Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-01-16 komiteto posėdį

2002-01-16

Seimo Kaimo reikalų komitete

Kaimo reikalų komitetas 2002 m. sausio 16 dienos posėdyje apsvarstė klausimą Dėl žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros veiklos, išklausė jos vadovo Vidmanto Lapės pranešimą, Žemės ūkio ministro Jeronimo Kraujelio bei viceministro Vytauto Grušausko, atsakingo už šios Agentūros veiklą, pasisakymus ir bendru sutarimu pritarė Komiteto sprendimui, kuriame konstatavo, kad nepaisant Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (toliau – Agentūra) intervencinių ir papildomo skolinimosi išlaidų mažėjimo, iki šiol nepadengta 82 mln. Lt veiklos nuostolių. Net 16 proc. visų intervencinių ir papildomo skolinimosi išlaidų 2000 - 2001 metais sudarė palūkanos ir kiti mokesčiai bankams.

Be to, vis dar nesukurta sklandžiai veikianti žemės ūkio produktų intervencinio supirkimo sistema.

Kaimo reikalų komitetas nusprendė pasiūlyti Žemės ūkio ministerijai, kai tik bus pateiktos Valstybės kontrolės išvados dėl Agentūros veiklos, apsvarstyti jas ir parengti šios Agentūros veiklos gerinimo priemones, ypatingą dėmesį skiriant:

  • racionalesnių Agentūros finansavimo šaltinių (valstybės biudžetas, Privatizavimo fondas ir pan.) paieškai;
  • žemės ūkio produkcijos supirkimo intervencinių išlaidų mažinimui;
  • agentūros veiklos nuostolių kompensavimui;
  • ilgalaikės, stabiliai veikiančios ir ES reikalavimus atitinkančios žemės ūkio produktų intervencinio supirkimo tvarkos parengimui;
  • Agentūros administracinių gebėjimų stiprinimui.

Be to, Žemės ūkio ministerijai pasiūlyta iki 2002 metų kovo 1 d. pateikti informaciją apie priimtas priemones Agentūros veiklai tobulinti.

Svarstant klausimą Dėl Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19 ir 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo bei Apskrities valdymo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo įgyvendinimo, buvo išklausyti darbo grupės vadovo Komiteto nario Z. Mačerniaus, Žemės ūkio viceministro J. Panamariovo ir Vidaus reikalų viceministro A. Astrausko pranešimai, Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vadovo E. Čijausko, Šiaulių apskrities viršininko A. Šedžiaus, Vilniaus apskeities viršininko pavaduotojo Z. Balcievičiaus, Radviliškio savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjo A. Juozapavičiaus, Komiteto narių ir kitų posėdžio dalyvių pasisakymai.

Kaimo reikalų komitetas, išklausęs pranešimus ir pasisakymus, konstatuoja, kad praėjusių metų pabaigoje, kol vyko su žemės ūkio veikla susijusių apskrities valdymo funkcijų perdavimo savivaldai svarstymas, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų rengimas ir priėmimas, buvo gauta ir pastaruoju metu gaunama daug signalų, kad kai kuriose apskrityse žymiai sumažintas žemės ūkio ir melioracijos skyrių finansavimas taip pat žemės ūkio reguliavimo funkcijas vykdančių darbuotojų etatai, silpninama šių skyrių turėta materialinė techninė bazė.

Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, ir 12 straipsnių pakeitimo įstatyme panaikinta apskrities viršininko funkcija koordinuoti žemės ūkio klausimus (10 straipsnis, 4 punktas), o į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymą ši funkcija neįrašyta į valstybinių savivaldybėms perduotų funkcijų sąrašą ir savivaldybių merui nepriskirta.

Perdavus melioracijos įrenginių savininko ir užsakovo funkcijas savivaldybėms, nebetikslinga, kad apskričių viršininkų administracijos vykdytų valstybinės melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūros funkciją. Kadangi pagal Melioracijos įstatymo 5 straipsnį Žemės ūkio ministerija vykdo melioracijos darbų valstybinę priežiūrą, tikslinga, kad ši ministerija vykdytų ir valstybinės melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūros funkciją.

Valstybės ir Europos Sąjungos paramos lėšų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, administravimo sistema yra nepakankamai sureguliuota ir neužtikrina tinkamo šių lėšų naudojimo efektyvumo bei kontrolės.

Atsižvelgdamas į išryškintus trūkumus, Komitetas bendru sutarimu nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

    • Apsvarstyti pasirengimą perduoti kai kurias apskričių funkcijas savivaldybėms ir prireikus, pateikti Seimui reikalingų teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektus, kad būtų pašalinti trukdžiai ir sklandžiai vyktų funkcijų ir su šių funkcijų vykdymu susijusių finansinių bei materialinių-techninių išteklių perdavimo savivaldybėms procesas.

    • Parengti ir patvirtinti valstybės turto ir finansinių išteklių, būtinų atitinkamoms funkcijoms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse vykdyti, perdavimo savivaldybėms tvarką, tipinę savivaldybių Žemės ūkio skyriaus struktūrą, tipinius savivaldybių Žemės ūkio skyriaus nuostatus bei šiems skyriams deleguojamų funkcijų vykdymui reikalingus asignavimus.

 

 

Parengė:

A. Brokorius,

Komiteto patarėjas

39 67 65
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas