Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. kovo 23 d., Rygoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Jânis Lâčplçsis, komiteto pirmininkas (Latvija)

Jevgçòija Stalidzâne, komiteto narė (Latvija)

Arnis Razminovičs, komiteto narys (Latvija)

Kęstutis Kuzmickas, komiteto pirmininko pavaduotojas (Lietuva)

Antanas Baura, komiteto narys (Lietuva)

Arvo Sirendi, komiteto pirmininko pavaduotojas (Estija)

Jaanus Marrandi, komiteto narys (Estija)

Ekspertai

Vilnis Krēsliņš, Dispečerinės Centro BALTIJA direktorius (Latvija)

Ieva Saleniece, Aplinkosaugos ir regionų plėtros ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja (Latvija)

Ingrīda Apene, Aplinkosaugos ir regionų plėtros ministerijos Aplinkosaugos departamento vyresnioji specialistė (Latvija)

Undīne Būde, Latvijos Pakavimo asociacijos valdybos narė

Dainis Drainieks, Ekonomikos ministerija (Latvija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Marika Laizane, Projektų vadybininkė, Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas (Latvija)

Darbotvarkė:

1. Bendra Baltijos valstybių elektros energijos rinka.

2. Atliekų tvarkymo problemos. Regioninių atliekų tvarkymo projektų įgyvendinimas. Medicininių atliekų perdirbimo sprendimai.

3. Pakavimo medžiagų ir talpyklų perdirbimas. “Žaliųjų taškų” sistemos įdiegimas.

4. Pasiruošimas konferencijai Briuselyje klimato klausimu (dokumentų projektai, dalyvavimas ir kt.).

5. Ekologinis incidentas Būtingės naftos terminale. /Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje prašymu, po šio klausimo diskusijos delegacijos posėdyje kovo 20 d./.

1. SVARSTYTA:

Bendra Baltijos valstybių elektros energijos rinka.

Pranešėjas – Dispečerinės Centro BALTIJA direktorius.

V. Krēsliņš informuoja, kad vienas iš pagrindinių Baltijos Ministrų Tarybos Energetikos komiteto uždavinių yra Baltijos energetikos strategijos įdiegimas. Šioje strategijoje yra numatyta sukurti bendrą Baltijos šalių elektros energijos rinką, integruotis į Vakarų Europos energetines sistemas, koordinuoti Baltijos šalių dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauti su Šiaurės šalimis energetinėse programose.

Dabartiniu metu intensyviai dirbama kuriant bendrą Baltijos šalių elektros energijos rinką. Šiame procese aktyviai dalyvauja Pasaulio Bankas, USAID, Šiaurės šalių ministrų taryba, Europos Komisija. Jau yra įkurtas Priežiūros komitetas visam procesui koordinuoti. Į komiteto sudėtį įeina Baltijos Ministrų Tarybos Energetikos komiteto nariai (Baltijos Ministrų Tarybos Energetikos komitetą sudaro trys nariai, po vieną nuo kiekvienos šalies). Be to, į komiteto darbą kviečiami atstovai iš tarptautinių organizacijų, kurios žada finansuoti šį rinkos kūrimo procesą.

2000 02 01 – 02 d. Vilniuje įvyko pirmasis išplėstinis Priežiūros komiteto posėdis, dalyvaujant atstovams iš aukščiau išvardintų tarptautinių organizacijų. Šiame posėdyje buvo aptarta viso proceso organizavimo schema, įkurtos darbo grupės, aptarti finansavimo klausimai. Tarptautinių organizacijų atstovai išreiškė ketinimą finansiškai prisidėti prie rinkos kūrimo.

2000 05 23 d. Taline įvyko antrasis išplėstinis Priežiūros komiteto posėdis. dalyvaujant atstovams iš aukščiau išvardintų tarptautinių organizacijų. Šiame posėdyje buvo aptarta viso proceso organizavimo schema, patikslintos darbo grupių sudėtys, aptarti finansavimo klausimai.

2000 m. vasario 18 d. Taline susitikę Baltijos valstybių ministrai pirmininkai įgaliojo Baltijos Ministrų Tarybos Energetikos komitetą tęsti bendros Baltijos elektros energijos rinkos plėtros darbą, kad bendrą rinką galima būtų sukurti 2002 m. Vykdant šį įgaliojimą, Lietuvos pusės parengtos bendros Baltijos elektros energijos rinkos koncepcijos pagrindu, 2000 m. liepos 21 d. Rygoje Baltijos Ministrų Tarybos Energetikos komiteto nariai susitarė dėl bendros elektros energijos rinkos modelio ir svarbiausių bendros elektros energijos rinkos plėtros principų bei parengė rezoliuciją dėl pagrindinių bendros Baltijos elektros rinkos įkūrimo principų. Ši rezoliucija bus pateikta ministrų, atsakingų už energetiką, pasirašymui.

Be to, vyksta reguliarūs susitikimai energetinių kompanijų ir “Reguliatorių” (institucijų, kurios reguliuoja energijos kainas) lygyje, kuriuose yra derinami klausimai, dėl bendros elektros rinkos įkūrimo.

Šiaurės šalių ministrų taryba išskyrė finansavimą, “Projekto direktoriaus” pareigybei finansuoti. Tarptautinio konkurso būdu yra parinktas Projekto direktorius, kuris organizuos ir koordinuos rinkos kūrimo procesą. Projekto direktorius turės atsiskaityti Šiaurės šalių ministrų tarybai ir Priežiūros komitetui.

2. SVARSTYTA:

Atliekų tvarkymo problemos. Regioninių atliekų tvarkymo projektų įgyvendinimas. Medicininių atliekų perdirbimo sprendimai.

Pranešėja – Aplinkosaugos ir regionų plėtros ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja.

I. Saleniece apžvelgė atliekų tvarkymo problemas Latvijoje, kalbėjo dėl regioninių atliekų tvarkymo projektų įgyvendinimo bei supažindino su medicininių atliekų perdirbimo sprendimais.

KALBĖJO:

Komiteto pirmininko pavaduotojas K. Kuzmickas informavo, kokios yra pačios aktualiausios aplinkosaugos problemos Lietuvoje (priedas Nr. 1).

3. SVARSTYTA:

Pakavimo medžiagų ir talpyklų perdirbimas. “Žaliųjų taškų” sistemos įdiegimas.

Pranešėja – Latvijos Pakavimo asociacijos valdybos narė.

U. Būde suteikia informaciją apie pakavimo medžiagų ir talpyklų perdirbimą ir “Žaliųjų taškų” sistemos įdiegimą Latvijoje.

KALBĖJO:

Komiteto pirmininko pavaduotojas K. Kuzmickas informuoja, kokia yra padėtis Lietuvoje šiuo klausimu (priedas Nr. 1).

4. SVARSTYTA:

Pasiruošimas konferencijai Briuselyje klimato klausimu (dokumentų projektai, dalyvavimas ir kt.).

Pranešėja – Aplinkosaugos ir regionų plėtros ministerijos Aplinkosaugos departamento vyresnioji specialistė.

I. Apene supažindino su problemomis dėl Kyoto protokolo įgyvendinimo.

KALBĖJO:

Komiteto pirmininkas J. Lâčplçsis informavo, kad dalyvauti 2001 m. balandžio 26 – 28 d. Beneliukso Tarpparlamentinės konsultacinės tarybos ir Šiaurės Tarybos konferencijoje klimato klausimu Briuselyje, Belgijos Karalystėje kviečiamas vienas Baltijos Asamblėjos atstovas.

NUTARTA:

4.1. Baltijos Asamblėją konferencijoje atstovaus Latvijos delegacijos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto narys.

4.2. Komitetas per savaitę paruoš pasiūlymus klimato konferencijos baigiamajam pareiškimui. Baziniu bus laikomas Šiaurės Tarybos projektas.

5. SVARSTYTA:

Ekologinis incidentas Būtingės naftos terminale. /Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje prašymu, po šio klausimo diskusijos delegacijos posėdyje kovo 20 d./.

Pranešėjas – komiteto pirmininko pavaduotojas.

K. Kuzmickas perduoda komiteto nariams Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro laišką, adresuotą Latvijos Aplinkosaugos ir Regionų plėtros ministrui, apie incidentą, įvykusį Būtingės naftos terminale 2001 m. kovo 6 d. (priedas Nr. 2).

Pirmininkas

K. Kuzmickas

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas