Lietuvos Respublikos Seimas

Komiteto 2002-01-16 d. posėdžio sprendimas Nr.2'2 dėl Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo bei Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymų įgyvendinimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 68 Faksas (8~ 22) 39 64 19 El.p. kaimorkt@lrs.lt

___________________________________________________________________________________________________________

2002-01-16 Nr.110-

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

SPRENDIMAS

Dėl Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo

bei Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymų

įgyvendinimo

2002 m. sausio 16 d. Nr.2’2

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas konstatuoja, kad praėjusių metų pabaigoje, kol vyko su žemės ūkio veikla susijusių apskrities valdymo funkcijų perdavimo savivaldai svarstymas, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų rengimas ir priėmimas, buvo gauta ir pastaruoju metu gaunama daug signalų, kad kai kuriose apskrityse žymiai sumažintas žemės ūkio ir melioracijos skyrių finansavimas taip pat žemės ūkio reguliavimo funkcijas vykdančių darbuotojų etatai, silpninama šių skyrių turėta materialinė techninė bazė.

Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, ir 12 straipsnių pakeitimo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 112-4088) panaikinta apskrities viršininko funkcija koordinuoti žemės ūkio klausimus (10 straipsnis, 4 punktas), o Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatyme ši funkcija neįrašyta į savivaldybėms perduodamų valstybinių funkcijų sąrašą ir savivaldybių merui nepriskirta.

Perdavus valstybei priklausančių melioracijos įrenginių savininko (patikėjimo teise) ir užsakovo funkcijas savivaldybėms, nebetikslinga, kad apskričių viršininkų administracijos vykdytų valstybinės melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūros funkciją. Kadangi pagal Melioracijos įstatymo 5 straipsnį (Žin., 1993, Nr.71-1326) Žemės ūkio ministerija vykdo melioracijos darbų valstybinę priežiūrą, tikslinga, kad ši ministerija vykdytų ir melioracijos bei hidrotechnikos įrenginių valstybinės priežiūros funkciją.

Valstybės ir Europos Sąjungos paramos lėšų, skirtų žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, administravimo sistema yra nepakankamai sureguliuota ir neužtikrina tinkamo šių lėšų naudojimo efektyvumo bei kontrolės.

Atsižvelgdamas į šiuos trūkumus,

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Apsvarstyti pasirengimą perduoti kai kurias apskričių funkcijas savivaldybėms ir prireikus, pateikti Seimui reikalingų teisės aktų pakeitimo ir papildymo projektus, kad būtų pašalinti trukdžiai ir sklandžiai vyktų funkcijų ir su šių funkcijų vykdymu susijusių finansinių bei materialinių-techninių išteklių perdavimo savivaldybėms procesas.

Iki 2002 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti valstybės turto ir finansinių išteklių, būtinų atitinkamoms funkcijoms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse vykdyti, perdavimo savivaldybėms tvarką, tipinę savivaldybių Žemės ūkio skyriaus struktūrą, tipinius savivaldybių Žemės ūkio skyriaus nuostatus bei šiems skyriams deleguojamų funkcijų vykdymui reikalingus asignavimus.

2. Parengti ir pateikti Seimui svarstyti III(pavasario) sesijoje šių įsatymų atitinkamų straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymų projektus:

2.1. 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo padarytus Vietos savivaldos ir Apskrities valdymo įstatymų pakeitimus.

2.2. Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą, papildant šio įstatymo 8 straipsnį nauju punktu:

,,Žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimų koordinavimas ir paramos šioms sritims organizavimas ir įgyvendinimas”.

2.3. Apskrities valdymo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, šio įstatymo 3 straipsnio 6 dalį pripažinti netekusia galios.

2.4. Melioracijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą: šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje po žodžių ,,atlieka melioracijos...” įterpti žodžius ,,ir hidrotechnikos įrenginių bei” ir šią pastraipą išdėstyti taip:

,, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija rengia melioracijos programas, nustato melioracijos prioritetus, rengia ir tvirtina norminius aktus melioracijos klausimais, atlieka melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių bei darbų valstybinę priežiūrą, sudaro melioracijos įrenginių kadastrą, koordinuoja valstybinių melioracijos tarnybų veiklą”, taip pat pakeisti 5 straipsnio 3 dalį išbraukiant iš šios dalies žodžius ,,Apskrities Viršininkas atlieka valstybinę melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių priežiūrą”.

3. Rengiant Regionų plėtros įstatymo naują redakciją, atsižvelgti į Seimo padarytus pakeitimus Vietos savivaldos ir Apskrities valdymo įstatymuose.

4. Panaikinti Apskričių viršininkų administracijų Kaimo plėtros skyrius ir įsteigti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritorinius padalinius (filialus) apskrityse.

 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2004 03 04.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2002 metai

LR Seimas