Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.11.19 posėdį

2001 m. lapkričio 19 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo projektą IXP-999 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto iđvadoms. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “uţ“)

pasirengė svarstyti:

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35 41, 58, 62, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1151 ir nusprendė: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alvydą Ramanauską, Joną Jurkų, Klemensą Rimšelį, Eligijų Masiulį ir paprašyti Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos išvadų šiam projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 18, 20, 25 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1152 ir nusprendė: komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alfonsą Puloką, Algį Rimą, Valdemarą Tomaševskį, Saulių Lapėną ir paprašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvadų šiam projektui.

- Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1153 ir nusprendė komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Alfonsą Puloką, Algį Rimą, Valdemarą Tomaševskį, Saulių Lapėną ir paprašyti Lietuvos savivaldybių asociacijos išvadų šiam projektui.

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1062 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui sujungti įstatymo projektą su projektu IXP-1140; (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu -“už“.)

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12, 16, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1062A ir nusprendė nepritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

- Žemės įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-1121 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui sujungti šį projektą su įstatymo projektu IXP-1140. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

- Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1140 ir nusprendė: iš esmės pritarti įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui padaryti šias pataisas įstatymo projekte:

1. Patikslinti siūlomą 13 straipsnio 3 punkto redakciją taip:

„3) priskirti miestų miškams, miestų sanitarinės apsaugos pirmajai zonai, miško parkams. Šių miškų ir miško parkų plotus tvirtina Vyriausybė”.

2. Dėstomoje 16 straipsnio 7 dalies redakcijoje padaryti tokius pakeitimus:

„7. Valstybiniuose parkuose, išskyrus Nemuno deltos regioninį parką, ir valstybiniuose draustiniuose žemė, miškas ir vandens telkiniai gali būti perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiu žemės, miško ar vandens telkinio plotu neskaidant valdos į dalis tik asmenims, šiose teritorijose naudojantiems žemę asmeniniam ūkiui, arba piliečiams, iki šio įstatymo įsigaliojimo gyvenusiems ir (ar) turėjusiems nuosavybės teise gyvenamuosius namus, butus, jų dalis ar kitus pastatus valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose bei su jais besiribojančiuose kaimuose ir miesteliuose. Nemuno deltos regioninio parko žemė gali būti perduodama nuosavybėn lygiaverčiu žemės plotu asmenims, gyvenantiems šio regioninio parko teritorijoje, taip pat Šilutės ir Pagėgių savivaldybėse. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka parengtuose ir iki 2001 m. rugpjūčio 17 d. patvirtintuose žemės reformos žemėtvarkos projektuose suformuoti žemės, miško sklypai bei vandens telkiniai valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose gali būti perduodami nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčiu žemės, miško ir vandens telkinių plotus tik asmenims, iki projektų patvirtinimo gyvenusiems ar turėjusiems gyvenamąjį namą, butą ar kitus pastatus seniūnijos, kurioje yra valstybinis parkas ar valstybinis draustinis, teritorijoje”. Valstybiniuose parkuose ir valstybiniuose draustiniuose žemė, miškas ir vandens telkiniai grąžinami perduodant nuosavybėn lygiavertį turėtajam atitinkamai žemės sklypą, miško plotą ar vandens telkinį tik piliečiams, iki 2001 m. rugpjūčio 17 d. padavusiems prašymus atkurti nuosavybės teises ir pagal apskrities viršininko patvirtintus sąrašus, ir gyvenantiems tame rajone, kuriame yra valstybinis parkas ar valstybinis draustinis

3. Siūlomoje 16 straipsnio 9 dalies 1 punkto redakcijoje išbraukti žodžius “ir valstybės išperkamą žemę”, kadangi visa 9 dalis paskirta atlyginimo už valstybės išperkamą žemę būdams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Žemės reformos įstatymo 10 ir 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1141 ir nusprendė pritarti iš esmės įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į šiuos Komiteto pasiūlymus:

1) Įstatymo projekto 1 straipsniu siūlomą papildyti 10 straipsnio 6 dalį suredaguoti taip:

„6. Valstybinių parkų ir valstybinių draustinių teritorijose privačion nuosavybėn gali būti parduodami tik namų valdų, asmeninio ūkio ir sodininkų bendrijų žemės sklypai bei tarp privačios žemės sklypų įsiterpę žemės ūkio veiklai galimi tinkami panaudoti žemės plotai, ne didesni kaip 5 hektarai. Šie žemės plotai gali būti parduodami gretimų žemės sklypų savininkams, nesilaikant šiame straipsnyje nustatytos eilės.”

2) Seime svarstomas įstatymo projektas IXP- 411(2), kurio 1 straipsniu atsisakoma perleisti teisę atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą kitiems asmenims, todėl, siūlytina papildyti projektą ir Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies pakeitimu, išbraukiant žodžius “arba jiems jas perleidus kitiems asmenims. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)
Naujausi pakeitimai - 2001 11 21.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas