Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 12 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po diskusijų nusprendė daryti Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) projekto svarstyme pertrauką iki š.m. lapkričio 19 d., kol papildomi Žmogaus teisių ir Teisės ir teisėtvarkos komitetai pateiks savo išvadas šiam projektui.

Komitetas nusprendė daryti svarstyme Pavojingų krovinių vežimo įstatymo projekto IXP-1106 (ES) pertrauką, kurios metu prašyti Aplinkos ir Sveikatos ministerijų pateikti savo pastabas ir pasiūlymus šiam projektui.

Komitetas iš dalies pritarė Petro Papovo pasiūlymui Statybos įstatymo įgyvendinimo įstatymo projektui IXP-1055(2) ir siūlo tokią redakciją: 1 straipsnio 2 dalis:

“2. Nuo 2002 m. sausio 1 d. iki Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įsigaliojimo, statybos leidimai išduodami vadovaujantis galiojančiais teisės aktais pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytą viešojo administravimo subjektų kompetenciją:

1) statiniui kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybė, statiniui, skirtam krašto apsaugos reikmėms (įrašytam į Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtinamą sąrašą) – apskrities viršininko administracijos;

2) kitam bet kuriam statiniui – savivaldybės mero (jo įgaliotas savivaldybės administratoriaus ar kito savivaldybės administracijos tarnautojo).”

“2 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2002 m. kovo 1 d. parengia ir pateikia Seimui Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kurio nuostatos būtų suderintos su Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2002 m. gegužės 1 d. parengia ir patvirtina šio Statybos įstatymo įgyvendinimo teisės aktus.”
Naujausi pakeitimai - 2001 11 13.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas