Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2002-01-09 komiteto posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 01 09 posėdyje apsvarstė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektą. Tai jau trečias šio įstatymo projekto variantas, kuris paruoštas atsižvelgiant į gausius Žemės ūkio rūmų, kitų visuomeninių žemdirbių organizacijų, valstybinių institucijų, žemės ūkio bendrovių ir ūkininkų pasiūlymus. Komiteto nariai balsų dauguma (7-už, 2-susilaikė) pritarė Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektui Nr.IXP-1120(3).

Įstatymo projekte numatytos sąlygos, pagal kurias fizinis asmuo galės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, jeigu jis yra Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravęs ūkininko ūkį arba turi Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą kvalifikacinį pažymėjimą apie pasirengimą ūkininkauti.

Be to, fizinis asmuo, pagal šį įstatymą įsigijęs nuosavybės teise ne mažesnį kaip 10 ha žemės ūkio paskirties žemės plotą, per 1 metus nuo žemės įsigijimo turės persikelti gyventi į apskritį, kurioje yra ūkininkavimui naudojama žemė ir įsigyti arba gauti leidimą statyti ūkio veiklai reikalingus ūkinius pastatus, o per 2 metus nuo žemės įsigijimo – įregistruoti ūkininko ūkį.

Juridinis asmuo galės įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemę, jeigu per paskutinius 2 metus jo pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 procentų.

Įstatymo projekte nustatytas maksimalus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės plotas -fiziniam asmeniui, įregistravusiam ūkininko ūkį arba turinčiam kvalifikacinį pažymėjimą apie pasirengimą ūkininkauti – 300 ha, žemės ūkio bendrovei, kooperatinei žemės ūkio bendrovei (kooperatyvui) ar kitai žemės ūkio veikla užsiimančiai įmonei - 2000 ha.

Projekte numatoma, kad valstybinė žemės ūkio paskirties žemė gali būti parduodama ar kitaip perleidžiama fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise tik tose kadastro vietovėse, kuriose atkurta nuosavybės teisė į žemę.

Patikslinta pirmumo teisės pirkti parduodamą valstybinę žemės ūkio paskirties žemę tvarka, pagal kuria pirmumą turės :

- žemės reformos žemėtvarkos projektuose suformuotus žemės sklypus pageidavę pirkti asmeninio ūkio žemės naudotojai;

- ūkininkai;

- daugiau kaip 5 metus iš eilės žemę naudojančios žemės ūkio bendrovės.

Numatoma, kad šis įstatymas įsigalios nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dienos, tuomet Lietuvos juridiniai asmenys galės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę, tačiau užsienio subjektai šios paskirties žemę galės pirkti tik Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą.

Komitetas apsvarstė Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projektą (IXP-269-5). Šio įstatymo projekto papildymo pagrindinė esmė yra ta, kad nustatyta valstybinė cukraus minimali kaina privaloma visiems cukraus rinkos dalyviams ir kad, Lietuvos Respublikos cukraus gamintojams baltojo cukraus gamybos kvotos 2002 metams paskirstomos proporcingai po ¼ dalį šalies baltojo cukraus metinės gamybos kvotos kiekvienam cukraus gamintojui.

Komitetas motyvuodamas tuo, kad dėl šio įstatymo projekto nėra gauta LR Vyriausybės išvados, nusprendė daryti projekto svarstyme pertrauką ir prašyti, kad Vyriausybė pateiktų Seimui savo išvadą dėl šio projekto.

Išklausyta Seimo nario Z. Mačerniaus informacija apie gaunamus neigiamus signalus, rengiantis įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymo 8, 17, 19 ir 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo bei Apskrities valdymo įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymus.

Pagal minėtus įstatymus žemės ūkio ir melioracijos valstybinės funkcijos nuo š. m. balandžio 1 d. perduodamos vietos savivaldai.

Komiteto nariai išreiškė susirūpinimą, ar perduodant dalį apskričių funkcijų savivaldybėms, proporcingai bus perduoti asignavimai bei materialiniai ištekliai žemės ūkio skyriams išlaikyti, nes neparengta ir nepatvirtinta Valstybės turto ir finansinių išteklių, būtinų atitinkamoms funkcijoms žemės ūkio srityje vykdyti, perdavimo savivaldybėms tvarka. Nutarta sudaryti darbo grupę Komiteto sprendimo projektui parengti ir šį klausimą svarstyti sekančiame Komiteto posėdyje.

 

 

L. Michelbertas, 39 67 66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas