Lietuvos Respublikos Seimas

20020121d. BFK posėdis

  1. Pasiūlymų Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203ES svarstymas.

Apsvarstyti Seimo narių G.Šivicko, B.Bradausko ir G.Didžioko pasiūlymai PVM įstatymo projektui IXP-1203ES.

NUSPRĘSTA:

Ryšium su PVM įstatymo naujos redakcijos priėmimu, pasiūlyti LR Vyriausybei iki 2002 07 01 d. patikslinti Viešosios įstaigos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo sudarymo šaltinius ir tvarką, su tikslu šio fondo lėšomis paremti regioninės spaudos leidybą ir platinimą

Pritarta Seimo nario G.Šivicko pasiūlymams.

  1. Pakeisti 54 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

Taikant 0 procentų PVM tarifą gali būti apmokestinamos prekės tiekiamos užsienio apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, sudariusiam sandorį su kitu Lietuvos Respublikos užsienio apmokestinamuoju asmeniu, sunaudojančiu šias užsienio apmokestinamajam asmeniui priklausančias prekes eksportui (reeksportui) skirtoms prekėms gaminti, o taip pat užsienio apmokestinamajam asmeniui teikiamos paslaugos, kai naudojant jam priklausančias prekes gaminamos eksportui (reeksportui) skirtos prekės. Jeigu paaiškėja, kad prekės nebus eksportuotos (reeksportuotos), PVM už suteiktas paslaugas perskaičiuojamas taikant standartinį PVM tarifą arba lengvatinį PVM tarifą, jeigu jis nustatytas.

2. Šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos taikomos tik tuo atveju, jeigu už tiekiamas prekes ir teikiamas paslaugas apmoka užsienio apmokestinamasis asmuo nepriklausomai nuo to, ar apmokama tiesiogiai ar per sandorį dėl prekių eksportui (reeksportui) skirtų prekių gamybos su juo sudariusį PVM mokėtoją. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti papildomas šios straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų taikymo sąlygas ir apribojimus. “

2. Papildyti 75 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

“4. Vietos mokesčio administratoriaus iniciatyva iš PVM mokėtojų išregistruojami ir juridiniai asmenys, jeigu paaiškėja, kad jie buvo įsteigti ne steigimo dokumentuose nurodytai ekonominei veiklai vykdyti, o siekiant savanaudiškų, visuomenei priešiškų interesų ir (arba) naudoti kaip priedanga vykdant kitokią, negu nurodyta steigimo dokumentuose, veiklą, ar paaiškėja, kad PVM mokėtojas įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtoju pagal pamestus, dingusius, pavogtus ar suklastotus dokumentus, arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas ar įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį steigęs ar registravęs.”

3. Pakeisti 81 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

“3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti dokumentus, kuriais PVM mokėtojas gali įforminti prekių tiekimą arba paslaugų teikimą, jeigu prekių tiekimas arba paslaugų teikimas pagal šį Įstatymą:

1) prekių tiekimas arba paslaugų teikimas pagal šį Įstatymą neapmokestinamas PVM arba

2) prekių tiekimas arba paslaugų teikimas pagal šį Įstatymą nėra PVM objektas, arba

3) prekių tiekimas arba paslaugų teikimas pagal šį Įstatymą apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą, arba

4) prekės tiekiamos arba paslaugos teikiamos fiziniams asmenims, nesantiems apmokestinamaisiais asmenimis.”

4. Pakeisti 91 straipsnio 6 ir 11 dalis ir jas išdėstyti taip:

“6. Pageidaujantis susigrąžinti PVM skirtumo likutį (ar jo dalį) PVM mokėtojas privalo pateikti centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos prašymą, o taip pat kitus dokumentus – vietos mokesčio administratoriaus prašymu, kurių nepateikus vietos mokesčio administratorius prašymo nenagrinėja, o nustato terminą dokumentams pateikti. Jei per nustatytą terminą šie dokumentai nepateikiami, prašymas grąžinamas PVM mokėtojui nenagrinėtas.”

“11. Mokesčio administratorius sustabdo PVM skirtumo likučio ar jo dalies grąžinimą, jei įgaliota tirti nusikaltimus institucija pateikia duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikaltimo ūkininkavimo tvarkai ar finansams. Jei baudžiamoji byla nutraukiama ar joje įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis, PVM mokėtojo prašymu, mokesčio administratorius pakartotinai sprendžia PVM skirtumo likučio ar jo dalies grąžinimo klausimą šio įstatymo ir Mokesčio administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

11. PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, jei įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jei tai yra susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių įvykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą bei įskaitymą). Jei atsisakyta kelti baudžiamąją bylą, ar ji nutraukta, ar joje įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis, PVM skirtumas grąžinamas (įskaitomas) šio bei Mokesčių administravimo įstatymų nustatyta tvarka. Įgaliotos tirti nusikaltimus teisėsaugos institucijos mokesčio administratoriui privalo pateikti duomenis apie pradėtą PVM mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jei tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių įvykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą bei įskaitymą).”

5. Papildyti 96 straipsnį nauja 5 dalimi ir šią dalį išdėstyti taip:

“5. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato šio straipsnio taikymo tvarką.”

6. Pakeisti 126 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“126 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d., išskyrus jo 19 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir 4 punktus, 130 straipsnį ir XII skyriaus ketvirtąjį skirsnį.

2. Šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 2 punktas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d. Iki 2002 m. gruodžio 31 d. knygų, laikraščių ir žurnalų, išskyrus erotinio ir smurtinio pobūdžio leidinius, kuriuos tokiais pripažino teisės aktų įgaliota institucija, spausdinimas, leidyba ir platinimas, o taip pat laikraštinis popierius PVM neapmokestinami.”

3. 2. Šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punktas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d. Iki 2003 m. gruodžio 31 d. vaistai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame sąraše nurodytos medicinos prekės PVM neapmokestinamos, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybė turi teisę patvirtinti sąrašą vaistų ir medicinos prekių, kurios apmokestinamos taikant lengvatinį 5 procentų PVM tarifą nuo šio Įstatymo įsigaliojimo dienos.

4. 3. Šio Įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punktas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1d.

5. 4. Šio Įstatymo XII skyriaus ketvirtasis skirsnis įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1d.

6. 5. Už 2002 m. birželio mėnesio mokestinį laikotarpį PVM deklaracijos teikiamos ir mokestis į biudžetą mokamas šiame Įstatyme nustatyta tvarka bei terminais.

7 .6. PVM už žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas buvo įformintas nustatytais dokumentais iki šio Įstatymo įsigaliojimo, sumokamas į biudžetą per 10 dienų po to, kai pirkėjai už ją sumoka. PVM, kurio sumokėjimo terminas įsigaliojus šiam Įstatymui dar nebuvo suėjęs, už iki šio Įstatymo įsigaliojimo suteiktas paslaugas bei patiektą energiją, apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo ir Kelių fondo lėšomis (Kelių priežiūros ir plėtros programos), taip pat lengvatinių kreditų, skiriamų iš Bendrojo ir savivaldybių gyvenamiesiems namams ir butams statyti arba pirkti fondų, lėšomis, sumokamas į biudžetą laikantis šio Įstatymo 90 straipsnio 6 dalies nuostatų.

Nepritarta Seimo narių B.Bradausko ir G.Didžioko pasiūlymams.

2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 34, 36, 371, 38, 42, 43, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1277 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1278 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Juridinio asmens teisių neturinčių įmonių supaprastinto išregistravimo atleidžiant jas nuo nesumokėtų mokesčių bei kitų įmokų ir veiklos nevykdančių įmonių išregistravimo už daromus mokesčių deklaravimo tvarkos pažeidimus iš Lietuvos Respublikos įmonių rejestro laikinojo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1284 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1279 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.
  • Sveikatos draudimo įstatymo 7, 17, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1280 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Turto arešto aktų registro įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1281- kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Baudžiamojo kodekso 325 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1282 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1886, 2461 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1283 - kuratoriai J.Palionis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas