Lietuvos Respublikos Seimas

2002-03-04 d. BFK posėdis

  1. SVARSTYTA: Seimo nario A.Poplavskio pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3).
  2. Pasiūlymo esmė:

   "Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projekto 129 straipsnio 9 punkto pakeitimo įstatymo tikslas – sudaryti vienodas darbo ir konkurencijos sąlygas visoms Lietuvos Respublikos įmonėms. Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr.I-345, priimto 1993 m. gruodžio 22 d. 129 straipsnį “Invalidų visuomeninių organizacijų akcinės bendrovės, kurių visos akcijos priklauso invalidų visuomeninėms organizacijoms, apskaičiuotą mokėti į biudžetą PVM skirtumą mažina 100 procentų. Invalidų draugijos akcinė bendrovė “PUNTUKAS” apskaičiuotą mokėti į biudžetą PVM skirtumą mažina proporcingai draugijos turimo kapitalo procentui”. Naujo Pridėtinės vertės mokesčio Įstatymo projekto 38(1) straipsnio 9 punkto paskutinė pastraipa sako, kad “Invalidų visuomeninių organizacijų akcinės ir uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos priklauso invalidų visuomeninėms organizacijoms, kitų rūšių įmonės, kurių steigėjai yra tik invalidų visuomeninės organizacijos ir kurios įsteigtos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, apskaičiuotą mokėti į biudžetą PVM skirtumą mažina 100 procentų proporcingai invalidų visuomeninių organizacijų turimo kapitalo procentui”. Praktiškai šis straipsnis liko nepakitęs tik buvo išmesti žodžiai “Invalidų draugijos akcinė bendrovė “PUNTUKAS”. Akivaizdu, kad ši pastraipa taikoma vienai įmonei.

   Jeigu būtų priimtas toks įstatymas, kai kurios Lietuvos Respublikos įmonės atsidurtų geresnėse sąlygose – būtų atleistos nuo PVM mokėjimo – todėl tokią pačią produkciją Lietuvos rinkoje galėtų pasiūlyti pirkėjams žymiai mažesne kaina. Taip būtų sudarytos nevienodos teisinės – ekonominės ūkininkavimo bei konkurencijos sąlygos ir pažeistas Lietuvos Respublikos įmonių įstatymo 14 straipsnis, kuris sako, kad “Visos įmonės turi vienodas teisines – ekonomines ūkininkavimo sąlygas”, bei Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo II skirsnio 6 straipsnis “Draudimas valstybės valdymo organams ir savivaldybėms riboti konkurenciją” … “suteikia privilegijas ar diskriminuoja atskirus ūkinius subjektus, ar kitaip riboja konkurencijŕ”.

   NUSPRĆSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 5 už; 1 prieš; 3 susilaikė.

  3. SVARSTYTA: Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3) (registruota Seime 2002-02-14).
  4. Pasiūlymo esmė:

   "Pakeisti projekto 129 straipsnio 11 dalies 2 punktą ir šį punktą išdėstyti taip:

   2) pieno, gyvulių ir kitų žemės ūkio žaliavų perdirbimo, žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo paslaugos, kurias kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) teikia savo nariams fiziniams asmenims; žemės ūkio bendrovių ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų)- žemės ūkio subjektų paslaugos žemės ūkiui teikiamos savo nariams, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausbės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą paslaugų žemės ūkiui sąrašą;”

   NUSPRĆSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. SVARSTYTA: Seimo nario G.Kniukštos pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3) (registruota Seime 2002-03-01).
  6. Pasiūlymo esmė:

   "Papildyti projektą nauju 55 straipsniu (atitinkamai pakeičiant projekto straipsnių numeraciją) ir šį straipsnį išdėstyti taip:

   “55 straipsnis. Ekologiški žemės ūkio produktai

   Taikant 0 PVM tarifą apmokestinami ekologiški žemės ūkio produktai (reikalavimus ekologiškiems žemės ūkio produktams nustato Žemės ūkio ministerija).”

   2. Papildyti projekto 126 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

   “3. Šio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktas ir 55 straipsnis įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.”

   NUSPRĆSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

    

  7. SVARSTYTA: Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3).
  8. Pasiūlymo esmė:

   "Įstatymo projekto 129 straipsnio 11 dalį papildyti nauju 6 punktu ir visą 11 dalį išdėstyti taip:

   "11. Neatsižvelgiant į šio Įstatymo III skyriaus nuostatas, iki 2003 m. gruodžio 31 d. PVM neapmokestinami:

   1) karstai, vainikai, laikinieji paminklai, taip pat laidojimo paslaugos;

   2) pieno, gyvulių ir kitų žemės ūkio žaliavų perdirbimo, žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros, derliaus nuėmimo paslaugos, kurias kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) teikia savo nariams fiziniams asmenims;

   3) nuosavybės teisės objektų, perimtų skolinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, pardavimas ar kitoks perdavimas, kai jokia šių nuosavybės teisės objektų (ar jų remontui, kitokiam būklės pagerinimui ar vertės padidinimui sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo arba importo PVM dalis nebuvo juos savo vardu parduodančio ar kitaip perduodančio PVM mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą;

   4) draudimo įmonių dėl draudiminio įvykio perimtų prekių, kurioms buvo padaryta žalos, pardavimas ar kitoks perdavimas, kai jokia šių prekių (ar jų remontui, kitokiam būklės pagerinimui ar vertės padidinimui sunaudotų prekių ir (arba) paslaugų) pirkimo arba importo PVM dalis nebuvo jas parduodančios ar kitaip perduodančios draudimo įmonės įtraukta į PVM atskaitą;

   5) tradicinių dailiųjų amatų dirbiniai, kuriems tarpžinybinė tradicinių dailiųjų amatų ekspertų komisija nustatyta tvarka suteikė šių dirbinių statusą;

   6) knygos, laikraščiai ir žurnalai (įskaitant jų leidybai naudojamą popierių), išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija."

   NUSPRĆSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  9. SVARSTYTA: Seimo nario A.Rimo pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3).
  10. Pasiūlymo esmė:

   "Papildyti įstatymo projekto 129 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

   “1) šilumos energijai, kuri tiekiama gyvenamosioms patalpoms šildyti ir karštam vandeniui gyvenamosiose patalpose paruošti;”

   NUSPRĆSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  11. SVARSTYTA: Seimo narių A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3) (registruota Seime 2002-03-04 10 val.).
  12. Pasiūlymo esmė: "Papildyti Įstatymo projekto 129 straipsnio 11 dalį nauju 6 punktu:

   “6) darbai ir paslaugos, kurie atliekami tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms ir už kuriuos apmokama iš paaukotų lėšų."

   NUSPRĆSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  13. SVARSTYTA: Seimo narių A.Butkevičiaus ir G.Šivicko pasiūlymai Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203(3) (registruota Seime 2002-03-04 9 val. 20 min.).
  14. Pasiūlymo esmė:

   "Pakeisti Įstatymo projekto 126 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

   “1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d., išskyrus jo 19 straipsnio 3 dalies 3, ir 4 ir 5 punktus, 130 straipsnį ir XII skyriaus ketvirtąjį skirsnį.

   2. Papildyti Įstatymo projekto 126 straipsnį nauja 4 dalimi, atitinkamai pakeisti tolesnių dalių numeraciją, ir šią dalį išdėstyti taip:

   “4. Šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 5 punktas, kuriuo nustatytas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas ekologiškai švariems maisto produktams (reikalavimus ekologiškai švariems maisto produktams nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė), įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1d. “

   NUSPRĆSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 7 už; - prieš; 4 susilaikė.

  15. SVARSTYTA: Biudžeto sandaros įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-528.

NUSPRĆSTA:

Pritarti pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas patobulintam įstatymo projektui.

9. SVARSTYTA: Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Rinkliavų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1346 - kuratoriai G.Šivickas R.Palaitis /T.Gražiūnas/;

- Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1361 - kuratoriai G.Šivickas R.Palaitis /T.Gražiūnas/;

  • Antstolių įstatymo projektas IXP-1356ES - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Antstolių įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektas IXP-1357 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Žalos, atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo projektas IXP-1235 - kuratoriai B.Bradauskas E.Savickas /J.Alasevičienė/
  • Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1051 - kuratoriai Alg.Butkevičius R.Palaitis /J.Alasevičienė/;
  • Mokslininkų valstybinių pensijų laikinojo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1147 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Mikalauskas/.

 

 

 

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 03 04.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas