Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-10 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Zalatorius, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktorius.
E. Gustas, Vidaus reikalų viceministras.
V. Ivanauskas, Vidaus reikalų ministerijos Informatikos ir ryšių departamento direktorius.
E. Kazakevičius, LR Vyriausybės kanceliarijos Informacinės visuomenės skyriaus vedėjas.
G. Vilkelis, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas.
V. Vitkauskas, InfoBalt prezidentas.
A. Matulis, Vidaus reikalų ministerijos Informacinės politikos departamento direktorius.
J. Agintaitė, V. Kvietkausko padėjėja.

                     1. SVARSTYTA: 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių                       patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1070.

LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas, nagrinėdamas 2002 metų biudžeto įstatymo projektą ir su valdžios institucijomis nagrinėdamas biudžeto lėšų planavimą ir motyvaciją, nurodo:

1. Biudžeto svarstymo metu buvo susidurta su faktu, kad iš institucijų gaunama informacija apie ITT lėšų poreikį yra labai skirtinga – skirtingo apibendrinimo lygio, skirtingai apibrėžiamos ITT išlaidos, skirtinga bendra ataskaitų samprata.

Be to, Komitetas susidūrė su institucijų nepasiruošimu bei nenoru teikti relevantišką informaciją.

Taip pat dideles planavimo ir apskaitos problemas kelia tai, kad nėra įmanoma biudžetą nagrinėti svarbiais išlaidų planavimui pjūviais, pvz.: telekomunikacijų paslaugų pirkimo išlaidos, programinės įrangos pirkimo, techninės įrangos pirkimo, projektų vykdymo, eksploatavimo išlaidos. Tokios informacijos neturėjimas apsunkina tiek biudžeto formavimo, tiek derybų su paslaugų ir įrangos tiekėjais, tiek išlaidų kontrolės procesus.

Komitetas laiko būtinu po biudžeto priėmimo, bendradarbiaujant su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie LR Vyriausybės ir Finansų ministerija, sukurti biudžeto formavimo ir kontrolės instrumentą, kuris leistų aiškiai išskirti ITT lėšas formuojamame biudžete pagal standartinius, sulyginamus kriterijus, bei, po biudžetinių metų pabaigos, leistų patikrinti lėšų panaudojimo tikslingumą ir efektyvumą. Komitetas siūlys tokį instrumentą įtraukti į biudžeto formavimo procedūras.

2. Komitetas konkrečiai susidūrė su didžiuliais žinybiniais interesais, kurie pasireiškia funkcijų nepasidalijimu (kai atskiros sritys yra visiškai nekuruojamos, o kai kurioms sritims yra kelios kuruojančios organizacijos), funkcijų dubliavimu, investicijų dubliavimu ir neracionaliu lėšų panaudojimu. Šiuolaikinės informacinės technologijos leidžia efektyviai išnaudoti techninius resursus esančius skirtingose geografinėse vietose, tačiau atskirų organizacijų ambicijos ir interesai neleidžia tokio efektyvaus valstybės investicijų panaudojimo.

Todėl Komitetas laiko ypatingai svarbiu stiprinti naujai sukurto Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės galias. Efektyviai dirbdamas jis turi koordinuoti skirtingų institucijų IT projektus, koordinuos bendrą Vyriausybės politiką ir t.t. Minėtas Komitetas bus vienas pagrindinių aukščiau išvardintų problemų sprendimo įrankis.

3. Komitetas mano, kad lėšos gali būti tinkamai prognozuojamos, skirstomos ir kontroliuojamos tik programiniu pagrindu. Komitetas sieks, kad informacinėms technologijoms ir informacinės visuomenės plėtrai skirtos lėšos būtų skirstomos ir apskaitomos tik programiniu pagrindu.

NUSPRĘSTA:

                    Siūlyti Vyriausybei:

1. Ryšių reguliavimo tarnybai prie LR Vyriausybės finansavimui kitų metų valstybės biudžete skirti planuotus 12 mln. lt. (biudžeto projekte numatyta 1600 tūkst. Lt). Kodas – 90.900.2214.1 Komiteto nuomone, turi būti išlaikytas RRT finansavimo ir licencijavimo mokesčių dydžio atitikimo principas. Licencijavimo mokesčių dydžiai turi būti lygūs administravimo išlaidoms. Todėl svarbu, kad už telekomunikacijų veiklos licencijavimą surinktos lėšos būtų skiriamos RRT išlaikymui ir jos vykdomų funkcijų tobulinimui.

2. Siūlyti išbraukti AB “Lietuvos energija” skirtą paskolą valstybės vardu iš Valstybės investicijų 2002-2004 metų (2002 metai) programos projekto (projekte numatyta 11388 tūkst. Lt)

Kadangi minėtas projektas yra baigiamas vykdyti 2001 metais ir 2002 metais jokių lėšų nepareikalaus.

3. Pritarti AB “Lietuvos geležinkeliai” paskolos gavimui valstybės vardu 21484 tūkst. Lt (projekte numatyta 21484 tūkst. Lt).

Paskola yra būtina sąlyga ISPA lėšų pritraukimui į LG infrastruktūros projektą. Projektas yra tęstinis LG infrastruktūros plėtros ir saugos dalis ir 2002 metais bus pabaigtas.

4. Pritarti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos 30 mln. 614 tūkst. Lt (projekte numatyta 30 mln. 614 tūkst. Lt); bei Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos 12 mln. Lt. (projekte numatyta 12 mln. Lt) finansavimui.

VMI ir MD vykdomi kompiuterizavimo projektai yra ypatingos svarbos – jų realizavimas leis geresnę biudžeto pajamų apskaitą ir mokesčių surinkimą. Taip pat šie projektai yra vieni iš svarbiausių elektroninės Valdžios realizacijų, tad jų įgyvendinimas būtų realus žingsnis viešojo administravimo paslaugų perkėlimui į internetą ir paskatintų šalies kompiuterizaciją, interneto vartojimą ir elektroninį verslą.

5. Pritarti siūlymui LR Vyriausybei bei Švietimo ir mokslo ministerijai kompiuterinės įrangos įsigijimui skirti tiek, kiek numatyta Vyriausybės programoje - 14 mln. Lt (projekte lėšų nenumatyta). Lėšas skirti iš šių šaltinių:

1) vidinių Švietimo ir mokslo ministerijos rezervų (5800 tūkst. Lt); 2) peržiūrėti investicijų programą, kurioje siūloma paskolas skirti kitoms žinyboms (4600 tūkst. Lt); 3) tęsti mokyklų kompiuterizavimo programą, bendradarbiaujant su Krašto apsaugos ministerija (4600 tūkst. Lt) .

Mokyklų kompiuterizavimas yra ypatingos svarbos uždavinys – šį prioritetą deklaravo Prezidentas, Ministras Pirmininkas ir dauguma politinių partijų. Komitetas mano, kad jokiais pretekstai nepriimtina mažinti šios srities finansavimo tempus, kadangi pasiekti reikalingą kompiuterizacijos ir interneto prijungimo lygį dar reikalinga daug finansinių išteklių.

6. Pritarti siūlymui integralios bibliotekų informacijos sistemos LIBIS kūrimo finansavimui kitų metų valstybės biudžete papildomai skirti 2282 tūkst. Lt (projekte numatyta 718 tūkst. Lt).

Bibliotekų kompiuterizavimas ir integralios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas yra skubiai užbaigimo reikalaujantis uždavinys. Jam turi būti skirtos lėšos 2001 prasidėjusių darbų tęsimui ir užbaigimui.

7. Pritarti siūlymui Valstybinei lietuvių kalbos komisijai kitų metų valstybės biudžete papildomai skirti 1368 tūkst. Lt (projekte numatyta 436 tūkst. Lt).

Komitetas laiko lietuvių kalbos įsitvirtinimo informacinėje erdvėje vienu iš prioritetų.Programoje nurodytų priemonių įgyvendinimas leistų lietuvių kalbai įsitvirtinti Lietuvoje kaip vienai iš darbinių kompiuterio kalbų.

8. Pritarti siūlymui Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės kitų metų valstybės biudžete:

Vietoj prašytų 7 mln. 635 tūkst. Lt investiciniams projektams skirti 6 mln. 440 tūkst. Lt, iš jų (biudžeto projekte numatyta 1600 tūkst. Lt.). Iš jų:

- pagrindinių priemonių įsigijimui – palikti 440 tūkst. Lt;
- valdžios “elektroninių vartų” (interneto portalo) kūrimui – skirti 100 tūkst. Lt;
- valstybinių telekomunikacinių tinklų laisvų resursų integravimui – skirti 2 mln. Lt;
- elektroninio parašo infrastruktūros kūrimui – sumažinti iki 200 tūkst. Lt (ideologijai vystyti);

Komitetas siūlo sumažinti skiriamas lėšas, kadangi turi būti atsisakyta plano steigti valstybinį elektroninio parašo sertifikavimo centrą. Nurodytos lėšos bus reikalingos tiriamiesiems darbams ir priemonių ideologijai vystyti įgyvendinimui.

- valstybinių institucijų kompiuterinio tinklo (VIKT) plėtrai ir tolesnei integracijai į pasaulinį interneto tinklą – palikti 2 mln. 200 tūkst. Lt;
- valstybinių institucijų programinės įrangos licencijavimui – palikti 1 mln. 500 tūkst. Lt.

Legalios programinės įrangos naudojimas yra vienas iš valstybės įsipareigojimų. Siūloma palikti skirtas lėšas, bet priemonę performuluoti “Legalios programinės įrangos naudojimo valstybinėse institucijose programa”. Tai leis iš šios programos dalį lėšų panaudoti atvirų šaltinių (Open Source) programinės įrangos panaudojimo valstybinėse institucijose tyrimui ir diegimui.

Vietoj prašytų 6796 tūkst. Lt. paprastųjų lėšų skirti 5768 tūkst. Lt. (biudžeto projekte numatyta 3429 tūkst. Lt).

Šiomis lėšomis bus vykdomi svarbios valstybės informacinės infrastruktūros projektai, tokie kaip tarpusavyje susijusių valstybės registrų ir duomenų bazių sistemos kūrimo darbai, lietuvių kalbos naudojimui IT darbų vykdymas ir kiti projektai. Jų finansavimas yra kritinis tolesnei informacinės visuomenės plėtrai.

Iš paprastųjų lėšų skiriamų darbo užmokesčiui asignavimus padidinti 882 tūkst. Lt. iki prašyto 1 mln. 600 tūkst. Lt (biudžeto projekte numatyta 718 tūkst. Lt).

IVP komitetas prie LRV yra labai svarbi koordinuojanti struktūra, įkurta tarpžinybinių barjerų įveikimui ir racionalesnio lėšų panaudojimo užtikrinimui. Nepriimtina situacija, kai šiai institucijai numatyta lėšų darbo užmokesčiui yra dvigubai mažiau, nei skirta 2001 metais. Tai neabejotinai sumažintų jos darbo kokybę. Tuo tarpu sėkminga IVPK prie LRV vykdomų projektų įgyvendinimas sąlygos ilgalaikį valstybės valdymo išlaidų mažėjimą.

9. Valstybinės jaunimo reikalų tarybai papildomai skirti 300 tūkst. Lt finansavimą, reikalingą pradėti įgyvendinti naują programą “Jaunimas – aktyvioji informacinės visuomenės dalis”. (projekte numatyta 1462 tūkst. Lt) Kodas – 90.900.1753

Labai svarbus impulsas, kurį šios lėšos suteiktų nevyriausybinėms organizacijoms ir neformaliam jaunimo ugdymui.

10. Skirti LR Vyriausybės kanceliarijai papildomai 150 tūkst. Lt. paprastųjų lėšų vidinės informacinės sistemos funkcionalumui plėsti ir programinės įrangos įsigijimui (projekte “Valstybės valdymo institucijų veiklos gerinimo programai” skirta 1000 tūkst. Lt). Kodas – 8.900.8.1.3.

LR Vyriausybės kanceliarijos informacinė sistema turi tapti viena svarbiausių grandžių elektroninės Valdžios projektų kūrime. Iki LRV kanceliarija visiškai nepakankamai investavo į šios sistemos plėtrą, tad būtina užtikrinti bent būtiną jos plėtros finansavimą.

11. Vidaus reikalų ministerijai padidinti asignavimus sukurti bendrą valstybės ir savivaldybių institucijų informavimo sistemą, nustatyti gyventojų ir privataus sektoriaus informavimo tvarką. Tam papildomai skirti 220 tūkst. Lt (projekte lėšų nenumatyta).

Komitetas pateikia pasiūlymus biudžeto projektui padidinti finansavimą su informacinės visuomenės plėtra susijusių programų 15 mln. 663 tūkst. Lt.

LRS IVP Komitetas nustatė, kad Lietuvos energijos infrastruktūros projektui planuotos lėšos yra nereikalingos, tad siūlo nurodytam poreikiui finansuoti panaudoti 11,388 mln. Lt paskolų valstybės vardu, kurie nebus naudojami Lietuvos energijos projektui.

Kai kurie Komiteto nurodyti projektai, reikalaujantys papildomo finansavimo, po jų             įvykdymo įgalins žymų valstybės lėšų taupymą. Todėl Komitetas siūlo išnagrinėti galimybes sumažinti valstybės valdymo išlaidas ir finansuoti nurodytas eilutes iš sutaupytų lėšų.

                    Balsavimo rezultatai: pasiūlymams pritarta bendru sutarimu.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

 Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 12.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas