Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-01-23 komiteto posėdį

Informacija apie komiteto posėdį 2002 01 23

Kaimo reikalų komitetas 2001 01 23 posėdyje apsvarstė parengiamuosius darbus ruošiantis svarstyti Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1301. Tai Respublikos Prezidento pateiktas įstatymo projektas, kuriuo siūloma panaikinti nuostatas, pagal kurias Vyčio Kryžiaus ordino ir Vyčio Kryžiaus kavalieriams suteikiamas nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypas.

Kaimo reikalų komitetas išnagrinėjo Specialiosios kaimo rėmimo programos 2002 metų sąmatos projektą ir atsižvelgdamas į Mokesčių administravimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalies nuostatas, pasiūlė Žemės ūkio ministerijai sąmatos projekte numatytas lėšas (50 mln. litų) akcizo uţ gazolius grąžinimui paskirstyti kitoms žemės ūkio rinkos ekonominio reguliavimo ir žemės ūkio subjektų pajamų palaikymo priemonėms įgyvendinti: kooperacijos plėtrai, veislininkystei ir sėklininkystei, taip pat kitoms priemonėms, atsižvelgiant į posėdyje pateiktus siūlymus.

Pasiūlyta svarstant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos finansinius klausimus bei skiriant paramą ekologinės gamybos ūkiams atsižvelgti į Kaimo reikalų komiteto sprendimus “Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos” ir “Dėl ekologinio žemės ūkio plėtros”.

Žemės ūkio ministerija įpareigota numatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones dėl Specialiajai kaimo rėmimo programai skirtų lėšų tikslinio panaudojimo ir efektyvumo didinimo.

Kaimo reikalų komitetas nariai susipažino su Muitinės departamento prie Finansų ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos ir Valstybinės augalų apsaugos tarnybos pateikta medžiaga vykdant žemės ūkio ir maisto produktų importo kontrolę. Nuspręsta sudaryti Komiteto pirmininko pavaduotojo Gintauto Mikolaičio vadovaujamą darbo grupę, siekiant parengti Komiteto sprendimo projektą dėl valstybinių institucijų, atsakingų už šalies sienų apsaugą, veiklos.

Komitetas apsvarstė Žemės ūkio rūmų kreipimąsį dėl Finansų ministrės įsakymu patvirtintų Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių. Išnagrinėti Žemės ūkio rūmų, kitų žemės ūkio savivaldos organizacijų, atskirų ūkininkų nusiskundimai dėl sunkiai įgyvendinamos naujos naftos produktų laikymo kuro talpose tvarkos bei jo apskaitos taisyklių. Nuspręsta pasiūlyti Finansų ministerijai kartu su Žemės ūkio ministerija atsižvelgti į ūkininkų bei žemės ūkio savivaldos organizacijų pretenzijas bei teikiamus pasiūlymus, kad ūkininkai, kiti žemės ūkio subjektai turėtų realias galimybes laikytis šios tvarkos ir taisyklių.

Apie priimtus sprendimus šiuo klausimu paprašyta informuoti Žemės ūkio rūmus ir Seimo Kaimo reikalų komitetą.

 

Leonardas Michelbertas, 39-67-66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas