Lietuvos Respublikos Seimas

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Parlamentinės Asamblėjos Nuolatinio komiteto žiemos posėdžio Vienoje 2001 m. sausio 22-23 d. dalyvavusio Seimo delegacijos ESBO Parlamentinė Asamblėjoje pirmininko dr.K.Bobelio ataskaita

Asamblėjos Prezidentas A.Severin prieš posėdį sudarė Kredencialų komitetą, kurio sudėtyje dirbo dr.K.Bobelis. Kredencialų komitetas apsvarstė klausimą dėl Baltarusijos 13-ojo šaukimo Aukščiausiosios Tarybos ir Baltarusijos Nacionalinės asamblėjos delegacijų mandato teisėtumo ir po karštų diskusijų pateikė kompromisinę rekomendaciją, siūlant: Baltarusijos delegacijos ESBO PA vietą palikti tuščią, kol Baltarusija atitiks ESBO demokratijos standartus; pakviesti abiejų delegacijų atstovus pasisakyti ESBO PA metinėje sesijoje Paryžiuje; rekomenduoti ESBO PA darbo grupei tęsti paramą demokratijos raidai Baltarusijoje.

RF delegacijai paprieštaravus,A.Severin reziumavo, kad kol nepasiektas sprendimas, kėdė bus tuščia, klausimas galės būti nagrinėjamas kitame Nuolatinio komiteto posėdyje.

Posėdyje kalbėjo aukštieji ESBO pareigūnai, akcentavę darbo aktualijas:

ESBO Generalinis sekretorius J.Kubiš;

Aukštasis komisaras tautinėms mažumoms M. van der Stoel, pažymėjęs žymią pažangą Latvijoje ir Estijoje, dabar sekamas įstatymų įgyvendinimas;

ESBO spaudos laisvės atstovas F.Duve paminėjo Prahos konferenciją, skirtą žiniasklaidos korupcijos klausimams, kurioje tarp dalyvių minėti ir BV atstovai;

ESBO ekonominės ir aplinkosaugos veiklos koordinatorius T.Price;

ESBO Nuolatinės tarybos pirmininkas L.A.Bota.

ESBO Pirmininkaujantis Rumunijos Užsienio reikalų ministras M.Dan Geoana pabrėžė vyriausybinio lygio atskaitomumą ir Parlamentinės Asamblėjos vaidmens stiprėjimą. Nusakyti Rumunijos pirmininkavimo prioritetai: sustiprinti ESBO gebėjimus konfliktų prevencijoje, krizių reguliavime ir postkonfliktinėje rehabilitacijoje, orientuojantis į praktiškus sprendimus ir rezultatus; sumažinti ekonominius rytų ir vakarų skirtumus, etninę intoleranciją, organizuoto nusikalstamumo, prekybos žmonėmis ir korupcijos plitimą; taip pat sustiprinti tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą. Kaip aukščiausias prioritetas įvardinta demokratijos ir gerovės lygių Pietryčių Europos galimybių rėmimas.

ET PA Prezidentas l. Russell-Johnston pažymėjo bendradarbiavimą rinkimų stebėjime ir misijų veikloje.

Rinkimų stebėjimas

B.George(D.Britanija) vertindamas rinkimus Bosnijoje ir Hercegovinoje, be trūkumų įvertinime taip pat konstatavo pažangą administravime, ryškų situacijos pasikeitimą.

Kroatija pareiškė priekaištą Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybei, kuri nusižengė įstatymams ir Konstitucijai, kroatai buvo atstovaujami nepakankamai.

A.Severin taip pat pažymėjo pažangą Serbijos rinkimuose.

Taip pat pažymėta pažanga rinkimų rengime Azerbaidžane.

ESBO PA darbo grupės

Baltarusijos grupė

G.Weisskirchen informavo, kad vyko susitikimai su Prezidentu, NVO, ir darbo grupė įsitikinusi: Baltarusija orientuojasi į demokratiškus rinkimus, ESBO Misijos Minske vadovas taip pat taip pat bendradarbiauja su įvairiomis jėgomis.

Moldovos grupė

T.Tingsgard priminė, kad ESBO PA delegacija vyks į rinkimus.

Kosovo grupė

R.Sussmuth pastebėjo, kad rinkimuose nedalyvavo serbai.

Prancūzijos delegacijos vadovui pristačius pranešimą apie pasirengimą ESBO PA metinei sesijai, vyksiančiai 2001 m. liepos 6-10 dienomis Paryžiuje, pritarta Prezidento A.Severin pasiūlytai temai: “Europos saugumas ir konfliktų prevencija: ESBO iššūkiai XXI-ajame amžiuje”.

ESBO PA Generalinis sekretorius R.Spencer Oliver savo pranešime apžvelgė nuveiktus Tarptautinio sekretoriato darbus, remiant ESBO PA narių veiklą, taip pat surengiant žiemos sesiją ir numatant galimybę atidaryti biurą Vienoje.

Darbo grupės vadovas ESBO PA darbo reglamento pataisoms B.George pristatė pataisas, pažymėdamas, kad jomis siekiama sustiprinti ESBO PA vietą tarp ESBO institucijų, sukonkretinti reglamentą.

Kiti klausimai

Gruzijos delegacija pateikė pasiūlymą įkurti Abchazijos darbo grupę, kuriam pritarta, o grupės tikslas būtų išspręsti “įšaldytą” konfliktą.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   AUSTRIJA

LR Seimas