Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 11 07)

Dalyvaujant socialinės apsaugos ir darbo ministrei V. Blinkevičiūtei, socialinės apsaugos ir darbo viceministrėms A. Morkūnienei ir R. Melnikienei, finansų viceministrui E. Žilevičiui ir kitiems Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų atstovams, pirmuoju darbotvarkės klausimu Komitetas svarstė Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. IXP-1070.

Komitetas nusprendė siūlyti atsižvelgti į komiteto pasiūlymus:

1. Viso padidinti, lyginant su įstatymo projektu, asignavimus 12449,6 tūkst. litų, iš jų:

- padidinti asignavimus Valstybinės darbo inspekcijos 1.3 programai “Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, avarijų, darbo saugos, darbo įstatymų, kitų poįstatyminių aktų pažeidimų prevencija, darbo inspektorių kvalifikacijos kėlimas ir mokymas” (funkcinės klasifikacijos kodas 13.) 670,0 tūkst. litų paprastosioms išlaidoms (asignavimų darbo užmokesčiui nekeisti). Lyginant su 2001 m., 2002 m. kitoms paprastosioms išlaidoms (t.y. parastosioms išlaidoms be darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų) numatoma skirti 2,3 karto mažiau. Papildomos lėšos reikalingos: 143,3 tūkst. litų ryšio paslaugoms, 143,2 tūkst. litų transporto išlaikymui, 128,0 tūkst. litų kompiuteriams, dauginimo aparatams eksploatuoti ir jiems prižiūrėti, 80,0 tūkst. litų potencialiai pavojingų įrenginių teisės aktų projektams rengti, 5,0 tūkst. litų – mokymui ir kvalifikacijai kelti, kt.

- padidinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1.5 programai “Garantinis fondas” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.) 8000,0 tūkst. litų (visos išlaidos - paprastosios). Įmonių, kurių bankroto procesas pradėtas po Garantinio fondo įstatymo įsigaliojimo dienos (2000 10 01), darbuotojams išmokos mokamos iš Garantiniame fonde sukauptų įmonių įmokų (o iš įmonių planuojama surinkti apie 15000,0 tūkst. litų įmokų), valstybės biudžeto lėšų (numatoma tik 2000,0 tūkst. litų), ir lėšų, atgautų atgręžtinio reikalavimo teise. Kadangi šiuo metu šių išmokų poreikis sudaro apie 50000,0 tūkst. litų, numačius papildomus 8000,0 tūkst. litų, būtų patenkinta pusė, o ne trečdalis šių išmokų poreikio.

- padidinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.1 programai “Gyventojų aprūpinimo ortopedijos ir kompensacine technika” (funkcinės klasifikacijos kodas 5.) 1155,0 tūkst. litų (visos išlaidos - paprastosios), t.y. finansuoti šią programą 2001 m. lygyje. Šios lėšos reikalingos patenkinti invalidų, vaikų invalidų, pensininkų ir kt. asmenų poreikį ortopedinės technikos priemonėmis daugiau nei 30-50 procentų, t.y. bent 2001 m. lygyje.

- padidinti asignavimus Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1.11 programai “Gestų kalbos vertėjų centro išlaikymas” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.) 382,6 tūkst. litų, iš jų 352,6 tūkst. litų – paprastosioms išlaidoms (iš jų 186,8 tūkst. litų - darbo užmokesčiui) ir 30,0 tūkst. litų – nepaprastosioms išlaidoms. Visos paprastosios išlaidos (450,6 tūkst. litų) reikalingos: 256,8 tūkst. litų – 21 darbuotojų (iš jų 17 vertėjų) darbo užmokesčiui, 79,6 tūkst. litų – jų socialinio draudimo įmokoms, 21,6 tūkst. litų – kvalifikacijai kelti, 12,4 tūkst. litų – transportui išlaikyti, 10, tūkst. litų – ilgalaikiam materialiam turtui remontuoti, 9,0 tūkst. litų – ryšių paslaugoms, 8,0 tūkst. litų – komandiruotėms ir kt.; nepaprastosios išlaidos – 30 tūkst. litų – reikalingos ilgalaikiam turtui įsigyti (komunikacinėms priemonėms).

- padidinti asignavimus Lietuvos invalidų reikalų tarybos programoms viso 2242,0 tūkst. litų, iš jų 1742,0 tūkst. litų paprastosioms išlaidoms (asignavimų darbo užmokesčiui nekeisti) ir 500,0 tūkst. litų - nepaprastosioms išlaidoms.

2. Viso sumažinti, lyginant su įstatymo projektu, asignavimus 2494,0 tūkst. litų, iš jų (1 punkte nurodytas didinamas išlaidas finansuoti iš 2 punkte nurodytų išlaidų mažinimo):

- sumažinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1.1 programai “Darbo rinkos profesinis mokymas ir konsultavimas, jaunimo darbinės veiklos galimybių išplėtimas bei socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas” (funkcinės klasifikacijos kodas 4.) 100,0 tūkst. litų (iš jų 75,0 tūkst. litų - paprastosios išlaidos, 25,0 tūkst. litų – nepaprastosios išlaidos) karių profesiniam orientavimui (priemonė 4.6.1).

- sumažinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1.2 programai “Nedarbo mažinimas” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.) 1883,0 tūkst. litų (visos išlaidos - paprastosios), t.y. finansuoti šią programą 2001 m. lygyje.

- sumažinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 3.1 programai “Valstybinės ir šalpos (socialinės) pensijos bei valstybės socialinė parama” (funkcinės klasifikacijos kodas 6.) 511,0 tūkst. litų (visos išlaidos – paprastosios) LR I ir II laipsnio valstybinėms pensijoms mokėti (priemonė 6.1.2), t.y. finansuoti šią priemonę 2001 m. lygyje.

3. Rasti finansavimo šaltinius siūlomam asignavimų padidinimui (9955,6 tūkst. litų), kurio nepadengia siūlomas asignavimų mažinimas.

4. Patikslinti Lietuvos invalidų reikalų tarybos asignavimų nepaprastosioms išlaidoms paskirstymą pagal programas.

5. Siūlyti iš esmės apsispręsti dėl Prūdiškių pensionato (priklauso Vilniaus apskrities viršininko administracijai) nebaigtos statybos. Projekte lėšų šiam pensionatui tęsti ar baigti nenumatoma.

Antruoju klausimu Komitetas svarstė Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektą Nr. IXP-990. Komitetas nusprendė daryti įstatymo projekto svarstymo komitete pertrauką, kadangi reikalinga išnagrinėti pastabas ir pasiūlymus, gautus raštu ir išsakytus 2001 m. lapkričio 5 d. įvykusių šio įstatymo projekto klausymų metu, taip pat atsižvelgti į Vyriausybės išvadą dėl įstatymo projekto, kurios 2001 m. spalio 24 d. paprašė Seimo valdyba.

Komitetas Seimo pirmininko pavaduotojo V. Andriukaičio pavedimu apsvarstė UAB “Prašom užeiti” kreipimąsi. Buvo nuspręsta kreiptis į Vilniaus miesto merą ir prašyti pagal galimybes skirti papildomų lėšų socialiai remtinų asmenų maitinimui.

Kitu klausimu komitetas susipažino su Vyriausybės išvada bei apsvarstė Teisės departamento išvadą ir Seimo nario A. Klišonio pasiūlymus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2001 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-945(2). Komitetas nepritarė A. Klišonio pasiūlymams ir Teisės departamento išvadai.

Buvo svarstyti E. Klumbio pasiūlymai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-858(3). Bendru sutarimu šiems pasiūlymams buvo nepritarta.

Komitetas taip pat svarstė piliečio V. Gušausko prašymus – jų Seime yra gauta 53. Dalyvaujant Seimo kontrolieriui K. Milkeraičiui ir pačiam prašymų autoriui V. Gušauskui, Komiteto pirmininkas supažindino komiteto narius su besikartojančių prašymų esme, su komiteto ir kitų institucijų atsakymais. Komitetas nusprendė daugiau neatsakinėti į piliečio V. Gušausko to paties turinio laiškus, o jei tokie būtų, siųsti jau buvusių atsakymų kopijas.

Komiteto padėjėja R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 09.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas