Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl kooperacijos vystymo (2002-01-23 Nr.4'3)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

 

SPRENDIMAS

DĖL KOOPERACIJOS VYSTYMO

2002 m.sausio 23 d. Nr.4’3

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 16 d. konferencijos ”Kooperacija Lietuvoje: valstybės socialinis-ekonominis rezervas” dalyvių pastabas bei pasiūlymus, pažymi kad Lietuvoje silpnai išvystyta kooperacija, valstybinės institucijos nepakankamai vertina kooperatyvų vaidmenį skatinant gyventojus bendrai spręsti savo ekonomines, užimtumo ir socialines problemas, padedanti smulkiesiems gamintojams sudaryti atsvarą prieš stambųjį kapitalą, siekiantį monopolizuoti atskiras ūkinės veiklos sritis ir rinką.

Komitetas, siekdamas paspartinti kooperacijos plėtrą šalyje,

nusprendţia:

1. Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

    1. Nustatyti kooperaciją remiančios politikos principus ir strategiją, atitinkančia kooperatyvų prigimtį, funkcijas ir veiklos vertybes bei parengti Nacionalinę kooperacijos plėtros ir rėmimo programą, inicijuoti Lietuvos kooperatyvų kongreso suđaukimŕ.

Parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui, šių metų pirmajame pusmetyje, svarstyti naujos redakcijos Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo projektą.

    1. Parengti vidurinių, aukštųjų mokyklų ir visuomenės kooperatinio švietimo, mokslinių tyrimų kooperacijos srityse, programas ir skirti lėšas šių programų įgyvendinimui.
    2. Remti įkurtų kooperatyvų veiklos plėtrą ir naujų kooperatyvų steigimą, numatyti jiems finansines ir mokestines lengvatas, parengti kooperatinio kredito ir draudimo sistemŕ.
    3. Parengti priemones skatinančias vartotojų kooperacijos ir ūkininkų kooperatyvus steigti bendras žemės ūkio produktų laikymo, perdirbimo ir prekybos įmones, išnagrinėti galimybes reorganizuoti bankrutuojančias žemės ūko bendroves, perdirbamosios pramonės ir techninių paslaugų įmones į kooperatyvus.

2. Pasiūlyti Ūkio ir Žemės ūkio ministerijoms:

2.1. Įsteigti ministerijose kooperacijos plėtros padalinius, išnagrinėti galimybes panaudoti verslo inkubatorius ir kitas informacines bei konsultavimo struktūras kooperacijos vystymui bei švietimui.

2.2. Užsakyti mokslinius tyrimus siekiant nustatyti perspektyviausias kooperatinės veiklos sritis ir parengti smulkių verslo įmonių bei ūkių kooperavimo modelius, atsižvelgiant į jų specializaciją ir paslaugų rūšis, kasmet iki kovo 1 d. apibendrinti geriausių kooperatyvų patirtį, ieškoti galimybių užtikrinti šios patirties ir kitos reikalingos informacijos platinimą kooperatyvams.

3. Pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai, Lietuvos agrarinės ekonomikos intitutui ir Žemės ūkio rūmams teikti pasiūlymus dėl žemės ūkio kooperatyvų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo.

4. Pasiūlyti Žemės ūkio rūmams tobulinti bendradarbiavimo formas su seniūnijų, savivaldybių, žemdirbių organizacijomis ir kaimo bendruomenėmis plėtojant kooperaciją, padedant kaimo žmonėms steigti kooperatyvus, organizuojant konsultavimą ir mokymus.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas