Lietuvos Respublikos Seimas

Tarpparlamentinės Sąjungos Lietuvos grupės dalyvavimo 106-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijoje Uagadugus, 2001 m. rugsėjo 9-15 d. ataskaita

Tarpparlamentinės Sąjungos (TPS) Lietuvos grupės atstovai Seimo pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius (delegacijos vadovas) ir Seimo narė Dalia Kutraitė Giedraitienė dalyvavo 106-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos konferencijoje Uagaduguje (Burkina Fasas), vykusioje 2001 m. rugsėjo 9-15 dienomis. Delegaciją lydėjo Seimo Tarptautinių ryšių skyriaus konsultantas Andrius Avižius (delegacijos sekretorius). Konferencijoje dalyvavo delegatai iš 112 valstybių. Lietuvos delegacijos vadovas A.Skardžius buvo išrinktas vienu iš konferencijos vicepirmininkų.

Į konferencijos darbotvarkę buvo įtraukti du pagrindiniai klausimai:

1. Vaikų, kaip ateities visuomenės varomosios jėgos, apsauga.

2. Skubios priemonės kovai su AIDS/ŽIV ir kitomis pandemijomis, kurios gali kelti rimtą grėsmę visuomenės sveikatai, ekonominiam, socialiniam ir politiniam vystymuisi ir netgi tautų išnykimui.

1.Rezoliucija, skirta vaikų problemoms, buvo svarstomos rugsėjo 11 ir 13 dienomis Antrajame komitete. Rezoliucija kviečia visus parlamentarus aktyviai skatinti nacionalinių ir tarptautinių programų kovai su AIDS kūrimą, kurios atitiktų rizikos grupių poreikius bei ypatumus. Taip pat konferencija pakvietė farmacines kompanijas bei mokslo bendruomenę teikti pirmenybę ligų tyrimams, kurios paplitusios besivystančiose šalyse, tokių kaip ŽIV/AIDS bei paskatino vyriausybes žmogaus teises kelti aukščiau už verslo teises. Rekomenduojama sutelkti dėmesį ŽIV prevencijai įgimto ŽIV atveju ir prievartos aukoms. Rugsėjo 14 d. rezoliucija buvo priimta vienbalsiai.

2.Rezoliucija, skirta AIDS/ŽIV problematikai, buvo svarstoma rugsėjo 12 ir 14 dienomis Trečiajame komitete. Konferencija paragino tarptautinę bendriją naikinti bet kokius draudimus ir sankcijas, kurios negatyviai liečia vaikus. Taip pat rekomenduojama, kad šalys padėtų šeimai ir vietinei bendruomenei užtikrinant vaiko teises į vystymąsi, apsaugą, švietimą bei imtis priemonių užkertant kelią visoms diskriminacijos formoms prieš vaikus (rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, tautybės ir kt. pagrindais). Delegatai taip pat pabrėžė poreikį imtis būtinų priemonių visiškam ir vienodam mergaičių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui bei efektyvių veiksmų prieš seksualinę prievartą.

Konferencija paskatino skirti didesnį dėmesį vaikų ŽIV prevencijai, taip pat teikti paramą infekuotiems vaikams, jų šeimoms bei našlaičiams ir ginti juos nuo diskriminacijos. Rugsėjo 14 d. rezoliucija priimta vienbalsiai.

Konferencija taip pat nusprendė svarstyti vieną papildomą klausimą. Buvo iškelti 4 pasiūlymai:

1. Kuveito (Arabų šalių grupės vardu) pasiūlyta rezoliucija dėl Palestinos arabų apsaugojimo;

2. Prancūzijos pasiūlymas, susijęs su siekiu pažaboti piratavimą ir saugia laivyba;

3. Irano pasiūlyta rezoliucija dėl narkotikų prekybos; (atsiėmė Kuveito rezoliucijos naudai)

4. Kubos pasiūlyta rezoliucija, nukreipta prieš terorizmą. (atsiėmė Kuveito rezoliucijos naudai)

Lietuvos delegacija, kaip ir kitos 12+ (Europos ir Šiaurės Amerikos šalių) grupės delegacijos, parėmė Prancūzijos pasiūlymo įtraukimą į darbotvarkę. Balsuojant dėl Kuveito pasiūlymo įtraukimo, Lietuvos delegacija susilaikė. Tačiau balsų dauguma į darbotvarkę buvo įtrauktas Kuveito pasiūlytos rezoliucijos svarstymas.

Po karštų diskusijų padarius pataisas, rezoliucija buvo priimta konsensusu. Rezoliucijoje sakoma: "Izraelio vyriausybė ir Palestinos vadovybė turėtų laikytis jau pasiektų susitarimų, besąlygiškai ir nedelsiant paskelbti paliaubas prievartoms aktams, atnaujinti bendradarbiavimą saugumo srityje, atstatyti pasitikėjimą tarp abiejų tautų ir grįžti prie konstruktyvaus dialogo dvišalių derybų priemonėmis."

Konferencija paragino Izraelį atitraukti ginkluotąsias pajėgas iš teritorijų aplink Palestinos miestus ir kaimus, sustabdyti žydų naujakurių įsikūrimą, nustoti pulti civilius ir nutraukti Palestinos apgultį. Delegatai taip pat pareikalavo nusiųsti tarptautinius stebėtojus į okupuotas Palestinos teritorijas, kad būtų užtikrintas tarptautinės humanitarinės teisės laikymasis ir pabaigta prievarta. Palestinos vadovybei siūloma sustiprinti kovą su teroristais. Izraelis vadinamas okupacine valstybe, reikalaujama, kad žydai pasitrauktų iš užimtų Palestinos institucijų pastatų, taip pat kad atsisakytų planų izoliuoti Jeruzalės arabiškąją dalį.

Galiausiai, Konferencija pasiūlė atnaujinti derybas, siekiant panaikinti Izraelio okupaciją ir sukurti nepriklausomą Palestinos valstybę su sostine Jeruzalėje.

Konferencijos darbą pakoregavo žinios apie teroristų antpuolius Jungtinėse Amerikos Valstijose. Konferencija griežtai pasmerkė teroristų antpuolį ir paragino visas valstybes vystyti ir stiprinti bendradarbiavimą, kad būtų užkirstas kelias teroristų veiklai visame pasaulyje.

Lietuvos delegacija dalyvavo "12+" grupės susitikimuose, kur buvo derinama bendra grupės pozicija konferencijos svarstomais klausimais.

Seimo narė D.Kutraitė-Giedraitienė dalyvavo moterų parlamentarių susitikime.

Tarptautinių ryšių skyriaus konsultantas Andrius Avižius
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas