Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. spalio 26 d. Estijos Respublikoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Väino Linde, komiteto pirmininkas (Estija)

Jaana Padrik, komiteto narė (Estija)

Imants Burvis, komiteto pirmininko pavaduotojas (Latvija)

Vasilijus Popovas, komiteto pirmininko pavaduotojas (Lietuva)

Ekspertas

Martin Roger, Užsienio reikalų ministerija (Estija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Stičenko, pav. Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorę

Darbotvarkė:

1. Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas (Priėmė JT Diplomatinė įgaliotųjų konferencija dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo įsteigimo 1998 m. liepos 17 d. Romoje); Baltijos šalių lyginimas: rengimasis įstatymo projekto ratifikavimui ir pasirengimo laipsnis; Bendra strategija.

2. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA:

Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutas; Baltijos šalių lyginimas: rengimasis įstatymo projekto ratifikavimui ir pasirengimo laipsnis; Bendra strategija.

KALBĖJO: V. Linde, J. Padrik, I. Burvis, V. Popovas, M. Roger

V. Popovas informavo, kad nors Lietuvos Respublika pasirašė Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą 1998 m. gruodžio 10 d., iki šiol šis statutas neratifikuotas. Šį tarptautinį susitarimą tėra ratifikavusios tik šiek tiek daugiau nei 20 JTO valstybių narių, ir tik Fidžis tai padarė praeitais, t. y. 1999 m. Iš Europos Sąjungos valstybių narių 2000 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą ratifikavo - Belgija, Vokietija, Italija, Liuksemburgas ir Prancūzija. Statutą taip pat ratifikavusios Norvegija, Islandija, Kanada, PAR ir kt.

Jungtinėse Valstijose įsikūrusios taip vadinamos "Like-minded", t. y. valstybių, kurios preziumuoja artimoje ateityje ratifikuosiančios statutą, grupėje Lietuvą atstovauja Užsienio reikalų ministerijos pareigūnas Tomas Bliznikas, šiuo metu dirbantis Niujorke.

Lietuvos Respublikos prisijungimo ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą, pasirašytą 1998 m. gruodžio mėnesį, procedūra yra sietina su naujų Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso priėmimu bei Baudžiamojo kodekso įsigaliojimu, kadangi šiuo metu galiojančio Baudžiamojo bei Baudžiamojo proceso kodeksų nuostatos nepilnai atitinka Romos statuto reikalavimų.

2000 m. rugsėjo mėnesį priimtas naujasis Baudžiamasis kodeksas bei šiuo metu Vyriausybėje svarstomas Baudžiamojo proceso kodekso projektas yra pilnai suderinti su Romos Tarptautinio baudžiamojo teismo statutu.

Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Baudžiamojo proceso kodeksą bei šiems kodeksams įsigaliojus, Lietuvos Respublika bus pasirengusi ratifikuoti Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą.

Pažymėtina, kad naujojo Baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų įsigaliojimas yra numatytas 2003 01 01.

Priedas Nr. 1: Estijos informacija rusų kalba, 1 lapas

NUTARTA:

1.1. Ruošti bendro pobūdžio dokumentą dėl Romos statuto dėl Tarptautinio baudžiamojo teismo ratifikavimo.

2. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

KALBĖJO: V. Linde, J. Padrik, I. Burvis, V. Popovas, M. Roger

V. Popovas informavo apie pirmajame 2002 m. pusmetyje, Lietuvos pirmininkavimo Baltijos Asamblėjoje laikotarpiu, numatomus Baltijos Asamblėjos Teisės komiteto posėdžius.

Pirmasis posėdis bus organizuojamas 2002 m. sausio 24 - 25 d. Kaune. Susitikime numatoma diskutuoti apie žmogaus teisių apsaugą Baltijos valstybėse, ypač nukentėjusiųjų nuo teisėsaugos ir sveikatos apsaugos sistemų.

Antrasis komiteto posėdis bus organizuojamas 2002 m. kovo 28 - 29 d. Klaipėdoje. Susitikime bus diskutuojama dėl rinkiminių kompanijų finansavimo skaidrumo ir teisinių aspektų.

NUTARTA:

2.1. Pritarti komiteto darbo planui ir tematikai.

2.2. Pirmam komiteto posėdžiui Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu paruošti rašytinę informaciją apie “obmustment” instituciją Baltijos valstybėse.

Pirmininkas

V. Popovas

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas