Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl Europos komisijos 2001 metų pranešimo apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje (2001-12-10 Nr.58)

 

SPRENDIMAS

DĖL EUROPOS KOMISIJOS 2001 METŲ PRANEŠIMO APIE LIETUVOS PAŽANGĄ RENGIANTIS NARYSTEI EUROPOS SĄJUNGOJE

2001 m. gruodţio 10 d. Nr.58

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Europos Komisijos nurodytus trūkumus žemės ūkio, žuvininkystės, žemės reformos, veterinarijos ir fitosanitarijos srityse,

siekdamas, kad būtų didinamas žemės ūkio konkurencingumas ir pasiektos žemės ūkio derybinėje pozicijoje numatytos žemės ūkio produktų gamybos kvotos bei tinkamai pasirengta įsisavinti būsimą ES finansinć paramŕ,

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ţ i a:

1. Pasiūlyti Vyriausybei parengti konkrečias priemones nurodytiems trūkumams šalinti ir užtikrinti jų įgyvendinimo finansavimą, ypatingą dėmesį skiriant šioms sritims:

1.1. spartinti nuosavybės teisių atkūrimą natūra, pinigais (poreikis daugiau kaip 1,2 mlrd. Litų) ir kitais būdais, artimiausiu metu parengti atlyginimo vertybiniais popieriais už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą tvarką ir sąlygas;

1.2. užtikrinti savalaikį Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įdiegimą;

1.3. sparčiau pereiti prie ES Bendrosios žemės ūkio politikos mechanizmų, pirmiausia tiesioginių išmokų taikymo;

1.4. spartinti veterinarinės ir fitosanitarinės sienų apsaugos sistemos diegimą.

2. Rekomenduoti Žemės ūkio rūmams suaktyvinti veiklą, skleidžiant kaimo gyventojams informaciją apie Europos Sąjungą ir jos Bendrąją žemės ūkio politiką.

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas