Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. kovo 4 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Kelių transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1273(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

2.SVARSTYTA:

Transporto veiklos pagrindų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1274.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Atsižvelgiant į tai, kad 2002-02-28 d. Seimas priėmė naujos redakcijos Transporto veiklos pagrindų įstatymą, kuris, iš esmės, įgyvendina šio įstatymo projekto tikslus ir uždavinius - šį įstatymo projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

3.SVARSTYTA:

Transporto lengvatų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP- 1275(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas D.A.Barakauskas.

 

4.SVARSTYTA:

Mokesčių administravimo įstatymo 25 ir 29 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1297.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pareiktam įstatymo projektui atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas ir šias Komiteto pastabas ir siūlymus ( "už" balsavo10, "prieš" - 1, "susilaikė" - 2 komiteto nariai):

1. Mokestinės nepriemokos įskaitymas turtu turėtų būti traktuojamas ne kaip mokesčio lengvata, o kaip mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindas. Todėl tikslinga 25 str. papildymo 4 dalimi atsisakyti, o apsiriboti tik 29 str. 7 dalies pakeitimu, kuriame būtų apjungtos projekte siūlomų 25 str. 4 dalies ir 29 str. 7 dalies 3) punkto nuostatos, t. y. 29 str. 7 dalies 3) punktą išdėstyti taip:

”3) netikslinga išieškoti mokesčių ir baudų nepriemoką (ar jos dalį), susidariusią iki 2001 m. gruodžio 31 d., kadangi mokesčio mokėtojas pagal šio įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytą tvarką Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka, kai įmonė turi turto, tinkančio valstybės ir (ar) savivaldybės reikmėms, už šią mokesčių ir baudų nepriemoką (ar jos dalį) atsiskaitė turtu (išskyrus akcijas) arba mokesčių ir baudų nepriemoką, susidariusią iki 1998 m. gruodžio 31 d., kurią mokesčio mokėtojas sumokėjo ir iki sprendimo pripažinti šią mokestinę nepriemoką (susidariusią iki 1998 m. gruodžio 31 d.) beviltiška yra sumokėjęs visus po 1998 m. gruodžio 31 d. atsiradusius mokėtinus mokesčius;”.

2. Atsisakyti įstatymo projekte siūlomo 29 str. 7 dalies įvadinės dalies papildymo “arba kuri gali pasibaigti mokestinę nepriemoką įskaitant ne pinigais, bet ir turtu (išskyrus akcijas)”, nes siūlomas papildymas yra ne beviltiškos mokestinės nepriemokos sąvokos (jos turinio) dalykas, o mokestinės nepriemokos pripažinimo beviltiška pagrindas.

3. Pasiūlyti Seimui kartu su šiuo Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu (IXP-1297) svarstyti ir priimti Seimo nario P. Vilko teikiamą Akcinių bendrovių įstatymo 79 str. pakeitimo įstatymo projektą (IXP – 1416).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės bei Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės vyriausybių susitarimo dėl jūrų transporto ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1208 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. kovo 8 dienos.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Belgijos Karalystės Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo ratifikavimo įstatymo projekto IXP-1209 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, D.A.Barakauską ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. kovo 8 dienos.

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Antstolių įstatymo projekto IXP-1356 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 05.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas