Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto posėdžio protokolas, Kaunas 2002 m. sausio 24-25 d.

1. Žmogaus teisių apsauga Baltijos valstybėse (teisėsaugos ir sveikatos priežiūros sistemų aukos)

2. Baltijos Asamblėjos medalio statuto projektas

3. Baltijos Asamblėjos partijų grupių įstatų projektai

4. Baltijos Asamblėjos renginių organizavimo tvarkos laikinieji nuostatai

5. Dėl Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimo (Šiaurės Tarybos pasiūlytas bendras dokumentas)

6. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos teisės komitetų veiklos sričių suvienodinimas

7. Kiti klausimai:

- Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų darbo planas Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu (2002 m. sausis - gegužė);

- Baltijos Asamblėjos 20-oji sesija, 8-oji Baltijos Taryba įvyks 2002 m. gegužės 23-25 d. Vilniuje (Lietuva): preliminari programa, sesijai siūlomas temų planas ir preliminarus dalyvių sąrašas.

Sausio 24 d., ketvirtadienis

Dalyvavo:

Vasilijus Popovas, parlamento narys, BA teisės komiteto pirmininkas, Lietuva

Imants Burvis, parlamento narys, BA teisės komiteto pirmininko pavaduotojas, Latvija

Alvydas Ramanauskas, parlamento narys, BA teisės komiteto pirmininko pavaduotojas, Lietuva

Jānis Gailis, parlamento narys, BA teisės komiteto narys, Latvija

Baiba Moļņika, BA sekretorė, Latvija

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

Ingrīda Sticenko, Latvijos delegacijos BA sekretorė

Linda Kalnina, protokolininkė, Saeima protokolo skyriaus vyr. konsultantė, Latvija

1. Žmogaus teisių apsauga Baltijos valstybėse (teisėsaugos ir sveikatos priežiūros sistemų aukos)

V. Popovas: atidarė posėdį pradėjęs nuo paties pirmojo darbotvarkės klausimo. V. Popovas pateikė pavyzdžių apie atstumtųjų padėtį Lietuvoje. Jis paaiškino, kad tai yra labai opi tema, nes niekas neatsako už žalą, kurią sukelia sveikatos priežiūros sistema. Draudimas tinkamai neveikia. Yra aplaidumo aukų, yra teisinės sistemos aukų.

I. Burvis: teigė, kad Latvijoje tokie atvejai sprendžiami pasitelkus civilinę teisę. Jis pateikė pavyzdį – Parlamento nariai yra prieš 10 metų priimto įstatymo, reglamentuojančio Parlamento narių kompensacijas už transportą ir gyvenamosios vietos pakeitimą, aukos. Pagal šį įstatymą nereikalaujama atsiskaityti už pinigus, gautus kaip kompensacija, bet dabar visuomenė prašo pasiaiškinti. Taigi, dabar Parlamento nariai tampa prastos įstatymų leidybos aukomis. Šį atvejį svarsto Latvijos Konstitucinis teismas.

A. Ramanauskas: pastebėjo, kad mes per daug dėmesio skiriame įstatymų leidybos aukoms, mes turime daugiau kalbėti apie žmogaus teises Baltijos valstybėse. Mūsų gyventojai kenčia labiau, kai daugelis institucijų ignoruoja įstatymą.

I. Burvis: pastebėjo, kad yra dvi aukų rūšys – įstatymų leidybos aukos ir nukentėję dėl to, kad įstatymas nėra priimtas arba jis yra netobulas.

J. Gailis: pridūrė, kad kiekvienas teisėjas analizuoja objektyvius faktus, bet jo sprendimas yra subjektyvus.

Jis daro išvadą, kad yra trys kategorijos:

– Prieš tam tikrą laiką priimti įstatymai dabar yra nagrinėjami Konstituciniame Teisme;

- Įstatymo aukos, nes toks įstatymas yra;

- Fakto aukos, nes tokio įstatymo nėra.

I. Burvis: taigi, yra teisinės sistemos ir įstatymo aukų. Jis mano, kad profesionalas nėra pažeidėjas.

V. Popovas: mano, kad visose Baltijos valstybėse yra panašių problemų, o kitai Baltijos Asamblėjos sesijai gegužės mėn. reikia parengti rezoliuciją. Jis pasiūlė kitą dieną pratęsti diskusijas, kai atvyks tos srities ekspertai.

2. Baltijos Asamblėjos medalio statuto projektas

I. Burvis: turi vieną esminę pastabą dėl statuto projekto. Ji yra susijusi su 3 punktu. Medalio negalima skirti visiems Baltijos Asamblėjos nariams, tad jis nėra apdovanojimas ir gali būti tik atminimo dovana. O tai jau visiškai kitas dalykas. Jis paprašė šį punktą apsvarstyti iš naujo.

V. Popovas: pažadėjo aptarti šį klausimą kitą dieną, kai atvyks Estijos delegacijos nariai.

V. Popovas baigė posėdį.

Sausio 25 d., penktadienis

Dalyvavo:

Vasilijus Popovas, parlamento narys, BA teisės komiteto pirmininkas, Lietuva

Väino Linde, parlamento narys, BA teisės komiteto pirmininko pavaduotojas, Estija

Jaana Padrik, parlamento narė, BA teisės komiteto narė, Estija

Baiba Moļņika, BA sekretorė, Latvija

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

Ingrīda Sticenko, Latvijos delegacijos BA sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

Linda Kalnina, BA sekretoriato padėjėja, Latvija

V. Popovas:

2. Baltijos Asamblėjos medalio statuto projektas

V. Popovas: atidarė posėdį. Jis išdėstė I. Burvis vakar išsakytas pastabas. Jis paklausė kitų komiteto narių nuomonės. Visi sutiko, kad 3 punktą reikia persvarstyti.

Pasiūlymas: padaryti pakeitimus ir aptarti šį klausimą balandį.

B. Moļņika: prieštaravo, kad sprendimą pradėti gaminti medalius reikia priimti šiandien, nes reikia laiko, medalio atvaizdą jau patvirtino Baltijos Asamblėjos Prezidiumas ir jis nesikeis.

V. Popovas: Sprendimas: pradėti medalio gamybą ir dar mėnesį tęsti diskusiją dėl jo statuto. Galutinė data pateikti pasiūlymams – kovo 1 d.

3. Baltijos Asamblėjos partijų grupių įstatų projektai

V. Popovas: Pasiūlymas: susipažinti su įstatų projektu ir jį aptarti kitame komiteto posėdyje balandį.

Nuspręsta.

4. Baltijos Asamblėjos renginių organizavimo tvarkos laikinieji nuostatai

B. Moļņika: argumentavo, kodėl tokie nuostatai būtini – Baltijos Asamblėjos Prezidiumas kreipėsi į teisės komitetą konsultacijos, ar nuostatai yra suderinti su BA statutu. Teisės komitetas turi peržiūrėti šią procedūrą.

V. Linde: pareiškė, kad jis nesupranta šio dokumento tikslo.

B. Moļņika: paaiškino, kad jis reikalingas būsimiems seminarams. Baltijos Asamblėjai reikia procedūros, nustatančios, kaip organizuoti bendras įvairių skirtingų institucijų konferencijas. Turi būti nuostatai raštu, nustatantys, kas vadovauja bendrai veiklai ir kas už ką atsakingas.

V. Popovas: padarė išvadą, kad teisės komiteto tikslas šiuo klausimu – susipažinti su nuostatais, o ne priimti konkrečius sprendimus.

5. Dėl Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimo

V. Popovas: Sprendimas – teikti pasiūlymus iki kovo 1 d.

6. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos teisės komitetų veiklos sričių suvienodinimas

V. Popovas: paaiškino, kad mes turime palyginti savo pareigas su atitinkamo Šiaurės Tarybos komiteto (piliečių ir vartotojų teisių komiteto) pareigomis. Atsakomybė yra beveik tokia pati. Galbūt turime galvoti apie savo komiteto pavadinimo pakeitimą.

B. Moļņika: pastebėjo, kad tai yra šiandieninis uždavinys – nuspręsti dėl teisės komiteto darbo sričių. Apibrėžti pagrindines komiteto nagrinėjamas sritis.

V. Popovas: išvadino Šiaurės Tarybos piliečių ir vartotojų teisių komiteto pagrindines sritis ir paklausė, ar tokios konkrečios užduotys taip pat tinka ir Baltijos Asamblėjos teisės komitetui.

Išskiriamos šios piliečių ir vartotojų teisių komiteto darbo sritys:

Žmogaus teisės

Piliečių teisės

Lygybė

Vartotojų teisės

Kova su nusikalstamumu

Įstatymų leidyba

Imigracija ir pabėgėlių klausimai

Bendradarbiavimas kovojant su rasizmu

Maisto sauga

Visi dalyviai sutiko, kad išskyrus paskutinę sritį, Baltijos Asamblėjos tesiės komitetas svarsto visas temas. Maisto saugos klausimas daugiau nagrinėjamas aplinkosaugos komitete.

Sprendimas: apibrėžti minėtąsias sritis kaip Baltijos Asamblėjos teisės komiteto užduotis ir pareigas.

7. Kiti klausimai:

V. Popovas: paskelbė, kad kitas teisės komiteto posėdis vyks 2002 m. balandžio 4-5 d., ir priminė, kad kaip pagrindinė tema bus svarstomi rinkiminių kampanijų skaidrumo klausimas ir teisiniai aspektai.

Jis paskelbė, kad atvyko žmogaus teisių apsaugos ekspertai ir komitetas turi tęsti diskusijas pirmąja tema.

1. Žmogaus teisių apsauga Baltijos valstybėse (teisėsaugos ir sveikatos priežiūros sistemų aukos)

Ekspertai:

Vitalija Vinickienė, Medicinos audito inspekcijos direktorė, Lietuva

Algis Baležentis, Teisingumo ministerijos privatinės teisės departamento vyr. specialistas, Lietuva

V. Popovas: suteikė žodį A. Baleženčiui.

A. Baležentis: papasakojo apie padėtį Lietuvoje.

- Lietuvos Respublikos žalos atlyginimo įstatymas (970304)

Reguliuoja žalos, atsiradusios dėl teismų, tardymo, persekiojimo ir kt. veiksmų, atlyginimą. Kompensaciją sumoka valstybė. Kompensacija yra susijusi tiek su materialine, tiek su moraline žala. Kompensacijos dydis moralinės žalos atveju negali viršyti 10000 litų.

- Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valstybinės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo projektas.

- Statistiniai duomenys apie iškeltas bylas dėl žalos atlyginimo, 1998-2001 m.

(Pranešimas rusų kalba pridedamas prie protokolo)

V. Popovas: Pasiūlė užduoti klausimus.

Jis vadovavo diskusijai apie statistiką. Tokios statistikos daugėja kiekvienais metais.

V. Popovas: suteikė žodį V. Vinickienei.

V. Vinickiene: kalbėjo apie padėtį sveikatos priežiūros sistemoje ir žmogaus teises.

Pranešimo santrauka bus pridėta prie protokolo, kai išverstus į anglų (rusų) k., jį pateiks Lietuvos delegacija.

J. Padrik: padėkojo V. Vinickienei už įdomų pranešimą ir informavo, kad Estijoje nėra reguliavimo sistemos veikiančios sveikatos priežiūros sistemoje. Yra konkreti organizacija, kuri sprendžia dėl sveikatos priežiūros sistemos padarytos žalos ir priima sprendimus. Ji yra pavaldi sveikatos apsaugos ministerijai.

J. Padrik pasiteiravo apie atitinkamų institucijų darbą Lietuvoje?

V. Vinickienė: Lietuvoje atitinkama organizacija iškelia opias medicininės priežiūros organizacijų problemas, kaupia statistiką, pripažįsta problemas, priima sprendimus. Ji prižiūri, kad kiekvienas asmuo turėtų galimybę pasirinkti tinkamą medicinos paslaugą, kainą, gydytoją, t.t.

Kas pagal įstatymą įgyvendina vartotojų (pacientų) teises?

J. Padrik: tai daro Sveikatos apsaugos ministerija.

V. Popovas: paragino darbo tvarka parengti rezoliuciją šia tema ir ją priimti kitos Baltijos Asamblėjos sesijos gegužės mėnesio metu.

Tokios pačios nuomonės laikėsi ir visi kiti posėdžio dalyviai.

V. Popovas: apibendrino posėdį.

Sprendimas: 1. Perduoti visą posėdyje informaciją ir aptartus dokumentus nedalyvavusiems komiteto nariams.

2. Supažindinti Latvijos delegaciją su pasiūlymais ir komiteto sprendimu, ir jeigu pastarieji juos patvirtins – pripažinti, kad sprendimai galioja.

Teisės komiteto pirmininkas

V. Popovas

Protokolininkė, Saeima protokolo skyriaus vyr. konsultantė L. Kalniņa

2002 02 05

Baltijos Asamblėjos teisės komiteto posėdžio santrauka

Kaunas, 2002 m. sausio 24-25 d.

DARBOTVARKĖ IR SPRENDIMAI

1. Žmogaus teisių apsauga Baltijos valstybėse (teisėsaugos ir sveikatos priežiūros sistemų aukos)

Ekspertų pranešimai žmogaus teisių temomis:

Vitalija Vinickienė, Medicinos audito inspekcijos direktorė, Lietuva

Algis Baležentis, Teisingumo ministerijos privatinės teisės departamento vyr. specialistas, Lietuva

Latvijos, Lietuvos ir Estijos požiūrių palyginimas.

Sprendimas: Parengti rezoliuciją dėl žmogaus teisių apsaugos teisėsaugos ir sveikatos priežiūros sistemų srityje iki kitos Baltijos Asamblėjos sesijos gegužės 23-25 d. Vilniuje.

2. Baltijos Asamblėjos medalio statuto projektas

Sprendimas: pradėti medalio gamybą ir dar mėnesį tęsti diskusiją dėl jo statuto. Galutinė data pateikti pasiūlymams – kovo 1 d.

3. Baltijos Asamblėjos partijų grupių įstatų projektai

Sprendimas: susipažinti su įstatų projektu ir jį aptarti kitame komiteto posėdyje balandį.

4. Baltijos Asamblėjos renginių organizavimo tvarkos laikinieji nuostatai

Sprendimas: pateikti susipažinimui.

5. Dėl Šiaurės Tarybos ir Baltijos Asamblėjos bendradarbiavimo (Šiaurės Tarybos pasiūlytas bendras dokumentas)

Sprendimas: teikti pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su Šiaurės Taryba iki kovo 1 d. ir juos aptarti kitame komiteto posėdyje balandį.

6. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos teisės komitetų veiklos sričių suvienodinimas

Sprendimas: apibrėžti toliau tekste išvardintas sritis kaip Baltijos Asamblėjos teisės komiteto užduotis ir pareigas:

Žmogaus teisės

Piliečių teisės

Lygybė

Vartotojų teisės

Kova su nusikalstamumu

Įstatymų leidyba

Imigracija ir pabėgėlių klausimai

Bendradarbiavimas kovojant su rasizmu

Visos sritys išskyrus maisto saugą sutampa su Šiaurės Tarybos piliečių ir vartotojų teisių komiteto svarstomais klausimais.

Baltijos Asamblėjos teisės komitetas pripažįsta, kad maisto saugos klausimą labiau tikrų svarstyti Aplinkosaugos komitetui.

7. Kiti klausimai:

Pateikti susipažinimui:

- Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų darbo planas Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu (2002 m. sausis - gegužė);

- Baltijos Asamblėjos 20-oji sesija, 8-oji Baltijos Taryba įvyks 2002 m. gegužės 23-25 d. Vilniuje (Lietuva): preliminari programa, sesijai siūlomas temų planas ir preliminarus dalyvių sąrašas

Sprendimas: surengti kitą Baltijos Asamblėjos teisės komiteto posėdį 2002 m. balandžio 4-5 d. Klaipėdoje.

2002 02 05
Naujausi pakeitimai - 2002 02 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas