Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio protokolas 2001 m. spalio 29 d. Kopenhaga, Danija

Posėdžio dalyviai:

1. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininkas, Estijos delegacijos BA vadovas

2. Giedrė Purvaneckienė, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos BA vadovė

3. Romualdas Ražuks, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Latvijos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovės pavaduotojas

6. Arnis Razminovičs, BA Prezidiumo narys, Latvijos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

7. Baiba Molnika, Baltijos Asamblėjos sekretorė

8. Marika Laizane, Baltijos Asamblėjos projektų vadovė

9. Ene Rongelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

10. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

11. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas

Trivimi Velliste

2. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo iniciatyvos

Trivimi Velliste

3. BA partijų grupių veiklos iniciatyvos

Audrius Klišonis

4.Baltijos Asamblėjos 10-mečio iškilmingas paminėjimas

Romualdas Ražuks

5. 19-oji Baltijos Asamblėjos sesija (2001 m. gruodžio 13-15 d. Taline)

Trivimi Velliste

6. Bendros Baltijos Asamblėjos, Šiaurės Tarybos ir Beneliukso tarpparlamentinės konsultacinės tarybos konferencijos rengimas (2002 m. kovo 10-12 d. Vilniuje)

Giedrė Purvaneckienė

7. Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų veiklos darbo planas Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu (2002 m. sausis-birželis)

Giedrė Purvaneckienė

8. Kiti klausimai

 Kandidato į Baltijos Asamblėjos sekretoriaus postą skyrimas

 BA sekretoriato atstovo dalyvavimas BA komitetų posėdžiuose

 Informacija apie Baltijos Asamblėjos medalį

 Baltijos Asamblėjos suvenyrai

1. Atidarymas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas T. Velliste atidarė posėdį ir pasveikino visus jo dalyvius. T. Velliste pasiteiravo, ar kas nors turi pasiūlymų arba prieštaravimų dėl posėdžio darbotvarkės. Prezidiumas patvirtino posėdžio darbotvarkę.

2. Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo iniciatyvos

T. Velliste pranešė, kad Lietuvos ir Latvijos delegacijos parengė Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo pasiūlymus. Jis pastebėjo, kad Lietuva ir Latvija siūlo pakankamai panašias bendradarbiavimo iniciatyvas.

T. Velliste taip pat pranešė Prezidiumo nariams apie vakarykštį Konservatorių (dešiniųjų) partijų grupės posėdį, kuriame Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarai susitarė kitais metais Taline surengti neoficialų seminarą. Jis pastebėjo, kad šis pirmas seminaras bus pavyzdžiu kitoms partijų grupėms, kaip užmegzti glaudesnius ryšius su Šiaurės šalių partijų grupėmis.

R. Ražuks pabrėžė Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo plėtros svarbą. Jis pasiūlė parengti BA ir ŠT bendradarbiavimo iniciatyvas, kurios remtųsi Lietuvos delegacijos pasiūlymais. Jis tik pasiūlė atitinkamą projektą pataisyti taip:

1. Pirmojoje pastraipoje ,,skatinti Šiaurės šalių teigiamą požiūrį į Baltijos šalių integraciją į ES ir NATO bei jį remti“ pabrėžti 2002 m. svarbą.

Prezidiumo nariai sutarė pirmąją teksto pastraipą išdėstyti taip: skatinti Šiaurės šalių teigiamą požiūrį į Baltijos šalių integraciją į ES ir NATO bei jį remti, ypač atsižvelgiant į 2002 m. svarbą“.

2. Trečiąją pastraipą: ,,rengti BA ir ŠT politinių (partijų) grupių posėdžius 2-4 kartus per metus ir aptarinėti svarbias politines ir ekonomines problemas (Europos ir transatlantinę integraciją, investicijų rėmimą, kovą su organizuotu nusikalstamumu ir nelegalia migracija, t.t.)“ papildyti žodžiu ,,reguliarius“.

Prezidiumo nariai nutarė trečiosios pastraipos tekstą išdėstyti taip: rengti reguliarius BA ir ŠT politinių (partijų) grupių posėdžius (2-4 kartus per metus) ir aptarinėti svarbias politines ir ekonomines problemas (Europos ir transatlantinę integraciją, investicijų rėmimą, kovą su organizuotu nusikalstamumu ir nelegalia migracija, t.t.).

3. Septintąją pastraipą: ,,Pagreitį įgauna Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas pagal formulę ,,ŠB8“. Suartėjimas su Baltijos Asamblėja Šiaurės Tarybos iniciatyva yra natūrali proceso tąsa. Dėl to būtina sustiprinti pastangas, kad Baltijos ir Šiaurės šalių – lygiaverčių partnerių – bendradarbiavimas įgautų prasmingą išraišką“ papildyti pasiūlymais įsteigti bendrus komitetus.

Prezidiumo nariai nutarė, kad teksto septintoji pastraipa būtų išdėstoma taip: Pagreitį įgauna Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas pagal formulę ,,ŠB8“. Suartėjimas su Baltijos Asamblėja Šiaurės Tarybos iniciatyva yra natūrali proceso tąsa. Dėl to būtina sustiprinti pastangas, kad Baltijos ir Šiaurės šalių – lygiaverčių partnerių – bendradarbiavimas įgautų prasmingą išraišką. Baltijos Asamblėja pasiūlė steigti bendrus Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos komitetus.

A. Klišonis pabrėžė, kad Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas turi tapti intensyvesnis, nes integruojamės į ES. Todėl turime kaip įmanoma dažniau rengti partijų grupių, komitetų ir pan. posėdžius.

B. Molnika pabrėžė, kad būtina atsižvelgti į Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžetą. Kad būtų skatinamas Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas ir tuo pat metu būtų įgyvendinami 2002 m. uždaviniai, B. Molnika pasiūlė kviesti parlamentarus ir ekspertus iš Šiaurės Tarybos į Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžius. 2003 m. biudžete galima būtų skirti daugiau lėšų Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimui stiprinti.

Sprendimas: Prezidiumo nariai sutiko padaryti pakeitimus Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumams teikiamų pasiūlymų dokumento projekte. Prezidiumo nariai sutiko, kad šis dokumentas būtų pateiktas Šiaurės Tarybai per abiejų organizacijų prezidiumų posėdį.

3. BA partijų grupių veiklos iniciatyvos

T. Velliste paprašė A. Klišonį pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu.

A. Klišonis pabrėžė Baltijos Asamblėjos partijų grupių trūkumus. Jis pasiūlė skatinti Baltijos Asamblėjos partijų grupių veiklą bei remti abiejų organizacijų partijų grupių bendradarbiavimą. Jis taip pat pranešė, kad sustiprėjus partijų grupių veiklai, reikėtų keisti partijų grupių veiklą reglamentuojančias nuostatas Baltijos Asamblėjos statute.

A. Klišonis pasiūlė pagalvoti apie finansinius klausimus, susijusius su politinių grupių veikla. Jis paklausė kitų Prezidiumo narių, ar jie palaikytų pasiūlymą numatyti partijų grupėms nustatytas lėšas Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžete.

T. Velliste pasakė, kad galima skirti finansinę paramą partijų grupėms, jei jų nariai norėtų dirbti aktyviau.

S. Oviir pasiūlė Baltijos Asamblėjos biudžete sukurti kažką panašaus į rezervo fondą partijų grupių veiklai finansuoti. Metų pradžioje kiekviena partijų grupė pateiks Baltijos Asamblėjos Prezidiumui savo veiklos iniciatyvas.

B. Molnika pastebėjo, kad įmanoma rasti lėšų partijų grupių veiklai kitiems metams. Ji palaikė S. Oviir pasiūlymą, kad partijų grupės turėtų parengti veiklos iniciatyvas. B. Molnika pranešė Prezidiumo nariams, kad partijų grupių veiklos rezervo fondas bus ribotas, nes negalima viršyti nustatytų išlaidų. Ji pranešė, kad Baltijos Asamblėjos biudžetas buvo suplanuotas šių metų pradžioje atsižvelgiant į Latvijos ir Lietuvos delegacijų išlaidų sąmatas.

R. Ražuks pabrėžė, kad tai yra labai geras pasiūlymas skirti pastovias lėšas partijų grupių veiklai finansuoti. Tai suteiks galimybę plėtoti ir gerinti Baltijos Asamblėjos partijų grupių veiklą bei pagerinti Baltijos ir Šiaurės šalių partijų grupių bendradarbiavimą.

A. Klišonis Prezidiumo narių sutikimą pačiais svarbiausias diskusijos aspektais laiko geru ženklu, ypač nuostatą, kad partijų grupių veiklą būtina remti. Jis taip pat pabrėžė, kaip svarbu, kad Prezidiumo nariai sutiko skirti lėšų BA partijų grupių veiklai.

Prezidiumo sprendimas: jei partijų grupės pateiks Baltijos Asamblėjos Prezidiumui konkrečius planus, tai Prezidiumas suras lėšų partijų grupių veiklai finansuoti Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžete. Atskiras lėšų planavimas ir skyrimas partijų grupių veiklai bus įtraukiamas į Baltijos Asamblėjos 2003 m. biudžetą.

4. Baltijos Asamblėjos 10-mečio iškilmingas paminėjimas

T. Velliste paprašė R. Ražuks pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu.

R. Ražuks pranešė apie rengiamą Baltijos Asamblėjos 10-mečio iškilmingą paminėjimą. Jis pranešė, kad minėjimas prasidės oficialiomis nacionalinių delegacijų vadovų kalbomis Saeimos plenarinės sesijos pradžioje. Po to bus oficialiai atidaryta buvusių Baltijos Asamblėjos narių fotografijų paroda. Jis pastebėjo, kad konferencijoje „Baltijos valstybių bendradarbiavimas: praeitis, dabartis, ateitis“ bus nagrinėjamas Baltijos valstybių bendradarbiavimas per praėjusį dešimtmetį bei surengta vaikų meno darbų paroda, pavadinta „Baltijos valstybės XXI amžiuje“; surengtas koncertas, skirtas BA 10-mečiui; bei surengtas priėmimas.

R. Ražuks paaiškino, kad yra trys galimos konferencijos temos:

- 10 Baltijos valstybių bendradarbiavimo metų. Kas buvo pasiekta?

- Kaip ES narystė paveiks Baltijos valstybių bendradarbiavimą?

- Ar Baltijos valstybių bendradarbiavimas taps platesnio Šiaurės šalių bendradarbiavimo dalimi? Kliūtys ir galimybės.

T. Velliste paklausė, ar kuris nors iš Prezidiumo narių turi klausimų, pasiūlymų arba prieštaravimų, susijusių su paminėjimo preliminaria programa ar konferencijos temomis. T. Velliste nuomone preliminarią paminėjimo programą galima būtų patvirtinti.

A. Klišonis domėjosi galimomis šio renginio išlaidomis ir, ar nebus viršytas BA biudžetas.

M. Laizane pranešė, kad BA 10-mečio iškilmingas paminėjimas buvo suplanuotas dar praėjusiais metais. Ji taip pat pranešė, kad BA 10-mečiui skirtos lėšos yra 2001 m. BA biudžete. Ji pridūrė, kad BA sekretoriatas organizuodamas šį renginį neviršys BA biudžete numatytos sumos.

Prezidiumo sprendimas: BA Prezidiumas patvirtino BA 10-mečio preliminarią paminėjimo programą.

5. Baltijos Asamblėjos medalis

T. Velliste paprašė M. Laizane pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu.

M. Laizane pranešė, kad BA sekretoriatas parengė BA medalio statuto projektą bei Baltijos Asamblėjos medalio konkurso statuto projektą. Ji pažymėjo, kad BA Prezidiumas turi priimti sprendimą dėl BA medalio moto ir dydžio.

BA Prezidiumo sprendimas: BA Prezidiumas nusprendė, kad BA medalis bus apvalios formos, 45 mm diametro, tvirtinamas juostele. Medalio reverse – moto ,,Ubi Concordia, ibi Victoria“.

6. Baltijos Asamblėjos registravimo tarptautine organizacija klausimas

T. Velliste pastebėjo, kad Baltijos Asamblėjos registravimo tarptautine organizacija klausimas buvo svarstytas daug kartų. Jis pranešė, kad Estijos delegacija prieštarauja, kad BA būtų registruojama tarptautine organizacija.

A. Klišonis pranešė, kad Lietuvos delegacija remia BA registravimą tarptautine organizacija. Jis pridūrė, kad Lietuvos delegacija nesupranta Väino Linde laiško, kuriame teigiama, kad BA registravimas tarptautine organizacija nėra naudingas.

T. Velliste pranešė, kad Estijos delegacija neturi naujų argumentų, kurie aiškiai parodytų, kad registravimas tarptautine organizacija būtų labai naudingas. Jis pridūrė, kad šį klausimą būtų galima aptarti vėliau.

A. Klišonis pabrėžė, kad šį klausimą būtina nagrinėti toliau, nes nacionalinės delegacijos nepasiekė bendro sutarimo šiuo klausimu.

R. Ražuks pranešė, kad Latvijos delegacija šio klausimo neaptarė. Jis pridūrė, kad kitame delegacijos posėdyje šis klausimas bus nagrinėjamas.

BA Prezidiumo sprendimas: BA Prezidiumas nusprendė dar kartą delegacijose aptarti BA registravimo tarptautine organizacija klausimą.

7. Kiti klausimai

- Baltų vienybės diena

T. Velliste paprašė R. Ražuks pateikti informacijos šiuo klausimu.

R. Ražuks pranešė, kad Baltų vienybės diena bus minima rugsėjo 22 d. Vecsaulėje (Bauskės rajone) bei Šiauliuose. Jo nuomone, BA dalyvavimas Baltų vienybės dienos minėjime yra labai gera galimybė parodyti Baltijos valstybių vienybę. R. Ražuks pakvietė Estijos ir Lietuvos delegacijas švęsti Baltų vienybės dieną.

T. Velliste pabrėžė, kad Baltų vienybės diena yra labai geras renginys. Jis pažadėjo, kad Estijos delegacija aptars dalyvavimo klausimą. Jis pridūrė, kad jis bei S. Oviir negalės dalyvauti Baltų vienybės paminėjimo renginiuose dėl prezidento rinkimų Estijoje.

A. Klišonis pridūrė, kad Lietuvos delegacija kitame posėdyje aptars dalyvavimo klausimą.

- Baltijos Asamblėjos dešimtmečiui skirta knyga

T. Velliste paprašė M. Laizāne pateikti daugiau informacijos šiuo klausimu.

M. Laizāne pranešė, kad yra likę tik du su knyga susiję svarbūs klausimai, būtent visų BA apdovanojimų laureatų fotografijos ir knygos leidyba. Ji pranešė, kad nacionaliniai sekretoriatai siuntė BA apdovanojimų laureatų nuotraukas, tačiau tik Lietuva yra atsiuntusi visas laureatų nuotraukas. M. Laizāne pastebėjo, kad nuotraukos skirtingo stiliaus, kokybės ir dydžio.

T. Velliste pastebėjo, kad būtų gerai į knygą įtraukti BA apdovanojimo laureatų fotografijas. Jis pridūrė, kad jeigu to padaryti neįmanoma, tada sprendimą šiuo klausimu galėtų priimti BA sekretoriatas.

M. Laizāne pranešė, kad BA sekretoriatas surinko informaciją apie knygos leidybos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje išlaidas. Ji pranešė, kad išlaidos būtų šios (2000 egzempliorių):

- Estija: 9900 USD

- Latvija: 15000 USD

- Lietuva: 12 000 USD

BA Prezidiumo sprendimas: BA Prezidiumas nusprendė, kad BA sekretoriatas nuspręs, ar įtraukti BA apdovanojimų laureatų nuotraukas į knygą ar ne, ir ar knygą reiktų leisti Estijoje dėl žemesnių leidybos išlaidų.

- Baltijos Asamblėjos sekretorės Baiba Moļņika laiškas

M. Laizāne pranešė, kad BA sekretoriato posėdyje, kuris įvyko š.m. rugpjūčio 24 d., buvo apariamas siūlymas dėl BA sekretoriato atstovų dalyvavimo komitetų posėdžiuose.

T. Velliste pastebėjo, kad tai puiki mintis ir pasidomėjo galimomis BA sekretoriato atstovų dalyvavimo komitetų posėdžiuose išlaidomis.

M. Laizāne pažadėjo, kad galimos BA sekretoriato atstovų dalyvavimo išlaidos bus paskaičiuotos iki kito BA biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžio.

R. Ražuks parėmė šį pasiūlymą ir siūlė paskaičiuoti tokio dalyvavimo išlaidas.

BA Prezidiumo sprendimas: BA Prezidiumas nusprendė paremti šį pasiūlymą, jeigu BA biudžeto ir kontrolės komitetas patvirtins galimas BA sekretoriato atstovų dalyvavimo komitetų posėdžiuose išlaidas.

A. Klišonis pranešė, kad Lietuvos delegacija planuoja, kad kita BA sesija galėtų įvykti 2002 m. gegužės 23 – 25 d., jeigu Prezidiumas patvirtintų minėtąją datą.

BA Prezidiumas nusprendė aptarti šį klausimą kitame Prezidiumo posėdyje.

BA Prezidiumas nusprendė, kad kitas Prezidiumo posėdis įvyks Kopenhagoje (spalio 29 – 31 d.).

Trivimi Velliste

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas

Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas

Marika Laizāne

Baltijos Asamblėjos sekretoriato projektų vadovė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   DANIJA

LR Seimas