Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio, vykusio 2001 m. vasario 8 d., Rygoje, ataskaita

Posėdžio dalyviai:

1.Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininkas, Latvijos delegacijos BA vadovas

2.Audrius Klišonis, BA Prezidiumo vicepirmininkas, Lietuvos delegacijos BA vadovas

3.Trivimi Velliste, BA Prezidiumo vicepirmininkas, Estijos delegacijos BA vadovas

4.Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5.Juris Sinka, BA Prezidiumo narys, Latvijos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

6.Vitas Matuzas, Lietuvos delegacijos BA narys

7.Marika Laizāne, BA sekretoriato projektų vadovė

8.Anita Strazdiņa, BA sekretoriato padėjėja

9.Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

10.Renata Jankauskaite, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

11.Ene Rõngelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

Posėdžio darbotvarkė:

Posėdžio pradžia

1.Darbo planų patvirtinimas:

a)Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų darbo planas pirmajam 2001 m. pusmečiui

b)Baltijos Asamblėjos sekretoriato darbo planas pirmajam 2001 m. pusmečiui

2.Finansinių išteklių pervedimo 2001 m. tvarka

3.Baltijos Asamblėjos dešimtmečio jubiliejui skirta knyga

a)Darbo grupės patvirtinimas

b)Baltijos Ministrų Tarybos ataskaita apie Baltijos Asamblėjos dokumentų įgyvendinimą

4.Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje pasiūlymas surengi seminarą ES struktūrinių fondų klausimu

5.3-iasis Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinis posėdis

6.Kiti klausimai

Darbo planas:

Posėdžio pradžia

BA Prezidiumo posėdį pradėjo BA Prezidiumo pirmininkas Romualds Ražuks. Jis supažindino prezidiumo narius su posėdžio darbotvarke. Prezidiumas posėdžio darbotvarkei pritarė.

1. Darbo planų patvirtinimas:

a) Baltijos Asamblėjos Prezidiumo ir komitetų darbo planas pirmajam 2001 m. pusmečiui

Romualds Ražuks supažindino dalyvius su BA Prezidiumo ir komitetų darbo planu 2001 m. pirmininkaujant Latvijai.

Audrius Klišonis pranešė posėdžio dalyviams, kad Lietuvos delegaciją BA tenkina BA Prezidiumo ir komitetų darbo planas pirmajam 2001 m. pusmečiui. A. Klišonis pasiūlė sukonkretinti kai kuriuos darbo plano punktus.

Trivimi Velliste pripažino, kad Estijos delegacija BA yra visiškai patenkinta darbo planu.

BA Prezidiumas pritarė BA Prezidiumo ir komitetų darbo planui pirmajam 2001 m. pusmečiui.

b) Baltijos Asamblėjos sekretoriato darbo planas pirmajam 2001 m. pusmečiui

Romualds Ražuks supažindino dalyvius su BA sekretoriato darbo planu pirmajam 2001 m. pusmečiui.

BA Prezidiumas pritarė BA sekretoriato pirmojo 2001 m. pusmečio darbo planui.

2. Finansinių išteklių pervedimo 2001 m. tvarka

Romualds Ražuks supažindino Prezidiumą su finansinių išteklių iš nacionalinių parlamentų pervedimu į BA biudžetą. R. Ražuks priminė, kad pagal patvirtintą BA 2001 m. biudžetą kiekvienos šalies narės nustatyta įmoka sudaro 102 534 JAV dolerių.

Estija yra pervedusi 42 094 JAV dolerių (iki vasario 2 d.), Latvija pervedė 100 491 JAV dolerių (iki sausio 10 d.), o Lietuva - 0 JAV dolerių (iki Prezidiumo posėdžio dienos).

T. Velliste pranešė, kad Estijos Parlamentas 2001 m. gali pervesti į BA biudžetą 86 000 JAV dolerių. T. Velliste pridūrė, kad vasario mėnesį Estijos Parlamentas į BA biudžetą perves 25 000 JAV dolerių.

S. Oviir pridūrė, kad galbūt būtų galima užtikrinti, kad Estija perves visą narystės mokesčio sumą. Tai priklausys nuo bendrosios parlamento finansinės padėties.

A. Klišonis pranešė, kad Lietuvos Parlamentas iki kovo 1 d. perves ¼ narystės mokesčio sumos. Lietuvos Seimo finansų departamento vardu A. Klišonis paprašė išskaidyti narystės mokesčio mokėjimą į keturis ketvirčius. A. Klišonis pridūrė, kad Lietuvos Parlamentas perves visą narystės mokesčio sumą.

3. Baltijos Asamblėjos dešimtmečio jubiliejui skirta knyga

a)Darbo grupės patvirtinimas

b)Baltijos Ministrų Tarybos ataskaita apie Baltijos Asamblėjos dokumentų įgyvendinimą

R. Ražuks pateikė BA dešimtmečio jubiliejui skirtos knygos maketą.

Prezidiumo nariai aptarė klausimus, susijusius su knygos rengimo darbo grupe. Visi Prezidiumo nariai laikėsi nuomonės, kad už knygą yra atsakingas Prezidiumas.

Prezidiumo nariai pritarė Baltijos Ministrų Tarybos ataskaitai apie Baltijos Asamblėjos dokumentų įgyvendinimą, ir ji bus įtraukta į knygą. Prezidiumas nusprendė, kad nacionalinių delegacijų sekretoriatai turėtų peržiūrėti ataskaitą ir pašalinti galimas gramatines ir kitas klaidas.

R. Ražuks pranešė, kad knygos pratarmėje bus pateiktas oficialus BA delegacijų vadovų kreipimasis. Prezidiumas nusprendė, kad delegacijų vadovai turėtų parašyti tokį kreipimąsi iki kovo vidurio, o kreipimosi ženklų skaičius turi siekti 4000 ženklų.

T. Velliste buvo pateikęs klausimą apie knygos egzempliorių skaičių. Prezidiumas nusprendė, kad knyga bus išleista 1500 egz. tiražu, ir kiekviena valstybė gaus po 500 knygos egzempliorių.

Prezidiumas nusprendė, kad knygos maketas turėtų būti baigtas iki kito Prezidiumo posėdžio balandžio 5-6 d. Maketas turėtų būti išsiuntinėtas nacionaliniams sekretoriatams likus savaitei iki posėdžio.

4. Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje pasiūlymas surengti seminarą ES struktūrinių fondų klausimu

Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje narys Vitas Matuzas supažindino posėdžio dalyvius su seminaro ES struktūrinių fondų klausimu projektu. V. Matuzas pripažino, kad visų Baltijos valstybių regionuose esti problemų. Tačiau kiekvienos šalies regioninėms problemoms spęsti išlieka galimybė gauti finansinių lėšų iš ES struktūrinių fondų. V. Matuzas pranešė, kad galima būtų aparti tris pagrindines temas:

-ES techninę pagalbą ir jos koordinavimą,

-regionų pasirengimą įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas,

-regioninių struktūrų kūrimą ir jų vaidmenį.

Renata Jankauskaite pranešė, kad išankstiniais paskaičiavimais seminaro išlaidos sudarytų 2500 JAV dolerių.

V. Matuzo nuomone, būtų gerai, jeigu Baltijos Asamblėja galėtų surengti šį seminarą kartu su Baltijos Ministrų Taryba (BMT).

T. Velliste pripažino seminaro svarbą ir palaikė V. Matuzo nuomonę įtraukti BMT.

A. Klišonis teigė, kad būtų gerai, jeigu kitos delegacijos pritartų šiam seminarui, nes būtina pasinaudoti šių fondų lėšomis.

Prezidiumas nusprendė pritarti seminaro projektui ir įpareigojo Lietuvos delegaciją BA būti už šio seminaro organizavimą atsakinga delegacija. Prezidiumas nusprendė, kad seminarą būtų galima surengti šių metų spalio mėnesį.

5.3-iasis Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinis posėdis

R. Ražuks pranešė Prezidiumui apie jungtinio posėdžio paruošiamuosius darbus.

R. Ražuks pranešė Prezidiumo nariams, kad jungtiniam posėdžiui būtina parengti informaciją, ir taip užtikrinti, kad 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio rengimo darbas vyks sklandžiai. R. Ražuks perdavė laiškus T. Velliste ir A. Klišoniui, kuriuose R. Ražuks prašo pagalbos ir iki kovo 1 d. pateikti pagrindinę medžiagą anglų kalba pagrindiniais Estijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministerijos klausimais.

Kitas klausimas buvo jungtinio posėdžio kviestiniai svečiai. Prezidiumo nariai pritarė kviestinių svečių sąrašui, kurį buvo parengęs Baltijos Asamblėjos sekretoriatas. Prezidiumo nariai nutarė pakviesti:

-Europos Sąjungos atstovų:

-Jungtinių Tautų atstovų;

-diplomatinio korpuso atstovų (ir ne tik iš ambasadų, kaip buvo nurodyta kviestinių svečių sąraše);

-Gruzijos atstovą.

Prezidiumas nusprendė iš Rusijos Federacijos atstovų pakviesti tiktai Rusijos Federacijos ambasadorių Latvijoje.

Paskutiniu klausimu buvo aptartas vertimas posėdžio metu. Prezidiumo nariai nusprendė užtikrinti, kad bus tokia vertimo sistema:

Kalbos: estų, latvių ir lietuvių į rusų ir anglų.

Kalbos: suomių ir skandinavų į rusų ir anglų, ir iš pastarųjų į suomių ir skandinavų.

6.Kiti klausimai

Prezidiumo nariai aptarė šiuos kvietimus:

-Kvietimą į seminarą ,,Šiaurės Tarybos veikla civilinio krizių valdymo klausimu“ (2001 m. balandžio 23 d. Alando saloje);

-Kvietimas į seminarą ,,Tvarus Šiaurės regionas“ (2001 m. balandžio 2-3 d. Norvegijoje);

-Kvietimas į 105-ją Tarpparlamentinės Sąjungos konferenciją (2001 m. balandžio 1-7 d. Kuboje).

Prezidiumo nariai nusprendė, kad kiekviena nacionalinė delegacija spręs dalyvavimo šiuose renginiuose klausimą.

Baltijos Asamblėjos sekretoriatas parengė BA komitetų ataskaitų formą, kad Baltijos Asamblėjos informaciniam biuleteniui būtų pateikta informacija apie komitetų posėdžius.

Anita Strazdiņa pristatė Baltijos Asamblėjos tinklapio projektą. Prezidiumas BA tinklapio projektui pritarė ir nusprendė jį pristatyti kitam prezidiumo bei komunikacijos ir informatikos komiteto posėdžiams.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas