Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001-12-05 posėdį

Kaimo reikalų komiteto nariai 2001 12 05 posėdyje išklausė Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus Evaldo Čijausko informacija apie pasirengimą įsisavinti SAPARD lėšas.

Europos komisija 2001 m. lapkričio 26 d. priėmė sprendimą, suteikiantį teisę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos savarankiškai administruoti Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos (SAPARD) lėšas.

Pažymėta, kad Nacionalinėje mokėjimo agentūroje yra sukurta visus ES valstybėse narėse taikomus reikalavimus atitinkanti administracinė struktūra, kuri pilnai pasirengusi užtikrinti visų pagrindinių funkcijų, susijusių su SAPARD paramos lėšų tvarkymu, vykdymą.

Kita svarbi užduotis, kurios tinkamas įgyvendinimas yra patikėtas Nacionalinei mokėjimo agentūrai, tai laiku ir tinkamai pasirengti ES teikiamos finansinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai tvarkymui po įstojimo į Europos Sąjungą. Tai reiškia, kad Nacionalinė mokėjimo agentūra turi pasirengti pagal Europos Komisijos reikalavimus tvarkyti sekančias priemones: tiesiogines išmokas už gyvulius ir pasėlius, paramą gamintojų organizacijoms, įvairių žemės ūkio ir maisto produktų kvotų režimo administravimą, eksporto į trečiąsias šalis subsidijas. Tam tikslui per likusius dvejus metus reikia parengti ir suderinti darbo procedūras ir dokumentus, sukurti materialinę- techninę bazę, įdarbinti ir apmokyti tarnautojus bei įdiegti atitinkamų informacinių duomenų bazes. Siekiant atlikti visus šiuos parengiamuosius darbus Nacionalinei mokėjimo agentūrai sekančiais metais reikia 11 mln. litų lėšų, kai tuo tarpu numatoma skirti iš biudžeto tik 4,2 mln. litų.

Kaimo reikalų komiteto nariai nusprendė atkreipti Vyriausybės dėmesį į nepakankamą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansavimą.

Komitetas apsvarstė ekologinio žemės ūkio plėtros galimybes. Konstatuota, kad ekologinis ūkininkavimas yra svarbi strateginė žemės ūkio plėtros kryptis, kuri turi būti vystoma kompleksiškai ir remiama valstybės .

Kaimo reikalų komiteto sprendimu pasiūlyta Žemės ūkio ministerijai Specialiosios kaimo rėmimo programos 2002 metų sąmatoje numatyti tiesioginę paramą ekologinės gamybos ūkiams, kuri sudarytų sąlygas iki 2010 metų pasiekti tausojančio ir ekologinio žemės ūkio plėtros plane numatytą rodiklį – 15 proc. žemės ūkio naudmenų, o taip pat remti investicijas į ekologinį ūkį, jo reklamą, mokslo tiriamuosius darbus, sertifikavimo sistemą ir ekologiškų produktų perdirbimą, prekybą ir eksportą.

Surengti Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projekto klausymai.

 

L. Michelbertas, 39-67-66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas