Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 19 d. BFK posėdis

 

 

 

  1. Apsvarstytas Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1), 54(1), 54(2), 56(1), 85(1), 150(1), 165(1), 195(1), 198(1), 216(1), 216(2), 216(3), 216(4), 216(5), 216(6), 223(1) straipsniais įstatymo projektas IXP-1079ES.
  2. NUSPRĘSTA:

   Pritarti išvadų rengėjų patobulintam įstatymo projektui.

  3. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas IXP-1073.
  4. NUSPRĘSTA:

   Pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti:

   2001 m. spalio 11 d. priimtas Valstybinio socialinio dtraudimo fondo biudžeto sandaros įstatymas, kurio 11 straipsnis numato, kad Fondo biudžetas tvirtinamas pagal biudžeto pajamų ir išlaidų bei pinigų srautų klasifikacijas, todėl būtina patobulinti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą ir šio įstatymo projekto nuostatas suderinti su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo nuostatomis.

  5. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projektas IXP-798. Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo įgyvendinimo projektas IXP-799.
  6. NUSPRĘSTA:

   Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui) įstatymo projekto (Nr.IXP- 798) svarstyme padaryti pertrauką kol Vyriausybė parengs naują vertybinių popierių, dokumentų,blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projektą.

   Atsižvelgiant į Vyriausybės išvadas, pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui) svarstyme padaryti pertrauką kol Vyriausybė parengs naują įstatymo projektą ( Nr.IXP-799).

  7. 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-1070

NUSPRĘSTA:

PASIŪLYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI

I. Patobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į:

 • Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas ir pasiūlymus

1. Dėl Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintų nuostatų ( Ne mažiau kaip 50 procentų lėšų, gautų iš lošimo mokesčio, yra skiriama mokykloms kompiuterizuoti) susiejant šio įstatymo nuostatas su 2002 metų valstybės biudžeto įstatymu.

2. Dėl projekto 13 straipsnio 1 punkto terminijos suderinimo su Civilinio kodekso 2.37 straipsnio ir Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 13, 16 straipsnių terminija.

 • Valstybės kontrolės išvadas ir pasiūlymus

 1. Biudžeto projekte nėra nustatyta kiekvienos savivaldybės biudžeto mokestinių pajamų sumų ir fizinių asmenų pajamų mokesčio dalies (procentais), tenkančios savivaldybėms, kaip nustatyta Biudžeto sandaros įstatymo 18 str. 3 d. 10 ir 11 punktuose.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo “Dėl 2002 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal tvirtinamas programas” projekte ne visiems asignavimų valdytojams (išskyrus Krašto apsaugos ministeriją) asignavimai paskoloms dengti ir skolų palūkanoms mokėti paskirstyti pagal tam tikslui įvardintą programą (pvz.: Finansų, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės saugumo departamentas ir kt.).

Vadovaujantis Strateginio planavimo metodikoje įtvirtintu planavimo ir biudžeto formavimo skaidrumo principu, tikslinga valstybės biudžeto asignavimus, numatytus paskoloms dengti ir skolų palūkanoms mokėti, paskirti pagal atskirą tam tikslui įvardintą programą (“Paskolų, gautų valstybės vardu ir su valstybės garantija, grąžinimas ir skolų, palūkanų mokėjimas”).

3 . Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo “Dėl 2002 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal tvirtinamas programas” projekte Finansų ministerijos patvirtintai programai “Valstybės biudžeto dotacijos ir kitos lėšos savivaldybėms” (programos kodas – 1.7, funkcinės klasifikacijos kodas – 6) numatyta 1500 tūkst. Lt asignavimų, iš kurių 1000 tūkst. Lt – valstybės paramai asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, ir 500 tūkst. Lt – pirminei teisinei pagalbai. Kadangi valstybės garantuota pirminė teisinė pagalba 2001 metais iš esmės nėra pradėjusi veikti, tai dėl 2002 metais numatomų skirti 500 tūkst. Lt asignavimų išvados pareikšti negalime.

Atsižvelgdami į faktiškai skirtą valstybės paramą asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, (1999 m. – 804,3 tūkst. Lt, 2000 m. – 644,7 tūkst. Lt, per 2001 m. 9 mėn. – 310,3 tūkst. Lt), siūlome Įstatymo projekte šiam tikslui numatyti ne daugiau kaip 400 tūkst. Lt asignavimų (t.y. numatytą asignavimų sumą sumažinti 600 tūkst. Lt).

4. Pagal Vietos savivaldos įstatymo 8 str. (“Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos”) 1 d. 7 p. valstybinė funkcija “Mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose” yra perduotina savivaldybėms. Iki šiol šios funkcijos perdavimo įstatymas bei įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai nepriimti, kaip to reikalauja minėto įstatymo 5 str. 1 d. 3 p. Lėšos šiai valstybinei funkcijai atlikti (specialiosios tikslinės dotacijos) savivaldybių biudžetuose nenumatytos (Įstatymo projekto 6 priedėlis), jos įtrauktos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą programą “Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla” (programos kodas – 2.3, funkcinės klasifikacijos kodas – 4, asignavimų suma – 60250 tūkst. Lt).

Siūlome paspartinti atitinkamų teisės aktų, reglamentuojančių minėtos valstybinės funkcijos perdavimą savivaldybėms, priėmimą ir specialiąsias tikslines dotacijas šiai funkcijai atlikti skirti tiesiogiai savivaldybėms.

5. Nepritariame valstybės biudžeto asignavimų skyrimui viešosioms įstaigoms ir visuomeninėms organizacijoms (joms Įstatymo projekte numatyta per 21 mln. Lt asignavimų, arba 4 mln. Lt daugiau nei 2001 m.).

 • Lietuvos Laisvosios rinkos instituto pasiūlymus

Siekiant sumažinti biudžeto išlaidas būtina revizuoti numatomas programas, įvertinant ar jos tikslingos, nedubliuoja kitų funkcijų bei programų, ar gali būti įgyvendintos kitomis priemonėmis.

Valstybės išlaidų dydis turi atspindėti racionalų šių išlaidų poreikį, taigi būtina atsisakyti konkrečių valstybės išlaidų susiejimo su BVP, kuris iš esmės nesiderina su strateginio planavimo principais.

Valstybės išlaidos turi atitikti jos prioritetus ir vykdomas reformas. Būtina atsisakyti rinkoje veikiančių komercinių struktūrų ir asociacijų bei švietėjiškų (ne švietimo) darbų finansavimo ir kitų nebūtinų išlaidų.

 

II. SEIMO KOMITETŲ, SEIMO NARIŲ PASIŪLYMUS

1. BENDROS NUOSTATOS

 • Įvertinus Seimo komitetų ir Seimo narių pasiūlymus griežtinti kovą su kontrabanda, gerinti mokesčių administravimą, sustiprinti mokestinės nepriemokos išieškojimą padidinti prognozuojamas valstybės biudžeto pajamas - 65000 tūkst. Lt ( išvados II.3 dalyje dalies siūlomų padidinti asignavimų padengimo šaltinis)
 • Įstatymo projekto 2 str. 2 dalyje ir 6 priedėlyje patikslinti valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų sumas, atsižvelgiant į 2001 m. spalio 23 d. Seimo priimto Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnį

(Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas)

 • Projekto 4 straipsnio 1 dalį išdėstyti taip: "1. Nustatyti, kad speciali tikslinė dotacija 1997 - 2000 metų savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms priimtoms skaičiuojant 1997 - 2000 metų savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius iš dalies dengti skiriama savivaldybių biudžetinių įstaigų kreditoriniam įsiskolinimui, susidariusiam iki 2002 metų sausio 1 d. dengti, pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šio įsiskolinimo dengimo grafikus ir kitoms savivaldybių biudžetų skoloms dengti".

(Ekonomikos komitetas)

 • Pateikti pasiūlymus dėl Įstatymo projekto 12 straipsnyje nustatytų savivaldybių skolinimosi limitų dydžių

(Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas)

 • Įvertinus Seimo komitetų, Seimo narių pasiūlymus, Savivaldybių asociacijos nuomonę ir savivaldybių raštus patikslinti savivaldybių biudžetų prognozuojamas fizinių asmenų pajamų mokesčio ir turto mokesčio pajamas.
 • Skiriant 2002metams asignavimus valstybės institucijų ir įstaigų vykdomoms programoms bei investiciniams projektams užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai asignavimų toms programoms, kurioms valstybės lėšų skyrimas yra būtina sąlyga finansinei paramai iš užsienio gauti ( E S struktūriniai fondai, SAPARD, ISPA lėšos).

2. SUMAŽINTI ASIGNAVIMUS

 • Lietuvos Respublikos Prezidentūrai - 437 tūkst. Lt , iš jų 437 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms , iš jų darbo užmokesčiui– 180 tūkst. Lt
 • Seimo kanceliarijai - 6623 tūkst. Lt, iš jų 452 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui – 624 tūkst. Lt, 6171 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms
 • Vyriausiajai rinkimų komisijai - 500 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms (programai “Seimo, Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimai”
 • Valstybinei lietuvių kalbos komisijai prie LRS –1844 tūkst. Lt

(Seimo narys E. Maldeikis)

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai -2594 tūkst. Lt ( programoms “Darbo rinkos profesinis mokymas ir konsultavimas, jaunimo darbinės veiklos galimybių išplėtimas bei socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas” 100,0 tūkst. Lt, “Nedarbo mažinimas” 1883,0 tūkst. Lt , “Valstybinės ir šalpos (socialinės) pensijos bei valstybės socialinė parama” 511,0 tūkst. Lt) 100 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms ( ilgalaikio turto įsigijimui)

(Socialinių reikalų ir darbo, Biudžeto ir finansų komitetai)

 • Ūkio ministerijai - 450 tūkst. Lt, iš jų 350 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui 350 tūkst. Lt, nepaprastosioms išlaidoms 100 tūkst. Lt (ilgalaikio turto įsigijimui)
 • Vidaus reikalų ministerijai - 300 tūkst. Lt iš jų 300 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms ( transporto išlaikymui - 4 automobilius perduodant Policijos departamentui prie VRM)
 • Žemės ūkio ministerijai - 300 tūkst. Lt iš jų 300 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms (transporto išlaikymui - 4 automobilius perduodant Policijos departamentui prie VRM)
 • Finansų ministerijai – 40500 tūkst. Lt (valstybės skolos aptarnavimo išlaidos)
 • Krašto apsaugos ministerijai – 5000 tūkst. Lt ( skirti 5 mln. Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos “Kovos su terorizmu programai vykdyti”, priskiriant šią sumą prie išlaidų krašto apsaugai per kitas institucijas)

(Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas)

 • Švietimo ir mokslo ministerijai - 1000 tūkst. Lt iš jų 1000 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms (500 tūkst. Lt Respublikinio pedagoginio muziejaus rekonstravimui , 500 tūkst. Lt Žemės ūkio mokyklos Dauguose šilumos ūkio rekonstrukcijai

(VIP investiciniai projektai pradedami vykdyti 2002 m. )

 • Kultūros ministerijai – 3000 tūkst. Lt , iš jų 3000 nepaprastosioms išlaidoms - Valdovų rūmų atstatymui

(Seimo nariai A. Matulevičius, G. Vagnoriaus,V. Rinkevičius)

 • Valstybės saugumo departamentui 880 tūkst. Lt (programai “2 1 Pasirengimas narystei NATO” 880 tūkst. Lt suma (nepaprastosioms išlaidoms) ir šias lėšas skirti Specialiųjų tyrimų tarnybai nepaprastosioms išlaidoms (įslaptintos informacijos apsaugai pagal NATO standartus). Šiuos papildomai STT skirtus asignavimus priskirti prie išlaidų krašto apsaugai per kitas institucijas)

(Nacionalinio saugumo ir gynybos, Teisės ir teisėtvarkos komitetai, Seimo narys G. Vagnorius)

 • Valstybinei alkoholio ir kontrolės tarnybai 1161 tūkst. Lt , ( pasiūlyti Vyriausybei išanalizuoti VTAKT vykdomų funkcijų ir apsvarstyti galimybę šias funkcijas perduoti vykdyti kitoms institucijoms)

(Seimo nariai E. Maldeikis, E. Masiulis)

 • Viešajai įstaigai Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras - 283 tūkst. Lt

(Seimo narys e. Maldeikis)

 • Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos - 1100 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms ( Tauragės teritorinės muitinės Panemunės kelio posto statybos investiciniam projektui)
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos - 1000 tūkst. Lt, iš jų 500 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms, 500 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms ( Pajamų deklaracijų apdorojimo centro statybai)
 • Šiaulių rajono savivaldybei - 360 tūkst. Lt Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinės mokyklos rekonstravimui ir priestato statybai (2002 m. pradedamas vykdyti projektas)
 • Švenčionių rajono savivaldybei - 600 tūkst. Lt Švenčionių Pabradės “Ryto” vidurinės mokyklos priestato statybai (2002 m. pradedamas vykdyti projektas)
 • Varėnos rajono savivaldybei - 465 tūkst. Lt Varėnos viešosios bibliotekos patalpų rekonstravimui (2002 m. pradedamas vykdyti projektas)

Viso sumažinti – 68397 tūkst. Lt

3. PADIDINTI ASIGNAVIMUS

 • 160 tūkst. Lt Seimo kontrolierių įstaigai paprastosioms išlaidoms pastato Gedimino pr. 27/2 eksploatacinėms išlaidoms, darbams, prekėms ir paslaugoms

(Žmogaus teisių komitetas)

 • 35 tūkst. Lt Žurnalistų etikos inspektoriui (27 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, 8 tūkst. Lt įnašams socialiniam draudimui - patarėjo etato teisės klausimais įsteigimui)

(Žmogaus teisių komitetas, Seimo narys G. Steponavičius))

 • 350 tūkst. Lt Aplinkos ministerijai, iš jų 350 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms spec. atašė etatui įsteigti

(Aplinkos apsaugos komitetas)

 • 1000 tūkst. Lt Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai paprastosioms išlaidoms programai “Gyventojų aprūpinimo ortopedijos ir kompensacine technika”

(Socialinių reikalų ir darbo komitetas)

 • 10 tūkst. Lt Susisiekimo ministerijai programai “1.12. Vilniaus aerouosto VIP salės išlaikymas” paprastosioms išlaidoms
 • 700 tūkst. Lt Sveikatos apsaugos ministerijai Rokiškio psichiatrijos ligoninės sustiprinto režimo skyriaus išlaikymui

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • 200 tūkst. Lt. Vilniaus apskrities viršininko administracijai paprastosioms išlaidoms Gestų kalbos vertėjų centro išlaikymui

(Socialinių reikalų ir darbo komitetas)

 • 1030 tūkst. Lt Marijampolės apskrities viršininko administracijai, iš jų 1030 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms Suvalkijos pensiono 100 vietų priestato statybos su 75 vietų valgykla investiciniam projektui

(Marijampolės apskrities viršininko administracija, Seimo narys A. Rimas)

 • 1250 tūkst. Lt Panevėžio apskrities viršininko administracijai , iš jų 1000 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms Rokiškio rajono Skėmų pensionato statybos darbams užbaigti, 250 tūkst. Lt Rokiškio psichiatrijos ligoninės sustiprinto režimo skyriaus apsaugos stiprinimui pagal investicinį projektą

(Biudžeto ir finansų komitetas)

 • 595 tūkst. Lt Klaipėdos apskrities viršininko administracijai , Palangos ligoninės spinalinių ligų skyriaus rekonstrukcijai užbaigti

(Seimo nariai A. Butkevičius, R. Palaitis)

 • 270 tūkst. Lt Telšių apskrities viršininko administracijai Telšių vaikų globos namų stogo renovacijai

(Seimo narys G. Vagnorius)

 • 10000 tūkst. Lt apskričių administracijoms žemės reformos darbams vykdyti

(Kaimo reikalų komitetas)

 • 176 tūkst. Lt Konkurencijos tarybai iš jų 176 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms (nemažinti asignavimų palyginus su 2001 m. skirtais asignavimais)

(Konkurencijos taryba)

 • 300 tūkst. Lt Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vasario 16-osios gimnazijos lituanistinei programai paremti

(Žmogaus teisių komitetas)

 • 1000 tūkst. Lt Mokesčių policijos departamentui prie VRM (500 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms, 500 tūkst. Nepaprastosioms išlaidoms)
 • 500 tūkst. Lt Valstybinės darbo inspekcijai paprastosioms išlaidoms programai “Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, avarijų, darbo saugos, darbo įstatymų, kitų poįstatyminių aktų pažeidimų prevencija, darbo inspektorių kvalifikacijos kėlimas ir mokymas”

(Socialinių reikalų ir darbo komitetas)

 • 1500 tūkst. Lt Invalidų reikalų tarybos prie LRV vykdomoms programoms

(Socialinių reikalų ir darbo komitetas, Seimo narys G. Steponavičius))

 • 40500 tūkst. Lt Valstybinei ligonių kasai (nustatyti, kad 2002 m. valstybės biudžeto įmoka už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis būtų nustatyta ne mažesnė negu 2001 m. - 187,2 lito (Finansavimo šaltinis – skolos aptarnavimo išlaidų sumažinimas)

(Biudžeto ir finansų, Sveikatos reikalų komitetai, Seimo nariai G. Vagnorius, P. Vilkas, V. Nekrašas)

 • 60 tūkst. Lt Valstybinei ligonių kasai akių protezų išlaidų įsigijimui kompensuoti

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • 20000 tūkst. Lt Mokslui ir studijoms Aukštojo mokslo įstatymo įgyvendinimui, dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti , dalyvio mokesčiams dalyvavimui tarptautiniuose mainuose bei Europos Sąjungos programose sumokėti

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 1000 tūkst. Lt Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamentui

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas

 • 800 tūkst. Lt Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui veiklai vystyti

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 200 tūkst. Lt Lietuvos Aukščiausiajam Teismui skiriamus asignavimus (paprastosioms išlaidoms )

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 6900 tūkst.Lt Teismams iš jų 6000 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms, 900 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms - Šalčininkų rajono apylinkės teismo rekonstrukcijai užbaigti

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 6000 tūkst. Lt Generalinei prokuratūrai

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 22700 tūkst. Lt Policijos departamentui prie VRM , 20000 tūkst. Lt paprastosioms išlaidoms, 2700 tūkst. Lt neparastosioms išlaidoms pastato Vilniuje, Liepyno g. 7., įsigijimas ir pritaikymas Kriminalistinių ekspertizių tarnybos reikmėms

(Teisės ir teisėtvarkos, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetai, Seimo nariai A. Matulevičius, G. Vagnorius))

 • 6500 tūkst. Lt Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 2000 tūkst. Lt Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 400 tūkst. Lt Revizijų departamentui prie Finansų ministerijos

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 1000 tūkst. Lt Alytaus miesto savivaldybei , iš jų 1000 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms Alytaus Katalikiškosios mokyklos statybos užbaigimui

(Alytaus miesto savivaldybė)

 • 800 tūkst. Lt Palangos miesto savivaldybei, iš jų 800 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms Palangos miesto Rąžės upelio ekologinio sutvarkymo projekto II etapui įgyvendinti

(Seimo nariai, A. Butkevičius, R. Palaitis)

 • 1500 tūkst. Lt Kauno rajono savivaldybei , iš jų 1500 tūkst. Lt nepaprastosioms išlaidoms Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos statybos finansavimo tęsimui

(Kauno rajono meras)

 • 650 tūkst. Lt Pasvalio rajono savivaldybei, Pasvalio poliklinikos statybos tęsimui

(Pasvalio ligoninės vyr. Gydytojas A. Matulas)

 • 1134 tūkst. Lt Vilkaviškio rajono Kybartų specialiajai internatinei mokyklai (parastosioms išlaidoms specialiųjų poreikių moksleivių ugdymui)

Viso padidinti – 130086 tūkst. Lt

4. IEŠKOTI FINANSAVIMO ŠALTINIO IR PADIDINTI ASIGNAVIMUS

 • 467 tūkst. Lt Valstybinio turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos paprastosioms išlaidoms (Nacionalinės turizmo informacijos ir pilotinio turizmo infrastruktūros Utenoje projekto finansuojamo iš PHARE 2001 ESC lėšų kofinansavimui )

(Ekonomikos komitetas)

 • 50 tūkst. Lt Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nepaprastosioms išlaidoms (informacinės sistemos vystymui bei tobulinimui)

(Ekonomikos komitetas)

 • 950 tūkst. Lt. Viešajai įstaigai vertimo, dokumentacijos ir informacijos centrui Europos Sąjungos teisės aktų vertimui

( Europos reikalų, Užsienio reikalų komitetai)

 • 68000 tūkst. Lt Žemės ūkio ministerijai Specialiajai kaimo rėmimo programai (akcizui už dyzeliną kompensuoti) bei ieškoti būdų kaip sumažinti Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros nuostolius

(Kaimo reikalų komitetas)

 • 3 789 tūkst. Lt asignavimus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (III. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba) Galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) stebėsenos ir kai kurioms kitoms programoms vykdyti

(Kaimo reikalų komitetas)

 • 5000 tūkst. Lt Švietimo ir mokslo ministerijai „Geltonųjų autobusiukų“ programai

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, Seimo nariai A. Matulevičius, G. Vagnorius, E. Masiulis)

 • 430 tūkst. Lt Švietimo ir mokslo ministerijai (egzaminų reformai užbaigti)

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 70 tūkst. Lt Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Romų bendruomenės integracijai į Lietuvos visuomenę programos priemonėms

(Švietimo, mokslo ir kultūros, Žmogaus teisių komitetai)

 • 80 tūkst. Lt Europos teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • 3700 tūkst. Lt Švietimo ir mokslo ministerijai žemės ūkio mokyklų įsiskolinimams padengti

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 2600 tūkst. Lt Kultūros ministerijai Lietuvos dalyvavimui Frankfurto mugėje

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 200 tūkst. Lt Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui

vietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 300 tūkst. Lt Kazlų Rūdos savivaldybei (administracinio pastato remontui)

(Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, Seimo narys A. Rimas)

 

5. ESANT GALIMYBEI PADIDINTI ASIGNAVIMUS

 • 1000 tūkst. Lt Valstybinei mokslo įstaigai Lietuvos onkologijos centras mokslo tiriamiesiems darbams, vykdomiems Lietuvos onkologijos centre, finansuoti
 • 2040 tūkst. Lt Teismo medicinos institutui Toksikologijos laboratorijai būtinos įrangos ir aparatūros įsigijimui
 • Aplinkos ministerijos vykdomai Aplinkos monitoringo programai - 0,5 mln. Lt

(Aplinkos apsaugos komitetas)

 • 2282 tūkst. Lt Integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS kūrimo finansavimui kitų metų valstybės biudžete papildomai

(Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

 • 220 tūkst. Lt Vidaus reikalų ministerijai bendrai valstybės ir savivaldybių institucijų informavimo sistemai sukurti

(Informacinės visuomenės plėtros komitetas)

 • 1000 tūkst. Lt profesionalios meninės kūrybos ir veiklos rėmimui ( Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui bei Lietuvos nacionalinei filharmonijai )

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 1200 tūkst. Lt Kūno kultūros ir sporto departamentui

(Seimo narys E. Maldeikis)

 • 3630 tūkst. Lt archyvų sistemai keliamų uždavinių įgyvendinimui

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • 11 tūkst. Lt nacionalinei sveikatos tarybai
 • 40000 tūkst. Lt melioracijai ir dirvų kalkinimui

(Kaimo reikalų komitetas, Lietuvos mokslų akademija vandens problemų taryba)

6. APSVARSTYTI GALIMYBĘ SUMAŽINTI ASIGNAVIMUS)

 • Lietuvos šaulių sąjungai 1 700 tūkst. litų. Lietuvos šaulių sąjungos veiklą finansuoti per Krašto apsaugos ministerijos “Visuomenės rengimas ginti valstybę” programą

(Seimo narys E. Masiulis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atskiroji nuomonė)

 • Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai 186 tūkst. valstybės biudžeto asignavimų numatomai verslo registro bazei sukurti.

(Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas)

 • Valstybinei metrologijos tarnybai 500 tūkst. Lt

(Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymas)

 • Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatui 52 tūkst. Lt

(Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymas)

 • Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai 443 tūkst. Lt

(Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymas)

 • Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijai prie LR Prezidento kanceliarijos 300 tūkst. Lt

(Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlymas)

 • Ryšių reguliavimo tarnybai 1500 tūkst. Lt

(Seimo narys E. Maldeikis)

 • Komisijai privalomam registruoti turtui įvertinti 181 tūkst. Lt
 • (Seimo narys E. Maldeikis)

 1. PERSKIRSTYTI LĖŠAS TARP INVESTICINIŲ PROJEKTŲ

 • Sumažinti lėšas Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto Palangoje statybai 957 tūkst. Lt ir atitinkamai numatyti 800 tūkst. Lt Kauno m. P. Mažylio gimdymo namų rekonstrukcijai ir 157 tūkst. Lt Utenos apskrities ligoninės langų renovacijai

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • Numatyti 340 tūkst. Lt Panevėžio apskričiai Rokiškio ligoninės psichiatrijos ligoninės sustiprinto režimo skyriaus apsaugos stiprinimui pagal investicinį projektą. Lėšų šaltinis – sumažinti 90 tūkst. Lt šios ligoninės kanalizacijos perpumpavimo stoties rekonstrukcijai ir 250 tūkst. Lt asignavimų Kultūros ministerijai Valdovų rūmų atstatymui numatytų skirti asignavimų mažinimas

(Sveikatos reikalų , Biudžeto ir finansų komitetai)

 • Numatyti 464 tūkst. Lt Panevėžio apskričiai Panevėžio apskrities ligoninės maisto bloko rekonstrukcijai. Lėšų šaltinis – mažinti 264 tūkst. Lt Panevėžio infekcinės ligoninės renovacijai ir 200 tūkst. Lt Marijampolės ligoninės langų atnaujinimui

(Sveikatos reikalų komitetas)

8. APSVARSTYTI GALIMYBĘ PERSKIRSTYTI TARP ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IR PROGRAMŲ

 • Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr.599 2.2. punktą, priimti nutarimus susijusius su informacijos technologijų ir telekomunikacijų reguliavimo bei informacinės plėtros koordinavimo funkcijų perdavimu Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie LRV ir prireikus perskirstyti asignavimus.
 • Išnagrinėti Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės programai skiriamų asignavimų paskirstymą tarp atskirų asignavimų valdytojų (žinybų) ir prireikus perskirstyti šiai programai skiriamus asignavimus tarp atskirų asignavimų valdytojų. Skirti papildomus asignavimus 100 tūkst. Lt Kauno apskričiai priklausomybės ligų gydymo programai

(Sveikatos reikalų, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai)

 • Įvertinus į Lietuvos ekonominės plėtros agentūros prašymą padidinti 2002 m. numatomus skirti asignavimus, apsvarstyti visų institucijų (Ūkio ministerija, spec. atašė, Užsienio ministerija vykdančių Lietuvos ir jos ūkio subjektų įvaizdžio kūrimo, užsienio investicijų skatinimo, lietuviškų prekių eksporto plėtojimo programas ir, prireikus, perskirstyti asignavimus tarp atskirų asignavimų valdytojų.

9. SPRĘSTI

 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos aprūpinimo patalpomis klausimą, sutaupant patalpų nuomai skiriamas lėšas ir sutaupytas lėšas naudoti VATESI vykdomoms programoms įgyvendinti

(Ekonomikos ir Biudžeto ir finansų komitetai)

 • Teismo medicinos institutui patalpų skyrimo klausimą.

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • Seimo kontrolierių įstaigai perduoto pastato Gedimino pr. 27/2 klausimą.
 • Vyriausybės kanceliarijai priklausančių tarnybinių butų klausimą, pagreitinant sprendimo priėmimą
 • Iš esmės spręsti visuomeninių organizacijų ir viešųjų įstaigų finansavimo klausimus, siekiant kad šios įmonės ir organizacijos valstybės paramą gautų dalyvaudamos valstybės institucijų ir įstaigų vykdomose programose ( nebūdamos savarankiškais valstybės biudžeto asignavimų valdytojais).

(Valstybės kontrolės išvada, Seimo narys E. Masiulis, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atskiroji nuomonė)

10. APSVARSTYTI IR ĮVERTINTI GALIMYBĘ

 • Padidinti valstybės biudžeto numatomas gauti Pajamas iš baudų ir konfiskacijos 1000 tūkst. Lt ir šias lėšas skirti Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai transporto išlaidoms

(Aplinkos apsaugos ir Biudžeto ir finansų komiteto pasiūlymas)

 • Vadovybės apsaugos departamentui sumažinti saugomų asmenų skaičių iki trijų asmenų (Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko bei Seimo Pirmininko) tokiu būdu sutaupant apytiksliai 70 000 Lt.

(Teisės ir teisėtvarkos komitetas)

 • Įrašyti Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimų studijų katedros investicinį projektą "VU Filologijos fakulteto patalpų pritaikymo profesionalių vertėjų ruošimo reikmėms ir konferencinė įranga" kaip prioritetinį į Valstybinę investicijų programą

(Europos reikalų komitetas)

 • Mokyklų kompiuterizavimui skirti 8000 tūkst. Lt iš krašto apsaugos sistemai numatomų asignavimų

(Švietimo, mokslo ir kultūros, Informacinės visuomenės plėtros komitetai)

 • Iš Valstybės saugumo departamentui Kovos su terorizmu programai numatytų skirti 7000 tūkst. Lt Sveikatos apsaugos ministerijai skirti 3000 tūkst. Lt ypatingai pavojingų užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės programai vykdyti

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • Perduoti Klaipėdos miesto savivaldybės Priklausomybių ligų centrą Klaipėdos apskričiai, nemažinant Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto (skirti papildomai Klaipėdos apskričiai 1334 tūkst. Lt)

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • Švietimo ir mokslo ministerijai su Šaulių sąjunga parengti bendrą nusikalstamumo prevencijos programą ir ją vykdyti iš Šaulių sąjungai numatytų asignavimų

(Biudžeto ir finansų, Švietimo, mokslo ir kultūros komitetai)

 • Apsvarstyti galimybę patikslinti Vietos savivaldos įstatymą, išbraukiant iš valstybinių ( perduotų savivaldybėms) funkcijų “savivaldybės priešgaisrinių tarnybų organizavimas” ir lėšas numatytas savivaldybėms skirti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. Kaimo ugniagesių komandų, kurios iš esmės neatlieka joms priskirtų funkcijų ir pastaraisiais metais nėra įsigijusios jokios naujos technikos .
 • Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos vykdomų programų finansavimą numatyti atskira eilute ir išskirti šią tarnybą kaip asignavimų valdytoją

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • Numatyti lėšas iš Krašto apsaugos ministerijos programų asignavimų Kauno medicinos universiteto klinikų kardiochirurginio korpuso statybos užbaigimui įkeliant į šį pastatą Karo medicinos tarnybos sveikatos priežiūros įstaigas (suderinus su Krašto apsaugos ministerija)

(Sveikatos reikalų komitetas)

 • Apsvarstyti Žemės ūkio ministerijos valdymo srityje esančios Žemės ir kito nekilnojamojo turto ir kadastro valstybės įmonei numatomų asignavimų pagrįstumą, ir, esant reikalui, numatyti asignavimus Ministerijai.

Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas)

 • Apsvarstyti ir įvertinti asignavimų vadovėliams poreikį
 • (Švietimo mokslo ir kultūros komitetas, Seimo narys K. Glaveckas)
 • Krašto apsaugos ministerijai ir Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos peržiūrėti programas ir ieškoti galimybių dėl Krašto apsaugos ministerijai skiriamų biudžeto asignavimų panaudojimo kompiuterinės balistinės identifikacinės sistemos (ADIS) įsigijimui ir Policijos greitojo reagavimo rinktinės “Aras” kovai su terorizmu pasirengimo užtikrinimui, įsigyjant ginkluotę ir spec. techniką bei šių priemonių panaudos bendroms programoms vykdyti

(Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas)

 • Patikslinti asignavimų, skiriamų patvirtintoms programoms vykdyti, funkcinės klasifikacijos kodus, kad jie atitiktų asignavimus krašto apsaugai, skaičiuojamus į 2 proc. BVP (karo prievolės administravimas savivaldybėse; Valstybės saugumo departamento “2 1 Pasirengimo narystei NATO programa”; Vyriausybinių ryšių centro prie VSD programa “1 8 Vyriausybinio ryšio plėtra ir informacijos apsauga” ir Užsienio reikalų ministerijos “1 6 Visuomenės informavimo integracijos į NATO klausimais programa”).

(Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas)

 • Patikslinti Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės asignavimų nepaprastosioms išlaidoms paskirstymą pagal programas.

(Socialinių reikalų ir darbo komitetas)

 • Švietimo ir mokslo ministrui kreiptis į kompiuterine įranga prekiaujančias firmas, ieškant galimybių švietimo įstaigas aprūpinti legalia programine įranga, gaunant ją kaip techninę pagalbą

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • Neskirti asignavimų naujų karinio mokymo centrų ar mokyklų kūrimui, jei jų funkcijas gali atlikti civilinės aukštosios mokyklos.Tokiu būdu sutaupytas lėšas skirti švietimui ir mokslui.

(Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas)

 • Išnagrinėti Seimo narės B. Vėsaitės pasiūlymus dėl Krašto apsaugos ministerijos programų tikslinimo suderinus su Švietimo ir mokslo bei Krašto apsaugos ministerijomis.
 • Patikslinti apskričių vykdomos programos “Melioracijai ir dirvoms kalkinti “pavadinimą - išbraukti žodžius “ir dirvų kalkinimas”

(Biudžeto ir finansų komitetas)

 • Išnagrinėti realų Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos lėšų poreikį.
 • Pasiūlyti Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo tarybai sudarant 2002 m. fondo sąmatą, įvertinti Visagino m. mero prašymą VĮ Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko eksploatavimo nutraukimo programos įgyvendinimui skirti 2000 tūkst. Lt

(Ekonomikos komitetas)

 • Papildyti įstatymo projektą 15 straipsniu, 15, 16 ir 17 straipsnį laikant atitinkamai 16, 17, ir 18 ir šį straipsnį išdėstyti taip:

“15 straipsnis. Skolinių įsipareigojimų padengimo ūkiniams subjektams, biudžeto lėšoms, apribojimas.

1.Skolinių įsipareigojimų atsiradusią gavus ūkiniams subjektams paskolas valstybės vardu arba su valstybės garantija apmokėjimas naudojant tam valstybės biudžeto lėšas, galimas tik paėmus valstybės žinion skolininkų turtą(akcijas), proporcingą valstybės biudžeto išlaidoms, skiriamoms skolininkų įsipareigojimams apmokėti.

2. Skolų apmokėjimo ūkiniams subjektams biudžeto lėšomis ir jų turto paėmimo tvarką nustato Vyriausybė.”

(Seimo narys M. Pronckus)

 • Įvertinus prisiimtus finansinius įsipareigojimus bei pasirašytas sutartis su Tarptautinėmis finansų institucijomis, apsvarstyti piliečių prašymus 2002 metų biudžete numatyti lėšas kompensacijoms už valstybės išperkamą žemę bei Valstybės garantijų nuomininkams programos įgyvendinimui.

9. ATSIŽVELGTI PRIIMANT VYRIAUSYBĖS NUTARIMĄ DĖL 2002 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL TVIRTINAMAS

 • Pasiūlyti ministerijoms taip paskirstyti institucijų gautus bendruosius asignavimus, kad pirmiausiai būtų užtikrintas integracinių priemonių vykdymas (tais atvejais, kai lėšų reikia mokymams, etatams ar įvairių dokumentų rengimui).

(Europos reikalų komitetas)

 • Imtis priemonių, kad biudžetinių asignavimų valdytojai (Žemės ūkio ministerija; Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos; Viešųjų pirkimų tarnyba; Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; Vidaus reikalų ministerija; Konkurencijos taryba) savo asignavimų rėmuose perskirstytų lėšas taip, kad būtų užtikrintas atitinkamų integracinių priemonių įgyvendinimas, iš viso apie 30 mln. Lt.

(Europos reikalų komitetas)

 • Vilniaus kooperacijos kolegijai 2002 m. valstybės biudžete numatytus skirti asignavimus 120 tūkst. Lt skirti pagal atskirą programą
 • Asignavimų valdytojams valstybės biudžeto asignavimus, numatytus paskoloms dengti ir skolų palūkanoms mokėti, paskirti pagal atskirą tam tikslui įvardintą programą

(Valstybės kontrolės išvada)

 • 2 Finansų ministerijai valstybės skolos aptarnavimo išlaidoms numatytus asignavimus paskirti pagal atskirą tam tikslui įvardintą programą “Valstybės skolos aptarnavimo išlaidos”.

(Valstybės kontrolės išvada)

10. PARENGTI TEISĖS AKTUS:

 • Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, siekiant suderinti Biudžeto sandaros įstatymo nuostatas su 2001 m. spalio 23 d. Seimo priimto Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatomis.

(Valstybės kontrolės išvada)

 • Paspartinti teisės aktų, reikalingų Vietos savivaldos 8 straipsnio 1 dalies 7 punkto įgyvendinimui: savivaldybėms perduotiną valstybinę funkciją “Mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo organizavimas visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose” perduoti savivaldybėms.

(Valstybės kontrolės išvada)

 • Rengiant 2003 ir 2004 metų biudžeto projektus, kartu parengti žmogiškųjų ir finansinių išteklių plėtros planą, kiek tai susiję su numatomais valstybės poreikiais darbui Europos Sąjungos institucijose bei Lietuvoje.

(Europos reikalų komitetas)

11. Suderinus su atitinkamos srities politiką formuojančiomis ministerijomis apsvarstyti Seimo komitetų, Seimo narių, atskirų institucijų pasiūlymus Valstybės investicijų 2002-2004 metų programai.

  1. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

- Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7, 8(1), 33, 34, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 33(1) straipsniu įstatymo projektui IXP-1134 - kuratoriai: G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

- Juridinių asmenų pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio pakeitimo bei 8, 9, 10 ir 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektui IXP-1165 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;

  • Prekyviečių mokesčio įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-1092- kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /T.Gražiūnas/;
  • Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymo 2 priedėlio papildymo įstatymo projektui IXP-1012 - kuratoriai J. Palionis, G.Vagnorius /T.Gražiūnas/;
  • Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-364 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 35 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-364(A2) - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Komercinių bankų įstatymo 54 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1162 - kuratoriai A.Plokšto R.Palaitis /G.Morkūnas/.Naujausi pakeitimai - 2001 11 19.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas