Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. kovo 4 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2002 03 04 dieną:

Komitetas, apsvarstęs Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjų paskyrimo” projektą IXP-1304, nusprendė bendru sutarimu pritarti įstatymo projektui ir siūlyti Seimui svarstyti p. Armano ABRAMAVIČIAUS, p. Kęstučio LAPINSKO, p. Zenono NAMAVIČIAUS kandidatūras dėl LR Konstitucinio Teismo teisėjų paskyrimo devyneriems metams.

Komitetas, apsvarstęs Viešųjų pirkimų įstatymo 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1298, nusprendė bendru sutarimu padaryti svarstymo pertrauką iki kito komiteto posėdžio, t.y. iki kovo 6 d.

Komitetas, apsvarstęs Viešųjų pirkimų įstatymo 5 ir 12 straipsnių papildymo įstatymo projektą IXP-1149, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, pritariant Teisės departamento bei Europos teisės departamento pastaboms, atsižvelgiant į komiteto pastabas, kurioms komitetas pritarė:

Keičiamo įstatymo 12 straipsnio naujos 5 dalies antrajame sakinyje daroma nuoroda į 1 punktą nėra tiksli. Projekto 2 straipsnyje siūloma nustatyti alternatyvą, kad informacija apie viešąjį pirkimą būtų skelbiama perkančiosios organizacijos arba Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje. Abejotina ar skelbiant informaciją Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame puslapyje procesas būtų greitas ir lankstus. Pirmiausiai perkančioji organizacija turėtų informaciją pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai. Jeigu reikėtų informaciją tikslinti, veikiant per tarpininką – Viešųjų pirkimų tarnybą – informacijos paskelbimas užtruktų. Galbūt tikslinga būtų Viešųjų pirkimų tarnybos internetiniame tinklapyje duoti nuorodas į perkančiųjų organizacijų internetinius tinklalapius. Kadangi įgyvendinant projekto nuostatas reikėtų papildomų lėšų, siūlytina pagrindiniam komitetui įvertinti, kiek lėšų pareikalaus įstatymo įgyvendinimas.

Komitetas, apsvarstęs Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5, 12 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1244, pateikė šias pastabas:

Konstitucinis Teismas savo nutarime numatė, kad Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis ta apimtimi, kuria numatyta, kad laisva (neužstatyta) žemė negrąžinama natūra, jei pilietis neturi gyvenamojo namo ar kito pastato prie nuosavybės teise turėtos žemės, nors šiai laisvai (neužstatytai) žemei nėra konkretaus visuomenės poreikio. Įstatymo projekto 5 str. 2 d. 1 p. nėra visiškai pašalinami trūkumai. Visų pirma, nėra aišku kas norima pasakyti pirmuoju šio punkto sakiniu, t.y. kas grąžinama - visa turėta žemė ar vienas sklypas. Konstitucinis Teismas nėra vienareikšmiškai pasisakęs dėl galimybės riboti natūra grąžinamos žemės plotą, tačiau pagal priimtą nutarimą galima daryti išvadą, kad svarbus yra pats žemės grąžinimas natūra nepriklausomai ar ant žemės yra pastatai, statiniai ir pan. ar ne, ir žemės ploto mažinimas atsižvelgiant į visuomenės poreikius yra galimas. 5 str. 2 d. 1 p. nuostata, kad grąžinamos žemės plotas gali būti mažinamas jeigu joje suprojektuoti žemės sklypai individualiai statybai numatyti perduoti nuosavybėn neatlygintinai asmenims, kuriems nėra galimybės grąžinti natūra jų turėtos miesto žemės, neatspindi Konstitucinio Teismo nutarimo esmės. Grąžinamos žemės ploto mažinimas siekiant patenkinti kitų asmenų poreikius iš esmės yra žemės paėmimas visuomenės poreikiams, todėl ir turi būti atitinkamai sprendžiamas. Priešingu atveju tampa neaišku kiek grąžinamos žemės plotas gali būti mažinamas. Tai, kad vienam ar kitam asmeniui nėra galimybės grąžinti žemę jo turėtoje vietoje dar nėra pagrindas pažeisti savininko, kurio žemė gali būti grąžinta turėtoje vietoje, interesų. Konstitucinis Teismas numatė galimybę mažinti grąžinamos žemės plotą, tačiau sprendžiant šį klausimą tokia tvarka, kuria sprendžiamas žemės paėmimas visuomenės poreikiams, priešingu atveju nebebūtų galima kontroliuoti šio proceso, nes vienose miesto vietovėse sklypą gauti norės labai daug piliečių, kitose - ne, tam, kad gauti žemės "paklausioje" vietovėje pakaks suprojektuoti sklypą individualiai statybai, kaip lygiavertę natūrą. Pagal siūlomą projektą, tai ar žemė bus grąžinta savininkui taps priklausoma nuo to, ar toje žemėje suprojektuoti sklypai individualiai statybai, ar ne.

Siūlytina tobulinti 5 str. 2 d. 2 p. paskutinį sakinį, nes pagal jį nėra aišku kokios žemės plotas mažinamas ar miesto ar bet kokios, antruoju atveju turėtų būti numatyta vertinimo tvarka, nes yra didelis skirtumas tarp, pvz., 0,3 ha miesto žemės ir tokio pat ploto žemės ne miesto vietovėje.

Projekte siūlomas 12 str. 3 p. tobulintinas, nes pagal jį laisvos žemės nebus apskritai, pvz. šiame punkte nustatoma, kad išperkama bus žemė, kuri iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose bendruosiuose, detaliuosiuose planuose yra užimta žemės sklypų, numatomų perduoti individualiai statybai nuosavybėn neatlygintinai asmenims, kuriems nėra galimybės grąžinti natūra jų turėtos miesto žemės. Pagal tokias nuostatas savininkas taps tokiu, kuriam žemė turi būti teikiama kitoje vietoje vien todėl, kad yra savininkų kuriems žemė irgi negali būti grąžinama natūra. Panašu, kad tokiu būdu bus sukurta dirbtinė painiava.

21 str. 3 d. siūlytina keisti terminą ir numatyti jį ne "iki 2002 m. liepos 1 d.", o mažiausiai "iki 2003 m. sausio 1 d.".

Komitetas nusprendė bendru sutarimu pritarti Seimo Teisės departamento pastaboms, bei grąžinti projektą IXP-1244 iniciatoriams tobulinti.

Komitetas apsvarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5,22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-698, atsižvelgiant į komiteto pastabas:

Tikslintinas 5 str. 2 d. pakeitimas. Projekte siūloma 5 str. 2 d. pernelyg supaprastinta, Konstitucinio teismo nutarime nėra draudžiamas žemės išpirkimas visuomenės poreikiams, tačiau atkreipiamas dėmesys, kad teikiant prioritetą savininkų interesams neturi būti pažeidžiami ir kitų savininkų interesai, t.y. savininkui nuosavybės teisės turi būti atkuriamos į laisvą žemę, tačiau nebūtinai į visą, o dalis gali būti paimama visuomenės poreikiams, kad lygiaverte natūra atkurti nuosavybės teises savininkams, kuriems negalima atkurti nuosavybės teisių į turėtą mieste žemę jos buvimo vietoje.

5 str. 3 d. norint vartoti sąvoką "lygiavertis turėtajam sklypas" reikia nurodyti lygiavertiškumo vertinimo kriterijus, nes yra aišku, kad laisvos žemės (pagal plotą) nepakaks nuosavybės teises atkurti lygiaverte natūra tiems, kas pagal įstatymą galėtų į tai pretenduoti.

Kaip pastebėta Seimo Teisės departamento pastabose Žemės nuomos įstatymas neteko galios įsigaliojus Civiliniam kodeksui, todėl 5 str. 7 d. turi būti pataisyta pagal Civilinio kodekso nuostatas.

Taisant 12 str. 2 ir 3 punktus nėra būtina atsisakyti skirstymo į iki ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje esančią žemę, Konstitucinis Teismas nenustatė, kad tokia formuluotė prieštarautų Konstitucijai, be to skirstymas leistų tiksliau įvertinti sklypų vertę.

Komitetas nusprendė bendru sutarimu pritarti Seimo Teisės departamento pastaboms , bei siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą IXP-698.

Komitetas, apsvarstęs Baudžiamojo proceso kodekso projektą IXP-959, nusprendė bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui. Komitetas nepritarė darbo grupės pasiūlymui papildyti BPK projekto 48 str. 1 d. 3 punktą sakiniu, kuriame numatyta prokuroro teisė pirmąsias penkiolika sulaikymo ar suėmimo dienų dalyvauti gynėjo pokalbiuose su ginamuoju ir kontroliuoti susirašinėjimą, kadangi tai prieštarautų Europos žmogaus teisių teismo praktikai.

Komitetas pritarė Teisingumo viceministro G.Švedo pasiūlymui tiksliau apibrėžti 163 str. 1 dalyje vartojamą asmens, nevykdančio ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ir iki teisminio tyrimo teisėjo nurodymų, sąvoką.

Komitetas nepritarė Teisingumo viceministro G.Švedo pasiūlymui dėl 326 str. numatyti apeliacinės instancijos teismui teisę grąžinti bylą ikiteisminiam tyrimui.

Komitetas bendru sutarimu iš dalies pritarė Seimo narės G.Purvaneckienės pasiūlymams dėl nepilnamečių teisinės padėties baudžiamajame procese.

Komitetas bendru sutarimu pritarė įstatymo projektams: Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projektui IXP-730(2*), Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-732*, Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-733, Administracinių bylų teisenos įstatymo 13, 21 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-738.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstymo pertrauką Notariato įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 7(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-740*, bei Lietuvos nacionalinės teismų administracijos prie Teisėjų tarybos įsteigimo įstatymo projektui IXP-741(2*).
Naujausi pakeitimai - 2002 03 05.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas