Lietuvos Respublikos Seimas

II(pavasario)sesijos veiklos ataskaita

 

Lietuvos Respublikos Seimas

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II (pavasario) sesijos ir neeilinių sesijų veiklos

A T A S K A I T A

(2001 m. kovo 10 d. – 2001 m. birželio 30 d.) (2001 birželio 30 d. – 2001 liepos 12 d.; 2001 liepos 30 d. – 2001 rugpjūčio 3 d.)

 

Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos Seimo II (pavasario) sesijos (2001 kovo 10 d. – 2001 birželio 30 d.) ir neeilinių sesijų (2001 birželio 30 d. – 2001 liepos 12 d.; 2001 liepos 30 d. – 2001 rugpjūčio 3 d.) ataskaita, parengta vadovaujantis Seimo statuto nuostatomis.

 1. Komiteto sudėtis, kuruojamos veiklos sritys, dalyvavimas komiteto posėdžiuose
 2. Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas Seimo

  II (pavasario) sesiją pradėjo būdamas tokios sudėties (patvirtinta LR Seimo 2000 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. IX-7 “Dėl Seimo komitetų sudėties patvirtinimo”):

  1. Klemensas RIMŠELIS komiteto pirmininkas (LR Seimo 2000 m. spalio 26 d. nutarimas Nr. IX-13),

  2. Petras PAPOVAS komiteto pirmininko pavaduotojas (LR Seimo 2000 m. lapkričio 9 d. nutarimas Nr. IX-22),

  3. Antanas BAURA narys,

  4. Gintaras DIDŽIOKAS narys,

  5. Algimantas Valentinas INDRIŪNAS narys,

  6. Jonas JURKUS narys,

  7. Saulius LAPĖNAS narys,

  8. Eligijus MASIULIS narys,

  9. Vitas MATUZAS narys,

  10. Alfonsas PULOKAS narys,

  11. Algis RIMAS narys,

  12. Valdemar TOMAŠEVSKI narys.

  Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. IXP- 475 “Dėl Seimo komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų patvirtinimo“ komiteto pirmininku patvirtintas Petras Papovas, pavaduotoju – Klemensas Rimšelis.

  Komiteto sekretoriate dirbo Rimas Alijus Kalkys (vyresnysis patarėjas), Danutė Budzienė (patarėja), Bronius Kleponis (patarėjas), Rita Rakevičiūtė (l.e.p. padėjėja), Monika Biekšienė (sekretorė).

  Pagrindinė Komiteto veiklos forma yra posėdžiai. Komitetas per ataskaitinį laikotarpį (2001 kovo 10 d. – 2001 rugsėjo 10 d.) surengė 26 posėdžius ir keletą pasitarimų, kuriuose dalyvavo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo komitetų, Vidaus reikalų ministerijos, kitų valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų atstovai.

  1 Lentelė. Komiteto narių lankomumas

  Komiteto nariai

  Frakcija

  Posėdžių lankomumas (iš 26-ių)

     

  Dalyvavo

  Nedalyvavo

  Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininkas)

  LF

  20

  6

  Petras Papovas (komiteto pirmininko pavaduotojas)

  LSDP

  24

  2

  Antanas Baura

  VNDP

  23

  3

  Gintaras Didžiokas

  VNDP

  22

  4

  Algimantas Valentinas Indriūnas

  NS

  24

  2

  Jonas Jurkus

  LSDP

  23

  3

  Saulius Lapėnas

  LF

  19

  7

  Eligijus Masiulis

  LF

  19

  7

  Vitas Matuzas

  TS(LK)

  22

  4

  Alfonsas Pulokas

  LSDP

  24

  2

  Algis Rimas

  LSDP

  23

  3

  Valdemar Tomaševski

  JF

  19

  7

  2 Lentelė. Komiteto narių darbo pasidalijimas

  Kuruojamos veiklos sritys

  Komiteto nariai

  Valstybės valdymas, viešasis administravimas, valstybės tarnyba

  Algimantas Valentinas Indriūnas, Eligijus Masiulis, Petras Papovas

  Vietos savivalda, Lietuvos savivaldybių asociacijos veikla, savivaldybių administracinė priežiūra, naujos savivaldybės

  Jonas Jurkus, Vitas Matuzas, Saulius Lapėnas, Algis Rimas

  Valstybės teritorijos administracinis suskirstymas, regioninė politika

  Antanas Baura, Valdemar Tomaševski, Algis Rimas, Algimantas Valentinas Indriūnas

  Valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai

  Eligijus Masiulis, Petras Papovas, Jonas Jurkus

  Ekstremalios situacijos

  Vitas Matuzas, Alfonsas Pulokas

  Migracija

  Petras Papovas, Gintaras Didžiokas

  Informatika

  Gintaras Didžiokas

  Ryšiai su Lietuvos savivaldybių asociacija

  Saulius Lapėnas, Algis Rimas, Vitas Matuzas

  Valstybės institucijų parlamentinė kontrolė

  Visi Komiteto nariai

 3. Komiteto veiklos rodikliai

Komiteto veiklos kryptys, svarstytų klausimų grupės, komiteto raštai

Komitetas savo veikloje vadovaujasi Seimo statuto 11 skirsnio 69 straipsniu, kuris nustato šias Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto veiklos kryptis:

1) Seimo pavedimu arba savo iniciatyva rengti teisės aktų projektus valstybės valdymo bei viešojo administravimo, teritorinių struktūrų pertvarkymo, vietos savivaldos darbo organizavimo, finansavimo ir ekonominio savarankiškumo klausimais;

2) svarstyti įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, rengti dėl jų išvadas ir pasiūlymus valstybės valdymo, viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos, valstybės teritorijos administracinio suskirstymo, valstybės tarnybos ir vietos savivaldos teisinių santykių reglamentavimo klausimais;

3) svarstyti Vyriausybės programos valdymo ir viešojo administravimo bei vietos savivaldos reformos nuostatas;

4) svarstyti ir pateikti Seimui išvadas pagal komiteto kompetenciją dėl valstybės institucijų vadovų ir kitų politinių pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, kandidatūrų;

5) svarstyti Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto skyrius, kartu su kitais komitetais rengti išvadas dėl valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo;

6) aprobuoti Seimui teikiamus Vyriausybės pasiūlymus dėl valstybės teritorijos administracinio suskirstymo ir atskirų savivaldybių ar apskričių teritorijų ribų nustatymo;

7) teikti Seimui išvadas dėl laikinojo tiesioginio valdymo įvedimo pagrįstumo ir naujų rinkimų į savivaldybių tarybą datos nustatymo;

8) nagrinėti Seimo, jo valdybos ar Seimo Pirmininko pavedimu komitetui perduotus jo kompetencijai priskirtus klausimus;

9) svarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymus dėl rengiamų įstatymų ir kitų Seimo aktų projektų vietos savivaldos plėtros klausimais;

10) atliekant parlamentinę kontrolę, išklausyti valstybės valdymo ir vietos savivaldos institucijų informacijas bei pranešimus, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai komiteto kompetencijai priskirtais klausimais, teikti su tuo susijusius pasiūlymus ir rekomendacijas Seimui ir Vyriausybei bei Lietuvos savivaldybių asociacijai.

II (pavasario) sesijoje Komiteto svarstytų klausimų grupę sudarė:

 • Vyriausybės teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Seimo narių teikti įstatymų ir kitų teisės aktų projektai.
 • Piliečių, valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų pateikti pasiūlymai, skundai, klausimai.

Ataskaitiniu laikotarpiu Komiteto posėdžių metu buvo apsvarstyta 80 darbotvarkės klausimų.

Komitetas, Seimo pavedimu, kaip pagrindinis, svarstė 43 įstatymų projektus, o kaip papildomas – 38 projektus. Didžiausią jų dalį sudarė Vyriausybės teikiamų įstatymų projektų svarstymas. Kitus klausimus Komitetas svarstė savo iniciatyva ar komitetų bei Seimo narių prašymu.

3 Lentelė. Komiteto narių pasiskirstymas rengiant komiteto išvadas

Komiteto nariai

Komitetas svarstomam teisės aktui buvo paskirtas

 

pagrindiniu

papildomu

Klemensas Rimšelis (komiteto pirmininkas)

-

-

Petras Papovas (komiteto pirmininko pavaduotojas)

30

14

Antanas Baura

4

4

Gintaras Didžiokas

1

8

Algimantas Valentinas Indriūnas

14

10

Jonas Jurkus

8

11

Saulius Lapėnas

19

12

Eligijus Masiulis

15

15

Vitas Matuzas

7

7

Alfonsas Pulokas

10

4

Algis Rimas

9

7

Valdemar Tomaševski

14

4

Komitetas ataskaitiniu laikotarpiu gavo 235 įvairaus pobūdžio laiškus iš kurių 85 – iš Vyriausybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, 58 – piliečių skundai, pasiūlymai, prašymai, 89 – iš savivaldybių. 3 Komitetui adresuoti laiškai buvo anoniminiai, bet Komiteto patarėjui pasikalbėjus su vietos gyventojais paaiškėjo, kad iškelti faktai yra teisingi ir reikalauja tolesnio tyrimo.

Komitetas, svarstydamas teisės aktų projektus, stengėsi atsižvelgti į piliečių pasiūlymus. Daugelyje laiškų piliečiai skundžiasi valstybės tarnautojų ir savivaldybių pareigūnų savivale, prašymų sprendimų vilkinimu, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo klausimais, daug priekaištų išreiškia veikiantiems įstatymams. Dalį prašymų pagal kompetenciją Komitetas persiuntė vykdomosios valdžios institucijoms.

Didžiausia susirašinėjimo dalis tenka miestų ir rajonų savivaldybėms, Vidaus reikalų ministerijai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai. Tai daugiausia informacinio pobūdžio raštai: darbotvarkės, kvietimai, kreipimaisi, nuomonė atskiriems įstatymų projektams, atsakymai į Komiteto paklausimus, pasiūlymai dėl įstatymų tobulinimo.

Teisės aktų projektų, priimtų Seimo II (pavasario) ir neeilinių sesijų metu, svarstymas

Ataskaitiniu laikotarpiu iš Komitete apsvarstytų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriems nagrinėti Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas buvo paskirtas pagrindiniu, Seime priimti šie įstatymai:

· 2001 m. kovo 27 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-231, Žin., 2001, Nr. 29-918).

· 2001 m. balandžio 26 d. priimtas Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 1, 3, 9 ir 13 straipsnių papildymo įstatymas Nr. IX-299, Žin., 2001, Nr. 41-1420). Šiuo įstatymu numatyta, kad gyvenamosios vietovės, kuriose yra gamtinių gydomųjų veiksnių bei speciali infrastruktūra šiems veiksniams naudoti gydymui, profilaktikai ir poilsiui, gali turėti kurorto statusą. Kurortų statusas paliktas Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai.

· 2001 m. birželio 5 d. priimtas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-351, Žin., 2001, Nr. 52-1810).

· 2001 m. birželio 7 d. priimtas Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 4, 14 straipsnių papildymo ir 5 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-358, Žin., 2001, Nr. 52-1817). Šiuo įstatymu Vyriausybei pasiūlyta iki 2003 m. sausio 1 d. parengti ir pateikti Seimui tvirtinti strateginį savivaldos plėtros planą, skirtą Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų kompleksiniam pertvarkymui.

· 2001 m. birželio 19 d. priimtas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 25 straipsnio pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-383, Žin., 2001, Nr. 56-1981)

· 2001 m. birželio 28 d. Specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (Nr. IX-411, Žin., 2001, Nr. 111-3586).

· 2001 m. liepos 5 d. Valstybės tarnybos įstatymo 4, 33, 62 ir 69 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-423, Žin., 2001, Nr. 63-2278)

· 2001 m. liepos 5 d. priimtas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2 straipsnio ir įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymas (Nr. IX-349, Žin., 2001, Nr. 48-1661). Šiuo įstatymu nustatyti darbo užmokesčio dydžiai tiems pareigūnams, kuriems netaikomas Valstybės tarnybos įstatymas.

· 2001 m. liepos 5 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 8, 20 ir 31 straipsnių papildymo įstatymas (Nr. IX-426, Žin., 2001, Nr. 64-2323). Šiame įstatyme numatyta kada baigiasi savivaldybės tarybos įgaliojimai. Tai pat mero bei jo pavaduotojo galimybė grįžti į eitas pareigas iki išrinkimo atitinkamai jų neišrinkus ar nepaskyrus kitai kadencijai, bei kompensacijų išmokėjimo tvarka.

· 2000 m. liepos 5d. Seimo narių darbo sąlygų įstatymo 7, 16, ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr.IX-425, Žin., 2001, Nr. 64-2322). Seimo nariams vietoj teisės naudotis tarnybiniais automobiliais, įtvirtinta teisė gauti 0,8 VDU dydžio kompensaciją transporto išlaidoms kompensuoti. Taip pat šiuo įstatymu sutrumpintas išsikėlimo iš viešbučio laikas, pasibaigus kadencijai.

· 2001 m. liepos 12 d. priimtas Vyriausybės įstatymo 13, 20, 39, ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas (Nr. IX-461, Žin., 2001, Nr. 66-2407)

· 2001 m. liepos 12 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX-469, Žin., 2001, Nr. 2410). Šiuo įstatymu nustatyta, kad savivaldybių tarybos iki 2001 m. liepos 1d. patvirtina veiklos reglamentą, sudaro kontrolės komitetą ir valdybą bei įteisina savivaldybės administraciją kaip savivaldybės įstaigą, prireikus tikslina jos struktūrą.

· 2001 m. liepos 12 d. priimtas Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo ir Apskrities valdymo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo pripažinimo netekusiais galios įstatymas (Nr. IX- 471, Žin., 2001, Nr. 66-2412).

· 2001 m. rugpjūčio 2 d. priimtas Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnio papildymo įstatymas (Nr. IX-482, Žin., 2001, Nr. 71-2515) Šiuo įstatymu įteisinta, kad piliečių skundus dėl savivaldybės pareigūnų piktnaudžiavimo ar biurokratizmo tiria Seimo kontrolieriai, kurių įgaliojimus nustato Seimo kontrolierių įstatymas.

· 2001 m. rugpjūčio 2 d. priimtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymas (Nr. IX-488, Žin., 2001, Nr. 71-2517) užtikrina, kad asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse bei biudžetinėse įstaigose, taip pat viešose įstaigose, kuriose daugiau kaip pusė lėšų yra gaunama iš valstybės ir savivaldybių piniginių fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus, sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai, kad būtų užkirstas kelias viešųjų ir privačių interesų konfliktui, asmeniniam suinteresuotumui, korupcijai atsirasti ir plisti viešosios nuosavybės pagrindu veikiančiose įmonėse ir įstaigose.

· 2001 m. rugpjūčio 3 d. priimtas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Nr. IX–489, Žin., 2001, Nr. 71-2518). Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 m. programos nuostatas baigti grąžinti žemę ir spartinti žemės reformą bei atsižvelgdami į tai, kad taikant praktikoje 1999 m. gegužės 13 d. priimto Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatas, paaiškėjo, kad kai kurias iš jų būtina tikslinti ir priimtas šis įstatymas.

· 2001 m. rugpjūčio 3 d. priimtas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 4 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas ( Nr. IX-493, Žin., Nr. 71-2521). Šiuo įstatymu nustatyta, kad valstybė skiria teisinę pagalbą (įtariamajam, kaltinamajam, teisiamajam ar nuteistajam) jų sutikimu kai baudžiamųjų bylų procese yra būtinas gynėjo dalyvavimas.

Seimo paskirtas papildomu, Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas svarstė šiuos Seimo II (pavasario) ir neeilinių sesijų metu priimtus teisės aktų projektus: Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, Biudžeto sandaros įstatymo 8, 17, 18, 20 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 11 straipsnio 7 dalies pakeitimo ir 8 dalies papildymo įstatymo projektą, Seimo statuto “Dėl Seimo statuto 32, 172, 178,, 180 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, Specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija“ reorganizavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, Nekilnojamojo turto registro įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, Referendumo įstatymo papildymo įstatymo projektą bei kitus teisės aktus.

Parlamentinė kontrolė ir jos įgyvendinimas

Parlamentinės kontrolės įgyvendinimas, kaip ir įstatymų leidyba bei biudžeto formavimas, yra nepaprastai svarbi Seimo funkcija. Komitetas pagal savo kompetenciją vykdė valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų parlamentinę kontrolę, kurią įgyvendino bendradarbiaudamas su valdymo ar administravimo reformų rengime dalyvaujančiomis ir jas vykdančiomis valstybinėmis institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis: Vidaus reikalų ministerija, apskritimis, savivaldybių institucijomis, Lietuvos savivaldybių asociacija.

Komiteto posėdyje 2000 m. kovo 14 d. buvo svarstytas “Dėl Savivaldybių biudžetams 1997-2000 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola“ klausimas. Pravestas pasitarimas tema “Savivaldos plėtra: naujų savivaldybių problemos“ . Pasitarimo metu išklausyta viceministro R.Darulio pranešimas apie naujų savivaldybių, įsteigtų 2000 metais, padėtis ir jų kūrimosi problemos, išklausyti naujų savivaldybių merų pasisakymai. Pavasario sesijos metu apsvarstyta Valstybės kontrolieriaus metinė ataskaita, Vyriausiosios rinkimų komisijos ataskaita, Vyriausybės ataskaita. Pavasario sesijos metu komitetas surengė 1 išvažiuojamąjį posėdį į Marijampolės apskritį “Dėl Marijampolės apskrities reformos“. Išklausyti komiteto nario Jono Jurkaus pasiūlymai “Dėl teritorinių muitinių reorganizacijos“.

Dalyvavimas seminaruose, konferencijose

II (pavasario) sesijos ir neeilinių sesijų metu Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariai ir darbuotojai dalyvavo šiuose seminaruose ir konferencijose:

· Petras Papovas 2001 m. birželio 27 - liepos 2 dienomis dalyvavo Patmoje (Graikijos Respublika) Europos tarpparlamentinės ortodoksų asamblėjos sesijoje.

· Klemensas Rimšelis 2001 m. birželio 16 - 19 dienomis dalyvavo Kylyje (Vokietijos Federacinė Respublika) tradicinėje Kylio savaitėje.

· Gintaras Didžiokas 2001 m. birželio 11 – 13 dienomis dalyvavo seminare Rygoje (Latvijos Respublika) kovos su korupcija klausimais.

· Valdemar Tomaševski 2001 m. birželio 8 – 10 dienomis Varšuvoje ( Lenkijos Respublika) dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo ir Lenkijos Respublikos Seimo narių asamblėjos VIII sesijoje.

 

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Petras Papovas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 29.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Ataskaitos

LR Seimas