Lietuvos Respublikos Seimas

Rugsėjo 23 spalio 2 d. Kinijos Liaudies Respublikoje Liaudies atstovų susirinkimo (parlamento) Užsienio reikalų komiteto kvietimu lankėsi Seimo delegacija, vadovaujama Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio. Ataskaita

Rugsėjo 23 – spalio 2 d. Kinijos Liaudies Respublikoje Liaudies atstovų susirinkimo (parlamento) Užsienio reikalų komiteto kvietimu lankėsi Seimo delegacija, vadovaujama Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytenio Povilo Andriukaičio. Delegacijoje Seimo nariai Alvydas Medalinskas, Arturas Plokšto, Valerijus Simulikas, Egidijus Vareikis, Rimvydas Vaštakas.

Parlamentarai lankėsi Hong Konge, Čžuchajuje, Guandžou, Šanchajuje, Pekine, kur susitiko su valdžios pareigūnais, aplankė įmones.

Rugsėjo 28 d. delegacijos nariai Pekine susitiko su Kinijos LR Liaudies atstovų susirinkimo nuolatinio komiteto pirmininku Li Penu.

Susitikime Kinijos parlamento vadovas pabrėžė, kad po SSRS iširimo Kinija pripažino Lietuvos Respubliką. Tai buvo pada-ryta pripažįstant tautų pasirinkimo teisę. Li Penas prisiminė, kad 2000 m. rugsėjį Islandijoje jis buvo susitikęs su Prezidentu Valdu Adamkumi, o vėliau Vilniuje - su tuometiniu Seimo Pirmininku Vytautu Landsbergiu*.

Delegacijos vadovas V.P.Andriukaitis pasveikino Liaudies atstovų susirinkimo nuolatinio komiteto pirmininką su artėjusia švente – Kinijos Liaudies Respublikos 52-osiomis metinėmis, o taip pat su rudens vidurio švente. Kinijos – didelės valstybės – nuoseklumas ir pažanga yra tarp svarbių stabilumo pasaulyje garantijų. Yra žinoma, kad tarptautinėje politikoje Kinija remiasi pragmatizmu. Dabar, kai pasauliui iškilo terorizmo pavojus, tai ypač svarbu. Kovoti prieš terorizmą galima tik bendromis pastangomis.

V.P.Andriukaitis pabrėžė, kad Lietuva dabar aktyviai siekia narystės Europos Sąjungoje. Lietuva bendradarbiavimo aspektu, tapusi ES nare, būtų tam tikra Kinijos tarpininkė.

Kinijos Liaudies Respublika palaiko gerus santykius su ES ir yra pasiruošusi bendradarbiauti su viso pasaulio parlamentarais.

Atsižvelgiant, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai yra geri, su KLR būtų galima aktyviau plėtoti bendradarbiavimą transporto srityje.

Pasaulio visuomenė pripažino Kinijos galimybes ir Pekinas tapo 2008 m. Olimpinių žaidynių sostine. Sidnėjuje pasaulis žavėjosi Lietuvos krepšininkais, o po to Šanchajuje lietuviai krepšininkai mokė žaisti krepšinį kinus: tai yra gerų santykių pavyzdys.

Liaudies atstovų susirinkimo pirmininkas Li Penas padėkojo už palankius vertinimus ir apibūdino tolimesnes Kinijos Liaudies Respublikos vykdomas reformas. Pastarųjų metų ekonominės plėtros pagrindu tapo naujos technologijos - rezultatus galima pastebėti rytinėje Kinijos dalyje. Dabar siekiama, kad tai būtų vykdoma ir vakarinėje šalies dalyje.

Kinijos ekonomikos augimo tempai šiuo metu siekia 7 procentus per metus. Kinijos Liaudies Respublika netrukus taps Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) nare, todėl teks padaryti pataisų veikiančiuose įstatymuose.

Tarptautinės politikos kontekste Li Penas pabrėžė Kinijos oziciją prieš terorizmą. Bet, anot jo, - viena šalis negali kištis į kitos šalies reikalus. Pokalbio pabaigoje Li Penas paakino aktyviau skatinti ekonominius abiejų šalių santykius.

DELEGACIJOS NARIAI APIE VIZITĄ:

V.P.Andriukaitis (delegacijos vadovas): „Šis vizitas buvo surengtas Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių užmezgimo dešimtmečio proga. Jo tikslas - abiejų šalių Užsienio reikalų komitetų narių susitikimas bei dvišalių santykių raidos įvertinimas, šalių pozicijų Lietuvai tampant Europos Sąjungos ir NATO nare aptarimas. Kiti tikslai - susipažinti su KLR reformų raida ir laimėjimais bei problemomis, Kinijos vidaus ir užsienio politikos kryptimis.

Šalių delegacijos Lietuvos ir Kinijos santykių raidą įvertino kaip pozityvaus bendradarbiavimo pavyzdį. Abi valstybės iš esmės laikosi 1991 09 14 pasirašyto susitarimo principų, dėl to daug pasiekta diplomatijoje.

Parlamentarai pripažino ir neišnaudotas galimybes: intensyvesnį ekonominį bendradarbiavimą, kultūrinius mainus, mokslo – technologijų projektų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, susigiminiavusių miestų plėtros ir kitose srityse. Lietuvos delegacijos nuomone, Kinija galėtų suaktyvinti savo bendravimą su Lietuva jai tampant ES nare. Pasiūlėme išnaudoti gerą Lietuvos infrastruktūrą, Klaipėdos uostą, oro uostus, kvalifikuotą darbo jėgą, steigiant Lietuvoje Kinijos prekių distribucijos centrą bei bendras įmones. Lietuvai pasiūlyta aktyviau įtraukti verslininkus į Kinijos specialiųjų ekonominių zonų veiklą.

Vizito metu pasikeista nuomonėmis ir dėl Taivano bei Tibeto problemų. Buvo aptartos žmogaus teisių problemos, Tibeto religinis ir kultūrinis savitumas, o taip pat demokratinių procesų raida Kinijoje ir Lietuvoje.

Didelį įspūdį paliko aplankytų regionų ekonominė plėtra, tačiau kartu matoma ir skirtumai tarp šiaurės ir pietų Kinijos, socialinės problemos. Būtina atkreipti dėmesį, jog kinta ir Kinijos komunistų partija. Nuosekliai įgyvendinama „viena Kinija - dvi politikos sistemos” koncepcija Honkongo ir Makao atžvilgiu. Toks modelis siūlomas ir Taivanui. Kinijos komunistų partija į savo gretas nutarė priimti ir verslo žmones, aktyviai propaguoja-ma trijų reprezentacijų koncepcija: KKP atstovauja “beveik visai Kinijai”, yra Kinijos kultūros, pastovumo jėga ir atstovauja pažangias ekonominessocialines jėgas. Užsibrėžtas tikslas Kinijoje plėsti informacines technologijas, kurti informacinę visuomenę. Atvirumo ir reformų politika atveria galimybių ir šalies demokratijai. Vizitas sutapo su KLR 52 - osiomis metinėmis. Tiananmenio aikštėje vienas prieš kitą buvo pastatyti Suujat Seno ir Mao Dze Duno portretai - to dar prieš gerą dešimtmetį nebūtų galima įsivaizduoti. Taip pat galėjome įsitikinti ir tuo, kad bendradarbiavimui kliudo ir seni stereotipai bei vienpusiška informacija apie procesus Kinijoje. Lietuva turėtų žymiai intensyviau pasinaudoti Kinijoje vykstančiomis reformomis ir keisti dar iš anksčiau susiformavusius stereotipus.”

A.Medalinskas: „Šis vizitas labai pakeitė sampratą apie KLR išsivystymo lygį, ekonominius, mokslo ir technikos pasiekimus. Vizitas suteikė galimybę suprasti, kad Kinijai kaip labiausiai besivystančiai pasaulio valstybei būtinas didesnis Lietuvos politikų, verslininkų dėmesys. Turinti didelę kultūrinę patirtį Kinija galėtų tapti partnere kultū-rinių mainų srityje.

Dabar, kai Kinija ieško išėjimo į Baltijos ir Vakarų Europos regionus, Lietuva galėtų būti ta šalimi, kuri, panaudodama geografinę situaciją, galėtų tapti svarbiu Kinijos partneriu šiame regione”.

E.Vareikis: „Kinijos pareigūnai išties rūpinasi savo šalies įvaizdžiu. Per keletą dienų pamačiau šalį, kuri yra galinga ir turtinga, ekonomiškai patraukli ir tiesiog graži. Visa tai kelia norą bendradarbiauti, ir, manau, tai tiesiog būtina. Vizitas Kinijoje tik sustiprino įsitikinimą, kad ne maža Lietuva atskirai, o Lietuva kaip integruotos Europos dalis turi galimybes “apsigyventi Šanchajaus dangoraižiuose.”

R.Vaštakas: „Kelionės metu įsitikinau teigiamais ekonominiais pokyčiais kai kuriuose KLR regionuose. Susitikome su daugeliu regioninio ir valstybinio lygio vadovų. Patvirtintas ketinimas siekti platesnio bendradarbiavimo ekonomikos srityje. Susipažinome su Lietuvos Respublikos ambasados darbu Pekine, aptarėme galimybes miestų susigiminiavimui skatinti.

Prisidėjome prie ūkio ministro vizito (spalio 13-20 d.) paruošimo, pateikdami informaciją apie vizitą Užsienio reikalų ir Užsienio prekybos ministerijų vadovams.

Susitikimuose pabrėžėme, kad Lietuva laikosi ir laikysis tarptautinių demokratijos standartų ir pasiūlėme jų laikytis KLR savo regionų atžvilgiu.”

Rimantas Stankevičius,

Tarptautinių ryšių skyriaus vyr. Konsultantas

*Žr. SK, 2000 Nr. 22 p.1258
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   KINIJA

LR Seimas