Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (IXP-1070) (2001-11-05 Nr.49)

SPRENDIMAS

 

DĖL 2002 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PROJEKTO (IXP-1070)

2001 m. lapkričio 5 d. Nr. 49

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs Vyriausybės pateiktą 2002 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą,

1. Konstatuoja, kad projektas:

1.1. Nesudaro sąlygų įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2000 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. VIII-1728 patvirtintą Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją - modernizuoti ūkius, įvairinti ekonominę veiklą kaime ir tinkamai pasirengti narystei Europos Sąjungoje.

1.2. Neužtikrina pakankamų šalies institucinių - administracinių gebėjimų ACQUIS normoms įgyvendinti (Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros plėtra, Nacionalinės mokėjimo agentūros stiprinimas, IAKS sukūrimas), dėl ko bus sudėtinga gauti paramą iš Europos Sąjungos fondų ir pakerta būtinų institucinės plėtros įsipareigojimų Europos Sąjungai įgyvendinimą;

1.3. Neužtikrina žemės nuosavybės teisių atkūrimo užbaigimo, žemės rinkos aktyvinimo;

1.4. Sąlygoja nusausintų žemių būklės blogėjimą ir melioracijos įrenginių sunykimą;

1.5. Neleidžia spręsti gyvulinės kilmės atliekų utilizavimo problemų ir vykdyti patvirtintą galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsenos programą;

1.6. Neįgalina siekti žemės ūkio derybinėje pozicijoje numatytų žemės ūkio produkcijos gamybos kvotų (nacionalinės pieno gamybos kvotos - 2,25 mln. t, ilgo pluošto linų gamybos kvotos – 6 tūkst. t, trumpo pluošto – 8,5 tūkst. t, balto cukraus gamybos A ir B kvotos – 165 tūkst. t) ir 1,355 mln. ha bazinio javų pasėlių ploto.

2. Atkreipia Vyriausybės dėmesį, kad:

2.1. žemės ūkiui, miškininkystei, žuvininkystei ir veterinarijai kartu paėmus siūloma skirti tik 612 mln. Lt arba tik 5,4 proc. nacionalinio biudžeto;

2.2. Specialiajai kaimo rėmimo programai siūloma skirti 228,8 mln. Lt, kai minimalus poreikis 494,5 mln. Lt;

2.3. melioracijai ir dirvų kalkinimui siūloma skirti 40 mln. Lt, kai poreikis 226 mln. Lt;

    1. žemės reformai siūloma skirti 13,8 mln. Lt, kai poreikis 65 mln. Lt.

3. Siūlo atsižvelgti į tai, kad:

  • žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamos už parduotą produkciją nuo 1997 iki 2000 metų sumažėjo 537 mln. Lt;
  • subsidijos ir tiesioginės išmokos žemdirbiams nuo 1997 iki 200 metų sumažėjo 156 mln. Lt;
  • žemės ūkio produkcijos gamybai reikalingų materialinių išteklių ir paslaugų kainos nuo 1990 iki 2000 metų didėjo 3 kartus sparčiau, negu žemės ūkio produkcijos kainos;
  • šalyje nėra sukurta palankios ţemdirbiams kreditavimo sistemos;

- ES Bendrosios žemės ūko politikos administravimo sistemos sukūrimui skirta 2 205 tūkst. Lt, kai minimalus poreikis (pateiktas LR derybinėje pozicijoje) 2002 metais būtiniems darbams atlikti yra 11 700 tūkst. Lt;

-SAPARD skiriamos lėšos nekompensuoja žemės ūkio produkcijos gamintojų pajamų sumažėjimo, kadangi investicijoms (ūkių modernizavimui) skiriamos lėšos, esant dabartiniam pajamų lygiui, neatsiperka;

  • tiesioginėms išmokoms trūksta 152 mln. Lt lėšų.

4. Siūlo Vyriausybei pateiktą 2002 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą patobulinti, atsižvelgiant į Kaimo reikalų komiteto pasiūlymus ir pastabas:

4.1. Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus Specialiajai kaimo rėmimo programai (I. Žemės ūkio ministerija) 167 000 tūkst. Lt, iš viso skirti 395 845 tūkst. Lt, įskaitant akcizo už dyzeliną grąžinamą (68000 tūkst. Lt) ir Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros 1998 – 2001 m. nuostolių (99000 tūkst. Lt) padengimą.

4.2. Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus žemės reformai (II. Apskritys) 19 000 tūkst. Lt, iš viso skirti 32800 tūkst. Lt;

4.3. Padidinti melioracijos ir dirvų kalkinimo finansavimą 40 000 tūkst. Lt, papildant projekto 7 priedėlio ,,2002 metų privatizavimo fondo lėšų sąmata” išlaidų dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti – 217000, iš jų melioracijai ir dirvų kalkinimui – 40 000”.

4.4. Papildyti įstatymo projektą nauju straipsniu ir jį išdėstyti taip:

,,Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo iždo naudojimas kaimo vietiniams keliams tiesti

Nustatyti, kad 2002 metais iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo iždo apskritims būtų skiriama 5000 tūkst. Lt 1999 metais pradėtų tiesti kaimo vietinių bendrojo naudojimo kelių baigiamiesiems darbams apmokėti”.

4.5. Padidinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansavimą 9675 tūkst. lt., iš viso skirti 11 700 tūkst. Lt.

 4.6. Padidinti Valstybės biudžeto asignavimus 3 789 tūkst. Lt Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (III. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba) Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsenos ir kai kurioms kitoms programoms vykdyti.

5. Papildomų asignavimų žemės ūkiui šaltiniai: biudžeto pajamų didinimas (204 464 tūkst. lt), griežtinant kovą su kontrabanda, gerinant mokesčių administravimą ir muitinės darbą, taip pat Privatizavimo fondas (40 000 tūkst. lt.).

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas