Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio, vykusio 2001 m. balandžio 6 d., Rygoje, ataskaita

Posėdžio dalyviai:

1. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo Pirmininkas, Latvijos delegacijos BA vadovas

2. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo Pirmininko pavaduotojas, Estijos delegacijos BA vadovas

3. Vytenis Povilas Andriukaitis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

4. Marika Laizane, projektų vadovė, BA sekretoriatas

5. Anita Strazdina, padėjėja, BA sekretoriatas

6. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

7. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

8. Ene Rongelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Baltijos Asamblėjos 2000 m. biudžeto įgyvendinimas

2. Planuojami Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto skaičiai

3. 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio, 7-ios Baltijos Tarybos ir 18-ios Baltijos Asamblėjos sesijos organizavimas

4. Informacija dėl Baltijos Asamblėjos registravimo tarptautine organizacija

5. Baltijos Asamblėjos 10-čiui skirta knyga

6. Kiti klausimai

BA Prezidiumo posėdį atidarė BA Prezidiumo Pirmininkas Romualds Ražuks. Jis supažindino Prezidiumo narius su posėdžio darbotvarke. Prezidiumas posėdžio darbotvarkę patvirtino.

1. Baltijos Asamblėjos 2000 m. biudžeto įgyvendinimas ir planuojami Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto skaičiai

Biudžeto ir kontrolės komiteto narys Janis Lačplesis pranešė Prezidiumui apie Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį. J. Lačplesis pastebėjo, kad visi skaičiai yra patikrinti ir kad klausimų dėl 2000 m. BA biudžeto įgyvendinimo nekyla.

BA biudžeto ir kontrolės komiteto vardu J. Lačplesis pasiūlė į BA 2002 m. biudžetą įtraukti finansinius išteklius BA apdovanojimų laureatų knygoms leisti. BA biudžetas nepadidės, tačiau šie finansiniai ištekliai bus paimti iš biudžeto skyriaus ,,seminarai ir kiti renginiai“.

Prezidiumas pritarė šiam pasiūlymui įtraukti finansinius išteklius į 2002 m. biudžetą. Knygų leidybai suma siekia 15 000 USD. Finansiniai ištekliai bus padalinti į tris dalis – 5000 USD kiekvienai valstybei. Prezidiumas patikėjo šį klausimą Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

2. 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio, 7-ios Baltijos Tarybos ir 18-ios Baltijos Asamblėjos sesijos organizavimas

Romualds Ražuks pranešė Prezidiumui apie preliminarią 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio, 7-ios Baltijos Tarybos ir 18-ios Baltijos Asamblėjos sesijos programą.

R. Ražuks pranešė Prezidiumui apie kalbėtojus pagrindinėmis temomis 3-iojo BA ir ŠT jungtinio posėdžio metu. R. Ražuks taip pat pranešė, kad visi Baltijos valstybių ministrai, kurie buvo pakviesti dalyvauti jungtiniame posėdyje, išskyrus Estijos Respublikos užsienio reikalų ministrą Toomas Hendrik Ilves, patvirtino dalyvausią posėdyje.

Prezidiumo nariai aptarė šiuos su 3-ju BA ir ŠT jungtiniu posėdžiu susijusius klausimus:

- klausimus, susijusius su partijų grupių posėdžiu. R. Ražuks pranešė, kad Šiaurės Taryba išreiškė norą gauti pakvietimą į partijų grupių posėdį iš BA partijų grupių pirmininko. Prezidiumas nusprendė, kad kiekviena delegacija paskirs partijų grupių vadovus. Partijų grupių pirmininku bus Latvijos delegacijos atstovas, o pirmininko pavaduotojais – Estijos ir Lietuvos delegacijų atstovai.

- klausimai, susiję su Šiaurės Tarybos ir BA narių, kurie yra Baltijos valstybių Europos reikalų komitetų nariai, posėdžiu.

R. Ražuks pranešė, kad Šiaurės Taryba apibrėš posėdžio darbotvarkę.

V. Andriukaitis paprašė į šį posėdį pakviesti ne tik BA narius, kurie yra Europos reikalų komitetų nariai, bet ir užsienio reikalų komitetų narius, nes ir tokie komitetai taip pat dirba su Europos reikalais. Prezidiumas šiam pasiūlymui pritarė.

- klausimas, susijęs su Rusijos Federacijos atstovais. R. Ražuks pranešė, kad balandžio 2 d. Osle jis susitiko su Šiaurės Tarybos Prezidentu S. Hovmand. Susitikimo metu jie aptarė 3-jį jungtinį posėdį. S. Hovmand paprašė pakviesti Kaliningrado ir Sankt Peterburgo regioninių parlamentų atstovus.

Prezidiumas nusprendė pakviesti Rusijos Federacijos atstovus į 3-jį jungtinį posėdį. Turėtų būti pakviesti 3-4 svečiai iš Kaliningrado ir Sankt Peterburgo regioninių parlamentų. Prezidiumas nusprendė, kad Baltijos Asamblėja nepadengs jokių šių svečių išlaidų.

- klausimai, susiję su svečių kreipimaisi. R. Ražuks pranešė, kad buvo planuota suteikti galimybę Beneliukso Tarpparlamentinės Konsultacinės Tarybos (BTKT) pirmininkui John Schummer kalbėti 3-iojo BA ir ŠT jungtinio posėdžio atidaryme. Susitikimo Osle metu ŠT Prezidentas S. Hovmand prieštaravo šiam BA pasiūlymui, nes šis posėdis yra BA ir ŠT jungtinis posėdis.

R. Ražuks pasiūlė suteikti žodį svečiams 18-osios Baltijos Asamblėjos sesijos atidaryme. Prezidiumas pritarė šiam pasiūlymui ir nusprendė suteikti žodį svečiams po nacionalinių delegacijų vadovų ataskaitų (po 3 min.) tokia tvarka:

- BTKT pirmininkas;

- Lenkijos – Lietuvos Parlamentinės Asamblėjos atstovas;

- Lenkijos parlamento atstovas;

- Gruzijos atstovas;

- JAV atstovas.

Svečiams reikėtų pranešti apie galimybę kalbėti sesijos atidarymo metu.

- klausimai, susiję su kalbėtojais jungtiniame posėdyje. Prezidiumo nariai aptarė ministrų dalyvavimo jungtiniame posėdyje klausimą. Marika Laizane pranešė, kad Estijos, Latvijos ir Lietuvos ekonomikos ministrai bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai patvirtino dalyvausią jungtiniame posėdyje. Estijos Respublikos užsienio reikalų ministras Toomas Hendrik Ilves savo dalyvavimo jungtiniame posėdyje nepatvirtino.

Romualds Ražuks paprašė Trivimi Velliste išspręsti šį klausimą, kad dalyvautų aukščiausio lygio pareigūnai. Trivimi Velliste pažadėjo išspręsti šį klausimą.

- klausimas, susijęs su baigiamuoju jungtinio posėdžio dokumentu ir redakcine komisija. R. Ražuks informavo, kad Šiaurės Taryba išreiškė norą, kad redakcinė komisija būtų sudaroma proporcingai – 3 Baltijos Asamblėjos nariai ir 5 Šiaurės Tarybos atstovai. Nacionalinių delegacijų atstovų kandidatūros turėtų būti paskelbtos po Velykų švenčių ir jie turėtų kalbėti angliškai. Lietuvos delegacija pateikė savo delegacijos atstovės redakcinėje komisijoje Giedrės Purvaneckienės kandidatūrą. Estijos delegacija pažadėjo pateikti savo kandidatūrą kitame delegacijos posėdyje, tačiau laikinai gali pasiūlyti Andres Herkel.

R. Ražuks pasisiūlė galėsiąs vadovauti baigiamojo dokumento rengimui iki jungtinio posėdžio. Po to Latvijos delegacijos atstove galėtų būti Helena Demakova. Prezidiumas pasiūlymui pritarė.

- klausimas, susijęs su jungtinio posėdžio pirmininkais. R. Ražuks pranešė, kad Šiaurės Taryba siūlo po vieną pirmininką Prezidiume. BA Prezidiumas priėmė šį pasiūlymą dėl jungtinio posėdžio pirmininkų:

gegužės 31 d. Atidarymas 10:00-10.25 Baltijos Asamblėja R. Ražuks

gegužės 31 d. ES plėtra 10:25-12:20 Šiaurės Taryba

gegužės 31 d. Regioninis ir subregioninis bendradarbiavimas 14:00-16:15 Baltijos Asamblėja T. Velliste

birželio 1 d. Parlamentų dalyvavimas Šiaurės dimensijos klausimuose 9:00-10:45 Šiaurės Taryba

birželio 1 d. Uždarymas 11:30-11:45 Baltijos Asamblėja A. Klišonis

Buvo aptarti šie 18-sios Baltijos Asamblėjos sesijos klausimai:

- Lietuvos delegacijos pasiūlymas dėl BA sesijos trečiosios temos. V. Andriukaitis pasiūlė įtraukti potemę ,,Transporto infrastruktūros plėtra“. Jis pažymėjo, kad būtina aptarti tranzito klausimą, t.y. esamą padėtį ir į diskusiją būtų galima įtraukti visas delegacijas. Pasienio bendradarbiavimas bei pasienio problemos nėra bendros trišalės Baltijos valstybių problemos, o daugiau dvišalės Baltijos valstybių problemos.

R. Ražuks pasiūlė įtraukti šią temą į sesijos programą šalia kitų temų. Jis pabrėžė, kad Baltijos valstybėms būtina aptarti pasienio bendradarbiavimo klausimus ir problemas. R. Ražuks pastebėjo, kad šį klausimą aptarėme Valkoje ir Valgoje, ir šis klausimas yra pagrindinis BTKT ir BA bendradarbiavimo klausimas.

V. Andriukaitis pastebėjo, kad sesijos svečiams būtina parodyti, kad Baltijos valstybėse puoselėjamas regioninis bendradarbiavimas ir abipusė integracija. V. Andriukaitis pabrėžė, kad ,,mes norime parodyti, kad bendradarbiaujame. Neturėtume rodyti savo problemų, bet turėtume parodyti savo šalių bendradarbiavimo, vienybės ir bendros vizijos filosofiją“.

T. Velliste pastebėjo, kad nėra taip būtina rodyti, kad Baltijos valstybės bendradarbiauja, nes visi mūsų partneriai apie tai žino. Baltijos Asamblėja turėtų parodyti, kad Baltijos Asamblėja yra pajėgi išspręsti problemas.

V. Andriukaitis pasiūlė įtraukti šį klausimą į Baltijos Tarybos darbotvarkę, nes šis klausimas labiau siejasi su Baltijos Ministrų Tarybos kompetencija.

R. Ražuks pabrėžė, kad pagrindinė tema yra verslo aplinkos pagerinimas Baltijos valstybėse. Tai reiškia, kad mes turėtume aptarti problemas, kurios veikia verslo aplinką. R. Ražuks pastebėjo, kad Baltijos Asamblėja dirba pasienio bendradarbiavimo ir pasienio problemų klausimu, nors per dvejus metus sprendimų surasti negali.

T. Velliste pastebėjo, kad ŠT ir BTKT atstovus labiau domina, kaip Baltijos Asamblėja sprendžia problemas ir ,,mes turėtume parodyti, kad mes galime aptarti problemas ir tai bus pirmas žingsnis integruojantis į Europą“.

Prezidiumas nusprendė įtraukti Lietuvos pasiūlytą temą ,,Transporto infrastruktūros plėtra“ į programą, o pranešėju bus Lietuvos transporto ministras. Latvijos ir Estijos atstovai darys pranešimus kitomis temomis.

3. Informacija dėl Baltijos Asamblėjos registravimo tarptautine organizacija

V. Andriukaitis pranešė, kad BA registravimo tarptautine organizacija klausimas yra labai sena problema. Lietuvos delegacija siūlo Prezidiumui, kad Baltijos Asamblėjos sekretoriatas galėtų parengti informaciją apie šio klausimo istorinę raidą, kad būtų surastas atsakymas, kokia gi padėtis yra šiandien?

T. Velliste pastebėjo, kad Baltijos Asamblėjos tarptautinis statusas nesuteiks ypatingos praktinės naudos. T. Velliste pabrėžė, kad Baltijos Asamblėja neturi tokių didelių gebėjimų sudėtingam procesui tarptautiniam statusui gauti. T. Velliste pabrėžė, kad BA sekretoriatas apibendrintų informaciją, ją surašytų trumpais sakiniais ir tada pateiktų užsienio reikalų komitetui arba teisės komitetui. Tada šis komitetas turėtų parengti pasiūlymus ir pateikti juos Prezidiumui.

Prezidiumas nusprendė, kad BA sekretoriatas turėtų apibendrinti visą nacionalinių delegacijų informaciją ir trumpais sakiniais aprašyti BA registracijos tarptautine organizacija procesą. Ši ataskaita turėtų būti parengta iki kito teisės komiteto posėdžio. Teisės komitetas turėtų aptarti šiuos klausimus, parengti pasiūlymus ir pateikti BA Prezidiumui.

4. Baltijos Asamblėjos 10-čiui skirta knyga

Marika Laizane supažindino su knygos maketu.

Prezidiumas aptarė dokumentų klausimą, ar būtina išsaugoti dokumentų autentiškumą, ar ne. Prezidiumas nusprendė, kad būtina aptarti šį klausimą su ekspertais.

Prezidiumo nariai nutarė, kad nacionalinės delegacijos pateiks savo išvadas apie knygą iki balandžio 17 d.

5. Kiti klausimai

Parlamento vardu V. Andriukaitis pakvietė T. Velliste ir R. Ražuks į NATO Parlamentinę Asamblėją Vilniuje, nes Baltijos valstybės turėtų parodyti esą kartu.

R. Ražuks parnešė apie projektą ,,Bendra Baltijos studija apie Baltijos valstybių patirtį praeityje, dabartines tendencijas ir prioritetus bei galimybes ateityje“. Prezidiumas pritarė, kad tai yra geras projektas, kurį reikia plėtoti, tačiau šiam projektui nėra galimybių gauti finansinių išteklių iš BA biudžeto. Prezidiumas nusprendė pavesti šį projektą Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui.

R. Ražuks pasiūlė įsteigti Baltijos Asamblėjos medalį už indėlį stiprinant bendradarbiavimą Baltijos Asamblėjoje bei stiprinant Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimą. Prezidiumas pasiūlymui pritarė ir nusprendė šį klausimą pavesti BA sekretoriatui. BA sekretoriatas turėtų parengti medalio modelį ir pateikti BA prezidiumui bei Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui iki 2002 m. pavasario.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas