Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-12 BENDRO IVPK IR ŠMKK POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkai:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas,
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis
Protokolą rašė:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto padėjėja Rita Rakevičiūtė,
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto padėjėja Janina Antanavičienė.
Dalyvavo:
Informacinės visuomenės plėtros komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Algirdas Kunčinas, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai: Ona Babonienė, Povilas Jakučionis, Jonas Jučas, Eduardas Kaniava, Gabrielius Janas Mincevičius, Algirdas Monkevičius, Janė Narvilienė, Rolandas Pavilionis, Gintaras Šileikis, Dalia Teišerskytė.
Kiti dalyviai: IVPK patarėjas Rimantas Žylius, ŠMKK patarėjai Kęstutis Kaminskas, Rūta Kačkutė, Alfonsas Ramonas, Marytė Kontrimaitė, Romualdas Krukauskas (Infobalt, VĮ “Infostruktūra” ), Algimantas Stulgis (VĮ “Infostruktūra”), Robertas Tamulevičius (asociacija Infobalt), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie LR Seimo pirmininkė Danguolė Mikulėnienė.

Darbotvarkė:

Informacinės visuomenės plėtros komiteto bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veiklos sričių aptarimas.

1. SVARSTYTA: Informacinės visuomenės plėtros komiteto bei Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto veiklos sričių aptarimas.

A.Kunčinas pasiūlė aptarti šias abiejų Seimo komitetų kuruojamas veiklos sritis: 1. Mokslo technologijos; 2. Elektroninė žiniasklaida; 3. Nelegalaus ir žalingo turinio reglamentavimas elektroninėje žiniasklaidoje. 4. Autorinės teisės – naujų technologijų, informacinių technologijų aspektais. 5. Švietimo kompiuterizavimas. 6. Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje ir Lietuvos kultūros skaitmenizavimas bei skleidimas. Jis informavo, kad Informacinės visuomenės plėtros komitetas (IVPK) parengė Informacinės visuomenės plėtros strategiją ir laukia pasiūlymų šiam dokumentui iš įvairių institucijų ir visuomenės.

R.Pavilionis mano, kad bendra komitetų veikla pasiektų gerų rezultatų, jeigu kiekvienas komitetas imtųsi atsakomybės už savo kuruojamą sritį. Jis kvietė IVPK narius aktyviai dalyvauti Mokslo ir studijų įstatymo projekto svarstyme ir solidariai bendradarbiauti rengiant Mokslo ir technologijų įstatymo projektą.

A.Kunčinas IVPK įtakos sferai priskyrė mokslo taikomuosius darbus žiniasklaidoje. Deja, turinio klausimai visada persipina su mokslo technologijų klausimais.

A.Monkevičius informavo apie parengtą Informacinės visuomenės plėtros koncepciją ir Strateginį visuomenės planą. Abu šie dokumentai perduoti Vyriausybei svarstyti. Ministras mano, kad IVPK gilinsis į mokslo klausimus tik technologijų taikymo aspektais. Reikėtų sukurti mokymo metodiką, finansavimo sistemą, kuri remtųsi informacinių technologijų pagrindu. Lietuvos universitetuose bei kolegijose studentai dar neparengiami taip, kad jie galėtų plėtoti verslą. Pagal parengtą Strateginį visuomenės planą Lietuva turėtų daugiau dalyvauti tarptautinių mokslo centrų darbuose.

G.Babravičius detaliau pažvelgė į visuomenės informavimo priemonių problematiką. Žiniasklaidos sąvoka labai plati. Jis patikslino, kad IVPK žiniasklaida domėsis interneto bei radijo ir televizijos limitų ir dažnių aspektais Netolimoje ateityje persipins turinio ir technologinių resursų aspektai. IVPK domėsis žiniasklaidos poveikiu per elektronines technologines priemones. Reikėtų tobulinti Autorių teisių apsaugos įstatymą. Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje problemos glaudžiai susijusios su elektroninių technologijų taikymo galimybėmis. Reikia siekti, kad lietuvių kalba užimtų deramą vietą elektroninėje žiniasklaidoje.

G.Šileikis siūlė IVPK pasidomėti kompiuterinės įrangos įsigijimo bei jos panaudojimo įvairiose valstybės institucijose efektyvumu.

A.Monkevičius informavo, kad Mokesčių inspekcija gauna 30 mln. Lt kompiuterizavimui, ir siūlė pasidomėti jų panaudojimu.

R.Vaštakas siūlė nekelti tikslo atimti lėšas iš kitų sričių spendžiant kuruojamos srities problemas. Ministerijose yra daug tobulintinų dalykų, ir reikia ieškoti resursų jų viduje.

NUSPRĘSTA: Organizuoti bendrus komitetų posėdžius kartą ketvirtyje jų veiklos funkcijų ir kuruojamų temų patikslinimui.

 

Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis

Protokolą rašė IVPK sekretoriato padėjėja Rita Rakevičiūtė
Protokolą rašė ŠMKK sekretoriato padėjėja Janina Antanavičienė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 16.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas