoje parašyti teiginiai neatitinka tikrovės ( pvz.: "Buvo pasiekta, kad Vilniaus pedagoginiame universitete būtų įsteigta antroji specialybė etninės kultūros dalyko mokytojo" 18 psl.). Finansinė veiklos ataskaita yra taip pat labai abstrakti. Pastebėtas didelis atotrūkis tarp pirmininko bei jo pavaduotojų ir eilinių Tarybos narių valandinio darbo apmokėjimo koeficientų. Iš Tarybos veiklos ataskaitos nematyti konkrečių darbo rezultatų. D. Teišerskytė supažindino Komiteto narius su Tarybos ataskaitos įvertinimais, kuriuos komiteto prašymu pateikė Vilniaus pedagoginis universitetas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Klaipėdos universitetas bei Kultūros ministerija. Tik Klaipėdos universiteto rašte siūloma ataskaitą vertinti teigiamai.

Komiteto posėdyje dalyvavusi kultūros ministrė Roma Dovydėnienė teigė, kad ataskaitos kokybė yra prasta. Iš finansinės ataskaitos nematyti, kiek pinigų panaudota kokiom programoms finansuoti. Per Tarybos posėdžius per daug analizuoti organizaciniai klausimai.

Komiteto nariai vienbalsiai pritarė siūlymui nepritarti Etninės kultūros globos Tarybos pateiktai ataskaitai ir grąžinti ją tobulinti.
Naujausi pakeitimai - 2002 03 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas