Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Ekonominių ir socialinių reikalų bei Aplinkosaugos ir energetikos komitetų posėdžio, vykusio 2001 m. rugsėjo 20d. Estijos Respublikoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komitetų nariai

Laine Tarvis (Estija)

Valve Kirsipuu (Estija)

Andres Varik (Estija)

Arvo Sirendi (Estija)

Jevgenija Stalidzane (Latvija)

Jānis Lačplesis (Latvija)

Martinš Emsins (Latvija)

Vitas Matuzas (Lietuva)

Antanas Baura (Lietuva)

Ekspertas

Ago Pärtel, Veterinarijos ir maisto administracijos direktorius (Estija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Stičenko, pav. Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorę

Darbotvarkė:

1. Diskusija dėl komitetų darbo plano.

2. Trijų Baltijos valstybių teritorijų apsauga nuo pavojingų infekcinių ligų - diskusija dėl rezoliucijos projekto.

3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA:

Diskusija dėl komitetų darbo plano.

KALBĖJO: L. Tarvis, A. Sirendi

Posėdyje buvo pristatytas Baltijos Asamblėjos Ekonominių ir socialinių reikalų bei Aplinkosaugos ir energetikos komitetų darbo planas Estijos pirmininkavimo Baltijos Asamblėjoje laikotarpiu. Abiejų komitetų nariai buvo pakviesti į spalio 4 - 5 d. Kuressaare organizuojamą konferenciją jūrų turizmo klausimais, taip pat abiejų komitetų posėdžiai bus organizuojami ir gruodžio 13 - 15 d. vyksiančios 19 - osios Baltijos Asamblėjos sesijos metu.

NUTARTA:

1.1. Pritarti komitetų darbo planui ir tematikai.

2. SVARSTYTA:

Trijų Baltijos valstybių teritorijų apsauga nuo pavojingų infekcinių ligų - diskusija dėl rezoliucijos projekto.

KALBĖJO: L. Tarvis, V. Kirsipuu, A. Sirendi, V. Matuzas, A. Baura, A. Pärtel

Buvo informuota, kad Baltijos šalys 2001 m. vasario 22 - 23 d. Tartu mieste pasirašė bendradarbiavimo sutartį importo veterinarinės kontrolės srityje. Šalys įsipareigojo taikyti vienodus reikalavimus išduodant veterinarijos sertifikatus, keistis informacija apie gyvulių ligas, jų stebėjimo, kontrolės ir likvidavimo programas, spręsti aktualius veterinarijos kontrolės klausimus, taikyti Europos Sąjungos maisto saugos koncepcijos "nuo tvarto iki stalo" reikalavimus, ypač kontroliuojant maisto produktų saugą dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos, kenksmingų likučių ir žmonėms bei gyvuliams pavojingų užkrečiamųjų ligų sukėlėjų. Baltijos valstybės yra Tarptautinio epizootijų biuro narės.

Lietuvoje nediagnozuojamos pavojingos gyvulių užkrečiamosios ligos, todėl nėra apribojimų dėl prekybos gyvuliais ir gyvūniniais produktais, pavyzdžiui, pieno produktai eksportuojami į Baltijos ir Vakarų Europos šalis. Leidimai eksportui į Europos Sąjungos šalis suteikti Lietuvos pieno ir žuvies įmonėms. Tikimasi, kad ir mėsos perdirbimo įmonėms, atitinkančioms Europos Sąjungos reikalavimus, bus suteikti leidimai eksportui.

Lietuvos veterinarijos laboratorija yra akredituota Vokietijos ir Rusijos akreditacijos tarnybų. Jos tyrimų rezultatai pripažįstami Europos Sąjungoje ir NVS šalyse.

Nuo 2001 m. liepos 1 d. Lietuvos veterinarijos laboratorija atlieka užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų tyrimus. Šie tyrimai atliekami siekiant užtikrinti saugių maisto produktų tiekimą į rinką. Iki 2001 m. rugsėjo 19 d. ištirti 10 304 galvijai. Galvijų spongiformine encefalopatija užsikrėtusių galvijų nenustatyta. Galvijų spongiforminės encefalopatijos kontrolės srityje Lietuva yra žymiai pralenkusi kaimynines valstybes.

Komiteto nariai aptarė ir Estijos delegacijos paruoštą rezoliucijos projektą "Dėl valstybių, pasirašiusių Baltijos sutartį dėl laisvosios prekybos saugant teritorijas nuo gyvulių pavojingų užkrečiamųjų ligų, veterinarijos tarnybų bendradarbiavimo".

Komiteto nariai išsakė tokius komentarus: "dėl tarptautinės prekybos plėtros kyla ir vis didėja grėsmė plisti pavojingoms infekcinėms ligoms (snukio ir nagų ligai, galvijų spongiozinei encefalopatijai)", pabrėžė "valstybinių veterinarijos tarnybų didėjančią reikšmę saugant Lietuvą, Estiją ir Latviją nuo minėtų infekcinių ligų", akcentavo, kad reikia ir toliau "gerinti bendradarbiavimą ir palaikyti glaudžius ryšius tarp Lietuvos, Estijos ir Latvijos veterinarijos tarnybų" bei kvietė "Baltijos Ministrų Tarybą paskatinti Lietuvos, Estijos ir Latvijos valstybinių veterinarijos tarnybų vadovus per artimiausią darbinį susitikimą sudaryti vadovaujančiųjų specialistų darbo grupę keliui pavojingoms infekcinėms ligoms užkirsti ir veterinarinei priežiūrai, turint tikslą nuolat keistis kovos su pavojingomis infekcinėmis ligomis patirtimi ir toliau artimai bendradarbiauti".

NUTARTA:

2.1. Pritarti su komitetų narių išsakytomis pastabomis paruoštam rezoliucijos projektui.

Pirmininkas

A. Baura

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas