Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS. Dėl skurdo kaime mažinimo (2001-12-14 Nr.59)

SPRENDIMAS

DĖL SKURDO KAIME MAŽINIMO

2001 m. gruodţio 14 d. Nr.59

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas pažymi, kad per 1997 –1999 metų laikotarpį bedarbių, anksčiau dirbusių žemės ūkyje, skaičius išaugo 70 procentų. Užimtųjų žemės ūkyje skaičius, modernizuojant ir restruktūrizuojant žemės ūkio gamybą, turės tendenciją mažėti ir ateityje.

Realiosios kaimo gyventojų pajamos 1996 – 2000 metais sumažėjo, kai per tą patį laikotarpį mieste jos padidėjo 13 procentų. Vartojimo išlaidas, mažesnes už skurdo ribą, 2000 metais turėjo 28 procentai kaimo gyventojų. Mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose gaunama net 75 proc. mažiau pajamų, negu vidutiniškai šalyje.

Be to, kaime daugiau nei mieste žemesnio išsilavinimo ir senesnių žmonių, sunkiau prieinamos medicinos, kultūros ir kitos paslaugos, menkai išvystyta infrastruktūra.

Atsižvelgdamas į blogėjančią kaimo gyventojų gyvenimo kokybę ir pabrėždamas būtinumą spręsti kaimo ekonomines ir socialines problemas bendromis visų ministerijų ir žinybų pastangomis,

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ţ i a:

Pasiūlyti Vyriausybei:

1. Artimiausiu metu sudaryti ir patvirtinti Kaimo plėtros tarybą ir jos veiklos nuostatus.

2. Rekomenduoti Kaimo plėtros tarybai viename iš pirmųjų savo posėdžių apsvarstyti konkrečias priemones skurdui ir socialinei atskirčiai kaime mažinti, ypatingą dėmesį skiriant:

2.1 Ekonominės veiklos kaime įvairinimui, atsižvelgiant į atskirų regionų ypatumus;

2.2. Kaimo infrastruktūros, pirmiausia kelių gerinimui;

2.3 Kaimo žmonių đvietimui, konsultavimui ir tćstiniam mokymui;

2.4 Kaimo bendruomenės stiprinimui ir jos aktyvumo bei iniciatyvos skatinimui;

2.5 Nuolatiniam kaimo gyventojų gyvenimo kokybės monitoringui;

3. Kasmet parengti ir iki kovo 31 d. pateikti LR Seimui praneđimŕ apie Ţemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimą.

4. Paspartinti Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo parengimą.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2001 metai

LR Seimas