Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Lietuvos Forumo dėl Europos Sąjungos ateities steigiamojoje konferencijoje

Vasario 23 d. (Lietuvos mokslų akademijoje)

Pasaulio ekonomikos globalizacija buvo vienas iš pagrindinių Europos integracijos katalizatorių, kaip ir bendras siekis išvengti konfliktų ir karų Europos kontinente. Tačiau plėtra negali remtis vien tik ekonomika. Reikalingas piliečių dalyvavimas Europos didėjimo procese. Todėl Europos Sąjunga ir tampa ne vien ekonomine sąjunga, bet ir politine sąjunga kurią vienija visų jai priklausančių valstybių ir dar siekiančių narystės šalių bendri interesai.

Tai ypač svarbu naujoms narėms jungiantis į Europos Sąjungą – organizaciją - kuri turi remtis pasitikėjimu, solidarumu, skaidrumu, žmogaus teisių užtikrinimu ir kiekvienos šalies identiteto išsaugojimu. Vienybė įvairovėje – tai senas posakis, kuriuo remiasi ne tik Europos Sąjunga, bet ir viena seniausių europinių institucijų Lietuvoje – Vilniaus Universitetas. Gal ne be priežasties diskusija apie mūsų Europos viziją šiandien vyksta čia, Akademijoje, kur telkiasi žmonės, pajutę platesnio pasaulio kontekstą, suvokiantys Europos dvasią ir koks joje gali būti Lietuvos indėlis.

Europos Sąjunga - tai tautų, valstybių, kultūrų bendrija, kurioje globalumas nenaikina savitumo, atvirkščiai, joje savitumas dar labiau išryškėja. Pavyzdžiui, Arvydas Sabonis - tai puikus krepšininkas. Bet jei jis būtų žaidęs tik Žalgiryje, jo sugebėjimai nebūtų taip aukštai vertinami, kaip jie vertinami dabar, kai jis žaidė ne vien Lietuvoje, bet ir Ispanijoje, Jungtinėse Valstijose.

Taigi, tam kad įvairovės Europos Sąjunga taptų tikrai stipria, vieninga Bendrija - svarbu atsisukti į kiekvienos šalies žmones, įtraukti juos į reformas, modernizuoti institucijas tiek kiekvienoje šalyje, tiek pačioje Europos Sąjungoje. Institucijų skaidrumas yra svarbiausias principas, galintis deramai užtikrinti jose atstovaujamų skirtingų tautų piliečių interesus.

Konventą, kur dalyvaus Lietuvos atstovai, vienys tikslas ne vien sukurti Europos ateitį, bet ir pačią Europos idėją. Formaliai Europa jau sukurta. Didžiausias uždavinys, prie kurio ir mes drauge su Jumis galime prisidėti – tai išugdyti europiečius. Todėl kviečiu visus drąsiai ir atvirai kurti mūsų bendrą ateitį.

Šiandien Lietuvoje mes žengiame labai tvirtą žingsnį, kad prisidėtume prie vienybės įvairovėje sukūrimo bendroje Europoje. Mes pradedame diskusiją – Forumą, atvirą kiekvienam piliečiui. Forumas – tai vieta diskusijoms, kurių pagrindu Lietuvos atstovai turės kurti Europos Sąjungos ateitį, tai yra mūsų visų ateitį. Deleguodami politikus į Konventą, mes uždedame jiems didžiulę atsakomybę atstovauti tautai ir šaliai. Juk Europos ateitis priklausys nuo to, kokius sprendimus mes darysime šiandien.

Mano supratimu - Forumas turėtų tapti pilietinės visuomenės arena, kuriame tautos rinkti atstovai informuotų apie Konvente diskutuotus klausimus, ir išgirdę, kaip juos vertina žmonės, darytų gerai apgalvotus sprendimus pateikdami savo poziciją Briuselyje. Tik dvipusis informacijos judėjimas – iš Lietuvos į Briuselį ir iš Briuselio į Lietuvą - gali būti priimtinas. Diskusija dėl Europos Sąjungos ateities turi atspindėti poreikius, kurie kyla iš konkrečių pilietinei visuomenei, bei šaliai kylančių klausimų, ir iš to, kokią politinę reikšmę mes norime suteikti Europai.

Turėtų nekilti abejonių, ar Europoje mes būsime išgirsti būdami tokie maži. Mes tikrai būsime išgirsti, jei visos mažosios Europos Sąjungos šalys kalbės vienu balsu. Todėl aš čia matau labai didelę mūsų atstovų atsakomybę - sutelkti mažąsias šalis bendram tikslui. Sugebėti padaryti taip, kad dominuotų mums palankūs sprendimai. Tai sudėtinga užduotis, kurią apibrėžčiau taip: iš mažumos padaryti daugumą. Šiame procese būtent parlamentas tampa tuo tiltu iš Lietuvos į Europos Sąjungą, nes atstovaudami rinkėjų interesus, parlamentarai galės įtakoti Konvento sprendimus. O šie sprendimai įtakos visų mūsų ateitį Europos Sąjungoje.

Pabrėžčiau ir dar vieną aspektą: Konvento delegacija – tai tautos atstovai, kurie privalo dirbti bendrų šalies interesų labui. Taigi, būtina, kad Lietuvos parlamentarai, ir vyriausybės atstovas Konvente visuomet susiderintų savo pozicijas ir jų laikytųsi ateities diskusijų metu. Būdami mažais, mes negalime leisti sau blaškytis ir bartis tarpusavyje, negalim atstovauti tik partinius interesus, nes tuomet mūsų tikrai neišgirstų, nepriimtų mūsų už tikrą pinigą.

Kaip gi kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie bendros ateities kūrimo? Mes kiekvienas turime teisę išreikšti savo nuomonę apie tai, kur baigiasi Europos Sąjungos ir kur prasideda Valstybių narių kompetencija, koks turi būti nacionalinių parlamentų, Europos parlamento vaidmuo ir kompetencija Europos Sąjungoje. Institucijų skaidrumas, demokratiškumas ir legitimumas, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos statusas, rinkimų procedūra, demokratijos plėtra, - tai klausimai, į kuriuose kiekviena šalis pateiks savo atsakymus, o mes tą padaryti turime ypač aktyviai.

Todėl kviečiu pirmiausiai akademinių institucijų atstovus, aktyviai įsitraukti į diskusiją, rengti seminarus, susitikimus, paskaitas ir konferencijas. Aktyvumas nepriklauso nuo šalių dydžio. Tačiau nuo to, ar mes aktyvūs labai priklauso, ar mūsų mažos šalies balsas bus išgirstas, ar bus į jį deramai atsižvelgta.

Taip pat kviečiu nevyriausybines organizacijas skatinti pokalbius savo organizacijų viduje, klausimais, kuriuos kels Konventas ir Lietuvos Forumas. Diskutuokime ir kurkime drauge.

Tuo pačiu raginčiau ir žiniasklaidą daugiau informuoti apie Konvento darbą, prisidėti prie Forume vykstančios diskusijos, ir objektyviais rašiniais, ir reportažais leisti piliečiui pačiam spręsti, kokio gyvenimo jis nori Europos Sąjungoje.

Politikams pasiūlyčiau bendrauti su savo rinkėjais ne vien artėjant rinkimams, bet kas dieną, kad iškilus klausimams, Jūs galėtumėte nuraminti jų nerimą, ir tikriausiai labai dažnai išgirsti vertingų idėjų.

Mūsų delegacijai Konvente palinkėčiau tinkamo Lietuvos interesų atstovavimo, kur pagrindinis uždavinys bus apsvarstyti klausimus dėl Sąjungos raidos, rasti atsakymus dėl mūsų bendros ateities.

Tikiu, kad Konvento raportas, kuriame bus ginami ir mūsų piliečių interesai, bus parengtas iki pradedant rengti 2004 metų Tarpvyriausybinės Konferencijos darbotvarkę, nes Konvento pasiūlymai ir sprendimų variantai suteiks naujos energijos ir minčių diskusijai dėl Europos Sąjungos ateities.

Europos Sąjunga turi tapti piliečių sąjunga, todėl būtina, kad sprendimų priėmimo procese dalyvautų kiekvienas iš mūsų. Tik taip mes užsitikrinsime tai, kad mūsų teisės būtų ginamos, kad turėtume vienodą ekonominę, socialinę, aplinkos apsaugos, švietimo politiką, bei kalbų ir kultūrų įvairovės skatinimą. O kol esame ant Europos Sąjungos slenksčio ir galime dalyvauti ne visuose sprendimuose, Forumas kaip tik ir bus ta vieta, kuri mums suteiks galimybę įtakoti Konvente daromus žingsnius piliečių sąjungos link.
Naujausi pakeitimai - 2002 02 25.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas