Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio 2001 m. lapkričio 22-23 d. ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Andres Taimla, komiteto pirmininkas (Estija)

Aimar Altosaar, komiteto narys (Estija)

Valentina Vossotskaja, komiteto narė (Estija)

Jakovs Pliners, komiteto narys (Latvija)

Silva Golde, komiteto narė (Latvija)

Irena Šiaulienė, komiteto pirmininko pavaduotoja (Lietuva)

Jonas Jučas, komiteto narys (Lietuva)

Ekspertai

Kalli Klement, Šiaurės Ministrų Tarybos Informacinio biuro Estijoje direktorė

Sekretoriatas

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Sticenko, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Darbotvarkė:

1. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo intensyvinimas. Diskusija dėl Baltijos Asamblėjos kreipimosi į Šiaurės Tarybą teksto projekto.

2. Vasaros seminaro “Kultūra ir mažų tautų kalba globalizacijos procese” 2002 m. liepos 13 – 15 d. Saaremaa organizavimas.

3. Diskusija dėl rezoliucijų projektų.

1. SVARSTYTA:

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo intensyvinimas. Diskusija dėl Baltijos Asamblėjos kreipimosi į Šiaurės Tarybą teksto projekto.

KALBĖJO: A. Taimla, I. Šiaulienė, J. Jučas, S. Golde, V. Vossotskaja, J. Pliners, A. Altosaar

Posėdyje buvo diskutuojama apie Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biurų Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje bendradarbiavimą su Švietimo ir mokslo ministerijomis bei švietimo ir mokslo įstaigomis.

Atstovaudamas Šiaurės Ministrų Tarybą (toliau ŠMT) Lietuvoje, Šiaurės Ministrų Tarybos informacijos biuras Vilniuje skleidžia informaciją apie Šiaurės šalių bendradarbiavimą ir ŠMT veiklą, susijusią su Šiaurės šalių kaimyninėmis valstybėmis (t. y. Baltijos valstybėmis bei Rusijos Šiaurės-vakarų regionu), administruoja ŠMT bendradarbiavimo su Baltijos valstybėmis programas, tarpininkauja įgyvendinant įvairius Šiaurės ir Baltijos šalių bendrus projektus.

Priemonės įgyvendinant minėtus tikslus - tai kontaktai, glaudus bendradarbiavimas su savivaldybių, regioninio lygmens bei valstybinėmis institucijomis, taip pat parama seminarams, konferencijoms, parama steigiant bendradarbiavimo tinklus, informacijos kaupimas ir teikimas, stipendijų ir paramos programų administravimas pasitelkiant ekspertų grupes, ŠMT informacijos biuro bibliotekos fondai.

Savo veikloje ŠMT informacijos biuras vadovaujasi Šiaurės Ministrų Tarybos veiklos programoje, skirtoje bendradarbiavimui su Baltijos valstybėmis ir Rusijos Šiaurės-vakarų regionu, išskiriamais prioritetais, kur ypatingai akcentuojamos šios sritys: demokratija bei socialinės gerovės politika, kultūros propagavimas, regioninis bendradarbiavimas ir našus resursų panaudojimas.

Labai svarbus vaidmuo ŠMT informacijos biuro darbe atitenka ryšiams ir bendradarbiavimui su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis.

Viena iš seniausių ir aktyviausių bendradarbiavimo partnerių yra LR Švietimo ir mokslo ministerija. Su šia institucija itin glaudžiai bendradarbiaujama nuo 1997 m., kai ŠMT informacijos biuras Vilniuje, kaip ir ŠMT informacijos biurai, veikiantys Rygoje ir Taline, įsijungė į ilgalaikės Baltijos ir Šiaurės šalių programos “Pedagogų mokymas” (“Teacher in Service Training”), kurią finansavo Šiaurės Ministrų Taryba, įgyvendinimą. Pagal šią programą nuo 1997 m. įvykdyta keletas stambių bendrų Šiaurės ir Baltijos šalių projektų, pvz., “Ugdymo turinio ir pedagogų profesinės kultūros plėtotė”, “Mokyklų vadyba”, “Profesinės kalbos mokymas”, “Baltnet”.

Su LR Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės politikos departamentu, yra glaudžiai bendradarbiaujama nuo 2000 m. įgyvendinant ŠMT programas “Šiaurės šalių veiksmų planas vaikų ir jaunimo padėčiai gerinti” bei Šiaurės ir Baltijos šalių vaikams ir jaunimui skirtą kultūrinių mainų programą. Šio departamento vyriausiasis specialistas dalyvauja prie biuro įsteigtos patarėjų grupės darbe, kuri pagal nacionalinius prioritetus vertina ir atrenka remtinas projektų paraiškas.

“Šiaurės šalių veiksmų planas vaikų ir jaunimo padėčiai gerinti” remia projektus, tiesiogiai nukreiptus į socialiai nuskriaustų vaikų ir jaunimo socialinių ar sveikatos problemų sprendimą kultūrinės ar švietėjiškos veiklos pagalba.

Kultūrinių mainų programa siekia plėtoti kultūrinį dialogą tarp Šiaurės šalių ir kaimyninių valstybių, skatinti vaikus ir jaunimą užmegzti ilgalaikius ryšius, ypač tarpmokyklinius ryšius, kurie padėtų skirtingų šalių bendraamžiams giliau susipažinti su tų šalių kultūra ir tradicijomis plačiąja prasme, kurie ugdytų jų pilietinį sąmoningumą ir atsakomybę, suburiant juos diskutuoti įvairius juos dominančius klausimus, mokytis vieniems iš kitų, kaip naudingai dalyvauti visuomenės gyvenime, bendrai ruošti ir įgyvendinti visuomenei ir jų pačių labui reikalingus projektus bei tokiu būdu užmegzti ilgalaikės partnerystės ryšius. Nemažai projektų sulaukta iš valstybinių ir viešųjų kultūros ir švietimo įstaigų, taip pat iš nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir jaunimu, ir pačių nevyriausybinių jaunimo organizacijų, mokyklų, vaikų ir jaunimo klubų ir pan.

Šių metų pradžioje LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame susitikime su ŠMT informacijos biuro direktoriumi p. Knut Hjorth-Johansen iš ministerijos atstovų buvo gauta nemažai pasiūlymų dėl bendradarbiavimo ateityje, informacijos apie iniciatyvas, kurias ministerija palaiko bei siūlytų rėmimui, pvz., prevencinių priemonių, mažinant nusikalstamumą mokyklinio amžiaus jaunimo grupėje ir stabdant narkotikų vartojimo plitimą tarp moksleivių, taikymą. Taip pat buvo kreiptasi į biurą dėl pagalbos įsigyjant metodologinės literatūros apie tėvų ir pedagogų švietimą šiais klausimais. Taip pat buvo domimasi Šiaurės šalių patirtimi formuojant vaikų ir jaunimo politiką savivaldybėse, regionų administracijose bei ugdymo įstaigose.

Iš biuro lėšų paremta ne viena LR Švietimo ir mokslo ministerijos iniciatyva. Pavyzdžiui, š. m. pradžioje LR Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Europos kalbų metams skirta konferencija. Vienas iš šio renginio rėmėjų buvo ir ŠMT informacijos biuras Vilniuje.

Kita paminėtina svarbi bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje partnerių grupė yra akademinės institucijos ir Lietuvoje, ir Šiaurės šalyse.

Administruojant Šiaurės Ministrų Tarybos programą, skirtą tarpuniversitetiniams projektams remti, palaikomi glaudūs ryšiai su Lietuvos aukštojo mokslo įstaigomis. Kasmet rengiamos informacinės dienos, kurių metu yra pristatomos Šiaurės Ministrų Tarybos bei kitų Šiaurės šalių bendradarbiavimo institucijų programos, skirtos aukštojo mokslo įstaigoms.

Paminėtinas glaudus bendradarbiavimas su Vilniaus Universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos katedra bei Klaipėdos Universiteto Skandinavistikos centru. Iki 2001 m., bendradarbiaujant su šiais Lietuvos aukštųjų mokyklų padaliniais, pasinaudojama jų turima kompetencija, beveik dešimtį metų rengiami ir finansuojami Šiaurės šalių kalbų kursai.

Šie skandinavistikos studijų židiniai Lietuvoje gausiai paremti metodine, mokomąja bei grožine literatūra.

Šiemet minėto VU Skandinavistikos katedros dešimtmečio proga surengtos tarptautinės konferencijos vienas iš rėmėjų buvo ir ŠMT informacijos biuras Lietuvoje.

Nemažai prisidėta ir prie Lietuvos Suaugusiųjų švietimo asociacijos bei Lietuvoje besisteigiančių skandinaviško tipo neformalaus suaugusiųjų ugdymo institucijų iniciatyvų.

Dalyvauta ir remti Šiaurės šalių bibliotekų savaičių, kasmet lapkričio mėnesį vykstančių ir dešimtyse Lietuvos viešųjų miesto ir mokyklų bibliotekose, renginiai.

Šiaurės Taryba ne vieną kartą tvirtai išreiškė norą bendradarbiauti su Baltijos Asamblėja. Kaip informavo K. Klement, ŠMT Informacinio biuro Estijoje direktorė, 2001 m. spalio mėn. įvykusioje 53-ojoje Šiaurės Tarybos sesijoje buvo pakeista Šiaurės Tarybos struktūra ir dabar yra galimybė intensyvinti darbą tarp dviejų organizacijų atitinkamų komitetų.

2001 m. gruodžio 10 d. buvo išrinktas Šiaurės Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas, kuriuo tapo Ake Gustavsson iš Švedijos, jo pavaduotoju buvo išrinktas Isolfur Gylfi Palmason iš Islandijos. 2001 m. sausio 8 – 9 d. įvyks pirmasis Šiaurės Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis.

NUTARTA:

1.1. Užmegzti kontaktą su Šiaurės Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, laišku kreipiantis dėl bendradarbiavimo perspektyvų bei sričių.

1.2. Į Baltijos Asamblėjos 2002 m. liepos 13 – 15 d. Saaremaa organizuojamą vasaros seminarą “Kultūra ir mažų tautų kalba globalizacijos procese” pakviesti dalyvauti Šiaurės Tarybos atstovus ir su jais diskutuoti apie realias bendradarbiavimo galimybes.

1.3. 2001 m. gruodžio 13 – 15 d. organizuojamos 19-osios Baltijos Asamblėjos sesijos metu inicijuoti bendrą Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų atstovų susitikimą.

1.4. Surengti bendrą Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos seminarą dėl švietimo problematikos.

1.5. Siūlyti parengti ir išleisti bendrą Baltijos ir Šiaurės valstybių istorijos vadovėlį.

2. SVARSTYTA:

Vasaros seminaro “Kultūra ir mažų tautų kalba globalizacijos procese” 2002 m. liepos 13 – 15 d. Saaremaa organizavimas.

KALBĖJO: A. Taimla, I. Šiaulienė, J. Jučas, S. Golde, J. Pliners

NUTARTA:

2.1. Pagrindinė vasaros seminaro tema: “Kultūra ir mažų tautų kalba globalizacijos procese”.

2.2. Planuojami du (po 20 min.) pranešimai iš kiekvienos valstybės.

2.3. Iki 2002 m. balandžio 15 d. turi būti atsiųstos pranešėjų potemės arba pranešimų santraukos.

2.4. Seminaro darbinės kalbos – anglų ir rusų.

2.5. Bus ruošiamas baigiamasis seminaro dokumentas.

2.6. Seminaro metu bus dirbama darbinėse grupėse.

3. SVARSTYTA:

Diskusija dėl rezoliucijų projektų.

KALBĖJO: A. Taimla, I. Šiaulienė, J. Jučas, S. Golde, J. Pliners

NUTARTA:

3.1. Sesijai svarstyti nuo komiteto bus teikiami du dokumentų projektai (dėl alkoholio politikos keitimo ir dėl Baltijos valstybių nacionalinių kalbų plėtros).

Pirmininkė I. Šiaulienė

Sekretorė R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas