Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 21 d. posėdyje

Komitetas išklausė Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus Egidijaus Mikšio prašymą padidinti Filharmonijai 2002 metais iš valstybės biudžete numatytų skirti lėšų sumą 628 tūkst. Lt. Direktorius pateikė išsamią planuojamų lėšų ir išlaidų sąmatą, kurios pagrindu teigė, kad biudžeto projekte numatytas lėšų Filharmonijai mažinimas priverstų atsisakyti prestižinių, populiarių Vilniaus bei Pažaislio festivalių, taip pat sumažinti koncertinę veiklą. Komitetas nutarė siūlyti skirti Nacionalinei filharmonijai prašomą sumą.

Komitetas pastraipsniui svarstė Mokslo ir studijų įstatymo projektą IXP-103(3), parengtą Komiteto sudarytos darbo grupės, kuri turėjo apibendrinti Seimo teisės departamento pastabas įstatymo projektui IXP-103(2A) bei Mokslo ir studijų departamento prie Švietimo ir mokslo ministerijos parengto alternatyvaus projekto nuostatas. Projektas naujai apibrėžia šalies mokslo ir studijų sistemą bei jos sudėtines dalis, įveda pasaulinėje praktikoje naudojamus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros apibrėžimus, nustato mokslinių tyrimų įstaigų steigimo ir pertvarkymo teisinius pagrindus, įstaigų savarankiškumo mastą ir jų veiklos valstybinio reguliavimo ribas, mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų įgijimo tvarką, mokslinių tyrimų įstaigų finansavimo principus, mokslininkų bei kitų tyrėjų teises ir pareigas. Komiteto nariai iš esmės pritarė daugumos projekto straipsnių redakcijai. Kai kurių straipsnių formuluotės buvo pakeistos, atsižvelgiant į posėdyje dalyvavusių specialistų, Alberto Žalio, Stanislovo Žurausko ir Vladislovo Guogos pastabas. Nuspręsta teikti Seimui svarstyti Mokslo ir studijų įstatymo projektą IXP-103(3).
Naujausi pakeitimai - 2001 11 22.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas