Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio 2001 m. gegužės 31 d. Rygoje atsakaita

Posėdžio dalyviai:

1. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininkas, Latvijos delegacijos BA vadovas

2. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Estijos delegacijos BA vadovas

3. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Vytenis Povilas Andriukaitis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

6. Marika Laizāne, projektų vadovė, BA sekretoriatas

7. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

8. Renata Jankauskaite, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

9. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

Posėdžio darbovietė:

Atidarymas

1. 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio, 7-ios Baltijos Tarybos ir 18-os Baltijos Asamblėjos sesijos darbo planai.

2. Baltijos ir Šiaurės valstybių parlamentarų bendro pareiškimo projekto svarstymai.

3. Diskusijų 18-os Baltijos Asamblėjos sesijos trečiąja tema (apie Baltijos valstybių dalyvavimą Šiaurės regione – glaudesnį Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarų bendradarbiavimą) gairės.

4. Kiti klausimai.

Atidarymas

R. Ražuks atidarė Prezidiumo posėdį. Jis supažindino Prezidiumo narius su darbotvarke. Prezidiumas patvirtino posėdžio darbotvarkę.

1. 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio, 7-ios Baltijos Tarybos ir 18-os Baltijos Asamblėjos sesijos darbo planai

Prezidiumo nariai aptarė 3-iojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio, 7-ios Baltijos Tarybos ir 18-os Baltijos Asamblėjos sesijos darbo planus.

R. Ražuks panešė Prezidiumui, kad Šiaurės šalių ministrai 3-ame jungtiniame posėdyje nedalyvaus. Jis taip pat supažindino su pirmininkavimo jungtiniam posėdžiui, 7-jai Baltijos Tarybai ir 18-ai Baltijos Asamblėjos sesijai tvarka.

R. Ražuks pasiteiravo, ar yra kokių nors pasiūlymų arba prieštaravimų dėl sesijos eigos arba pirmininkavimo sesijoms tvarkos.

A. Klišonis pranešė neprieštaraująs pirmininkavimo jungtiniame posėdyje, Baltijos Taryboje ir sesijoje tvarkai. Nors pripažino, kad Lietuvos delegacija Baltijos Asamblėjoje prieštarautų Latvijos požiūriui į antrosios temos pateikimą Baltijos Asamblėjos sesijoje. Jis pastebėjo, kad Baltijos Asamblėjos veikla grindžiama visų partnerių lygybės principu. A.Klišonis pabrėžė, kad Latvija šio principo nesilaiko, nes antrąja sesijos tema numatyti du Latvijos kalbėtojai, o iš Estijos ir Lietuvos – tik po vieną.

R. Ražuks pranešė Prezidiumo nariams, kad kiekvienas iš Latvijos kalbėtojų galės kalbėti tik po 10 minučių. Jis taip pat pranešė, kad Latvijos delegacija pasirinko du kalbėtojus norėdama temą pateikti aiškiau ir išsamiau.

R. Ražuks sutiko su Lietuvos delegacijos pastaba dėl minėtųjų Latvijos veiksmų.

A. Klišonis pranešė Prezidiumui, kad Lietuvos delegacija Baltijos Asamblėjoje nesutinka su rezoliucijos dėl Veclaicene/Murati-Luhamaa tranzito koridoriaus funkcionavimo pagerinimo projektu. Jis pastebėjo, kad Baltijos Asamblėja turėtų aptarti klausimus, kurie domina visas šalis. Jis taip pat pabrėžė, kad Veclaicene/Murati-Luhamaa transporto koridoriaus plėtra yra Estijos ir Lietuvos klausimas, kurį reikėtų išspręsti dvišalėse derybose.

V.P. Andriukaitis pridūrė, kad Veclaicene/Murati-Luhamaa transporto koridorius yra tik viena bendros Baltijos valstybių rytų sienos dalis. Jis pabrėžė, kad Baltijos Asamblėja turėtų tokį klausimą spręsti apibendrintą.

Prezidiumas nusprendė kitą pusmetį toliau svarstyti šį klausimą, kad šiuo klausimu būtų priimtas geriausias sprendimas.

2. Baltijos ir Šiaurės valstybių parlamentarų bendro pareiškimo projekto svarstymai

R. Ražuks įvardino Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarų parengtą bendro pareiškimo projektą labai teigiamu darbu, nes tai yra labai svarus argumentas, parodantis, kad Baltijos ir Šiaurės šalys yra pasirengę dirbti kartu ir viena kitą paremti įvairiose situacijose.

R. Ražuks taip pat pranešė, kad baigėsi Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos redakcinės komisijos posėdis ir kad bendrojo pareiškimo projektą jau rengia redaktoriai.

A. Klišonis pranešė Prezidiumo nariams, kad Lietuvos delegacija parengė pasiūlymus dėl bendrojo pareiškimo projekto. Jis pabrėžė, kad Lietuvos delegacijos BA atstovė Giedre Purvaneckienė išdėstė pasiūlymus Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos redakcinei komisijai.

T. Velliste pabrėžė, kad Estijos delegacija BA visiškai pritaria Šiaurės Tarybos parengtam bendro pareiškimo projektui.

Prezidiumo nariai nusprendė, kad bendro pareiškimo projektas bus nagrinėjamas jungtiniame prezidiumų posėdyje daug išsamiau.

3. Diskusijų 18-os Baltijos Asamblėjos sesijos trečiąja tema (apie Baltijos valstybių dalyvavimą Šiaurės regione – glaudesnį Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarų bendradarbiavimą) gairės

R. Ražuks pabrėžė, kad Baltijos Asamblėja domisi bendradarbiavimu su Šiaurės Taryba. R. Ražuks pažymėjo, kad ši tema 18-oje Baltijos Asamblėjoje ne tik atsako Baltijos šalių parlamentarams į klausimą apie Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo perspektyvas. Baltijos Asamblėją domina bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba ir ji prisidės prie teigiamos Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos santykių plėtotės.

A. Klišonis pažymėjo, kad Baltijos valstybės turėtų plėtoti santykius su Šiaurės šalimis. Jis pranešė, kad Lietuvos delegacija BA yra parengusi pasiūlymus dėl Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo. A. Klišonis pastebėjo, kad Prezidiumas galėtų pateikti pasiūlymus per Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos Prezidiumų posėdį.

T. Velliste pabrėžė, kad Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarų bendradarbiavimas yra naudingas abiem šalims. T. Velliste pažymėjo, kad Estijos delegacija BA labai domisi Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimu.

Kiti klausimai

A. Klišonis priminė Prezidiumo nariams, kad Baltijos Asamblėja planavo š.m. spalį surengti seminarą apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus. Jis pasiūlė pakviesti Šiaurės Tarybą dalyvauti šiame seminare. Prezidiumo nariai pritarė šiam pasiūlymui.

T. Velliste pranešė apie Estijos delegacijos BA tęsiamus darbus BA Prezidiume ir komitetuose kitą ateinančių metų pusmetį. Jis paminėjo, kad Riigikogu Kanceliarija yra pasiūliusi surengti Baltijos Asamblėjos biudžeto auditą, kad būtų parengta ataskaita apie Baltijos Asamblėjos finansų panaudojimą.

Baltijos Asamblėjos Prezidiumas priėmė šį pasiūlymą ir nusprendė, kad Estijos delegacija BA surengs konkursą nepriklausomai audito firmai, atliksiančiai nepriklausomą Baltijos Asamblėjos finansų panaudojimo auditą, išsiaiškinti.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas