Lietuvos Respublikos Seimas

Sausio 11 d. posėdyje

Komitetas svarstė Seimo nutarimo dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarymo projektą. Komiteto posėdyje dalyvavo 14 kandidatų į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją. Komiteto pirmininkas išsakė komiteto nuomonę, kad lietuvių kalba turėtų išlikti visiems privaloma valstybine kalba bei pažymėjo, kad sprendžiant kalbos politikos klausimus reikia atsižvelgti į tai, kad Lietuva netrukus taps ES nare. Toliau buvo aptarti senosios sudėties Valstybinės kalbos komisijos nuveikti darbai bei išsakyta nuomonė, kad naujosios sudėties Komisija turėtų tęsti didelių ir svarbių programų vykdymą bei pagrindines politikos kryptis. Komisijos darbus reikia tęsti, bet akcentai turi būti kitose vietose. Ateityje reikės rūpintis ne tuo, kad kalba būtų taisyklinga, bet tuo, kad ji išliktų. Labai svarbu pasiekti, kad lietuvių kalba taptų kompiuterinėje terpėje vartojama kalba. Kalbos komisija savo darbe turės ieškoti naujų formų, todėl naujos sudėties Komisijoje bus nemažai naujų narių, taip pat narių, turinčių ryšį su visuomene.

Komitetas svarstė prof. habil. dr. Evaldos Jakaitienės, dr. Angelės Kaulakienės, dr. Irenos Smetonienės ir habil. dr. Giedriaus Subačiaus kandidatūras. Komitetas paprašė būsimų komisijos narių slaptu balsavimu pareikšti savo nuomonę apie tai, kas geriausiai galėtų atlikti Kalbos komisijos pirmininko pareigas. Dauguma būsimų Komisijos narių parėmė dr. Irenos Smetonienės kandidatūrą.

Komitetas pritarė Seimo nutarimo dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarymo projektui ir nutarė Valstybinės lietuvių kalbos pirmininke siūlyti dr. Ireną Smetonienę.

Toliau Komitetas priėmė sprendimą dėl Vilniaus senamiesčio išsaugojimo problemų.

"Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, suprasdamas pasaulinės reikšmės paveldo objekto - Vilniaus senamiesčio vertę ir jo išsaugojimo svarbą bei susipažinęs su šio paminklo apsaugos problemomis, nusprendžia:

  1. prašyti Kultūros ministerijos įvertinti už kultūros vertybių apsaugą Vilniaus mieste atsakingų institucijų pareigūnų veiklą ir 2002 m. kovo mėn. apie išvadas informuoti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą;
  2. prašyti Vyriausybės nedelsiant teikti Seimui tvirtinti Vilniaus pilių rezervato ribas;
  3. siekiant įvykdyti Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo konvencijos 29 straipsnio nuostatas, siūlome pradėti vykdyti sistemingą Vilniaus senamiesčio monitoringą;
  4. siūlyti Seimui nedelsiant svarstyti ir priimti užregistruotą Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 1, 4, 6, 7, 10, 11 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1112."

R.Kačkutė,396507
Naujausi pakeitimai - 2002 01 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas