Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 12 d. BFK posėdis

  1. Apsvarstytas Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1083.
  2. Nuspręsta:

   Pritarti pateiktam įstatymo projektui IXP-1083.

  3. Apsvarstytas Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-103(2A(2)).

Nuspręsta:

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto parengto ir teikiamo Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo (nauja redakcija) projekto 2 straipsnyje “Įstatymo įgyvendinimas” siūloma Vyriausybei iki 2002 m. liepos 1 d. priimti ar pakeisti šiam Įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus, todėl būtų tikslinga gauti Vyriausybės išvadas dėl minėto Įstatymo projekto.

Kadangi Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2001 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr.615 yra paprašyta Vyriausybės pateikti išvadas, pasiūlyti Seimui , remiantis Seimo statuto 153 straipsnio 4 punktu daryti projekto svarstymo pertrauką ir svarstymą tęsti gavus Vyriausybės išvadas dėl minėto įstatymo projekto.

Pasiūlyti pagrindiniam Komitetui įvertinti šias pastabas ir pasiūlymus:

   1. Įstatymo projekto 10 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį “ specialiąsias ”, kadangi Mokslo ir studijų fondas gali vykdyti ne vien specialiąsias programas.

2. Įstatymo projekto 18 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių “nebiudžetinių lėšų” įrašyti žodžius “ pajamų, gautų už suteiktas paslaugas” ir 18 straipsnio 3 dalį išdėstyti taip:

“3. Turtą, kuris įsigytas iš nebiudžetinių lėšų, pajamų, gautų už suteiktas paslaugas, gautas dovanų, priimtas kaip palikimas ar įgytas kitu teisėtu būdu, mokslo ir studijų institucijos valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės teise.”

Seimui priėmus naujos redakcijos Biudžeto sandaros įstatymą bei Vyriausybei 2001 m.05 14 d. nutarimu Nr.543 patvirtinus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarką, sąvoka “nebiudžetinės (specialiosios ) lėšos “ transformuota į sąvoką “valstybės institucijų, įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas”.

3. Įstatymo projekto 23 straipsnio 2 dalyje išbraukti sakinį “Valstybės biudžeto lėšos mokslui ir studijoms skiriamos pagal Lietuvos Respublikos mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymą”. Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo 1 straipsnyje nustatyti mokslo ir studijų finansavimo santykiniai rodikliai, bet ne valstybės biudžeto lėšų skyrimo tvarka. Be to, šiame įstatyme siūloma į šias nuostats arsižvelgti rengiant 2001-2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus. Įrašius siūlomą nuostatą, neaišku, kuo remiantis asignavimai mokslui ir studijoms bus skiriami 2005 metams.

4. Įstatymo projekto 26 straipsnį patikslinti atsižvelgiant į BFK išvados 2 dalyje išdėstytus argumentus dėl sąvokų naudojimo bei Aukštojo mokslo įstatymo 56 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nuostatas ( lėšos, gaunamos iš mokslinės ir ūkinės veiklos bei teikiamų paslaugų Vyriausybės nustatyta tvarka įtraukiamos į apskaitą valstybės biudžete, paliekant įstaigoms teisę disponuoti šiomis lėšomis, t.y. naudoti jas savarankiškai) ir 26 straipsnį išdėstyti taip:

“26 straipsnis. Mokslinių tyrimų įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas

Lėšos, kurias valstybės mokslinių tyrimų įstaigos gauna vykdydamos sutartinius įsipareigojimus, tarptautines programas ar teikdamos paslaugas, Vyriausybės nustatyta tvarka įtraukiamos į apskaitą valstybės biudžete (įmokamos į valstybės biudžetą), tačiau mokslinių tyrimų įstaigos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti valdo ir naudoja šias lėšas bei jomis disponuoja savarankiškai”.

5. Įstatymo projekto 27 straipsnio 1 dalyje po žodžių “Buhalterinės apskaitos” išbraukti žodį ‘pagrindų”, kadangi Lietuvos Respublikos Seimas 2001 m. lapkričio 6 d. priėmė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, kuris įsigalios nuo 2002 m. sausio 1 d. ir nuo šios datos netenka galios Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas.

  1. Apsvarstyti pasiūlymai:

Pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3).

  1. SVARSTYTA: Seimo nario A.Plokšto pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3), įregistruoti Seime 2001-12-12 11 val. 20 min.
  2. NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Dėl 6 dalies vyko balsavimas.

   Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti 6 dalyje išdėstytiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 8 už; 1 prieš; 2 susilaikė.

  3. SVARSTYTA: Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205*.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarta 1 ir 4 dalyse išdėstytiems pasiūlymams;
  2. Nepritarta 2 ir 3 dalyse išdėstytiems pasiūlymams.

Dėl 2 dalies vyko balsavimas.

Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti 2 dalyje išdėstytiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: 3 už; 7 prieš; 2 susilaikė.

  1. SVARSTYTA: Ekonomikos komiteto išvada Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205.
  2. NUSPRĘSTA:

   1. Iš esmės pritarti Ekonomikos komiteto išvadai.

   1. Pritarta Ekonomikos komiteto išvadoje išdėstytoms komiteto papildomoms pastaboms, išskyrus 1 dalies 2) ir 3) punktams.
   2. Nepritarta Lietuvos bankų asociacijos 3 dalies 3.1. punktui;
   3. Nepritarta Lietuvos pramonininkų konfederacijos 3 ir 9 dalyse išdėstytiems pasiūlymams.
   4. Pritarta Ekonomikos komiteto nuomonei dėl Seimo narių siūlymų, išskyrus siūlymui pritarti Seimo narių R.Sinkevičiaus ir Pr.Vilko pataisoms.

  1. SVARSTYTA: Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205(3).
  2. NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  3. SVARSTYTA: Informacinės visuomenės plėtros komiteto išvada Pelno mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1205.
  4. NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktoms išvadoms.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

   Pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2).

  5. SVARSTYTA: Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2).
  6. NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 7 už; 3 prieš; 1 susilaikė.

  7. SVARSTYTA: Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai LR Azartinių lošimų įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

Pasiūlymai LR Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1065.

  1. SVARSTYTA: Seimo nario J.Čekuolio pasiūlymai LR Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1065.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti 1, 2 ir 4 dalyse išdėstytiems pasiūlymams;
  2. Nepritarti 3, 5 ir 6 dalyse išdėstytiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  1. SVARSTYTA: Teisės ir teisėtvarkos komiteto išvada LR Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1065.

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktai išvadai.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

Pasiūlymai LR Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-989A(2).

  1. SVARSTYTA: Seimo Pirmininko pavaduotojo Česlovo Juršėno pasiūlymai LR Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-989A(2).

NUSPRĘSTA:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: 8 už; - prieš; 3 susilaikė.

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Cukraus mokesčio įstatymo projektas Nr.IXP-1248ES - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Virškvotinio baltojo cukraus mokesčio įstatymo projektas Nr. IXP-1249ES - G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Mokesčio administravimo įstatymo 5 ir 7 straipsnių papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-1250ES - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-721(2)ES - kuratoriai B.Bradauskas R.Palaitis /J.Alasevičienė/;
  • Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1227 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Mikalauskas/;
  • Labdaros ir paramos įstatymo 12 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-891 - kuratoriai J.Palionis G.Vagnorius (A.Mikalauskas);
  • Valstybinių pensijų įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr.1218 - kuratoriai J.Palionis, A.Kubilius /A.Mikalauskas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 12.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas